نتایج جستجو

1581

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

159

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  315-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

ویروس وای سیب زمینی (POTATO virus Y, PVY) عضو تیپ جنس Potyvirus، یکی از مهم ترین عوامل بیمارگر در گیاهان خانواده سولاناسه می باشد. در سال زراعی 1392 تعداد 38 نمونه مشکوک به آلودگی ویروسی از مزارع گوجه فرنگی استان مازندران جمع آوری و پس از بررسی با آغازگرهای دژنره پوتی ویروس ها، تعداد 9 نمونه آلوده به پوتی ویروس تشخیص داده شدند. پس از همسانه سازی و توالی یابی نمونه های آلوده، چهار جدایه با علائم موزائیک، پیسکی و بدشکلی به عنوان PVY شناخته شدند که به دلیل شباهت بالا، دو جدایه به نام های GB و GRA انتخاب گردید. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های ایرانی به همراه 115 جدایه دیگر موجود در بانک ژن در ناحیه ژنی CI (Cylindrical inclusion) نشان داد که تمام جدایه های مقایسه شده در سه گروه اصلی (I، II، III) قرار گرفته و جدایه های ایرانی همراه با جدایه هایی از کشورهای ایتالیا، استرالیا، هلند، فرانسه، اسپانیا و اروگوئه که همگی از نژادC می باشند در زیر گروه IF قرار می گیرند. جدایه های ایرانی PVY-GB و-GRA در زیرگروه IF یکsublineage جداگانه را تشکیل دادند و دارای بیشترین شباهت (5/96-7/95 درصد) با جدایه اسپانیا (LYE84. 2) و کمترین شباهت (3/81-9/80 درصد) با جدایه ژاپن (T13) و کانادا (Tu_660) در سطح نوکلئوتیدی بودند. در سطح آمینواسیدی نیز جدایه های ایرانی بیشترین شباهت (1/99 درصد) را با جدایه اسپانیا (LYE84. 2)، ایتالیا (Foggia) و اروگوئه (Tannat) و کمترین شباهت (4/93 درصد) را با جدایه ژاپن (T13) داشتند. همچنین تشابه توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی این دو جدایه با یکدیگر به ترتیب 4/98 و 100 درصد تعیین گردید. این اولین گزارش از وجود نژاد PVYC از گیاه گوجه فرنگی در استان مازندران و ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  2 (پیاپی 109)
 • صفحات: 

  227-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

ویروس وای سیب زمینی (POTATO virus Y, PVY)، گونه ی تیپ جنس Potyvirus از تیرة Potyviridae، از جمله ویروس های مخرب توتون در دنیا می باشد. به منظور بررسی وضعیت بیماری ناشی از این ویروس در مزارع توتون استان گلستان، طی فصل زراعی 1396، تعداد 15 مزرعه توتون در سه شهرستان گرگان، علی آباد و مینودشت انتخاب شده و در فواصل زمانی 15 روزه مورد بازدید قرار گرفت. در هر مزرعه 50 بوته انتخاب و شاخص های میزان وقوع بیماری (DI) و فراوانی دو شته ناقل سبز هلو (Myzus persicae, MP) و قرمز توتون (Myzus persicae ssp. nicotiana, MPN) در آنها ارزیابی گردید. به منظور ردیابی و ارزیابی غلظت نسبی ویروس (OD) از روش DAS-ELISA با استفاده از آنتی سرم چند همسانه ای اختصاصی PVY استفاده شد. درصد آلودگی PVY در بین ارقام مختلف توتون متفاوت بوده و بیشینه و کمینه درصد آلودگی به تریتب در ارقام PVH03 (6/33 %) و بارلی (2/6 %) ارزیابی شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها، بین ارقام توتون در تمام شاخص های مورد ارزیابی تفاوت معنی دار بوده و ارقام باسما و بارلی نسبت به ارقام گرمخانه ای (PVH03، NC100 و K326) دارای حساسیت کمتری به PVY بودند. بیشترین جمعیت هر دو شته روی رقم K326 مشاهده گردید. برای شاخص-های DI و OD ارتباط همبستگی با دما غیرمستقیم و رطوبت نسبی و میزان بارندگی مستقیم ارزیابی شد و DI بیشترین میزان همبستگی را با تغییرات بارندگی (r= 0. 98 و P= 0. 004) داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نیکان جعفر | پوررحیم رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  2 (پیاپی 107)
 • صفحات: 

