نتایج جستجو

13536

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1354

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2159
 • دانلود: 

  711
چکیده: 

در شهر زاهدان در کنار استفاده از آب لوله کشی به علت بالا بودن املاح آن، آب شرب اهالی از منابع آب حاشیه و اطراف زاهدان تامین می شود و معمولاً به وسیله تانکر و ظروف، در دسترس اهالی شهر قرار می گیرد و در نتیجه احتمال آلودگی میکروبی آب شهری افزایش می یابد. این مطالعه به منظور تعیین آلودگی میکروبی آب شرب اهالی شهر زاهدان، مخصوصاً در سیستم توزیع با تانکر، ظروف، ذخیره شده در منزل و منشاء آب در سال 1379 انجام شده است. به منظور رسیدن به اهداف مطالعه، از 21 منطقه شهر زاهدان 105 نمونه آب بطور تصادفی حامل آب گاریهای دستی، آب ذخیره شده در منازل و همچنین تعداد 23 نمونه از منشأ های اصلی برداشت آب جمع آوری شد. کلیه نمونه ها در حداقل زمان ممکن برای انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال و اطلاعات مربوط به هر آزمایش در فرم مخصوص گزارش میکروبی ثبت شد. نتایج به دست آمده از نمونه های مورد بررسی حاکی از آن است که نمونه آب تانکرها، ذخیره شده در منازل و منشأ اصلی به ترتیب 23.8%، 14.6% و 30.4% حاوی کلیفرم بیشتر از 10 و 19%، 7.3% و 30.4% دارای کلیفرم مدفوعی بودند. در نمونه آب ظروف گاریهای دستی آلودگی میکروبی مشاهده نشد. با در نظر گرفتن استاندارد سازمان جهانی بهداشت و همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بخش قابل توجهی از آبشرب اهالی شهر زاهدان بدون عمل تصفیه غیر قابل شرب می باشد و اهالی از طریق مصرف آبهای شرب غیر لوله کشی در معرض خطر انواع بیماریهای منتقله به وسیله آب قرار دارند

آمار یکساله:  

بازدید 2159

دانلود 711 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

TYAGI V.K. | CHOPRA A.K. | KAZMI A.A. | KUMAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  118964
 • دانلود: 

  48656
چکیده: 

Worldwide coliform bacteria are used as indicators of fecal contamination and hence, the possible presence of disease causing organisms. Therefore, it is important to understand the potential and limitations of these indicator organisms before realistically implementing guidelines and regulations to safeguard our water resources and public health. This review addresses the limitations of current faecal indicator microorganisms and proposed significant alternative MICROBIAL indicators of water and wastewater quality. The relevant literature brings out four such significant MICROBIAL water POLLUTION indicators and the study of these indicators will reveal the total spectrum of water borne pathogens. As E.coli and enterococci indicates the presence of bacterial pathogens, Coliphages indicate the presence of enteric viruses, and Clostridium perfringens, an obligate anaerobe, indicates presence of parasitic protozoan and enteric viruses. Therefore, monitoring a suite of indicator organisms in reclaimed effluent is more likely to be predictive of the presence of certain pathogens in order to protect public health, as no single indicator is most highly predictive of membership in the presence or absence category for pathogens.

آمار یکساله:  

بازدید 118964

دانلود 48656 استناد 471 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57030
 • دانلود: 

  27222
چکیده: 

Background: Many nosocomial infections are transferred by hand contact between personnel. Among basic actions to control such infections is the investigation of hygienic conditions of washing hands with hand washing liquids. In such situations, if the hand washing agents are contaminated with pathogenic agents, they may lead to the development of nosocomial infections.Objectives: In this study, we investigated infections in hand washing liquids in public hospital of Sanandaj during 2011. Materials and Methods: This was a cross-sectional study conducted in public hospitals of Sanandaj. The type and species of microorganisms from 52 samples were examined and diagnosed. Statistical analysis was done using Excel with frequency distribution tables and descriptive tests.Results: Pseudomonas aeruginosa (47.36%) and Staphylococcus epidermidis (26.31%) had the highest frequencies and Escherichia coli (5.26%) had the lowest isolation rate.Conclusions: The results indicated that the level of contamination at public hospitals of Sanandaj was very high (59.37%). An important finding of this study was the need for appropriate training because we observed liquid containers without lids or with unsuitable lids.

آمار یکساله:  

بازدید 57030

دانلود 27222 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NWUCHE C.O. | UGOJI E.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (19)
 • صفحات: 

  409-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  11070
 • بازدید: 

  229242
 • دانلود: 

  236588
چکیده: 

The effects of heavy metals on soil MICROBIAL processes were investigated over a period of six weeks. Analytical grade (Sigma) sulphate salts of copper, zinc and nickel were added individually and in combinations to soil samples and incubated in different plastic pots. Samples were taken from the pots forthnightly and the rates of MICROBIAL carbon and nitrogen mineralization, MICROBIAL biomass carbon and respiration were measured. The results showed the effect of metals on the measured parameters were significant (P<0.05). By the 6th week postreatment, the rates of carbon accumulated were high in the copper (6.03%) and copper:zinc (5.80 %) treatments but low in the nickel and zinc (4.93% and 5.02% respectively). The rates of nitrogen mineralization were 0.41 and 0.44 % in samples treated with copper and copper: zinc compared to 0.22%-0.24% obtained at the beginning of the experiments. Soil MICROBIAL biomass carbon declined from average value of 183.7–185.6mg/g before treatment to as low as 100.8 and 124.6mg/g in samples treated with copper:zinc and copper respectively. The rate of respiration of the soil MICROBIAL populations was equally inhibited by the metals. From an average rate of 2.51-2.56mg of C/g respiration of the soil microbes declined to 0.98, 1.08 and 1.61mg of C/g in the copper:zinc, copper and zinc treated soils by the end of the experiment. The results suggest additive or synergistic effects of the metals.

