نتایج جستجو

77

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  77-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

در این پژوهش تعدادی از لیگاندهای پلی آمین جدید با استفاده از نمک های وینامیدینیوم در حلال اتانول و در حضور N-اتیل دی ایزو پروپیل-آمین سنتز شد. نخست تعدادی از لیگاندهای پلی آمین نوین در حلال اتانول و در حضور N-اتیل دی ایزو پروپیل آمین در سه مرحله سنتز است: 1-تهیه نمک های N-هترو آریل استیک اسید، 2-سنتز نمک های وینامیدینیوم و 3-سنتز مشتق های پلی آمین با استفاده از نمک های وینامیدینیوم. در بخش دوم، از واکنش نیکل استات با ترکیب های پلی آمینی سنتز شدهدر حلال دی متیل سولفوکسید، کمپلکس های نیکل(II) مربوطه به دست آمدند که با طیف سنجی UV مورد مطالعه قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی محسن | سعیدی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

محتوای پلی آمین های درون سلولی نه تنها توسط بیوسنتز و انتقال بلکه توسط کاتابولیسم آن ها به وسیله پلی آمین اکسیدازهای (PAO) وابسته به فلاوین آدنین دی نوکلئوتید (FAD) تنظیم می شود. نتایج حاصل از مطالعات مختلف در مورد پروتئین های PAO در فرایندهای مختلف نموی و پاسخ به تنش های محیطی تأیید کننده اهمیت این پروتئین در زندگی گیاهی می باشد، با این حال مطالعه جامعی در مورد روابط فیلوژنتیکی و ساختاری PAOs گیاهی وجود ندارد. در این مطالعه آنالیزهای بیوانفورماتیکی به منظور درک بهتر روابط فیلوژنتیکی و ساختاری بر روی 58 توالی پروتئینی PAO از 15 گونه مختلف گیاهی انجام شد. کلاسترهای چندگانه با دو برابر شدگی ژنی هم در گونه های تک لپه ای و هم در گونه های دو لپه ای شناسایی شد. بر اساس موتیف های حفاظت شده به دست آمده توسط ابزارهای MEME و MAST، چهار موتیف در بیشتر گونه های گیاهی یکسان بودند. آنالیزهای ساختاری بر روی PAOs مربوط به Oryza sativa و Arabidopsis thaliana به عنوان نماینده گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای که اطلاعات ساختاری آن ها در دسترس نبود، انجام شد. آنالیز ساختار دوم نشان داد که مارپیچ آلفا در میان عناصر ساختار دوم غالب بوده و پس از آن به ترتیب راندوم کویل، صفحات بتا و دور بتا برای تمامی توالی ها دارای بیشترین مقدار بود. پیش بینی ساختار سوم توسط سرور SWISS-MODEL انجام شد. ساختمان این توالی ها دارای دو دومین مشترک بود. این اولین مطالعه در مورد روابط فیلوژنتیکی و ساختاری PAOs گیاهی است و این نتایج ممکن است مبنای نظری برای مطالعات آتی در مورد جزئیات ساختمانی و عملکردی PAOs گیاهی فراهم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WEI LIU | Jinju Ma | Hongjian Pang | Zongwu Wang | Xinding Yao

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  675-683
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2300
چکیده: 

A degradable flocculant was prepared by natural renewable products (starch) and a cationic polymer. A cationic POLYAMINE polymer was prepared by reaction of bis(hexamethylene)triamine with epichlorohydrin. The influence of substrate ratio and molecular weight of cationic polymer on flocculation was investigated and the optimum molecular weight was about 4000. POLYAMINE-modified starch flocculant was prepared by etherification reaction of cationic POLYAMINE polymer and corn starch. The influence of substitution degree (DS) of starch on flocculation was investigated and the maximum DS was 0. 18. The structure of starch-modified flocculant was characterized by XRD and the results confirmed that the plasticized samples contained some crystalline structures that were not destroyed by the etherification reaction process and some newly formed V-type crystalline structures were mainly induced by processing. Flocculation performance was evaluated in simulated kaolin suspension and was compared with that of commercial cationic polyacrylamide (CPAM) and polyaluminium chloride (PAC) flocculants. The flocculation effects of POLYAMINE-modified starch flocculants and commercial flocculants under different dosages and pH values were compared. The results showed that the starch-modified flocculant had the best effect and the cationic starch derivatives flocculation performance increased with increasing DS, and exhibited steady flocculation performance to kaolin suspension in the broad pH range from 4 to 10. The preparation method of starch-modified flocculant is simple in preparation process, low in production cost and pollution-free, and facilitates industrial production.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2300 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

