نتایج جستجو

40038

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4004

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  70-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1776
 • دانلود: 

  682
چکیده: 

سال هاست که توجه محققین به مساله تغییر رفتار پس از ارائه آموزش جلب شده است. وجود فاصله بین آموزش دانشگاهی و اعمال اجرایی روزانه در محل های کاری و نیز برآورده نشدن همه نیازهای محیط کار توسط دانش آموختگان محیط آموزشی که اصطلاحا تفاوت بین تئوری و عمل نام دارد، سبب شکل گرفتن نوعی روش یادگیری به نام یادگیری مبتنی بر عملکرد (PRACTICE-based learning) گردید. مفهوم یادگیری مبتنی بر عملکرد، مفهومی گسترده است که به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت پیشرفت دادن یادگیری فراگیران و دخیل کردن آنان در فرآیند یادگیری خود، که منجر به کسب درک بهتر و عمیق تر از موقعیت می شود بکار می رود. این مطالعه سعی دارد تا ضمن ارائه تعریفی جامع از PRACTICE-based learning، به نحوه و مراحل اجرا، ارزشیابی و چالش های پیش روی این روش آموزش بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1776

دانلود 682 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

GACETA SANITARIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  4530
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4530

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
نویسندگان: 

HERZELE A.V. | WOERKUM C.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  444-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  13116
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13116

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BROWN L.D. | BAMMER G. | BATLIWALA S. | KUNREUTHER F.

نشریه: 

ACTION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  14131
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14131

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
نویسندگان: 

MOUSAVI FATEMEH | SHOJAEI PARISA | SHOJAEI PARISA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1245
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

Background: Tobegin aneducationalprogramfor diabetic patients, the assessment of their current level of KNOWLEDGE (K), attitude (A), and PRACTICE (P) was necessary. Objectives: This research aimed to estimate the KNOWLEDGE, attitude, and PRACTICE (KAP) of the general public, because of diabetes mellitus. Methods: A convenient sampling method was used to select 384 of every single person who was admitted to a research, educational and medical center, in the western north of Tehran, in 2018. KAP questionnaire on diabetes was completed, and the level of KAP was evaluated in diabetic and non-diabetic people using SPSS software. Results: The overall mean (, SD) of the KNOWLEDGE, attitude, and PRACTICE was 12. 13, 3. 84, 5. 52, 5 and 10. 68, 51. 96, respectively. Several linear regressions in the two groups for the total KNOWLEDGE scores, total attitudes scores, and total PRACTICE scores displayed several significant (adjusted) associations. Conclusions: The results of this study showed that we need to increase the KNOWLEDGE and attitude of patients with diabetes about a healthy lifestyle, including regular exercise, a healthy diet, and weight loss.

آمار یکساله:  

بازدید 1245

دانلود 151 استناد 0 مرجع 96
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  4158
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4158

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37933
 • دانلود: 

  14613
چکیده: 

Background: Iran has the highest number of Umrah pilgrims among Islamic countries. Health care plays a major role in fulfilling the Umrah rites. Pilgrims' health situation depends on their health KNOWLEDGE, attitude, and PRACTICE (KAP).Objectives: In this study, we aimed to determine the health KAP among Iranian Umrah pilgrims.Patients and Methods: In this cross-sectional study, 157 Iranian Umrah pilgrims were randomly selected in Mecca, Saudi Arabia in June 2011. Data were collected using a questionnaire. The questionnaire consisted of demographic information (sex, age, degree of education, and resource of health KNOWLEDGE), health KNOWLEDGE (5 questions), health attitude (5 questions) and health PRACTICE (10 questions).Results: Level of KNOWLEDGE were very low in 12.1%, low in 25.2%, average in 38.1%, good in 20.4% and very good in 4.2% of respondents. Mean and standard deviation of attitude score was 18.58±2.20 out of 25 (ranged between 13.00 and 25.00). The pilgrims were given 74.2 % out of total score. The Mean and standard deviation of PRACTICE score was 8.19±1.32 out of 10 (ranged between 3 and 10). Although the old and low educated pilgrims had little KNOWLEDGE of health tips, they had a good health attitude and PRACTICE.Conclusions: Educational strategy to improve KNOWLEDGE regarding health-related problems and to develop health PRACTICEs among pilgrims is needed.

آمار یکساله:  

بازدید 37933

دانلود 14613 استناد 0 مرجع 500
نویسندگان: 

NAZNI P. | VIMALA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35490
 • دانلود: 

  24113
چکیده: 

Purpose: Nutrition is an important component of any physical fitness program. The main dietary goal for active individuals is to obtain adequate nutrition to optimize health fitness and to increase sports performance. The present study aims to assess the nutrition KNOWLEDGE, attitude and PRACTICE among the selected athletes.Methods: Athletes from five different private colleges situated in Salem District, Tamilnadu, India were selected. A total number of 102 athletes, 32 sportsmen belong to Volleyball discipline, 25 belongs to weightlifter discipline and 45 belong to runners discipline in sports. All the selected athletes were including in the study. The KNOWLEDGE, Attitude and PRACTICE (KAP) questionnaire contained ten questions about nutrition KNOWLEDGE, nine questions about attitudes, and ten questions about dietary PRACTICE were collected from the selected athletes. Dietary composition of the sportsmen is also assessed. The collected data was coded and used for evaluation.Results: Results about KAP revealed that 42 per cent of the volleyball players had good nutritional KNOWLEDGE (60-69per cent) compared to weight lifters (43per cent) who had satisfactory (50-59per cent) KNOWLEDGE about nutrition. Twenty nine per cent of the runners had very good (70-79per cent) KNOWLEDGE about nutrition. Regarding food consumption pattern intake of cereals, other vegetables and milk was found to be less compared to the RDA for the athletes. Among the three disciplines sports persons, the mean nutrient intake of the runners is high compared to volleyball and weight lifters.Conclusion: The sports disciplines strongly affected the nutrition KNOWLEDGE, attitudes and PRACTICEs of sportsmen. The overall scores indicate that most sportsmen had good KNOWLEDGE of nutrition and supplements.

آمار یکساله:  

بازدید 35490

دانلود 24113 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  944-963
تعامل: 
 • استنادات: 

  191
 • بازدید: 

  960
 • دانلود: 

  14417
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 960

دانلود 14417 استناد 191 مرجع 0
نویسندگان: 

STYHRE ALEXANDER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  32-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  23499
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23499

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
litScript