نتایج جستجو

1959

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

196

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کریمی قاسم | هاتفی حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5615
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

اوتیت سروز یا اوتیت مدیای با افیوزیون از بیماریهای نسبتا شایعی است که در صورت عدم درمان به موقع منجر به بروز عوارض و مشکلاتی از قبیل آتروفی پرده تمپان، کلستاتوم، اختلالات رفتاری، نکروز استخوانی و کاهش شنوایی حسی عصبی می گردد. از جمله اقدامات درمانی اوتیت سروز انجام (Ventilation Tube) V.T است که دارای عوارضی نظیر اتوره چرکی، پرفوراسیون و تمپانو اسکلروز میباشد. زمان دفع V.T ارتباط نزدیکی با محل قرارگیری آن در روی پرده تمپان دارد و همچنین عوارض ناشی از V.T بستگی به طول مدت ابقا آن در محل، وضعیت فرهنگی بیمار، سن و مراقبت او از ورود آب به داخل گوش دارد. این تحقیق از نوع تحلیلی و به روش Out Come Study و همراه با پیگیری یکساله بر روی 174 نفر از کودکانی که در نیمه اول سال 1377 در بیمارستان شهید رهنمون یزد به علت اوتیت سروز تحت عمل V.T قرار گرفته بودند انجام پذیرفت. در این تحقیق اکثریت دفع V.T در تمام گروههای سنی در بین ماههای 9-7 بعد از عمل صورت گرفته اما زمان دفع در بین گروههای سنی مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشته است. در بررسی تاثیر جنس بر زمان دفع V.T نتایج نشان داد که بیشترین زمان دفع V.T مربوط به سه ماهه دوم بعد از انجام عمل بوده 47.7% که این میزان برای مردان 44.3% و برای زنان 51.9% بوده است ولی در مقایسه بین دو گروه جنسی تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نگردید. 33.9 درصد از افراد مورد مطالعه بعد از عمل دچار اتوره گردیده در حالیکه این میزان برای اسکلروز 35.1 درصد و پرفوراسیون 3.4 درصد بوده است و 27.6 درصد فاقد عارضه بوده اند. 7.7% بیماران عوارض پرفوراسیون V.T در ناحیه قدامی فوقانی داشته اند در حالیکه این میزان برای افرادی که V.T آنها در محل قدامی تحتانی نصب گردیده 2.7 درصد بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت. سن و جنسیت بیماران بر زمان دفع V.T در جامعه مورد بررسی تاثیر نداشته است. همچنین احتمال ابقا V.T در نوع شیپارد بیشتر از نوع ریچارد می باشد. V.T هایی که در ربع قدامی تحتانی پرده صماخ قرار داده شدند نسبت به V.T هایی که در ربع قدامی فوقانی نصب گردیده بودند زودتر دفع می گردند و در جامعه مورد بررسی در تمام رده های سنی میزان پرفوراسیون کمتر از سایر عوارض بوده و تفاوت قابل ملاحظه ای بین عوارض ایجاد شده در دو جنس مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 5615

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  519
 • صفحات: 

  237-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

مقدمه: آمبولی ریوی (Pulmonary embolism یا PE) یک انسداد در یکی از رگ های ریه است و اسکن V/Q (Ventilation/Perfusion scan) به عنوان یکی از روش های تشخیصی آن در زنان باردار است که بررسی دز رسیده به جنین و مقایسه ی آن با مقادیر توصیه شده، اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین دز رسیده به جنین در اسکن V/Q با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بود. روش ها: در این روش، از یک فانتوم زن باردار بزرگسال و تمام اندام های جابه جا شده ی بدن او برای انجام شبیه سازی استفاده شد. اعضای چشمه برای هر یک از رادیوداروهای مورد استفاده در دو اسکن تهویه و پرفیوژن ریه شامل ریه و مثانه برای رادیوداروهای (Xenon)133Xe، (Krypton) 81mKr و آئروسل 99mTc-DTPA (Technetium diethylene-triamine-pentaacetate aerosol) برای اسکن تهویه ی ریوی و نیز ریه، مثانه و کبد برای رادیوداروی 99mTc-MAA (Technetium Macroaggregated Albumin) برای اسکن پرفیوژن ریه بودند. یافته ها: برای 99mTc-MAA در دز تجویزی 200 مگا بکرل، مقدار دز رسیده به جنین 01/1 میلی گری و بیشینه ی دز 97/1 میلی گری بود که هر دو بیشتر از حد مجاز (1 میلی گری) توصیه شده توسط International Commission on Radiological Protection (ICRP) بودند. برای 99mTc-DTPA مقدار دز و بیشینه دز رسیده به جنین زیر 1 میلی گری بود و برای 133Xe و 81mKr مقدار دز رسیده به جنین ناچیز بود. نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن مقدار دز رسیده به جنین برای رادیوداروی 99mTc-MAA، باید به زن باردار در صورت لزوم اسکن، آگاهی لازم داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15191
 • دانلود: 