پلی آمین اکسیدازها (PAO) آنزیم های وابسته به فلاوین آدنین دی نوکلئوتید هستند که در کاتابولیسم پلی آمین ها در پراکسی زوم، آپوپلاست و سیتوپلاسم نقش دارند. گزارش های زیادی در زمینه اهمیت ژن های PAO گیاهان در پاسخ به تنش ها ارائه شده است با این حال مطالعه جامعی در مورد تعداد، روابط تکاملی، ساختار ژنی و الگوی بیانی ژن های PAO در انگور موجود نیست. در مطالعه حاضر با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی، هشت ژن محتمل PAO (VvPAO1-VvPAO8) در ژنوم انگور 12X شناسایی شد. بر اساس مطالعه فیلوژنتیکی ژن-های VvPAO به سه گروه تقسیم می شوند که هر گروه از نظر جایگاه سلولی و کارکرد اختصاصی است. ژن های VvPAO دارای صفر تا 9 اینترون می باشند و بر روی 6 کروموزوم از 19 کروموزوم انگور قرار گرفته اند. وجود چندین عنصر تنظیمی cis پاسخ به تنش ها و هورمون ها در پیشبر این ژن ها دلالت بر نقش احتمالی آن ها در پاسخ به تنش ها دارد. بررسی داده های ریزآرایه ژن های اورتولوگ PAO انگور در آرابیدوپسیس در شرایط تنش های غیر زیستی نشان داد که سطح رونویسی این ژن ها در پاسخ به تنش های غیر زیستی افزایش می یابد که نشان دهنده نقش این ژن ها در پاسخ انگور به تنش ها است. نتایج این مطالعه داد های پایه برای پژوهش های بیشتر در مورد نقش ژن های PAO در انگور را فراهم می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  225-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

در بررسی نقش پلی آمین ها (PAs) در پاسخ به تنش سرما (° C 4) در ژنوتیپ متحمل (Sel96th 11439) و حساس (ILC533) نخود (Cicer arietinum L. )، محتوی پوتریسین (Put)، اسپرمیدین (Spd)، اسپرمین (Spm)، پراکسید هیدروژن (H2O2) و بیان نسبی ژن های مسیر بیوسنتز Put، آرژنین دکربوکسیلاز (ADC) و ارنیتین دکربوکسیلاز (ODC) مطالعه شد. در ژنوتیپ متحمل محتوی H2O2 پس از افزایش معنی دار در روز اول، در روز ششم تنش کاهش یافته (بیش از 7/4 درصد)، به طوری که تجمع آن در مقایسه با شرایط شاهد کمتر شد، در حالی که تجمع آن در ژنوتیپ حساس در مقایسه با شرایط شاهد افزایش یافت (تا50 درصد). تحت تنش سرما به موازات کاهش خسارت سلولی (H2O2) محتوی هر سه نوع PAs به ویژه Put تحت تنش سرما در مقایسه با شرایط شاهد افزایش یافت (حداکثر تا 116 درصد)، در حالی که در ژنوتیپ حساس در روز ششم تنش افزایش محتوی Put در مقایسه با ژنوتیپ متحمل کم تر بود (تا 14 درصد). بنابراین، به نظر می رسد که Put به عنوان محافظت کننده در پاسخ به تنش سرما در اثر خسارت القایی تنش تجمع می یابد. تحت تنش سرما به موازات افزایش میزان Put، محتوی Spd و Spm نیز در مقایسه با شرایط شاهد افزایش یافت (به ترتیب حداکثر تا 66 و 69 درصد) به طوری که افزایش آن ها در ژنوتیپ متحمل بیش تر از ژنوتیپ حساس بود. تحت تنش سرما میزان بیان ژن ADC در مقایسه با شاهد در هر دو ژنوتیپ افزایش یافت (حداکثر تا بیش از 26 برابر) در حالی که میزان بیان ژن ODC در هر دو ژنوتیپ در مقایسه با شاهد کاهش یافت (تا بیش از 2 برابر). نتایج نشان داد که تحت تیمارهای آزمایش افزایش بیوسنتز Put وابسته به بیان ژن ADC مسیری غالب در مقایسه با مسیر ODC در نخود است. احتمالا افزایش بیان نسبی ژن ADC با تولید Put باعث افزایش تحمل به تنش سرما می شود. بنابراین افزایش میزان پلی آمین ها (PAs) به ویژه Put، که احتمالا با افزایش بیان ژن ADC سنتز می شود، در بهبود تحمل به تنش سرما نخود زراعی نقش مهمی ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (44)
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72716
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

Introduction: Cherry is one of the most popular and important horticultural products for the food processing industry. Since POLYAMINEs compounds in postharvest processing have a special role, this study was conducted to examine the effect of POLYAMINEs on the firmness and the shelf life of cherries after harvesting.Materials and Methods: In this study, 16 trees of 19 years old with the same growth condition were randomly selected. After selecting the healthy branches the external parts were treated with two types of POLYAMINEs, spermidine and putrescine in triplicate orders. The former was applied at the concentrations of 0.1, 0.5 and 1 mM and the latter at 0.5 and 1 mM. External applications of POLYAMINEs were carried out in three phenological stages, 5 to 10 days before the full bloom, 5 to 10 days after the full bloom and the staining.Results: After treatment, characteristics such as fruit size, fruit weight, acidity (TA), soluble solids, percent carbohydrate, and ratio of soluble solids to acidity were measured. Spermidine 1 mM treatment increased size and weight, and also increased the amount of carbohydrates and fruit firmness.Conclusions: Treatment of POLYAMINEs, especially spermidine in 1 mM increased the firmness and durability and the effect strongly depends on the time of spraying and the concentration of these compounds.

