نتایج جستجو

32427

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3243

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

موثقی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2019
 • دانلود: 

  553
چکیده: 

اداره امور دولتی که در کشورهای پیشرفته شکل گرفته، برای جوامع در حال گذار مناسبت زیادی ندارد و به جای آن باید از اداره امور توسعه یا مدیریت توسعه سخن گفت و بوروکراسی را در جهت تسهیل کارکرد توسعه ای دولت و بخش خصوصی سازمان داد. این مقاله می کوشد تفاوت این دو رویکرد و اهمیت اداره امور توسعه برای کشورهای در حال گذار را برجسته سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2019

دانلود 553 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت دولتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  43-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3946
 • دانلود: 

  1514
چکیده: 

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تاثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3946

دانلود 1514 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

سالارزهی حبیب اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  189-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  1011
چکیده: 

میزان مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و حکمرانی متناسب با سیر تطور پارادایم ها و نظریه های علوم سیاسی و مدیریت دولتی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است. پارادایم نخستین در رشته مدیریت دولتی، همان پارادایم مدیریت دولتی سنتی مبتنی بر نگرش دولت فن سالار و ابزار گرا است که بر دولت حداکثری و مشارکت حداقلی شهروندان استوار بود. با گذار از پادارادیم مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین یا همان مدیریت گرایی، بر دولت حداقلی و مشارکت حداکثری بازار و بخش خصوصی تاکید می شد. در ماورای مدیریت دولتی نوین و حرکت به سوی پارادایم مدیریت ارزش عمومی، پیوند مدیریت دولتی با شهروندان از رهیافت اخلاقی، ارزشی و نهادی مورد توجه قرار گرفت. در این پارادایم به ارزش های حقوق شهروندی، مردم سالاری، نهاد گرایی، خدمت گرایی، مشارکت، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی توجه بیشتری نسبت به پارادایم های پیشین مدیریت دولتی شده است. همچنین قلمرو قدرت عمومی در مدیریت ارزش عمومی از حوزه دولت، دیوان سالاری های دولتی و بازار به حوزه های وسیع تری در سطح جامعه مدنی و شبکه های حکمرانی توسعه یافته است و شرکاء و بازیگران زیادی از بخش های مختلف دولت، بنگاه های تجاری و سازمان های مردم نهاد در خلق ارزش های عمومی و پاسداشت ارزش های عمومی مشارکت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 1011 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

PUBLIC MANAGEMENT REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  293-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  1932
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1932

دانلود 27754 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  275-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  259
 • بازدید: 

  2373
 • دانلود: 

  27059
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2373

دانلود 27059 استناد 259 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  261
 • بازدید: 

  4007
 • دانلود: 

  27459
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4007

دانلود 27459 استناد 261 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  425
 • بازدید: 

  4137
 • دانلود: 

  22459
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4137

دانلود 22459 استناد 425 مرجع 0
نویسندگان: 

رسولی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  32-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  1009
چکیده: 

موضوع مقاله تجدید ساختار در نظام مدیریت دولتی کشور ترکیه در راه پیوستن به اتحادیه اروپاست. اصلاحات در نظام مدیریت دولتی ترکیه، برای سازگار شدن با اصول و سیاست های مدیریت دولتی اتحادیه اروپا مطرح و در نظر بوده است. در این مقاله، نخست طراحی و سیاست های مدیریت دولتی اتحادیه اروپا ارزیابی شده، سپس در پیوند با آن پیشنهادها و چشم-اندازهایی درباب اصلاح نظام مدیریت دولتی ترکیه ارایه شده است. همچنین، با تاکید به ابعاد منفی و مثبت این نظام، در سطح اصول و عرف معاصر، به ضرورت اصلاح اشاره شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 1009 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DENHARDT R.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  526-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  28537
 • دانلود: 

  32895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28537

دانلود 32895 استناد 480 مرجع 0
نویسندگان: 

نرگسیان عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  117-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1319
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

پاسخگویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مساله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند.هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می شود با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1319

دانلود 444 استناد 0 مرجع 0
litScript