نتایج جستجو

92853

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9286

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  220
 • بازدید: 

  2903
 • دانلود: 

  25946
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2903

دانلود 25946 استناد 220 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  787-807
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  564
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

هدف از این پژوهش، تدوین استراتژی های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و کارشناسان مرتبط وزارت ورزش، وزارت بهداشت و استادان آشنا به موضوع بود. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیب کیفی و کمی) بود، به این صورت که پس از مطالعات کتابخانه ای، از طریق مصاحبه با خبرگان آگاه از موضوع و توزیع پرسشنامه های نیمه باز، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و مشخص شد. در مرحله کمی، پاسخگویان با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هر عامل، موقعیت راهبردی نظام سلامت با رویکرد فعالیت بدنی را مشخص کردند که در منطقه WT (تدافعی) قرار داشت. سپس با تشکیل شورای راهبری و با استفاده از روش توفان مغزی، راهبردها مشخص شد. دانش افزایی عمومی از طریق رسانه ها، حمایت محیط های کاری از ورزش، تشویق پزشکان به تجویز فعالیت های ورزشی، ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران ورزشی، رعایت استانداردهای ورزشی مدراس و دانشگاه ها، توسعه مراکز پایش و مشاوره سلامت شهروندان، به کارگیری نیروی متخصص ورزشی در مراکز و خانه های سلامت شهر و روستاها، تعیین نقش هر یک از ارگان های دولتی در حوزه ورزش، تعیین سهم ورزش از اعتبارات مالی طرح تحول نظام سلامت، طراحی شهری با رویکرد شهر سالم، جلوگیری از جهت گیری مدیریت ورزش ارگان های دولتی به ورزش قهرمانی و حرفه ای، تشکیل معاونت سلامت در وزارت ورزش و به کارگیری نظام اطلاعاتی و نظارتی از جمله راهبرد های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 564

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ORTEGA F. | RUIZ J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  19803
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19803

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  161
 • صفحات: 

  1519-1528
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  3316
 • دانلود: 

  1014
چکیده: 

مقدمه: سالمندی جمعیت، در حالی که از بزرگترین موفقیت های بشری است، یکی از اساسی ترین مشکلات جهان امروز نیز به شمار می رود؛ چرا که افراد سالمند در معرض خطر بسیاری از بیماریها و ناتوانیها هستند. تحرک، یکی از موثرترین روش های پیشگیری از اختلالات دوران سالمندی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان انجام شد.روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 372 سالمند 60 سال و بالاتر به طور تصادفی انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.. گروه مداخله به دلیل مشکلات اجرایی به دو گروه انجام تمرینات بدنی در کلاس (85 نفر) و انجام تمرینات در منزل (96 نفر) تقسیم شدند. تمرینات بدنی به مدت 8 هفته، هفته ای دو بار، هر بار 30 تا 45 دقیقه، در گروه مداخله اجرا شد. قبل، بعد و همچنین سه ماه بعد از مداخله، هر دو گروه پرسشنامه سلامت عمومی ( General Health questionnaire-28یاGHQ-28 ) را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 15 صورت گرفت.یافته ها: میانگین جمع نمرات حاصل از کل پرسشنامه سلامت عمومی پس از انجام مداخله در گروه آزمایش، بطور قابل ملاحظه ای نسبت به قبل کاهش یافت (از 8.01±5.5 به 4.8±4.1). این تغییرات پایداری خود را حفظ کرد که از نظر آماری نیز معنی دار می باشد (P<0.001). در هر یک از چهار خرده مقیاس جسمانی سازی علایم، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی نیز، میانگین نمرات پس از مداخله کاهش معنی داری داشته و تغییرات ایجاد شده پایدار بود. از سویی مطابق یافته های پژوهش حاضر، تاثیر فعالیت بدنی به صورت گروهی بر سلامت روان و چهار خرده مقیاس آن، بیشتر از انجام آن به صورت انفرادی می باشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش انجام تمرینات بدنی به عنوان یک استراتژی مهم جهت حفظ و افزایش سلامت روانی به شمار می رود؛ با این وجود برای تاثیر بیشتر این مهم، بهتر است شرایطی فراهم گردد که سالمندان به صورت گروهی و بویژه با همسالان به انجام تمرینات بدنی بپردازند.