آمار یکساله:  

بازدید 72716

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ممبنی محسن | عباسی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

در این تحقیق تغییرپذیری پلی آمین های پوترسین (put)، اسپرمیدین (spd)، اسپرمین (spm) و نشت الکترولیت (EL) در سه ژنوتیپ K-S-31167،GE-288 و NAZ لوبیا تحت تنش خشکی بررسی شد. تنش خشکی در مرحله گلدهی بر پایه ظرفیت زراعی و در گلخانه انجام شد. در هر سه ژنوتیپ با افزایش شدت تنش، محتوای پوترسین و اسپرمین افزایش یافت. بیشترین افزایش پوترسین در ژنوتیپ حساس به خشکی NAZ و بیشترین افزایش اسپرمین در ژنوتیپ مقاوم به خشکی K-S-31167 مشاهده شد. دو ژنوتیپ K-S-31167 و NAZ افزایش پیوسته در محتوای اسپرمیدین را نشان دادند اما در ژنوتیپ GE-288 کاهش و پس ازآن افزایش در محتوای اسپرمیدین مشاهده شد. ژنوتیپ حساس (NAZ) گرایش به تجمع پوترسین و ژنوتیپ مقاوم (K-S-31167) گرایش به تجمع اسپرمین نسبت به دیگر پلی آمین ها دارند. تنش باعث افزایش در نشت الکترولیت در هر سه ژنوتیپ شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ مقاوم به خشکی K-S-31167 نشت الکترولیت کمتری نسبت به ژنوتیپ حساس NAZ داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REIGADA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  249
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  475-481
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  9912
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9912

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

پلی آمین ها به وسیله آنزیم های آمین اکسیداز شامل آمینواکسیدازهای حاوی مس (CuPAO) و پلی آمین اکسیدازهای (PAO) وابسته به FAD به صورت اکسیداتیو دآمینه می شوند. شواهد زیادی مبنی بر نقش ضروری پلی آمین اکسیدازها در رشد و نمو گیاهان مانند اندام زایی و پیری و نیز پاسخ به تنش های زیستی و غیرزیستی وجود دارد. در دسترس قرار گرفتن توالی ژنوم ذرت فرصت بسیار مناسبی برای مستندسازی، گروه بندی و نیز مطالعات ژنومیکس مقایسه ای مهیا ساخته است. در این مطالعه از طریق آنالیزهای بیوانفورماتیک، ZmPAO1تاZmPAO9 در ژنوم ذرت شناسایی شد. آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که ژن های ZmPAO همانند اورتولوگ آن ها در آرابیدوپسیس و برنج به سه گروه اصلی تقسیم می شوند. ضمن اینکه ژن های PAO ذرت ارتباط تکاملی نزدیک تری با ژن های برنج در مقایسه با آرابیدوپسیس دارند. مطالعه ساختار ژنی نشان داد که تعداد اینترون های ZmPAO از صفر تا نه متغیر است و روی چهار کروموزوم از ده کروموزوم ذرت قرارگرفتهاست. مضاعف شدگی تاندوم و سگمنتال موجب افزایش تعداد اعضای خانواده ژنی PAO در ذرت شده اند. با استفاده از داده های ریزآرایه در دسترس، پروفایل رونوشت برداریژن هایZmPAO در فرآیندهای رشد و نمو ذرت ارزیابی و نتایج نشان دهنده نقش احتمالی آن ها در تنظیم نمو بود. نتایج این مطالعه اطلاعات پایه ای را ارایه کرد که برای مطالعات عملکردی آینده در مورد فعالیت ژن های ZmPAO در بافت ها، نقش آن ها در نمو و نیز در پاسخ به تنش ها مفید و موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  218-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91552
 • دانلود: 

  50810
چکیده: 

Objective: Human milk (HM) is the ideal food for all newborns and infants. Apart from various bioactive compounds, including cytokines, antibodies, hormones, vitamines, it also contains POLYAMINEs, such as spermine (Sp), spermidine (Spd) and putrescine (Put).Aim: The present study investigated POLYAMINE metabolism in colostrum and mature human milk by measuring the POLYAMINE oxidase (PAO) and diamine oxidase (DAO) enzyme activities, which are necessary for POLYAMINE catabolism, as well as by determining the malondialdehyde (MDA) levels, the final product of POLYAMINE biodegradation.Methods: The PAO, DAO activity and MDA levels were quantified in colostrum (1st and 2nd day) as well as in mature human milk, 30th day of lactation.Findings: We found the steady increase of PAO activity and steady decrease of DAO activity and MDA levels during first month of lactation.Conclusion: Since the products of PAO activity such as, amino aldehydes and hydrogen peroxide (H2O2) might have potential antimicrobial effects, promoting the oxidative stress, it is likely that human milk PAO throughout the lactation period, contributes to the protective effects of human milk.

آمار یکساله:  

بازدید 91552

دانلود 50810 استناد 0 مرجع 0
litScript