نتایج جستجو

91187

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9119

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60769
 • دانلود: 

  34809
چکیده: 

Objective: Medically unexplained symptoms are Physical symptoms, which cannot be explained by organic causes. This study aimed to investigate mental Health in patients with medically unexplained Physical symptoms.Method: One hundred outpatients who were admitted to the Electro Diagnosis Clinic of Imam Khomeini hospital, Ahvaz/Iran, participated in this study. Data were collected using Physical examination, paraclinical examinations, and SCL-90-R, and analyzed through multivariate analysis of variance (MANOVA), Chi-square test and Fisher’s exact test.Results: The findings revealed significant differences between clients with medically explained and unexplained symptoms in obsessive compulsive and somatization (p<0.05). Differences in depression, anxiety, phobia, psychosis, aggression and paranoia were not significant (p>0.05).Conclusion: The present study suggested an association between some psychological problems and somatic symptoms. Therefore, screening for psychological impairments can improve clinical outcomes.

آمار یکساله:  

بازدید 60769

دانلود 34809 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARLSON M.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  11164
 • دانلود: 

  30699
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11164

دانلود 30699 استناد 469 مرجع 0
نشریه: 

WOMENS Health BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33759
 • دانلود: 

  20881
چکیده: 

Background: Physical activity (PA) and Health-related quality of life (HRQoL) are significantly affected in pregnancy. Objectives: Theaimof this studywasto assess these constructsamongNigerian pregnantwomenandalso examine the relationship between them. Methods: A total of 140 pregnant women were recruited from four selected antenatal clinics in Ile-Ife, Osun State, Nigeria, who participated in this cross-sectional study. The pregnancy Physical activity questionnaire (PPAQ); consisting of 33 questions aimed at evaluating different day to day activities and SF-12 Health survey; an eight scale grouped questionnaire were used to assess PA and HRQoL, respectively. Descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, and percentage) and inferential statistics (Pearson product moment correlation and one-way ANOVA) were used for data analysis. Alpha level was set at P < 0. 05. Results: The mean age of the participants was 30. 4 4. 33 years. Household (347. 0 452. 1) and vigorous intensity (14. 3 30. 8) PA constituted the highest and least forms of PA. On the other hand, role limitation-Physical (82. 0 18. 3) and Health perception (82. 0 18. 0), and role limitation-mental (54. 2 50), respectively were the highest and least rated scales on SF-12. The HRQoL scores were not significantly different (P > 0. 05) across the three trimesters of pregnancy except for Physical functioning (P = 0. 023). However, there were significant differences in PA across the three trimester of pregnancy (P < 0. 05), except for vigorous intensity (P = 0. 072), sport (P = 0. 057), and occupational activity (P = 0. 057). There were significant correlations among HRQoL sub-scales and each of household, occupational, and moderate intensity PA only (P < 0. 05). Conclusions: Light to moderate intensity and household PA are predominant among Nigerian pregnant women than vigorous intensity, occupational, and sports-related PA. Higher Health perception and Physical role limitation in HRQoL were mostly demonstrated by the pregnant women. There was a significant inverse relationship between HRQoL and each of moderate intensity, occupational, and household PA.

آمار یکساله:  

بازدید 33759

دانلود 20881 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DE GROOTE SANDRA L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  12353
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12353

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

COHEN S. | JANICKI DEVERTS D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  375-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  26440
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26440

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  787-807
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  563
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

هدف از این پژوهش، تدوین استراتژی های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و کارشناسان مرتبط وزارت ورزش، وزارت بهداشت و استادان آشنا به موضوع بود. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیب کیفی و کمی) بود، به این صورت که پس از مطالعات کتابخانه ای، از طریق مصاحبه با خبرگان آگاه از موضوع و توزیع پرسشنامه های نیمه باز، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و مشخص شد. در مرحله کمی، پاسخگویان با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هر عامل، موقعیت راهبردی نظام سلامت با رویکرد فعالیت بدنی را مشخص کردند که در منطقه WT (تدافعی) قرار داشت. سپس با تشکیل شورای راهبری و با استفاده از روش توفان مغزی، راهبردها مشخص شد. دانش افزایی عمومی از طریق رسانه ها، حمایت محیط های کاری از ورزش، تشویق پزشکان به تجویز فعالیت های ورزشی، ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران ورزشی، رعایت استانداردهای ورزشی مدراس و دانشگاه ها، توسعه مراکز پایش و مشاوره سلامت شهروندان، به کارگیری نیروی متخصص ورزشی در مراکز و خانه های سلامت شهر و روستاها، تعیین نقش هر یک از ارگان های دولتی در حوزه ورزش، تعیین سهم ورزش از اعتبارات مالی طرح تحول نظام سلامت، طراحی شهری با رویکرد شهر سالم، جلوگیری از جهت گیری مدیریت ورزش ارگان های دولتی به ورزش قهرمانی و حرفه ای، تشکیل معاونت سلامت در وزارت ورزش و به کارگیری نظام اطلاعاتی و نظارتی از جمله راهبرد های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 563

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ARMSTRONG T. | BULL F.

نشریه: 

JOURNAL OF PUBLIC Health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1413
 • بازدید: 

  92594
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 92594

دانلود 31195 استناد 1413 مرجع 0
نویسندگان: 

ORTEGA F. | RUIZ J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  19011
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19011

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  175-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  135
 • بازدید: 

  1313
 • دانلود: 

  21260
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1313

دانلود 21260 استناد 135 مرجع 0
نویسندگان: 

KASSER S.L. | KOSMA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  261-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  33673
 • دانلود: 

  31695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33673

دانلود 31695 استناد 474 مرجع 0
litScript