  9696
چکیده: 

Background: Although a great improvement has been achieved in the outcome of sick neonates with the effective widespread introduction of mechanical Ventilation in neonatal intensive care units, a significant proportion of high fatality is still detected among such patients. This study was conducted to identify the complications, outcome, and causes of death among a sample of critically ill Egyptian neonates subjected to mechanical Ventilation using pressurecontrolled mode. Methods: The statistical population of this study were prospectively enrolled in the current study and consisted of 240 eligible patients fulfilling the study inclusion criteria. Those with multiple congenital malformations or post-surgical cases were excluded from the study. The data regarding medical record, clinical examination, indication for mechanical Ventilation, complications related to mechanical Ventilation, and outcome were collected, recorded, and analyzed. Results: The incidence of complications related to mechanical Ventilation was obtained at 104 (43. 3%), and VAP observed an increase (20%). Furthermore, the complications related to disease patterns were reported to be 56. 7% and 22. 5% for sepsis and septic shock. It has been revealed that 124 (51. 7%) of the studied neonates had favorable outcomes; however, the remaining 116 (48. 3%) of the subjects passed away with a significant increase in the incidence of VAP (P=0. 013). It was reported that smaller gestational age and lower birth weight were the most significant risk factors. Conclusion: In Egypt; as a developing country, the mortality rate among critically ill neonates undergoing mechanical Ventilation with Pressure-Controlled mode was significantly high, approaching 48. 3%, with VAP being the most common cause of death.

آمار یکساله:  

بازدید 15191

دانلود 9696 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAHJOOBIFARD MAZIAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  375-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60034
 • دانلود: 

  19730
چکیده: 

Introduction: Mechanical Ventilation is essential in intensive care unit(ICU) patients who are unable to maintain adequate gas exchange withoutsupport. Different Ventilation modalities have been introduced to imitatenormal respiratory pattern but there are some disadvantages in eachmodality. The aim of present study was to compare the cardiopulmonaryand airway pressure changes in ICU patients undergoing pressurecontrolled Ventilation (PCV), one of the basic modalities with airwaypressure release Ventilation (APRV), an advanced Ventilation mode whichallows spontaneous breathing in any time of respiratory cycle.Materials and Methods: In this cross over study, 18 patients wererandomized to receive either PCV or APRV Ventilation for 30 minutes thenafter washout period, switched to another group. Cardiopulmonary andarterial blood gas variables and airway pressure were recorded prior tostudy and after 30 minutes of starting each modalities and comparedbetween groups.Results: Airway pressure were significantly higher in APRV mode (9.3±3.3vs.6.9±1.5, p=0.044 in PCV group and 9.1±3.4 vs.6.6±1.4, p=0.021 in APRVgroup) and arterial blood gas in PCV mode was insignificantly higher thanAPRV mode in both protocols. There was no significant difference in othercardiopulmonary variables.Conclusion: This study has shown no hemodynamic change’s differencedue to two studied protocol. The mean airway pressure in APRV mode wasmore than PCV mode with lower arterial blood O2 pressure in bothprotocols.