  163-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

بیماری برگ قاشقی سیب زمینی یکی از مهم ترین و شایعترین بیماری های ویروسی سیب زمینی است و مانند سایر ویروس های بیماری زای گیاهی مؤثرترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق واکنش تعدادی رقم و ژرم پلاسم سیب زمینی در برابر آلودگی به ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (POTATO leafroll virus= PLRV) در یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار ارزیابی شد. مایه زنی بوته ها ی سیب زمینی با استفاده از شته سبز هلو حامل PLRV صورت گرفت. یک ماه پس از مایه زنی، بوته ها از نظر آلودگی به PLRV با استفاده از علایم ظاهر شده و آزمون الایزا بررسی شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های سیب زمینی مورد بررسی از نظر میزان ابتلا به PLRV اختلاف معنی دار وجود دارد. ژرم پلاسم شماره 13/803970 بدون هیچ گونه آلودگی به عنوان ژنوتیپ خیلی مقاوم به PLRV ارزیابی گردید. رقم سانته مقاوم بود، رقم لیدی رزتا و ژنوتیپ شماره 31/397015 نسبتاً مقاوم و رقم دیامانت نسبتاً حساس بود. مابقی ارقام و ژرم پلاسم ها حساس یا بسیار حساس ارزیابی شدند. همچنین نتایج بیانگر همبستگی معنی دار 79 درصدی بین میزان آلودگی بر مبنای ظهور علایم و میزان آلودگی بر مبنای آزمون الایزا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6 (پیاپی 109)
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

زمینه و هدف: تغییر اقلیم باعث تغییراتی در الگوهای بارش، دما و مقدار آن­ ها می­ شود و این تغییرات می­ تواند عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به بررسی کارایی مدل DSSAT در شبیه­ سازی عملکرد غده و کارایی مصرف آب گیاه سیب زمینی تحت تغییر اقلیم آینده، در تیمارهای مختلف کم آبیاری و رقم به عنوان یک راهکار سازگاری، پرداخته شد. روش بررسی: به این منظور از داده­ های تولیدی بارش، دمای حداقل و حداکثر مدل ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG5 با استفاده از مدل گردش عمومی HadCM3 و تحت سناریوی A1B در دوره­ های آتی 2040-2011، 2070-2041، 2100-2071 و دوره پایه 2016-1988 استفاده شد. برای شبیه­ سازی رشد و عملکرد سیب زمینی نیز از مدل DSSAT و زیر مدل SUBSTOR-POTATO استفاده شد. قبل از استفاده، توسط داده­ های مزرعه­ ای جمع­ آوری شده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، واسنجی و صحت­ سنجی انجام شد. سپس مقادیر عملکرد غده و کارایی مصرف آب در دوره­ های آتی، برای این مطالعه تحت سه تیمار آبیاری کامل به عنوان تیمار شاهد (FI)، آبیاری گیاه به میزان 15 درصد کمتر از تیمار شاهد (LI1) و آبیاری گیاه به میزان 30 درصد کمتر از تیمار شاهد (LI2) با پنج رقم سیب زمینی (آگریا (عرف منطقه)، کایزر، ساوالان و کلون­ های 1-397081 و 10-397082 با 3 تکرار و در دو سال زراعی 95 و 1394 شبیه­ سازی شد. یافته­ ها: با توجه به نتایج، تحت سناریوی A1B در سطوح آبیاری FI و LI1، برای دوره 2040 و 2070 نسبت به دوره پایه، مقادیر عملکرد غده و کارایی مصرف آب شبیه­ سازی شده بیشترین درصد افزایش را نشان دادند. همچنین با انتخاب ارقام ساوالان، 1-397081 و 10-397082 بیشترین افزایش برای مقادیر عملکرد غده و کارایی مصرف آب برای دوره­ های 2040 و 2070 شبیه ­ سازی شد. بحث و نتیجه­ گیری: همانطور که نتایج نشان می­ دهد، کاهش درصد کمتر عملکرد در تیمارهای کم آبیاری نسبت به آبیاری کامل، در دوره­ های آتی نسبت به دوره پایه مؤید امکان جایگزینی تیمار کم آبیاری (LI1) به جای تیمار آبیاری کامل (FI) می­ باشد. در نتیجه تیمار آبیاری به میزان 15 درصد کمتر از آبیاری کامل، جهت آبیاری مزارع سیب زمینی با توجه به اهمیت حفظ و صرفه­ جویی منابع آب در دوره­ های آتی با تغییر اقلیم توصیه می­ گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پی در پی 8)
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1540
 • دانلود: 

  450
چکیده: 

