نتایج جستجو

91976

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9198

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

علی-منتظری

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1384
تعامل: 
 • بازدید: 

  351
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مطالعه به منظور ترجمه و تعیین پایایی و روایی گونه فارسی استاندارد بین المللی SF-36 به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی طراحی و انجام شد. پس از اخذ اجازه لازم بر اساس روش توصیه شده Forward-Backward، پرسشنامه مذکور ترجمه و در مطالعه ای آزمایشی به کار برده شده و پس از اعمال تغییرات لازم، پرسشنامه نهایی در مطالعه ای جمعیتی در شهر تهران در افراد سنین 15 سال و بالاتر به کار برده شد. میانگین سنی پاسخ دهندگان 1.35 سال با انحراف معیار معیار (±16) بوده و بیشترین حجم نمونه مورد مطالعه متاهل بودند (58%). متوسط سال های آموزش پاسخ دهندگان10 سال با انحراف معیار(±4.5) به دست آمد. آزمون پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل آماری «همخوانی داخلی» و آزمون روایی با استفاده از روش «مقایسه گروه های شناخته شده» و «روایی همگرایی» ارزیابی شد. تحلیل «همخوانی داخلی» نشان داد که بجز مقیاس نشاط (a=0.65) سایر مقیاس های گونه فارسی SF-36 از حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده 77.0 تا 9.0 برخوردارند. آزمون آماری «مقایسه گروه های شناخته شده» نشان داد که گونه فارسی SF-36 قادر به افتراق زیر گروه های جمعیتی به تفکیک جنس و سن است. به این نحو که افراد مسن تر و زنان در تمامی مقیاس ها امتیازهای پایین تری را به دست آوردند. آزمون «روایی همگرایی" به منظور بررسی فرضیات اندازه گیری با استفاده از همبستگی هر سوال با مقیاس فرضیه سازی شده نیز نتایج مطلوبی را به دست داده و تمامی ضرایب همبستگی بیش از مقدار توصیه شده 4.0 به دست آمد (دامنه تغییرات ضرایب .580 تا 95.0). آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصلی را به دست داد که 9.65% پراکندگی میان مقیاس های پرسشنامه SF-36 را توجیه می نمود. در مجموع نتایج نشان میدهد گونه فارسی ابزار استاندارد SF-36، به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سطح جمعیتی از پایایی و روایی لازم برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 351

نویسندگان: 

MOLNAR D.S. | REKER D.L. | CULP N.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  482-500
تعامل: 
 • استنادات: 

  894
 • بازدید: 

  35787
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35787

دانلود 26465 استناد 894 مرجع 0
نویسندگان: 

STANISH H.I. | TEMPLE V.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  14650
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14650

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ABU OMAR K. | RUTTEN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  301-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  16175
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16175

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38971
 • دانلود: 

  31195
چکیده: 

Physical education in the sense of helping in the Physical growth of children and meeting their natural and material needs is one of the important educational areas. Among the measures that promote the growth and bodily Health of a child is Physical Health as one of the parenting measures to assert the right to child Health. This article examines prenatal children in two areas of spouse selection and prenatal Health, based on jurisprudential arguments (traditions and reason). Assuming that the future spouse has genetic diseases, to prevent future illnesses and Physical weakness of the future offspring, marriage to a biologically unrelated person is preferred and recommended. Marriage to people with this feature is considered reprehensible and is disapproved only to prevent the birth of children with mental disabilities.

آمار یکساله:  

بازدید 38971

دانلود 31195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1294
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش، با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسش نامه سلامت روانی و جسمانی (فرم کوتاه 36 سوالی نسخه) SF-36 (V2) ویر اجرا شد.روش: 320 دانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت معلم شهر تهران (188 دختر، 132 پسر) که از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند، به پرسش نامه SF-36 (V2) و پرسش نامه فشارزاهای دانشجویی پولادی ری شهری پاسخ دادند. در این پژوهش، به منظور بررسی ساختار عاملی (روایی سازه)، روایی افتراقی و اعتبار پرسش نامه SF-36 از تحلیل عامل اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.یافته ها: ضرایب آلفای کرونباخ نشان داد که عامل ها و مقیاس های پرسش نامه SF-36 (V2) از اعتبار بالایی برخوردارند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نیز دو عامل سلامت روانی و جسمانی را در این پرسش نامه نشان داد. ضریب همبستگی SF-36 (V2) و فشارزاهای دانشجویی، -0.68 بود (p<0.001). نتیجه گیری: SF-36 (V2)، پرسش نامه ای روا و معتبر برای بررسی سلامت روانی و جسمانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1294

