نتایج جستجو

91893

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9190

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

هدف از این پژوهش ارزیابی روند شاخص هواویز (AI) فصلی در ایران است. در این راستا، داده های سنجنده TOMS دو ماهواره Nimbus 7 و Earth Probe و سنجنده OMI ماهواره Aura اخذ شد و از آزمون ناپارامتریک من-کندال (MK) برای شناسایی روند شاخص هواویز استفاده شد. نتایج نشان داد داده های سنجنده TOMS ماهواره EP برای مطالعه روند مناسب نیست، زیرا از سال 2001 داده های این سنجنده کالیبراسیون نمی شود. بیشینه و کمینه روند شاخص هواویز ایران به ترتیب برای سنجنده OMI و TOMS ماهواره Nimbus 7 محاسبه شد. در فصل بهار به دلیل فعال شدن چشمه های گرد و غبار از مناطقی با روند کاهشی کاسته شد و بر مناطقی با روند افزایشی افزوده شد. بیشینه روند افزایشی معنی دار و همچنین بیشینه مقدار متوسط شدت روند شاخص هواویز (AI) براساس سنجنده OMI در فصل پاییز محاسبه شد. روند افزایشی شاخص هواویز (AI) در ایران به دلیل شرایط محیطی (خشک سالی و تغییرات کاربری اراضی) و آب و هوایی (باد شمال تابستانه، الگوهای دینامیکی و حرارتی غرب آسیا، و کم فشار حرارتی سند) است. مقایسه داده های ماهواره ای با داده های ایستگاه های همدید گرد و غبار در پهنه های مختلف آب و هوایی نشان از تطابق داده های ماهواره ای و زمینی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEYDARI FARHAD | GOLESTANI NASIM | ESMAILIAN MEHRDAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82789
 • دانلود: 

  17815
چکیده: 

Introduction: A clinical practice guideline (CPG) is developed with the aim of improving the quality of Health care and reducing unnecessary interventions, hospitalization time, and related costs.Objective: This study attempted to design a standard protocol for gastrointestinal bleeding (GIB) patients.Methods: This was a cross-sectional study conducted during 2013 and 2014 in an educational medical center in Isfahan, Iran. A checklist containing questions about waiting time for the services, hospitalization time, and costs was completed for the GIB patients. After this primary data gathering, a CPG was designed, codified, underwent several revisions, and finally implemented. Thereafter, the checklist was completed by GIB patients and compared with the previous ones.Results: Fifty patients in each of the two phases were included. The mean age and sex of the studied patients were not different.The time from emergency departments (ED) arrival until the first visit (14±9.8 Vs.19.4±13.4 minutes; p=0.03), hospitalization (73.7±49.2 Vs.116.2±7.2 hours; p=0.003) and costs (1.3±0.81 Vs.3.68±3.51 million rials; p<0.001) were significantly reduced following the CPG implementation. The time from admission until conducting endoscopy was not different in the two study periods (16.5±7.8 Vs.23.9±24.5 hours, p=0.89).Conclusion: The implementation of the CPG for the management of GIB patients in the ED resulted in a reduction in the waiting time for the services and, further, reduction of hospitalization time and related costs.

آمار یکساله:  

بازدید 82789

دانلود 17815 استناد 0 مرجع 2380
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1666
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

مقدمه: فشار خون یکی از اختلالات شایع در دوران بارداری و علت عمده مرگ و میر و ناخوشی های مادری و جنینی می باشد که درمان موثری ندارد. یکی از روش های اساسی در درمان فشار خون، کاهش استرس نظیر آرامسازی عضلانی است. با توجه به احتمال نقش استرس در ایجاد اختلالات فشار خون در دوران بارداری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آرامسازی عضلانی بر کنترل فشار خون در بارداری انجام شد.روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که طی سالهای 89-1388 در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد، 20 زن باردار با فشار خون سیستول مساوی یا بیشتر از 135 میلی متر جیوه یا دیاستول مساوی یا بیشتر از 85 میلی متر جیوه به عنوان گروه کنترل و مداخله وارد مطالعه شدند. در گروه مداخله آرامسازی عضلانی به روش جکوبسون به مدت 4 هفته که یک جلسه در هفته بصورت حضوری و در بقیه روزهای هفته با راهنمایی سی دی در منزل، انجام می شد. فشار خون قبل و بعد از انجام تمرین در جلسات حضوری و در گروه کنترل قبل و بعد از 15 دقیقه انتظار، بدون مداخله خاصی اندازه گیری می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 11.5) انجام شد.یافته ها: آرامسازی عضلانی، فشار خون سیستول و دیاستول گروه مداخله را نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری، کاهش می دهد (p=0.001).نتیجه گیری: آرامسازی عضلانی در کاهش فشار خون سیستول و دیاستول و درمان فشار خون بالا در دوران بارداری موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1666