سابقه و هدف: اداره ملی غذای سوئد در سال 2002 وجود مقادیر بالای آکریلامید را در غذاهای حرارت دیده غنی از کربوهیدرات اعلام کرد. این ترکیب، توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان به عنوان «ترکیب سرطان زای احتمالی برای انسان» شناخته شده است. این یافته، نگرانی وسیعی را در سطح بین المللی در پی داشت. با توجه به اینکه بیش ترین مقدار اکریلامید در محصولات سرخ شده سیب زمینی وجود دارد و مقدار مصرف این محصولات، به ویژه چیپس سیب زمینی در کشور، بسیار زیاد است، هدف از این تحقیق، بررسی اثر مقدار قندهای احیا کننده و اسیدهای آمینه سه رقم (واریته) مختلف سیب زمینی بر میزان تشکیل آکریلامید در چیپس تهیه شده از آن ها در مقیاس آزمایشگاهی بود.مواد و روش ها: نمونه های چیپس از سه رقم آگریا، سانته و امیدبخش در دمای 180oC به مدت 4.15 دقیقه تهیه شد. اثر مقدار قندهای احیا کننده (گلوکز و فروکتوز) و اسید آمینه آسپاراژین بر میزان اکریلامید به وسیله تعیین مقدار این ترکیبات، در نمونه های سیب زمینی خام با دستگاه HPLC بررسی شد. پس از دستیابی به روش مناسب برای اندازه گیری مقدار آکریلامید در چیپس سیب زمینی، مقدار آن در نمونه های چیپس توسط دستگاه گروماتوگرفی گازی/ طیف سنجی جرمی (GC/MS) تعیین شد.یافته ها: نمونه های چیپس تهیه شده از ارقام مختلف سیب زمینی از نظر مقدار قندهای احیا کننده، آسپاراژین و اکریلامید، با هم تفاوت معنی داری داشتند (p<0.05). بیشترین مقدار قند احیا کننده در رقم سانته (3513 mg/kg) و سپس به ترتیب در ارقام آگریا (2111 mg/kg) و امیدبخش (1622 mg/kg) مشاهده شد. رقم امیدبخش دارای بالاترین مقدار آسپاراژن (1871 mg/kg) نسبت به دو رقم دیگر بود (p<0.05).اما از نظر آماری، اختلاف غلظت آسپاراژین در ارقام آگریا و سانته، معنی دار نبود. بیشترین مقدار اکریلامید در نمونه های تهیه شده از رقم سانته (8825 mg/kg) و کمترین مقدار آن در نمونه های تهیه شده از رقم امیدبخش (5112 mg/kg) به دست آمد.نتیجه گیری: بیشتر بودن مقدار آسپاراژین سیب زمینی خام، لزوما به معنی بیشتر بودن مقدار اکریلامید در نمونه های چیپس نبود، اما مقدار اکریلامید در نمونه های چیپس تهیته شده از ارقامی که مقدار بیشتری قندهای احیاکننده داشتند، بالاتر بود. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که در محصولات سیب زمینی، با کاهش مقدار قندهای احیاکننده از طریق انتخاب رقمی که به طور طبیعی مقدار کمتری از این پیش ساز داشته باشد، می توان مقدار اکریلامید را در چیپس سیب زمینی کاهش داد. با توجه با نتایج به دست آمده، استفاده از رقم امیدبخش برای کاهش مقدار اکریلامید در چیپس سیب زمینی پیشنهاد می شود و انجام بررسی در مقیاس صنعتی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1540

دانلود 450 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  893-905
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

مدل های شبیه سازی رشد و نمو گیاهی یکی از پیشرفته ترین ابزارهایی است که امروزه به منظور تخمین عملکرد و بهینه کردن عملیات زراعی مورد استفاده قرار می گیرند. این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی مدل DSSAT در شرایط کشت پاییزه سیب زمینی در منطقه جیرفت در سال های 1391-1393 به صورت دوساله اجرا گردید. آزمایش مزرعه به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتوراصلی تاریخ کاشت (26 شهریور، 1 مهر، 7 مهر، 13 مهر) و فاکتور فرعی ارقام سیب زمینی (سانته، ساتینا و بورن) بود. داده های سال اول و دوم این آزمایش به ترتیب برای واسنجی و ارزیابی مدل استفاده شد. پایگاه داده های مورد نیاز مدل عبارت بودند از: 1-داده های اقلیمی مربوط به دما، تشعشع، رطوبت نسبی، سرعت باد و بارش 2-داده های گیاه زراعی حاصل از آزمایش مزرعه 3-داده های خاک. نتایج ارزیابی نشان داد عملکرد شبیه سازی شده برازش خوبی با مقادیر مشاهده شده دارد (R2 > 0. 90، P value < 0. 05). مقدار جذر میانگین مربعات خطا معادل 19 درصد یا 1210 کیلوگرم در هکتار عملکرد غده بود که از لحاظ آماری قابل قبول است. زیست توده شبیه سازی شده با اختلاف 5/2673 کیلوگرم-درهکتار و دقت پایین برآورد گردید (RMSE > 30). برآورد مدل برای تخمین زمان غده زایی قابل قبول نبود. به طور کلی نتایج نشان داد هر چند این مدل عملکرد غده را پیش بینی نموده است اما به دلیل عدم توانایی در شبیه سازی مراحل فنولوژیک و زیست-توده در شرایط کشت پاییزه، قابلیت کاربرد برای نظام زراعی پاییزه سیب زمینی را ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BAGHERI ASGHAR | SOOKHTANLO MOJTABA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  497-508
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116632
 • دانلود: 

