نتایج جستجو

3426

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

343

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پی در پی 90)
 • صفحات: 

  242-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر نظریه Platform Switching با استفاده از اجزای پروتزی با قطر کمتر از گردن ایمپلنت، به منظور کاهش تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت های دندانی ارائه شده است. برخی از محققین معتقدند که با کمک این طراحی می توان تجمع تنش را در اینترفیس استخوان - ایمپلنت کاهش داد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تنش ها در اینترفیس استخوان کرستال - ایمپلنت و نیز اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت در ایمپلنت های سیستم 3i (Biomet 3i, USA)، در رابطه با تکنیک Platform Switching به کمک روش المان محدود سه بعدی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه المان محدود سه بعدی از تصاویر توموگرافی کامپیوتری (CT) فک پایین یک انسان بالغ، برای ایجاد یک مدل هندسی سه بعدی از ناحیه خلف مندیبل بی دندان استفاده شد. مدل ها به صورت 3i-a: ایمپلنت 3i با قطر 4.1 میلی متر - اباتمنت با قطر 4.1 میلی متر، مدل 3i-b: ایمپلنت با قطر5 میلی متر - اباتمنت با قطر 4.1 میلی متر (Platform-Switched Configuration)، مدل 3i-c: ایمپلنت با قطر5 میلی متر - اباتمنت با قطر 5 میلی متر بودند. در دو مرحله مختلف در مرکز اباتمنت ها، نیروهای 100 و 250 نیوتنی با زاویه 15 درجه در جهت لینگوباکوال اعمال شد. سپس تحلیل استاتیک خطی روی مدل انجام گرفت و نتایج بر اساس پخش تنش های Von Mises در اینترفیس استخوان - ایمپلنت و اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت آنالیز شدند.یافته ها: در این تحقیق مشاهده شد که حداکثر تنش های Von Mises در استخوان کرستال اطراف ایمپلنت، در مدل Platform Switch شده کمتر از مدل های معمولی است. همچنین در بررسی تنش ها در اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت مشخص شد که میزان تنش های Von Mises در مدل Platform Switch شده بیش از دو مدل دیگر است و پس از آن ایمپلنت با قطر کوچک تر قرار دارد.نتیجه گیری: طراحی Platform Switching، مزیت بیومکانیکال انتقال تنش ها از ناحیه کرستال ایمپلنت به داخل آن را دارد. این تاثیر مثبت طراحی Platform Switching در کاهش تنش های استخوان کرستال، در محدوده این مطالعه غیر وابسته به تاثیر افزایش قطر ایمپلنت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Taheri Mina

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  suppl A (19th international congress of Iranian Academy of Periodontology)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32655
 • دانلود: 

  29629
چکیده: 

Background. Peri-implant soft tissue health and esthetic is one of the main factors influencing the longterm survival and success of implants. While Platform-switched (PS) implants have been widely studied in terms of marginal bone preservation, the purpose of this study is to review the soft tissue conditions around these implants. Methods. Using pertinent keywords, PubMed and Embase databases were searched for relevant clinical studies which compared the peri-implant soft tissue outcomes of PS implants to the implants with matching diameter abutments. The quality of articles was evaluated using Cochrane Collaboration’ s tool for randomized controlled trials and Methodological Index for Non-Randomized Studies. Results. Eight clinical studies were selected to be reviewed. The articles varied in numerous features such as the implants’ brands, the duration of follow-up and the study quality. The evaluated peri-implant soft tissue parameters included the height or recession in buccal mucosa, height of the mesial and distal papilla, the mucosal thickness, and pink esthetic score. In all studies, PS implants showed better or at least similar results relative to the implants with flat-to-flat or conical connections. The difference between the test and control groups reached statistical significance in three of the reviewed articles. Conclusions. PS implants can provide peri-implant soft tissue health and stability and consequently acceptable clinical results.