دانلود 459 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Fayazi G. | Zadeh Mohammadi A. | Panaghi L. | Panaghi L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  606
 • دانلود: 

  16106
چکیده: 

Background and Objectives: Positive Youth Development (PYD) is a strength–, based construct of development that can be defined as engaging in pro–, social behaviors and avoiding Health–, compromising behaviors and future jeopardizing behaviors. Contrary to other views, PYD does not consider adolescence as a turbulent and dangerous stage and should be managed,rather, it addresses this period as the source of fundamental changes and catches for the individual. Instead of focusing on adolescence deficits and the potential for risks and crises, such as stress, anger, etc., PYD focuses on adolescents' strengths and abilities,therefore, considering the large population of adolescents in Iran and the critical role of the family and its structure in preventing crises and the emergence of problems for adolescents, comprehensively examining the family structure and its role in adolescent development is essential. Therefore, this study aimed at investigating the relationship between Family Structures (FSs) and PYD. Methods: This was a descriptive and correlational study. The statistical population consisted of all students aged 11 to 18 years from sixth to twelfth grades in Tehran City, Iran, in 2016–, 2017 who were selected using the multistage cluster sampling method (N=300,137 girls & 163 boys) with a mean±, SD age of 15. 59±, 1. 67 years. Accordingly, the research objectives and the subjects' expectations were discussed. The questionnaires were administered in a quiet room away from disturbing visual–, auditory stimuli in schools and individually by the researcher and a research assistant. The study lasted two months. Research tools included the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES IV,Olson et al., 2006) and Positive Youth Development Scale (PYDS,Geldhof et al., 2014). Research data were analyzed by descriptive statistics (frequency, mean, SD) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient & multivariate linear regression analysis) in SPSS at the significance level of 0. 05. Results: The obtained findings suggested a positive and significant relationship between competence with family cohesion (r=0. 32, p=0. 04), flexibility (r=0. 33, p=0. 02), family satisfaction (r=0. 21, p=0. 04(, and family communication (r=0. 33, p=0. 03). There was a negative and significant relationship between competence and enmeshed style (r=–, 0. 21, p=0. 04) and chaotic style (r=–, 0. 22, p=0. 03). There were positive and significant relationships between connection with family cohesion (r=0. 35, p=0. 03), flexibility (r=0. 38, p=0. 02), family satisfaction (r=0. 35, p=0. 03), and family communication (r=0. 33, p=0. 03). There was a negative and significant relationship between the connection with enmeshed styles (r=–, 0. 24, p=0. 04), chaotic (r=–, 0. 19, p=0. 03) and rigid (r=–, 0. 16, p=0. 04) aspects. Furthermore, there was a positive and significant relationship between a character with family cohesion (r=0. 30, p=0. 04) and flexibility (r=0. 31, p=0. 04). There were negative and significant relationships between the dimension of character with enmeshed styles (r=–, 0. 23, p=0. 04), chaotic (r=–, 0. 23, p=0. 03), Rigid (r=–, 0. 19, p=0. 04) and communication (r=–, 0. 14, p=0. 04). Moreover, there was a positive and significant relationship between care and family cohesion (r=0. 14, p=0. 04), flexibility (r=0. 27, p=0. 03), and family satisfaction (r=0. 26, p=0. 03). There was a negative and significant relationship between care with enmeshed (r=–, 0. 26, p=0. 03), chaotic (r=–, 0. 14, p=0. 04), and relationship (r=–, 0. 22, p=0. 04). There was no significant relationship between the confidence dimension in the positive youth development and any family styles. According to the stepwise regression analysis data, among the family styles, two balanced cohesion and chaotic styles, altogether, accounted for 16% of the change in the competence dimension. In sum, balanced flexibility and family satisfaction styles predicted and explained 19% of the variance connection dimension. Family satisfaction and chaos altogether accounted for 13% of the changes in the character dimension, and the family relationship accounted for 7% of the changes in the caring dimension. Conclusion: The present study findings suggested a significant relationship between FS and PYD. Thus, these findings can effectively design and facilitate studying educational protocols to reduce problems and prevent crises in Iranian adolescents and families.

