نتایج جستجو

48262

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4827

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جعفرکاظمی فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1661-1676
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  604
چکیده: 

هدف از این مقاله، مقایسه توان الکتریکی خروجی مدول فتوولتائیک (PV) و کلکتور ترکیبی فتوولتائیک-حرارتی (PV/T) با سیال آب است. راندمان الکتریکی مدول فتوولتائیک با افزایش دمای سطح آن به شدت کاهش می یابد. کلکتور ترکیبی فتوولتائیک-حرارتی شامل یک مدول فتوولتائیک است که یک کلکتور حرارتی به پشت آن متصل شده است. با گردش یک سیال با دمای ورودی پایین، حرارت از مدول فتوولتائیک دفع شده و راندمان الکتریکی آن افزایش می یابد. در این تحقیق، ابتدا مدل سازی حرارتی مدول فتوولتائیک و کلکتور PV/T با سیال آب به صورت تئوری و به کمک قانون اول ترمودینامیک انجام شده است. در ادامه برای اعتبارسنجی به نتایج تئوری، یک نمونه کلکتور ترکیبی فتوولتائیک-حرارتی بدون پوشش نوع مارپیچی با سیال آب طراحی و ساخته شد و در مدت سه روز تحت آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصل از آن با مدول فتوولتائیک شاهد مقایسه شد. محاسبات تئوری به کمک نرم افزار متلب انجام گرفت و نتایج به دست آمده از آن، مطابقت خوبی را با آزمون تجربی مدول PV و کلکتور PV/T نشان داد. نتایج این تحقیق بهبود عملکرد الکتریکی کلکتور PV/T نسبت به مدول فتوولتائیک شاهد را نشان می دهد؛ به طوری که راندمان الکتریکی آن نسبت به مدول PV شاهد، حداکثر 6% افزایش یافته است. همچنین با درنظرگرفتن مساحت کوچک کلکتور PV/T، دمای آب در خروجی حدود ° C5 بیشتر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 604 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

mallik a. | al nahian s.r. | rashid f.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43338
 • دانلود: 

  41475
چکیده: 

Sunlight is converted into electricity and heat simultaneously with the help of PV thermal panels. It is examined that the efficiency of the PVT panel is higher than the separate PV panels and solar thermal collectors’ efficiency. The electricity conversion-efficiency for a PV system is about 6% to 15% and in moreover cases 85% of the incoming solar energy is either reflected or absorbed as heat energy. Now a day’ s Renewable energy has become a hot topic. The energy researchers day by day making advanced researches to make this type of system a useable one. Non-renewable sources will be approximately finished within next 100-150 years. So this type of energy is very important for everyone. Normally researches are made on producing electricity from renewable sources like sun-light, wind energy, tidal energy and etc. In this paper there is a compact review of solar photovoltaic thermal system. The performance of the solar cell decreases with the increasing of temperature. Both the electrical efficiency and the power output of PV module depend on the operating temperature. Photovoltaic thermal hybrid solar collectors, also known as hybrid PV/T systems are systems in which sunlight is converted into thermal and electrical energy both. This paper contains a combination of basic and advanced hybrid PV/T systems that are usable in Asian region.

آمار یکساله:  

بازدید 43338

دانلود 41475 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

در این مقاله شبیه سازی سیستم های فتوولتائیک/حرارتی در حالت جابجایی آزاد برای حالت های با سرپوش شیشه ای و بدون آن آورده شده و نتایج بدست آمده با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که شبیه سازی با مقادیر آزمایشگاهی هم خوانی بسیار خوبی دارند. اثرات قرار دادن سرپوش شیشه ای بر روی عوامل مختلف سیستم نیز بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که قرار دادن سرپوش شیشه ای در سیستم های فتوولتائیک/حرارتی باعث افزایش راندمان حرارتی و کاهش راندمان الکتریکی این سیستم ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

در این مقاله یک ساختار جدید از مبدل های DC-DC دوورودی و دوخروجی با بهره ولتاژ بالا مبتنی بر مبدل منبع امپدانسی T-Source ارائه شده است. کاربرد اصلی این مبدل برای اتصال به سیستم های انرژی های تجدیدپذیر می باشد. در این ساختار یک منبع ورودی پانل خورشیدی و دیگری یک باتری در نظر گرفته شده است. از مزیت های مبدل پیشنهادی می توان به بهره ولتاژ بالا، پیوسته بودن جریان ورودی، امکان جذب توان به صورت هم زمان و مستقل از باتری و پانل خورشیدی و بازدهی بالا اشاره کرد. مدهای عملکردی مبدل بررسی شده و معادلات حاکم بر آن در حالت پایدار به دست آمده است. شبیه سازی مبدل پیشنهادی انجام گردیده و یک نمونه آزمایشگاهی از مبدل ساخته شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی و ساخت با تئوری پیش بینی شده برای کار سیستم، عملکرد مناسب مبدل پیشنهادی را تأیید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 357 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43228
 • دانلود: 