آمار یکساله:  

بازدید 60034

دانلود 19730 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAJADI B. | SAIDI M.H. | AHMADI G.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (Transactions B: Mechanical Engineering)
 • صفحات: 

  2394-2406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51338
 • دانلود: 

  42307
چکیده: 

The surgical site infection (SSI) is one of the most important infectious problems in hospitals which may be happened in 2. 6% of all surgeries. According to the literature, the primary source of SSI is the flakes released from the exposed skin of surgical staffs or patients. It is well known that appropriate Ventilation strategy is the most effective way to control bacteria-carrying airborne particles responsible for SSI. In this research, the effect of the most dominant design parameter, namely inlet air velocity, on the ultra-clean Ventilation (UVC) systems performance is evaluated in detail using the computational fluid dynamics (CFD). The results show an optimum value for the inlet air velocity which is mainly due to formation of a thermal plume over the wound tissue. This thermal plume protects the wound from contaminants deposition like a shield and may be disturbed at too high inlet air velocity. In addition, the effect of critical factors including the particle size the wound temperature, the operating lights boundary condition, and the existence of fixed and removable partitions on the optimum inlet air velocity is also investigated and discussed extensively.

آمار یکساله:  

بازدید 51338

دانلود 42307 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mekik Ece | ERDEVE OMER | Okulu Emel | Atasay Begum | Arsan Saadet

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33055
 • دانلود: 

  39718
چکیده: 

Background: High-frequency oscillatory Ventilation (HFOV) has been shown to result in less lung injury. HFOV is also used in critically ill newborns when conventional mechanical Ventilation (CV) fails, especially in units with lack of nitric oxide (NO) and extracorporeal membrane oxygenation. Objectives: There are no recent data on the response of newborns to rescue HFOV (rHFOV) in the literature. The aim of this study was to evaluate the risk factors that affect the response to rHFOV in newborns who had CV failure in respiratory support. Methods: Newborns who still had a respiratory failure in case of CV and switched to rHFOV were grouped as survived and died. The characteristics of the patients such as birth weight (BW), gestational age (GA), and disease, in addition to ventilator settings, arterial blood gas analysis, Ventilation duration, and side effects were compared between the groups. Results: 84 patients with a mean GA of 32. 1 5. 3 weeks and a mean BW of 1901 1135 g were enrolled in the study. The patients were switched to rHFOV at median 28. 5 hours of life. Infants who died had lower BW (1345 935 g vs. 2557 1035 g, P = 0. 0001) and lower GA (31. 7 4. 9 weeks vs. 34. 8 4. 4 weeks, P = 0. 03) in comparison with infants who survived. Prematurity (OR: 7. 73, 95% CI: 2. 1-24. 7, P = 0. 001) and having BW < 1500 g (OR: 7. 02, 95% CI: 2. 6-18. 6, P < 0. 001) increased mortality significantly. Cut-off values for BW and GA were found to be 1875 g and 32. 5 weeks with 75% sensitivity and 78% specificity. There were no differences in the initial Ventilation settings between the groups and no correlation between the side effects such as intraventricular hemorrhage, retinopathy of prematurity, and bronchopulmonary dysplasia could be demonstrated with the duration of rHFOV. Conclusions: rHFOV in case of CV failure is more effective in patients with greater GA andBW, independent of the disease and initial rescue ventilator settings.

آمار یکساله:  

بازدید 33055

دانلود 39718 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HETLAND B.

نشریه: 

HEART LUNG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  416-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  17964
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17964

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
نویسندگان: 

MORETTI C. | PAPOFF P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  26-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  12201
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12201

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

LANGERON O. | MASSO E.

نشریه: 

ANESTHESIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1229-1236
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  6621
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6621

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

ARABI AKRAM | TAVAKOL KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52932
 • دانلود: 

  19282
چکیده: 

BACKGROUND: Endotracheal or tracheostomy tube in mechanically ventilated patients disturb verbal communication with others. Therefore, patients are frustrated of requesting for their needs or problems related to artificial breathing. Therefore investigating self-experiences of these patients can be applied in providing them with a better care by clinical personnel.METHODS: This is a qualitative phenomenological survey. The study population was patients who were mechanically ventilated at least for one time and were more than 12 years old. Data were collected during five months by deep interview and then were analyzed by Collizi's seven–stage method.RESULTS: The findings of this research were classified in 139 codes and 3 categories as: 1) Interpersonal experiences, 2) Extra personal experiences and 3) Intrapersonal experiences.CONCLUSION: Mechanically ventilated patients tolerate many stressors, which many of them are externally sustained. Better care will reduce these stressors, and make it easier for the patients to get along with the artificial breathing. Meanwhile some pleasure experiences had been mentioned by patients in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 52932

دانلود 19282 استناد 0 مرجع 0
litScript