آمار یکساله:  

بازدید 606

دانلود 16106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  ضمیمه شماره 1 (ویژه نامه بهداشت 4)
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1009
 • دانلود: 

  375
چکیده: 

برکه های تثبیت روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب جوامع کوچک و برخی صنایع خاص نظیر کشتارگاهها، صنایع لبنی و تولید فرآورده های گوشتی محسوب میشوند. هدف اصلی از تحقیق ارزیابی کارآیی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلابهای یک واحد نمونه کشتارگاهی دام در کشور میباشد. این تحقیق به مدت 6 ماه از مهر تا اسفند ماه سال 1379 بر روی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه بیستون کرمانشاه انجام شد. در این طرح ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیه خانه مزبور، شاخصهای کیفی تصفیه فاضلاب نظیر COD, BOD5, TSS, pH کل باکتریهای کلیفرم و باکتریهای کلیفرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین مقادیر COD, BOD5, TSS کل باکتریهای کلیفرم و باکتریهای کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی به ترتیب برابر 280.67 میلی گرم بر لیتر، 353.17 میلی گرم بر لیتر، 580.5 میلی گرم بر لیتر، MPN/100ml؛107×1.51، MPN/100ml؛105×2.10 بود که بین این مقادیر با حدود مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. نتایج به دست آمده نشان داد که پساب خروجی از این تصفیه خانه براساس استانداردهای محیط زیست کشور قابلیت استفاده در آبیاری و یا دفع به آبهای سطحی را ندارد. همچنین مقایسه تعداد کلیفرمهای مدفوعی در پساب خروجی با رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی نیز نشان داد که پساب تولید قابلیت استفاده در آبیاری نامحدود را نخواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1009

دانلود 375 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  467-472
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85536
 • دانلود: 

  38021
چکیده: 

Placenta plays a vital role in normal fetal development and failure of placenta to gain weight and insufficiency of its function can result in fetal disorders. We performed this study to determine placental weight and factors associated with low weight placentas. In a longitudinal cross-sectional study, women with single pregnancy, and gestational age between 37-42 weeks were studied. The subjects were categorized in high (>750 g), normal (330-750 g), and low placental weights (<330 g). The placental weight, birth weight, maternal age, gestational age, parity, pre-eclampsia, history of maternal diabetes, delivery approaches, infants’ gender; and Apgar score in 5th minutes after delivery were examined. One thousand-eighty eight pregnant women were included in the study. The mean and standard deviation for maternal ages and gestational ages at deliveries were 25.35±5.6 and 247.51±9.56 days, respectively. The mean and standard deviation of neonates’ weights at birth and placental weights were 3214.28±529 and 529.72±113 g, respectively. The prevalences of low and high placental weights were 2% and 2.8%, respectively. There were statistically significant relationships between placental weight and birth weight, fetal distress, Apgar score, maternal diabetes, pre-eclampsia and approaches of deliveries (a=0.05). Our findings indicate that placental weight can be associated with important variables influencing some maternal and neonatal outcomes and placental weight lower than 330 g can be a warning sign. Careful attention to placenta growth during pregnancy, for example by ultrasonography, can guide physicians to assess neonatal Health.

آمار یکساله:  

