نتایج جستجو

214

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1129-1139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

به منظور بررسی سرعت پرشدن دانه و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول ساقه تحت تنش خشکی انتهای فصل آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1391-1390 اجرا گردید. چهار رقم جو (نیمروز، جنوب، نصرت و ترکمن) تحت دو سطح رطوبتی شامل حفظ رطوبت در حد ظرفیت زراعی و تنش خشکی از روز دهم پس از گرده افشانی کشت شدند. نتایج نشان داد که ارقام جو از نظر غلظت کربوهیدرات محلول در زمان گرده افشانی، بیشینه غلظت کربوهیدرات محلول، سهم کربوهیدرات محلول پیش از گرده افشانی، شیب افزایش غلظت کربوهیدرات محلول، میزان انتقال و کارایی انتقال تفاوت معنی داری داشتند. رقم جنوب بیشترین غلظت را در زمان گرده افشانی و همچنین بیشترین سهم کربوهیدرات پیش از گرده افشانی را نشان داد. اما رقم ترکمن با داشتن بیشترین شیب افزایش غلظت در دوره 10 روزه پس از گرده افشانی، توانست غلظتی معادل جنوب و نیمروز را در زمان بیشینه غلظت نشان دهد. عکس العمل ارقام از لحاظ میزان کربوهیدرات انتقالی و کارایی انتقال نسبت به تنش خشکی متفاوت بود. تنش خشکی سرعت کاهش کلروفیل را 66درصد افزایش داد. خشکی سرعت پرشدن دانه، وزن دانه و در نهایت عملکرد سنبله اصلی را به ترتیب به میزان 35، 15 و 17 درصد کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  113-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  715
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

سرشاخه های سفیدپلت از رویشگاه اصلی گیاه (استان گیلان، منطقه صفرابسته) جمع آوری و پس از سترون سازی در محیط کشت MS با نصف غلظت نیترات و افزودن هورمون (0.5mg/lit) BA به همراه (0.1mg/lit) IBA مستقر گردیدند. پس از وصول به شاخه های متعدد در بهترین محیط کشت و غلظت هورمونی مناسب، قطعات میانگره از شاخه های مزبور به طول 1 تا 1.5 سانتیمتر در دو نوع محیط کشت MS1/2 و MS به همراه سه نوع غلظت هورمونی BA (1، 0.5 و 0.1 میلی گرم بر لیتر)، انتقال و کشت گردیدند. میزان شاخه زایی و رشد طولی با تیمارهای مذکور طی یک آزمایش فاکتوریل با سه تکرار انجام و مقایسه میانگینها براساس آزمون دانکن (a=0.05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که قطعات میانگره در محیط کشت 1/2MS با حضور BA به غلظت 0.5 میلی گرم بر لیتر بیشترین پرآوری و تکثیر شاخه ها را به همراه داشته است . ریشه زایی شاخه های حاصل در محیط کشت 1/2MS با هورمون IBA در 0.5 میلی گرم بر لیتر صورت گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 715

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

به منظور ارزیابی تنوع لاین های گندم نان از نظر ذخایر ساقه و راندمان انتقال این ذخایر در شرایط تنش خشکی انتهای فصل، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بر روی 16 لاین پیشرفته گندم نان از سری WS-87 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان به اجرا در آمد. برای اعمال تنش خشکی، پس از مرحله سنبله دهی آبیاری قطع شد و از مرحله گرده افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیک در طی پنج مرحله با فواصل 10 روز، طول و وزن اجزای ساقه شامل طول و وزن دم گل آذین، طول و وزن میان گره زیر دم گل آذین و وزن مجموع میان گره های باقیمانده اندازه گیری گردید. سپس مقدار ماده خشک منتقل شده و راندمان پویا شدن و انتقال آن از هر یک از اجزای ساقه محاسبه و همبستگی آنها با عملکرد دانه بررسی شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات مقدار ماده خشک منتقل شده از دم گل آذین بین 13 تا 122 (به ترتیب لاین های 9 و 1)، از میان گره زیر دم گل آذین بین 75 تا 225 (به ترتیب لاین های 6 و 1) و از مجموع میان گره های باقیمانده بین 51 تا 206 (به ترتیب لاین های 14 و 10) میلی گرم بود. مجموع ماده خشک منتقل شده از ساقه بین 186 تا 506 میلی گرم به ترتیب در لاین های 16 و 1 مشاهده گردید. همچنین راندمان پویا شدن و انتقال ماده خشک از دم گل آذین بین 3.4 تا 26.8 (به ترتیب لاین های 9 و 3)، از میان گره زیر دم گل آذین بین 25.9 تا 48.6 (به ترتیب لاین های 6 و 8) و از مجموع میان گره های باقیمانده بین 13.3 تا 42.8 (به ترتیب لاین های 14 و 10) درصد اندازه گیری گردید. از بین سه جزء مورد بررسی، میان گره زیر دم گل آذین بیشترین اهمیت را در مقدار ماده خشک منتقل شده و راندمان انتقال ماده خشک دارا بود. عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری با صفات طول دم گل آذین (r=0.50*) و طول میان گره زیر دم گل آذین (r=0.53*) داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Pureisa Mona | NABIPOUR MAJID | MESKARBASHI MOOSA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35409
 • دانلود: 