دانلود 347 استناد 0 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  7-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

تربیت جسمانی؛ به مفهوم اقدامات و فراهم کردن زمینه های رشد جسمی و تامین نیازهای مرتبط با بدن کودک، از مهم ترین ساحت های تربیتی، به شمار می آید. یکی از اقداماتی که زمینه رشد و سلامت بدنی کودک را فراهم می کند، بهداشت جسمی است. بهداشت جسمی به مثابه یکی از اقدامات تربیتی والدین در راستای استیفای حق سلامت کودک، پس از تولد انجام می شود. در جستار پیش رو، بهداشت جسمی کودکان، در مباحثی نظیر: بهداشت بدن، بهداشت در تغذیه، توجه به ویژگی های مرضعه، اسقاط روزه از مرضعه و آموزش الگوی درست تغذیه به کودک، با استناد به ادله فقهی (آیات، روایات و دلیل عقل)، بررسی شده و نتایج زیر به دست آمده است:-غسل دادن و تراشیدن موی سر نوزاد و ختنه کردن نوزاد پسر، به منزله یک اقدام بهداشتی که در راستای بهداشت وتطهیر بدن کودک انجام می شود، از وظایف رجحانی استحبابی والدین به شمار می آید.-با توجه به ویژگی های منحصر به فرد شیر مادر (به ویژه آغوز) و تاثیر کم نظیر آن در رشد و سلامت جسمی کودک، تغذیه با شیر مادر، در اولویت و رجحان استحبابی قرار دارد.-از آنجاکه ویژگی های جسمی مرضعه از طریق شیر به کودک قابل انتقال است، انتخاب مرضعه زیبا مستحب بوده و گزینش مرضعه کم توان ذهنی و کم بینا، مکروه و مرجوح به شمار می آید.-اگر روزه ماه مبارک رمضان برای مادر (مرضعه) موجب کاهش شیر و آسیب جسمی به کودک، شود، برای پیشگیری از آسیب های جسمی کودک، وجوب روزه ماه رمضان از مرضعه، ساقط می شود.-آموزش الگوی درست تغذیه به کودکان از دیگر اقدامات تربیتی والدین است که از منظر فقه دارای حکم رجحانی استحبابی است.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  1224
 • بازدید: 

  2369
 • دانلود: 

  641
چکیده: 

مقدمه: همدردی نقش مهمی در ارتباط بیمار با پزشک یا دندانپزشک معالج وی بازی می کند. یکی از بیشترین ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی همدردی پرسشنامه (Jefferson Scale of Physician Empathy-Health Professionals Version (JSPE-HP می باشد. از آنجا که این پرسشنامه تاکنون در ایران به کار برده نشده است، مطالعه حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه JSPE-HP برای استفاده در جمعیت فارسی زبان انجام شد.روش: متن اصلی انگلیسی پرسشنامه JSPE-HP با روش مستقیم - معکوس به فارسی ترجمه شد. پایایی پرسشنامه بر روی 30 دانشجوی دندانپزشکی و پزشکی بررسی گردید. همچنین روایی و سنجش سازگاری درونی پرسشنامه بر روی 554 دانشجو ارزیابی شد.یافته ها:ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه JSPE-HP بالاتر از 0.7 گزارش گردید که در این زمینه عالی می باشد (0.83). ضریب Intra class correlation coefficient) ICC) در ارزیابی مجدد آزمون برابر 0.82 محاسبه گردید (ضریب اطمینان 95 درصد: 0.87-0.80). دانشجویان سال اول دندانپزشکی و پزشکی دارای نمره بالاتری نسبت به سایر دانشجویان بودند و این اختلاف معنی دار گزارش گردید (0.03=P). اختلاف معنی داری بین نمره دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ترجمه فارسی پرسشنامه JSPE-HP دارای روایی و پایایی مناسبی برای ارزیابی همدردی با بیمار در جامعه فارسی زبان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2369

دانلود 641 استناد 1224 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  223-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  235
 • بازدید: 

  1792
 • دانلود: 

  22253
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1792

دانلود 22253 استناد 235 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  7759
 • دانلود: 

  28405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7759

دانلود 28405 استناد 457 مرجع 0
litScript