آمار یکساله:  

بازدید 3316

دانلود 1014 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

ARMSTRONG T. | BULL F.

نشریه: 

JOURNAL OF PUBLIC Health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1437
 • بازدید: 

  97048
 • دانلود: 

  32695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 97048

دانلود 32695 استناد 1437 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  258
 • بازدید: 

  1372
 • دانلود: 

  26861
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1372

دانلود 26861 استناد 258 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC PUBLIC Health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  6928
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6928

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نویسندگان: 

POPOVIC Stevo | MASANOVIC Bojan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1922-1923
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43979
 • دانلود: 

  24654
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief: The concept of social inclusion describes the taking of people's participation in common social activities, and the opposite is the concept of social exclusion, situations in which community members are separated from most of those who normally participate in a range of social activities, including employment, education and leisure (1)...

آمار یکساله:  

بازدید 43979

دانلود 24654 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHANG Byung Kweon

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1983-1992
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

Background: We aimed to explore the effect of education levels on self-rated Health and Physical activity (PA) and to provide basic data for developing interventions based on Physical education to improve the quality of life among Koreans. Methods: The 2019 Community Health Survey data were selected through primary and secondary phylogenetic extraction. The survey was conducted among Korean adults aged ≥, 19 years (n=229, 099), in 2019, using an electronic questionnaire. The education levels were classified into eight groups: uneducated, Seodang/Hanhak (traditional Korean school), elementary school, middle school, high school, college (2 or 3 years), university (4 years), and post-graduate or higher. In this study, the effect of participants’,education levels on self-rated Health levels and PA was investigated (the PA subdimensions were: the number of days of vigorous PA, moderate-intensity PA, walking, and flexibility exercises). Results: 1) Regarding self-rated Health, significant differences according to education level were recorded (P<0. 001), with higher education levels leading to higher averages. 2) Regarding PA, significant differences according to education level were revealed, and the number of days of vigorous PA, walking, and flexibility exercise (P<0. 001) increased with higher education levels. Moreover, the university (4 years) group reported the highest average. However, the middle school group reported the highest average for the number of days of moderate-intensity PA (P<0. 001), and the average number of days decreased as the education level increased after middle school. Conclusion: Education plays an important role in maintaining Health, and practicing appropriate PA contributes to one's quality of life.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  423
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی بود. به این منظور 403 دبیر شامل 105 دبیر تربیت بدنی و 298 دبیر غیرتربیت بدنی از میان جامعه دبیران استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه سلامت روانی (MHI) روی آنها اجرا شد. نتایج پژوهش نشان دهنده میزان بهزیستی روان شناختی بهتر دبیران تربیت بدنی در مقایسه با دبیران غیرتربیت بدنی بود. میزان بهزیستی روان شناختی دبیران مرد بالاتر از دبیران زن بود. میزان بهزیستی روان شناختی دبیران دارای شغل دوم به طور معنی داری کمتر از دبیران فاقد شغل دوم بود. بهزیستی روان شناختی دبیران متاهل کمتر از دبیران مجرد بود، البته میزان درماندگی روان شناختی دبیران متاهل تفاوت معنی داری با دبیران مجرد نداشت. میزان بهزیستی روان شناختی دبیران رسمی تربیت بدنی بیشتر از دبیران حق التدریس تربیت بدنی بود. همچنین میزان بهزیستی روان شناختی دبیران مرد دارای همسر شاغل به طور معنی داری کمتر از دبیران مرد دارای همسر خانه دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 423 استناد 0 مرجع 4
litScript