نتایج جستجو

264

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

امرالهی نرجس | عموچی رسول

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

مقدمه: اوتیسم یک اختلال مادرزادی عصبی است که با اختلال در تعاملات اجتماعی، ارتباطی و اختلالات رفتاری مشخص می شود. با توجه به شرایط خاص این کودکان و عدم توانایی در رعایت بهداشت دهان، بیماران به مراقبان خودشان وابسته اند. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتیجه کلینیکی پوسیدگی های درمان نشده از طریق شاخص PUFA در کودکان 6-12 سال مبتلا به اوتیسم بر اساس شاخص (Pulp, Ulcer, Fistula) PUFA/PUFA در شهر اصفهان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی، تحلیلی و مقطعی بود که بر اساس معاینه کلینیکی بر روی 90 نفر در مراکز نگهداری کودکان مبتلا به اوتیسم انجام گرفت. معاینه برای هر کودک با کمک آینه، سوند و هدلایت انجام شد. چک لیست PUFA/PUFA و شدت اختلال اوتیسم برای هر کودک ثبت شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون من ویتنی در نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه اکثر کودکان مبتلا به اوتیسم، از نوع خفیف بیماری برخوردار بوده اند. میانگین شاخص PUFA و PUFA در کودکان مبتلا به اوتیسم به ترتیب 46/2± 43/3 و 29/0± 62/0 بوده است که در بین اجزای مختلف شاخص PUFA/PUFA دندان های با درگیری پالپ (p) بیشترین میزان را شامل می شد. در مطالعه حاضر تفاوتی بین دختران و پسران از نظر شدت اوتیسم مشاهده نشد (205/0p =). همچنین شدت اختلال اوتیسم بر نمره PUFA/PUFA در سیستم دندان های شیری و دایمی تاثیری نداشت. (05/0p >). نتیجه گیری: در تحقیق حاضر شیوع پوسیدگی دندانی در کودکان مبتلا به اوتیسم نسبتا زیاد بود و سلامت دهان در کودکان مبتلا در سیستم دندان های شیری نسبت به دندان های دایمی وضعیت نامناسب تری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 162 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

مقدمه: پوسیدگیهای دندانی به عنوان یکی از گسترده ترین بیماریهای مزمن و یکی از شایعترین بیماریهای دوران کودکی به خصوص در میان جمعیتهای با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نامطلوب است. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان (CPQ) با شاخص) PUFAپاپول، زخم، فیستول (در کودکان 10-8 سال شهر کرمانشاه در سال 1397 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی مقطعی 559 دانش آموز از نواحی 2، 1 و 3 آموزش پرورش شهر کرمانشاه در سال 1397 با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه CPQ و معاینه ی بالینی انجام گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 وآماره های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد و آزمون همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه) انجام شد. یافته ها: بین مقیاس CPQ با شاخص PUFA و dmft ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت (p<0. 05). بین شاخص PUFA و dmft نیز ارتباط مستقیم و معناداری مشاهده شد (p<0. 05). براساس یافته ها بین شاخص PUFA و DMFT ارتباط معناداری یافت نشد. بین میانگین CPQ برحسب جنسیت نیز اختلاف معناداری وجود داشت. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش آموزان دختر بالاتر بود. نتیجه گیری: بررسی همبستگی بین کیفیت زندگی کودکان و میزان dmft و PUFA نشان می دهد که هرچه نمره CPQ و مشکلات سلامت دهان و دندان بیشتر می شود میزان dmft و PUFA افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAMAZANI NAHID | REZAEI SARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  72423
 • دانلود: 

  78605
چکیده: 

Background: Untreated dental caries have considerable consequences on the growth and development of children and their quality of life. Objectives: The aim of this study was to evaluate the prevalence of clinical consequences of untreated dental caries in a sample of Iranian children based on the PUFA/PUFA diagnostic index. Methods: In this descriptive analytical study, 360 students between the ages of 6-12 years were selected using cluster sampling. Oral clinical examinations were performed by one pedodontist. DMFT, dmft, PUFA and PUFA scores were recorded. The height and weight of children were also measured to calculate body mass index (BMI). Descriptive findings are reported in terms of frequencies and percentages, as well as means and standard deviations. The data were analyzed in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 21 using Fisher’ s Exact Test, the Mann Whitney U test, and logistic regression. The level of significance was set at P = 0. 05. Results: The overall caries experience and the overall prevalence of untreated dental caries in the study population was 93. 0% (mean value of 4. 39 2. 78) and 30. 0% (mean value of 0. 57 1. 15), respectively. Components of d/D and p/P had the highest frequencies. Males and females showed no significant differences in terms of prevalence or severity of untreated dental caries (P > 0. 05). The prevalence and mean value of PUFA score were significantly higher in under-weight subjects than in normal children (P < 0. 05). Under-weight subjects had 10 and 3. 5 times greater risk of PUFA and PUFA development, respectively. Conclusions: Our results emphasize the need for further attention to public dental care programs and dental care measures.

آمار یکساله:  

بازدید 72423

دانلود 78605 استناد 470 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مطالعه تهیه سیلاژ بعنوان یکی از مهمترین روشها برای استفاده از ضایعات (امعا و احشا و گوشت تیره) چهار گونه از تون ماهیان (هوور، هوور مسقطی، گیدر و زرده) با استفاده از اسید فرمیک و آنزیم پپسین مورد تحقیق قرار گرفت. سیلاژ حاصله حاوی مقادیر بالایی از دوکوزا پنتائنوئیک اسید (DHA) بود.تفکیک اسیدهای چرب غیراشباع در نمونه ها بوسیله یک دستگاه GC و با مقایسه نمودارهای حاصله با نمودار استاندارد اسیدهای چرب انجام شد. چربی تام اندازه گیری شده در سیلاژ از لحاظ مقدار بین %10.41 در سیلاژ گوشت تیره هوور مسقطی تا %22 در سیلاژ امعا و احشا ماهی زرده در نوسان بود ولی مجموع چربیهای حاصله حاوی درصد بالایی از دو اسید چرب غیراشباع DHA و ایکوزا پنتائنوئیک اسید (EPA) بودند.بالاترین مقدار DHA در چربی تام سیلاژ تهیه شده از امعا و احشا هوور مسقطی با حدود %15 و بالاترین مقدار EPA در چربی تام متعلق به سیلاژ تهیه شده از ماهی زرده با حدود %11 ثبت گردید.تست ANOVA نشان داد که میزان DHA بصورت مشخص در قبل و بعد از تهیه سیلاژ با هم تفاوت دارند و میزان اسید چرب لینولنیک اسید [C18:3(n-3)] بصورت مشخصی در بین گونه ها متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DERECKA K. | SHELDRICK E.L. | WATHES D.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  287
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  19229
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19229

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

متقی طیبه | آزادبخت لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  881
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 881

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

RUKKUMANI R. | ARUNA K. | VARMA P.S. | MENON V.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  551-561
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  17353
 • دانلود: 

  20839
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17353

دانلود 20839 استناد 416 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  5106
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5106

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LIPIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  549-558
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  1130
 • دانلود: 

  15458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1130

دانلود 15458 استناد 385 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Clinical Nutrition

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  10205
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10205

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
litScript