  25397
چکیده: 

Barley crop grown in semiarid areas may experience water deficit especially during grain filling that makes them more dependent on stem water-soluble carbohydrates (WSC). Fructans are the most important reserved carbohydrates. A pot experiment was undertaken at Shahid Chamran University in the duration of 2010-2011 growing seasons to investigate the accumulation and loss of WSC and the activity of fructan-metabolizing enzymes under water stress in four barley (Hordeum vulgare L. ) cultivars namely Nimruz, Jonub, Nosrat and Torkaman. Cultivars were different in WSC-related traits such as WSC concentration (WSCc) at anthesis, maximum WSCc and rate of WSC accumulation in ten-day period after anthesis. Water withholding elevated WSC remobilisation efficiency. The activity of sucrose: sucrose 1-fructosyl transferase (1-SST; EC 2. 4. 1. 99) harmonized the rate of WSCc increase in cultivars. The change in fructan 1-exohydrolase (1-FEH; EC 3. 2. 1. 80) activity on the 15th day post-anthesis was along with the change in stem reserve remobilisation. Considering acid invertase (EC 3. 2. 1. 26) activity, a significant difference was observed between cultivars on the 15th day postanthesis under water-stressed conditions. Cultivars showed different manners in use of current photosynthesis and stem reserves that could be an important reason in different decreases in grain weight affected by water stress.

آمار یکساله:  

بازدید 35409

دانلود 25397 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  120-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29-2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  461-483
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  878
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

به منظور بررسی روند تغییرات عملکرد دانه، شاخص های رشد، کربوهیدرات های محلول ساقه و دمای سایه انداز در 15 رقم گندم نان بهاره که طی سال های 87-1330 معرفی شده اند، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91-1390 در مزرعه به نژادی بخش تحقیقات غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات عملکرد دانه طی این سال ها افزایشی بود و 35 کیلوگرم در هکتار در هر سال بود. در بین ارقام گندم، بیشترین میانگین عملکرد (5.38 تن در هکتار) به رقم پارسی و کمترین آن (2.81 تن در هکتار) به رقم شعله تعلق داشت. تجزیه واریانس داده ها نشان داد سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و شاخص سطح برگ در ارقام مختلف در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی دار داشتند. ارقام جدید در مقایسه با رقم های قدیمی، زودتر به شاخص سطح برگ حداکثر رسیدند. همچنین ارقام جدید توانستند حداکثر شاخص سطح برگ را برای مدت زمان بیشتری حفظ کنند. کربوهیدرات های محلول ساقه در میانگره اول و دوم در بیشتر ارقام در 14 روز پس از گرده افشانی ذخیره شد و سپس به دانه های در حال رشد انتقال یافت. مقدار کربوهیدرات های ذخیره شده در میانگره دوم بیشتر از میانگره اول بود. دمای سایه انداز در مرحله گرده افشانی در رقم های جدید نسبت به ارقام قدیمی تر گندم نان بهاره خنک تر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 878

