نتایج جستجو

12353

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1236

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

زمینه و هدف: همودیالیز به عنوان یک روش renal replacement تراپی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه بکار می رود.از زمانیکه همودیالیز به عنوان روش درمانی بکار گرفته شد همواره کفایت آن مورد سوال بود. ما در این مطالعه بین دو روش کفایت دیالیز با استفاده از ure Kinetic modeling )محاسبه (deliverd dialysis با استفاده از پارامترهای آزمایشگاهی اوره و همودیالیز PRODUCT (زمان و تعداد دفعات دیالیز) را بررسی کردیم.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شد و پس از نمونه گیری اوره قبل و بعد از دیالیز و وزن قبل و بعد از دیالیز و تعداد دفعات و ساعت دیالیز در هفته محاسبه شده و با استفاده از فرمولهای موجود کفایت (KT/V) d و HDP مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: پس از آنالیز یافته های بدست آمده روی صد بیمار مورد مطالعه، %43 بیماران (KT/V) d>1، و (KT/V) d<1 %57 داشتند. HDP در افرادیکه (KT/V) d>1 داشتند >36 بود. بین (KT/V) d و Alb ارتباط معنی دار مشاهده شد. P<0.03)، (r=0.3. رابطه بین (KT/V) d با کلسترول، Hb و کراتینین معنی دار نبود که شاید علت مهم آن تغذیه بیماران باشد. بین (KT/V) d و HDP با P<0.001)، (r=0.4 ارتباط معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: با افزایش ساعت و تعداد دفعات دیالیز می توان به (KT/V) d بالاتر دست یافت و کفایت دیالیز را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  74-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  861
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

مقدمه: بیان لزوم عمل جراحی توسط پزشک به بیمار و انتقال بیمار به اتاق عمل فرایندی اضطراب آوراست، از طرف دیگر مشاهده فضای اتاق عمل، تجهیزات و ابزار آلات نیز مزید بر علت خواهد بود. تعیین شاخص استرس قلبی می تواند بعنوان یک معیار در ارزیابی اثرات استرس قبل از عمل و در طی القا و نگهداری بیهوشی باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه 40 نفر در محدوده سنی 80-60، مورد مطالعه قرار گرفته و همه آنها تحت پروستاتکتومی از طریق شکم قرار گرفتند. بیماران به دو گروه A و B تقسیم شدند. این مطالعه به صورت یک سو کور انجام گرفت. در گروه A شاخص استرس قلبی (Cardiac Stress Index) و در گروه B تغییرات RPP مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت.نتایج: میانگین CSI در مراحل قبل از القای بیهوشی، بعداز القا، قبل از برش جراحی و در ریکاوری به ترتیب 60.25±5.57، 63.05±5.54، 55.75±4.78 و 67.65±4.83 بوده اند که با هم اختلاف معنی داری نداشته اند. میانگین RPP در مراحل چهار گانه فوق به ترتیب 10.15±0.44، 9.9±0.69، 6.8±0.36 و 9.2±0.61 بود که تفاوت معنی داری بین RPP قبل از القای بیهوشی و قبل از برش جراحی مشاهده گردید (P<0.0001).بحث: در این مطالعه ملاحظه می شود که در عمل جراحی غیر قلبی هم حتی در مرحله قبل از عمل نیز میزان استرس در بیماران بالا بوده است. تست غیر تهاجمی شاخص استرس قلبی یا CSI در 60 % بیماران در محدوده پنجاه الی صد بوده که نیاز به مداخله دارد.این رقم در مورد شاخص RPP بخوبی واضح نبوده و با CSI مطابقت ندارد که این بدان معنی می باشد که شاخص CSI بیشتر و بهتر توانسته است میزان استرس موجود را نشان بدهد.

آمار یکساله:  

بازدید 861

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  359-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

میزان فومانیزین ذرت سال 1383 استان گلستان، شامل چهل و شش نمونه ذرت از زمان برداشت، پس از برداشت، پس از خشک کردن، و خروج از سیلو اندازه گیری شد، نمونه ها پس از جمع ‎آوری در سردخانه –5Co نگهداری و سپس به کمک آسیاب تجزیه ای رومر (Romer) آسیاب گردیدند. استخراج فومانیزین B1 با حلال متانول: آب (80:20)، جداسازی اختصاصی فومانیزین B1 از سایر اجزا همراه (تصفیه) با استفاده از ستون های ایمونوافینتی و مشتق سازی با اورتوفتالدئید (OPA) انجام شد. اندازه گیری فومانیزین با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) با آشکار ساز فلورسانس (با طول موج تحریک 335nm و نشر (440nm انجام شد، ارزیابی میزان کمی فومانیزین با تزریق نمونه های استاندارد 0.3125- 40 mg/ml و رسم منحنی مربوطه صورت گرفت. اعتبار روش با کاربرد مواد مرجع معتبر، (Certificate Reference material) CRM تایید شد. میانگین بازیافت روش نیز با کاربرد نمونه های غنی شده 90.7% برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی نمونه ها به فومانیزین B1 آلوده بودند، دامنه میزان آلودگی 261-6891 ng/g و میانگین آن 2658.35 ng/g بود. میزان آلودگی در نمونه های مراحل مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  149-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3416
 • دانلود: 

