نتایج جستجو

410

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

41

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آگروال ام.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  158
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MILLER R.H.

نشریه: 

MICRONESICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT
 • صفحات: 

  113-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  33904
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33904

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

حفظ کیفیت بذر از زمان برداشت تا کشت بعدی هدف اصلی انبارداری بذر می باشد و شرایط محیط انبار، بویژه دو عامل دما و رطوبت از مهمترین عوامل زوال بذر و کاهش بنیه می باشند. بنابراین به منظور بررسی معادله بقای بذر الیس و روبرتز در رابطه با انبارداری بذر کینوا و معرفی ثابت های معادله حیات بذر، آزمایشی در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در سال 1394 انجام شد. پس از تعیین قوه نامیه و رطوبت اولیه بذر، رطوبت آن ها به مقدار 5، 9، 13 و 17 درصد رسانیده شد و در بسته های نانو در دماهای 5، 15، 25 و 35 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. نمونه برداری از بذرها در فواصل زمانی معین، بسته به شرایط نگهداری انجام گرفت و درصد بذر جوانه زده، ضرایب معادله و رابطه سیگما با رطوبت و دما تعیین گردید و پس از تجزیه و تحلیل پروبیت نمودارهای مربوط به هر شرایط رسم گردید. کمترین سطح زوال بذر در دمای 5 درجه سانتی گراد با رطوبت محتوی بذر 5% بود که بعد از هشت ماه انبارداری، جوانه زنی از 98% به 94% کاهش یافت. بیشترین زوال بذر در دمای 35 و 25 درجه سانتی گراد با رطوبت محتوی بذر 17% بود. مقدار ضرایب حیات KE، CW، CH و CQ به ترتیب 93/2، 51/0، 019/0 و 00031/0 بود. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت بذر و دما در طی انبارداری، درصد زنده مانی بذر کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 496 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OMMANI AHMAD REZA | Noorivandi Azadeh N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34193
 • دانلود: 

  20269
چکیده: 

The purpose of this study was to identify factors influencing the adoption of wheat waste management by wheat farmers. The method used in this study using the spatial PROBIT models and Bayesian model was used to estimate the model. MATLAB software was used in this study. The data of 220 wheat farmers in Khouzestan Province based on random sampling were collected in winter 2016. To calculate Bayesian coefficients the Gibbs sampling and Metropolis– Hastings algorithm were used. A Lagrange Multiplier test for spatial error dependence [LM(err)] and a Lagrange Multiplier test for spatial lag dependence [LM(lag)] to extract the appropriate model were used. The results of both models were statistically significant with 99% probability. Thus, both models can be used in interpreting the results. Based on the results of the estimation of spatial models the variables of participation in extension courses, technical knowledge about management of waste, income, crop’ s yield, mechanization level and the spatial autoregressive coefficient had significant role on adoption of waste management.

آمار یکساله:  

بازدید 34193

دانلود 20269 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAGOL ERDAL | SELAMI SEZGIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  471-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  23000
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23000

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  264-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  597
 • بازدید: 

  12376
 • دانلود: 

  28753
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12376

دانلود 28753 استناد 597 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NASROLLAHZADEH SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  237-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108362
 • دانلود: 

  33412
چکیده: 

The goal of this study is to introduce a statistical method regarding the analysis of specific latent data for regression analysis of the discrete data and to build a relation between a PROBIT regression model (related to the discrete response) and normal linear regression model (related to the latent data of continuous response). This method provides precise inferences on binary and multinomial models which particularly in the case of small samples, has preference to maximum likelihood methods. The PROBIT regression model for binary outcomes can be easily and precisely explained using different normal distributions for latent data modeling. Applying this approach and using Gibbs sampler method needs simulation of standard distributions such as multivariate normal distribution. Therefore, it can be easily implemented by many softwares and it provides a general method for analyzing binary (or polychotomous) response regression models.

آمار یکساله:  

بازدید 108362

دانلود 33412 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  153-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1185
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و عوامل محیطی در تلاش است تا موفقیت کارآفرینان را توضیح دهد. اطلاعات موردنظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سطح تجربه، سرمایه فیزیکی، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی تاثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت کارآفرینان داشته است. همچنین متغیر سطح تحصیلات نیز دارای تاثیر منفی و معنی دار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است، بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم گردد و در زمینه کیفیت تحصیلات در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1185

دانلود 585 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  3035
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

مقدمه: هزینه های سلامت یکی از انواع هزینه های خانوارها است که شرایط اقتصادی و اجتماعی آن ها و نیز سیاست های دولت در زمینه ی سلامت از جمله بیمه ی درمان، از عوامل موثر در تعیین میزان آن می باشد. لذا هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این شرایط بر سطوح مختلف هزینه های سلامت خانوارهادر ایران است. روش کار: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و در آن از مدل اقتصادسنجیِ پروبیت رتبه بندی شده استفاده شده و داده های مورد استفاده نیز از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1393 مرکز آمار ایران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 23573 خانوار در مناطق مختلف کشور است. همچنین برآورد نتایج و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار STATA14انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهند که تحصیلات سرپرست، سن سرپرست، مرد بودن سرپرست، داشتن بیمه درمانی، بُعد خانوار، و درآمد سرانه خانوار رابطه مثبتی با هزینه سلامت خانوار دارند. همچنین اثرات نهائی برای متغیرهایِ فوق، در گروه یک متغیر وابسته، منفی است، یعنی افراد با وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتر، تمایل کمی به هزینه های پایین سلامت دارند، اما برای گروه های بالاتر هزینه های سلامت، مجددا این رابطه مثبت می شود. همچنین، در میان خانوارهای دارای بیمه درمان، خانوارهای دارای بیمه های روستایی، تامین اجتماعی، مکمل و خدمات درمانی به ترتیب هزینه سلامت کمتری را داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، خانوارهایی که نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر موقعیت اجتماعی وضعیت بهتری دارند، مخارج سلامت بالاتری داشته اند. همچنین، با توجه به پرداخت هایِ مختلف خانوارهای دارای بیمه های درمان متفاوت، که در مطالعات دیگر کمتر به آن توجه شده، پیشنهاد می شود که دولت یک بسته ی بیمه پایه را در نظر بگیردکه از نظر کیفیت خدمات ارائه شده برای همه ی خانوارها یکسان باشد و از نظر حق بیمه نیز عادلانه باشد به گونه ای که همه ی افراد جامعه را پوشش دهد و نابرابری های اقتصادی، بر وضعیت سلامت خانوارها تاثیر منفی نگذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 401 استناد 3035 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  91
 • صفحات: 

  1-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

در این پژوهش کشش قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی ایران را در دو اندازه 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن بررسی شد. محاسبه ی کشش ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، متغیرهای تأثیرگذار بر سهم درآمدی نیروی کار تخمین زده شد. با استفاده از برآورد انجام گرفته، گام بعدی محاسبه ی کشش های قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بوده است. در این راستا، از داده های استان های ایران در سال های 1383 تا 1393 و به منظور برآورد مدل، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل، اثرگذاری منفی مالیات، حق بیمه پرداختی و ارزش مواد خام بر سهم درآمدی نیروی کار در هر دو گروه موردمطالعه از یافته های تحقیق است. اثر منفی نرخ دستمزد بر تقاضای کار و مثبت بودن کشش تولیدی از نتایج دیگر این پژوهش است. هم چنین، برای بنگاه های کوچک کشش متقاطع نیروی کار و قیمت سرمایه مثبت به دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار، به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید اهتمام ورزد.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
litScript