بازدید 85536

دانلود 38021 استناد 0 مرجع 5960
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1081
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از علل مهم مرگ و میر در مادر و جنین محسوب می شود. تشخیص زودرس پره اکلامپسی یکی از عملکردهای بسیار مهم مراقبت های دوران بارداری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول بارداری و بروز پره اکلامپسی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان میلاد تهران در سال 89-1388 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه همگروهی آینده نگر، بر روی 700 زن باردار در سه ماهه اول بارداری با نمونه گیری در دسترس انجام شد. آزمایشات دوران بارداری در بیمارستان میلاد تهران انجام و ثبت گردید، سپس این افراد تا زمان زایمان از نظر ابتلا به پره اکلامپسی پیگیری شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: بیشترین درصد واحدهای پژوهش مبتلا به پره اکلامپسی در گروه هموگلوبین 12.5 گرم در دسی لیتر و بالاتر و هماتوکریت 38 درصد و بالاتر قرار داشتند. بین سطح هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول بارداری و ابتلا به پره اکلامپسی ارتباط معنی دار وجود داشت (به ترتیب p=0.002، p<0.001). هموگلوبین 12.45 گرم در دسی لیتر و بالاتر دارای حساسیت 85 درصد، ویژگی 43.04 درصد، ارزش اخباری مثبت 9.63 درصد و ارزش اخباری منفی 97.57 درصد بود. هماتوکریت 38 درصد و بالاتر دارای حساسیت 77.5 درصد، ویژگی 50.71 درصد، ارزش اخباری مثبت 10.1 درصد و ارزش اخباری منفی 96.93 درصد بود.نتیجه گیری: وجود هموگلوبین و هماتوکریت بالای سه ماهه اول بارداری می تواند یک عامل پیشگویی کننده برای ابتلا به پره اکلامپسی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1081

دانلود 316 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  2432
 • بازدید: 

  134863
 • دانلود: 

  59404
چکیده: 

Background: Decision making for timing motherhood is one of the vital aspects of reproductive Health. Separating sexual relationship from having a child has led to a different and unprecedented lifestyle in human history.Objectives: The objective of this study was to determine the socioeconomic and emotional factors predicting decision making for timing motherhood among Iranian women using the statistical softwares of IBM SPSS 21 and LISREL 8.8.Patients and Methods: This cross-sectional study enrolled 820 primiparous women from different hospitals across the country using multistage random sampling method in 2013. The tools of the study were enrich marital satisfaction, socioeconomic status, perceived social support, hopefulness, and life regard index. The data was analyzed using SPSS 20 and LISREL 8.8.Results: The results revealed that among direct pathways, marital age (b=0.62) was the most effective predictor of timing motherhood. The hopefulness had an inverse association with timing motherhood through inverse effect of marital satisfaction. Moreover, marital satisfaction (b=-0.09), perceived social support (b=-0.09), and life regard index (b=0.01) had an inverse effect on timing motherhood. Marital satisfaction had a non-causal effect of 0.024.Conclusions: Marital age, and socioeconomic status had a direct association, and hopefulness and marital satisfaction had an indirect one with Iranian women's decision for timing motherhood. Therefore, this is the responsibility of policy-makers and Healthcare providers to advise women by providing appropriate interventions and facilities.

آمار یکساله:  

بازدید 134863

دانلود 59404 استناد 2432 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  1384
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

هدف: لیشمانیازیس جلدی یک بیماری عفونی آندمیک و از معضلات مهم بهداشتی در بسیاری از کشورها از جمله ایران است بنابراین نیاز به داروهای جدید، قابل دسترس و با عوارض کم کاملا احساس می شود. به همین منظور در پژوهش حاضر تاثیر داروی آرتمیزینین بر رشد انگل لیشمانیا ماژور و مکانیسم مرگ برنامه ریزی شده سلولی ناشی از آن بر پروماستیگوت ها و آماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.مواد و روش ها: محلول استوک آرتمیزینین به صورت تازه با غلظت های مختلف دارو تهیه شد و IC50 دارو به دست آمد. برای به دست آوردن اثر سمیت سلولی داروی آرتمیزینین روی انگل از روش MTT استفاده شد. از غلظت های مختلف داروی آرتمیزینین برای بررسی القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی به روش فلوسایتومری روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور استفاده شد.نتایج: IC50 داروی آرتمیزینین 25 میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد. در غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر بیشترین درصد سلول ها (68.16) و در غلظت 10 میکروگرم در میلی لیتر کمترین درصد سلول ها دچار مرگ برنامه ریزی شده (12.78) شدند و در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد. میزان سمیت دارو روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور با افزایش غلظت دارو افزایش یافت.نتیجه گیری: در این بررسی مشخص شد داروی آرتمیزینین اثر سمیت کمی بر ماکروفاژ دارد. با توجه به نتایج بررسی فلوسایتومتری و روش MTT، می توان داروی آرتمیزینین را به عنوان یک داروی مناسب ضد لیشمانیایی برای انجام مطالعه در شرایط درون تنی پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1384

دانلود 315 استناد 608 مرجع 0
litScript