  28997
چکیده: 

This study investigated the mechanisms of seed POTATO managementby POTATO growers of Freydunshahr County in Isfahanprovince. Survey research method was used in thisstudy. A sample of 250 POTATO growers (N=725) was selectedfor data collection. Stratified random sampling method wasused. The research instrument was a questionnaire that wasvalidated for face validity by a panel of faculty members andagricultural experts of Agriculture Jihad Organization in FreydunshahrCounty. For determining the reliability, Cronbach'salpha was estimated which turned to be higher than 0. 7. Resultsshowed that "a part of tubers produced by farmers" was thefirst priority of farmers as seed tuber source. Results showedthat 89. 6 percent of POTATO growers store and keep seed tubersin inappropriate conditions. Majority of the farmers did nothave sufficient information on seed POTATO management andthere was a positive and significant relationship between thefarmers’ education and POTATO yield per hectare, but a negativerelationship was found for age. Based on logistic regressionanalysis, the predictive power of the model was 0. 639 and thesensitivity of total model to determine the correct percentagewas 86. 0 percent. Among individual, professional and economicfactors, variables of age, number of family labor, area ofowned land, area of POTATO farming, POTATO yield per hectare, number of owned land parcels and knowledge and informationlevel of respondents significantly impacted on the adoptionand use of modern seed POTATO production systems.

آمار یکساله:  

بازدید 116632

دانلود 28997 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHOURI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  219-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164235
 • دانلود: 

  72260
چکیده: 

The performance and flight behavior of the POTATO aphid Macrosiphum euphorbiae was studied on the 'Superior-BT' line transgenic for the CryIIIA toxin of Bacillus thuringiensis (BT), resistant to the Colorado POTATO beetle; and non transformed 'Superior' line which served as control. Mortality of the treated aphids was negligible and POTATO lines did not affect the development time of M. euphorbiae, but aphids were largest on 'Superior' and smallest on BT POTATOes. This difference was reflected in aphid fecundity, which was lowest on 'Superior-BT', and highest on Superior. Incidence of flight in newly emerged alate M. euphorbiae that developed on BT was high compared to control. The results illustrate that the performance of a secondary pest of POTATO can be unpredictably affected by the resistance factor involved in developing specific resistance to a primary pest.

آمار یکساله:  

بازدید 164235

دانلود 72260 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SERIO F. | ELIA A. | SANTAMARIA P.

نشریه: 

COLTURE PROTETTE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  SUPPL 12
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  19683
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19683

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  51-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

ویروس S سیب زمینی (PVS) متعلق به جنس Carlavirus از تیره Betaflexiviridae یکی از ویروس های مهم خسارت زا در سیب زمینی می باشد. به منظور ردیابی ویروس S سیب زمینی، نمونه برداری از مزارع سیب زمینی استان اردبیل، طی تابستان سال های 95-1394، صورت گرفت. گیاهان محک در گلخانه، به منظور بررسی بیولوژیکی نمونه های برگی مشکوک به آلودگی، مایه زنی شدند. نمونه ها با آزمون الیزا از نظر آلودگی به ویروس PVS مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ردیابی مولکولی، از روش RT-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مربوط به ناحیه پروتئین پوششی ویروس PVS استفاده شد. توالی نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی مربوط به دو جدایه از ویروس (با رس ‍ شمار MH159207 و MH159208) جدا شده از ارقام آگریا و اوشینا تعیین شد. توالی پروتئین پوششی دو جدایه با یکدیگر و با 29 جدایه دیگر قابل دسترسی در بانک ژن مقایسه شد. درخت تبارزایی رسم شده نشان داد که جدایه ها به دو گروه اصلی I (زیرگروه های IA وIB ) و II تقسیم شدند. دو جدایه Ag-9-PVS-F و Os-11-PVS-F در زیرگروه IB همراه با جدایه های آذربایجان، کرمان، همدان و اصفهان و جدایه هایی از مجارستان، اوکراین، اسکاتلند و هند قرارگرفتند. هم ردیفی توالی اسید آمینه فرضی پروتئین پوششی دو جدایه مورد بررسی با شش جدایه ایرانی و پنج جدایه خارجی این ویروس بیانگر اختلاف در هشت و 25 اسیدآمینه به-ترتیب برای جدایه های Ag-9-PVS-F و Os-11-PVS-F بود. نتایج نشان دهنده وجود جدایه های متنوع ویروس PVS در کشور بوده و تفاوت در توالی اسید نوکلئوتیدی و اسید آمینه ای می تواند حاکی از تفاوت در منشا جفرافیایی و به تبع آن نحوه و زمان ورود جدایه های ویروس به منطقه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
litScript