  112553
چکیده: 

Over the most recent couple of decades, tremendous consideration is drawn towards photovoltaic– thermal systems because of their advantages over the solar thermal and PV applications. This paper intends to show different electrical and thermal aspects of photovoltaic– thermal systems and the researches in absorber design modification, development, and applications. From the previous review articles, it has been concluded that the heat energy exhausted from the PV module can be further utilized in different ways and helps in achieving better efficiency. Furthermore, the types of photovoltaic– thermal systems such as air collector, water collector, and combi system, coupling with heat pump and their application to buildings are also stated. This paper also discussed certain design aspects like modifications in the flow channel by adding fins, thin metallic sheets, roll-bond absorber, and porous media and the effect of these modifications on the hybrid system’ s efficiency. Furthermore, the use of the latest technologies such as nanofluids, thermoelectric generators, and phase-change materials improves the overall system performance. The role of soft-computing techniques is forecasting the impact of various parameters on the photovoltaic– thermal system is also discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 43228

دانلود 112553 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YEDIDIA I. | SHORESH M. | KEREM Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  7343-7353
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  28972
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28972

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Firoozzadeh m. | Shiravi a.h. | Shafiee m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  287-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52397
 • دانلود: 

  22265
چکیده: 

Nowadays, Because of the sharp decline in fossil resources, producing power by renewable energy is growing rapidly. Photovoltaic (PV) technology is one of the most popular ways for generating electricity. In hot days of year, which the maximum irradiation of sun is available, because of high cell temperature, the efficiency of PV cells is falls down. In this paper, in order to decrease the temperature of PV cells, the use of carbon nano fluid for cooling the PV panel is investigated. The results show that after 4. 5 hours of beginning the test, the temperature of PV panel with carbon nano fluid cooling is fixed at 32° C, while the temperature of conventional panel is about 83° C. This temperature difference improved average efficiency around 5. 75%. Moreover, in this study, calculation of output power of a 10-KW PV power plant, with and without cooling is performed.

آمار یکساله:  

بازدید 52397

دانلود 22265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دفتری زهرا | صفرنژاد عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae گیاهی است چند ساله که به دلیل خاصیت دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است. بذرهای پنج جمعیت متعلق به چهار گونه T. Lancifolius،T. daenensis subsp. daenensis (دو نمونه)، T. fedtschenkoi و T. pubescens کشت گردید و پس از جوانه زنی بذرها از مریستم انتهایی ریشه برای مطالعات کاریوتیپی استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم پایه در تمام جمعیت های مورد بررسی x=15 است. از لحاظ سطح پلوئیدی گونه T .lancifolius با فرمول کاریوتیپی 25m+5sm دیپلوئید (2n=2x=30)، گونه T. daenensis subsp. daenensis با فرمول کاریوتیپی 22m+8sm و 30m، گونه T. fedtschenkoi با فرمول کاریوتیپی 23m+7sm و گونه T. pubescens با فرمول کاریوتیپی 30m بودند. با توجه به میزان شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومی، گونه T. daenensis subsp. daenensis از نامتقارن ترین و در عین حال کامل ترین کاریوتیپ نسبت به دو گونه دیگر بود. درحالی که گونه T. pubescens متقارن ترین و ابتدایی ترین کاریوتیپ را نشان داد. تجزیه واریانس داده های حاصل از اندازه گیری کلیه صفات مورد مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل نشان داد که بین جمعیت ها اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد که این بیانگر وجود تفاوت در بین گونه ها بوده و طبق تجزیه خوشه ای، بر اساس صفات کروموزومی، جمعیت ها در 3 گروه (گونه T. daenensis در گروه 1 و گونه T. fedtschenkoi و گونه T. pubescens در گروه های جداگانه) قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 82
نویسندگان: 

SERA D. | TEODORESCU R. | RODRIGUEZ P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2392-2396
تعامل: 
 • استنادات: 

  918
 • بازدید: 

  33212
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33212

دانلود 28870 استناد 918 مرجع 0
litScript