دانلود 243 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

سعیدی محسن | مرادی فواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  548-564
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 243 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  131-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور بررسی اثر مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی و بیولوژیک در شرایط رقابت با علف های هرز بر توان تجمع و کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ساقه گندم آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 91-1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی و با 3 تکرار بود. تیمار اصلی شامل، 5 روش مدیریت تلفیقی (شامل روش های شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیق شیمیایی با بیولوژیکی) و تیمار فرعی شامل 3 شدت رقابت با علف هرز خردل وحشی (تراکم 7، 14، 21 بوته در مترمربع) بود. طول و وزن خشک میانگره های مختلف آن (پدانکل، پنالتیمیت: میانگره ما قبل آخر، میانگره های پایینی) و هم چنین کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با تغییر درصد کودهای شیمیایی نسبت به کودهای بیولوژیک، کارایی ذخیره سازی و انتقال مواد فتوسنتزی میانگره های ساقه تغییر یافت. تیمار 50 درصد کودشیمیایی و مجموع کودهای بیولوژیک بیش ترین درصد کارایی انتقال مجدد (43.30)، درصد انتقال مجدد (51.10) و مقدار ماده خشک انتقال یافته (2.09 گرم) را دارا بودند. اثر روش های مدیریت تلفیقی کود بر کارایی انتقال مجدد ماده خشک بیش تر از تیمار رقابت با علف های هرز بود. بعلاوه، در هر سه گروه از میانگره های ساقه، صفت وزن بیش تر از صفت طول تغییر داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که اجرای روش های تلفیقی کود در مقایسه با روش کاملا بیولوژیکی شرایط متعادل تری برای خصوصیات میانگره های گندم فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  406-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

با توجه به اهمیت انتقال مجدد در پر شدن دانه گندم (Triticum aestivum L.)، اثر گیاهان کود سبز و سطوح مختلف نیتروژن بر انتقال و کارایی انتقال ماده خشک از میانگره های مختلف ساقه گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی90-1389 انجام شد. آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. تیمار اصلی شامل مقادیر مختلف نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و تیمار فرعی دربرگیرنده گیاهان مختلف کود سبز شامل: ارزن (Pennisetum sp.)، تاج خروس زراعی (.Amaranthus sp)، سسبانیا (.Sesbania sp)، لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L)، ماش (Vigna radiata L.) و تیمار شاهد (بدون کاربرد کود سبز) بود که در سه تکرار انجام شد. این آزمایش در دو مرحله شامل کاشت و برگرداندن گیاهان کود سبز و پس از آن کاشت گندم انجام گرفت. نتایج نشان دادند که وزن و وزن مخصوص کلیه میانگره های ساقه اصلی گندم از آغاز مرحله گرده افشانی تا 20 روز پس از گرده افشانی به بیش ترین مقدار رسید. پس از آن از 20 روز تا 50 روز پس از گرده افشانی به دلیل انتقال مجدد مواد پرورده به دانه، وزن و وزن مخصوص میانگره ها کاهش یافت. همچنین مقدار ماده خشک انتقال یافته تحت تاثیر تیمار عدم کاربرد کود نیتروژن بیش تر از تیمار کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در میانگره های دم گل آذین (219 در مقابل 181 میلی گرم) و میانگره ماقبل آخر (203 در مقابل 165 میلی گرم) بود، در حالی که در میانگره های پایینی این رابطه برعکس بود (403 در مقابل 406 میلی گرم). به طور کلی با افزایش نیتروژن مصرفی کارایی انتقال ماده خشک کاهش یافت. بنابراین تاثیر گیاهان کود سبز تنها به خصوصیات خاک محدود نبوده بلکه بر ویژگی های عملکردی در خصوص رابطه بین مبدا و مقصد فیزیولوژیک نیز تاثیرگذار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  545-555
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی تغییرات ابعاد الیاف سه میان بندکاه گندم زاگرس استان گلستان در راستای طول ساقه گندم از دیدگاه کاغذسازی انجام شد. به این منظور، ساقه های گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان جمع آوری گردید و ویژگی های بیومتریک آن شامل طول الیاف، قطر الیاف، ضخامت حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب برای سه میان بند اول (بالاترین میان بند)، میان بند دوم و میان بند سوم به وسیله روش فرانکلین اندازه گیری شد. نتایج نهایی نشان داد که از لحاظ ویژگی های بیومتریک بین الیاف سه قسمت کاه اختلاف معنی داری از دیدگاه آماری در سطح 99% وجود دارد. با توجه به ضرایب کاغذسازی محاسبه شده، پیش بینی می گردد که کاغذ حاصل از میان بند اول و سوم از مقاومت کششی، ترکیدن و تاخوردن بیشتر و کاغذ حاصل از میان بند دوم دارای مقاومت به پارگی بیشتری نسبت به سایر میان بندها برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
litScript