نتایج جستجو

10646

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1065

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کاشانی سیدمحمدباقر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1012
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

در این مقاله زیر خمینه های (فضاگون) فضا شکل های شبه ریمانی که -u نافی هستند مطالعه می شود. پس از آن زیر خمینه های فضاگون تماما نیم- نافی در فضای شبه اقلیدسی تعریف شده و این مفهوم به نافی بودن ارتباط داده می شود. هم چنین تمام نیم- نافی بودن زیر خمینه های فضاگون واقع در شبه کره یا شبه هذلولوی یا مخروط نوری مشخص شود. یک زیر خمینه شبه ریمانی M در `M (یک خمینه شبه ریمانی، -u نافی نامیده می شود چنانچه عملگر شکل M در امتداد u Î c^(M) به صورت S=l idTM، برای یک lÎC¥(M)، باشد. یک زیر خمینه فضاگون تماما نیم- نافی، زیر خمینه فضا گونی است که برای آن بیضی خمیدگی در هر نقطه بجز احتمالا در نقاطی منفرد به یک قطعه خط تباهیده شود. فرض کنیم Mn یک زیرخمینه (فروبرده شده) فضاگون در n³2, Rpn+m باشد، آن گاه M تماما نیم- نافی است و CxÕ, BxÕ (دوبردار عمودی خاص) برای هر زیر فضاهای دوبعدی Õ Ì TxM و همه نقاط (به استثنای منفردها) M، در یک امتدادند اگر و تنها اگر میدان های عمودی موضعی مستقل خطی un+1,…,un+m-1 تعریف شده در هر نقطه M که نافی نیست، وجود داشته باشد چنان که M در آن نقاط -ua نافی باشد، n+1 £ a £ n+m-1. (اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 1012

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARYANEJAD YADOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40147
 • دانلود: 

  40387
چکیده: 

We consider four-dimensional Lie groups equipped with left-invariant Einstein Lorentzian metrics. The harmonicity properties of left-invariant vector fields on these spaces are determined. In some cases, all these vector fields are critical points for the energy functional restricted to vector fields. Left-invariant vector fields defining harmonic maps are also classified, and the energy of these vector fields is explicitly calculated.

آمار یکساله:  

بازدید 40147

دانلود 40387 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LATIFI D. | RAZAVI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  357-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  1215
 • بازدید: 

  22715
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22715

دانلود 18881 استناد 1215 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KAMYABI GOL R.A. | TAVALAEI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85101
 • دانلود: 

  36217
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let G be a locally compact Hausdorff topological group and H be a compact subgroup of G. Then, the homogeneous space G/H possesses a specific Radon measure, which is called a relatively invariant measure. We show that the concepts of convolution and involution can be extended to the integrable functions defined on this homogeneous space. We study the properties of convolution and prove that the space of integrable functions is an involutive Banach algebra with an approximate identity. We also find a necessary and sufficient condition on a closed subspace of this Banach algebra to make it a left ideal.

آمار یکساله:  

بازدید 85101

دانلود 36217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  355-361
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Sini P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45746
 • دانلود: 

  37022
چکیده: 

In this paper we study hereditarily homogeneous general-ized topological spaces. Various properties of hereditarily homogeneous generalized topological spaces are discussed. We prove that a general-ized topological space is hereditarily homogeneous if and only if every transposition of X is a -homeomorphism on X.

آمار یکساله:  

بازدید 45746

دانلود 37022 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAMYABI GOL R.A. | ESMAEELZADEH F. | RAEISI TOUSI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  455-467
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83543
 • دانلود: 

  31237
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 83543

دانلود 31237 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BELKHELFA M. | HIRICA I.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  26086
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26086

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

ESMAEELZADEH FATEMEH | KAMYABI GOL RAJAB ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2236
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 2236

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81382
 • دانلود: 

  52719
چکیده: 

We study curvature properties of four-dimensional Lorentzian manifolds with two-symmetry property. We then consider Einstein-like metrics, Ricci solitons and homogeneity over these spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 81382

دانلود 52719 استناد 0 مرجع 0
litScript