  3549
چکیده: 

یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریت زنجیره تامین عبارتست از انتخاب نوع زنجیره تامین مناسبی که بتوان از آن طریق به عملکرد بهینه در سرتاسر زنجیره دست یافت. در این مقاله زنجیره های تامین ساخت به سه نوع ناب, چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است. هم چنین زنجیره تامین متناسب با نوع محصول که به سه نوع محصول استاندارد (کارکردی)، محصول ابداعی و محصول ترکیبی تقسیم میگردند، مورد تشریح قرار گرفته است. سپس چارچوبی را جهت طبقه بندی زنجیره های تامین مبتنی بر مشخصات محصول و مراحل چرخه عمر محصول ارایه گردیده است. در ادامه مدلی جهت انتخاب زنجیره متناسب با نوع محصول توسط هر سازمان، مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3416

دانلود 3549 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JOSIASSEN A. | BRYAN A.L. | WHITWELL G.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  423-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  29709
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29709

دانلود 27940 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

SHOJAEEFARD H. | HAKIMOLLAHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1094-1099
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69169
 • دانلود: 

  22048
چکیده: 

The new PRODUCT development (NPD) is the process by which a new PRODUCT idea is conceived, investigated, taken through the design process, manufactured, marketed and serviced. In Automotive Engineering these related to the PRODUCT realization process (PRP) which consists of five phases: “Plan and Define Program”, “PRODUCT Design and Development”, “Process Design and Development”, “PRODUCT and Process Validation”, and “PRODUCTion Launch, Feedback Assessment and Corrective Action”. This paper proposes a process-based management concept focusing on controlling and measuring for their effective management including literature review of NPD performance measurement. Integrating the process-based management concept with the proper performance measure can initiate new knowledge which will contribute to the improvement of the automotive industry.

آمار یکساله:  

بازدید 69169

دانلود 22048 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

STOCK J. | SPEH T. | SHEAR H.

نشریه: 

HARVARD BUSINESS REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  16-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  70731
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 70731

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

JOEL D. | LAVAUGHN H. | RONALD G.

نشریه: 

US PATENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  171-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  15599
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15599

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4135
 • دانلود: 

  1313
چکیده: 

تحقیق حاضر سعی در تعریف زبان وبیان در محصولات تولید شده توسط هنرمندان و صنعتگران با کمک ابزار های نشانه شناسی و تکنولوژی فنی پیشرفته دارد در این راستا به چگونگی کاربرد این زبان در مراحل طراحی محصول اشاره نموده است. در ابتدا کلیاتی در مورد نظریات نشانه شناسی از نشانه شناسان بنام پیرس و سوسور مطرح نموده و سپس به نشانه شناسی در طراحی محصول پرداخته است و اینکه چگونه این عناصر جهت فهم جنبه هایی از ارتباطات در تولید محصول استفاده می شود. و با ذکر چند محصول صنعتی و انطباق عناصر نشانه شناختی با خواص آن محصولات، ارتباط اجتناب ناپذیر آنها را با نشانه شناسی بیان داشته است. سپس به زبان محصولات و اینکه چطور می توانند هویت و ساختار خود را از طریق مواد اولیه، فرم، ساختار و بافت به اجتماع تفهیم نمایند پرداخته می شود. زیبایی شناسی در واقع مطالعه تاثیر گشتالت محصول بر احساس انسان و شامل این است که چطور مردم قسمت یا تمامی محصولات را می خوانند و می فهمند. با این ملاحظه کاربر در محصول آنچه را که می بیند، می بوید، می چشد، می شنود و حس می کند، مربوط به گشتالت، نشانه های محصول و علم نشانه شناسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 4135

دانلود 1313 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Crasmareanu Mircea

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  227-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3974
 • دانلود: 

  2427
چکیده: 

This paper concerns with a PRODUCT of circles induced by the quaternionic PRODUCT considered in a projective manner. Several properties of this composition law are derived and on this way we arrive at some special numbers as roots or powers of unit. We extend this PRODUCT to cycles as oriented circles and to pairs of circles by using the algebra of octonions. Three applications of the given PRODUCTs are proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 3974

دانلود 2427 استناد 0 مرجع 0
litScript