آمار یکساله:  

بازدید 32655

دانلود 29629 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  88
 • صفحات: 

  209-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

با توجه به اهمیت اجرای سیاست پولی در هر اقتصادی، نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات شوک های مثبت و منفی پولی را بر تولید در ایران با استفاده از مدل MS-DSGE طی دوره زمانی 1393-1358 مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی بوده و میزان اثرگذاری شوک های پولی مثبت و منفی بر تولید، در دوران رکود نسبت به دوران رونق بیش تر است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف اقتصادی، در صورت اعمال شوک های پولی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  101-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  7898
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7898

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MONSELL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  134-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  23610
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23610

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  87-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 293 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 40)
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

مقدمه: ما در این تحقیق با روش آنالیز المان محدود به بررسی تاثیر طراحی پلتفرم سوئیچینگ روی ایمپلنت Laser-Lok بر روی تنش های وارد بر استخوان کرستال در ناحیه فصل مشترک استخوان با کولار ایمپلنت Laser-Lok می پردازیم و نتایج را با نمونه شاهد مقایسه می نماییم تا مشخص گردد که طراحی پلتفرم سوئیچینگ روی ایمپلنت  Laser-Lokچه تاثیری بر روی میزان تنش های وارد بر استخوان کرستال خواهد گذاشت.روش بررسی: برای انجام آنالیز المان محدود در ابتدا مدل سه بعدی ایمپلنت اصلی (ایمپلنت  Laser-Lokدارای پلتفرم سوئیچینگ) و نمونه شاهد (ایمپلنت Laser-Lok با اباتمنت هم سایز) و همچنین مدل سه بعدی استخوان فک پایین (مندیبل) را تهیه می نماییم. سپس هر دو ایمپلنت را بطور جداگانه با استخوان مندیبل در ناحیه پره مولر و البته با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب مونتاژ می کنیم. لازم به ذکر است که ایمپلنت شاهد از همه نظر مشابه ایمپلنت اصلی بوده و تنها در سایز اباتمنت متفاوت هستند. پس از مش بندی و در نظر گرفتن المان های مورد نظر با توجه به نیروهای وارد بر دندان در حین جویدن و در نظر گرفتن شرایط طبیعی، نیروی 100 نیوتنی را در دو حالت محوری (صفر درجه) و مایل با دو زاویه 15 و 45 درجه به مرکز اباتمنت هر دو ایمپلنت اصلی و شاهد در شرایط کاملا یکسان وارد می کنیم.یافته ها: بطور کلی در اکثر حالات ایمپلنت اصلی نسبت به نمونه شاهد برتر نشان داد و تنش کمتری را به استخوان کرستال اطرافش وارد کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که طراحی پلتفرم سوئیچینگ نه تنها از مزیت های فیکسچر Laser-Lok در کاهش تنش های برشی و کاهش تحلیل استخوان نمی کاهد، بلکه تمرکز تنش در نقاط بحرانی بالایی استخوان کرستال را کاهش داده و تنش ها را به نقاط پایین تر فصل مشترک استخوان کرستال با کولار منتقل می کند.نتیجه گیری: برای جلوگیری از تحلیل استخوان کرستال فقط کاهش تنش برشی کافی نیست و حذف عامل بیولوژیکی نیز باید مد نظر قرار گیرد. لذا ایده پلتفرم سوئیچینگ مطرح گردید که می توان با ایجاد پلتفرم در سطح مشترک اباتمنت و فیکسچر از پاشیده شدن مایع میان بافتی به بافت های اطراف جلوگیری نمود و از نظر بیولوژیکی مفید می باشد. نتایج کلی حاکی از آن است که ایمپلنت Laser-Lok دارای پلتفرم سوئیچینگ نه تنها تمام مزایای ایمپلنت شاهد را مبنی بر کاهش تنش برشی در فصل مشترک استخوان کرستال و کولار پوشش می دهد، بلکه با حذف عامل بیولوژیکی تحلیل استخوان کرستال مزایای خود را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1192
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

در دهه های اخیر، کلزا به عنوان مهم ترین دانه روغنی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. عمده ترین مشکل زراعت کلزا در مرحله برداشت و به دلیل حساس بودن غلاف های آن به ضربه و ارتعاش است. دماغه کمباین، به ویژه هنگامی که به خوبی تنظیم نشده باشد، به محصول ضربه خواهد زد و مقدار قابل توجهی از دانه ها بر روی زمین می ریزند. ضایعات محصول کلزا هنگام برداشت با کمباین غلات تا 50 درصد هم گزارش شده است که با کاهش میزان ریزش، می توان عملکرد را بهبود بخشید. هدف از انجام این پژوهش، تعیین شرایط بهینه دماغه کمباین برای برداشت کلزا بود به نحوی که ریزش دانه کمینه شود. به این منظور یک دستگاه آزمایش شبیه دماغه کمباین در بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز طراحی و ساخته شد و برای تعیین بهترین حالت تنظیم دماغه، عواملی که بیش ترین تاثیر را بر روی ریزش دانه دارند با این دستگاه مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل عبارت بودند از: سرعت پیش روی کمباین در سطوح 1.5، 2 و 2.5 کیلومتر در ساعت، سرعت شانه برش در سطوح 800، 1100 و 1400 ضربه در دقیقه و نسبت سرعت خطی چرخ فلک به سرعت پیش روی در سطوح 1، 1.3 و 1.5 برابر سرعت پیش روی. آزمایش ها بر روی رقم طلائیه و در رطوبت 16 درصد (بر پایه خشک) و با سه تکرار برای هر سطح انجام شد. با در نظر گرفتن اثر متقابل عوامل آزمایشی نتایج نشان داد که تاثیر این عوامل بر ریزش دانه در سطح 5 درصد معنی دار بوده است و در حالتی که سرعت پیش روی کمباین 2 کیلومتر در ساعت، سرعت شانه برش 1400 ضربه در دقیقه و سرعت خطی چرخ فلک 1.5 برابر سرعت پیش روی باشد، ریزش دانه کمینه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1192

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  618
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

سابقه و هدف: نظر به اهمیت و نقش دندان های مولر در عملکرد جویدن و به جهت جلوگیری از تحلیل ریج باقی مانده، ضرورت جایگزینی فوری این دندان ها به شیوه ای موثر احساس می گردد. لذا این تحقیق با هدف بررسی نتایج کلینیکی و رادیوگرافی ایمپلنت های Tapered Wide Platform قرار داده شده در ساکت دندان های مولر یکسال پس از بارگذاری در مراجعین به کلینیک خصوصی در سال 89-88 انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تعداد 12 نمونه شامل دندان های چند ریشه ای مولر اول و دوم مربوط به 10 بیمار با میانگین سنی 46±4.71 که در سال 1387 به شیوه مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند و به طریق جایگذاری فوری توسط ایمپلنت های Tapered Wide Platform جایگزینی شدند، با گذشت یکسال از بارگذاری ایمپلنت ها ارزیابی ثبات با تکنولوژی پریوتست اندازه گیری و ثبت گردید، سنجش رادیوگرافیک توسط رادیوگرافی پری اپیکال به منظور تعیین تغییرات استخوان کرستال با تکنیک موازی و Longcone از ناحیه به عمل آمد و نتایج حاصل با آزمون آماری t-test مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: در هیچ یک از نمونه ها درد، عفونت، ترشح چرک و رادیولوسنسی ممتد رادیوگرافیک مشاهده نشد و میانگین PTV(Perio Test Value)= -2.81±1.6 با دامنه (1- تا 6-) نشان دهنده عدم وجود لقی ایمپلنت ها و میانگین تغییرات استخوان کرستال 0.22±0.01 میلیمتر بود.نتیجه گیری: استفاده از ایمپلنت های با قطر بالای Platform به صورت جایگذاری فوری ایمپلنت در صورت انتخاب صحیح نمونه ها و کاربرد تکنیک صحیح جراحی در جایگزینی ناحیه خلفی فکین موفقیت آمیز و قابل پیش بینی است.

آمار یکساله:  

بازدید 618

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
litScript