آمار یکساله:  

بازدید 229242

دانلود 236588 استناد 11070 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  722-725
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  5946
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5946

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MICRO ORGANISMS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  180-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  14174
 • دانلود: 

  27940
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14174

دانلود 27940 استناد 454 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نجفی پیام

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1738
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

چمن مهم ترین گیاه پوششی جهان محسوب می شود و بسیاری از پارک های مناطق شهری کشور با این گیاه پوشش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک ایران با بحران کمبود منابع آب مواجه است و نیاز آب آبیاری این گیاه زیاد است. در این شرایط استفاده از منابع آب با کیفیت کم مورد توجه است. از سویی مناطق شهری کشور دارای حجم بالایی از فاضلاب شهری هستند که دفع نامناسب آن می تواند مشکلات محیط زیستی در اطراف مناطق مذکور بوجود آورد. در بسیاری از تحقیقات بهترین راه دفع آن استفاده در آبیاری است. در این شرایط به منظور رعایت مسایل بهداشتی لازم است حداقل تماس مستقیم انسان با پساب رخ دهد. به این منظور، 5 تیمار آبیاری چمن اسپورت شامل آبیاری جوی و پشته با آب معمولی (شاهد)، آبیاری قطره ای سطحی با پساب، آبیاری قطره ای زیرسطحی 15 سانتی متر با پساب، آبیاری قطره ای زیرسطحی 30 سانتی متر با پساب، آبیاری جوی و پشته با پساب طراحی شد. بر اساس نتایج به دست آمده مقادیر 5 شاخص بیولوژیک پساب بالاتر از سطح مجاز بوده است. در این حالت کاربرد فیلتراسیون آبیاری قطره ای باعث حذف 54% BOD5، %98.9 تعداد کل باکتری ها، 99% تعداد کل کلیفرم، 99% کلیفرم مدفوعی و 57% از نماتدها شده است. همچنین نشان داده شده که با وجود آنکه مقدار کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی پساب بالاتر از حد آستانه مجاز است، کاربرد تیمارهای قطره ای زیر سطحی باعث شده است مقادیر این دو پارامتر در خاک سطحی و اندام هوایی چمن به شدت کاهش یابد. در مقابل در روش های آبیاری جوی و پشته و قطره ای سطحی مقادیر این دو پارامتر به صورت معنی داری در خاک و اندام هوایی افزایش یافته است. در مجموع این تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از روش آبیاری قطره ای زیر سطحی که پساب در زیر خاک تزریق می شود، استفاده از پساب در آبیاری چمن به لحاظ آلودگی محیطی امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1738

دانلود 363 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پی در پی 26)
 • صفحات: 

  69-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1568
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

زمینه و هدف: خلیج گرگان با ارزش زیست محیطی بی نظیر در جنوب شرقی دریای خزر، نه تنها دارای ماهی های باارزشی مانند ماهیان خاویاری و سفید می باشد، بلکه از سواحل آن برای شنا نیز استفاده می شود. عدم رعایت موازین زیست محیطی می تواند خطراتی را برای سلامتی انسان و محیط زیست ایجاد نماید. این مطالعه به منظور بررسی آلودگی میکروبی آب دریای خزر در خلیج گرگان و مقایسه آن با استاندارد انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تعداد 40 نمونه آب دریا طی فصول تابستان و پاییز 1383 برداشته شد. میانگین تعداد کل باکتری ها، کلیفرم ها، کلیفرم مدفوعی و استرپتوکوک مدفوعی با روش استاندارد تعیین گردید.یافته ها: میانگین تعداد کل باکتری ها، کلیفرم، کلیفرم مدفوعی و استرپتوکوک مدفوعی در آب خلیج گرگان به ترتیب برابر 5001 در یک سی سی، 1555، 817 و 59 در 100 سی سی تعیین گردید.نتیجه گیری: مقایسه میانگین نتایج این بررسی با استانداردهای مربوط به محل های شنا و پرورش ماهی نشان داد که آب خلیج گرگان از نظر شنا دارای آلودگی میکروبی است، ولی از نظر محل های پرورش ماهی دارای آلودگی میکروبی نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1568

دانلود 487 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Sivakumar D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55206
 • دانلود: 

  40890
چکیده: 

Taguchi L9 orthogonal array was implemented to select optimum values of process parameters and to attain the maximum removal of pollutants and power generation from dairy industry wastewater using double chambered salt bridge MICROBIAL fuel cell. The maximum chemical oxygen demand reduction, current, voltage, power, current density and power density in double chambered salt bridge MICROBIAL fuel cell from dairy industry wastewater was found to be 86. 30 %, 16. 10 mA, 886. 34 mV, 14. 27 mW, 1219. 69 mA/m2 and 1081. 06 mW/ m2 respectively for the optimum value of 1M NaCl concentration, 10 % agar concentration and 0. 10 m salt bridge length. Double chambered salt bridge MICROBIAL fuel cell was not only removed chemical oxygen demand and produced power, but it also removed other pollutants at the maximum level against the best optimum value of process parameters from the dairy industry wastewater. The proposed regression model was used to select the right combination of process parameters for obtaining a maximum reduction of pollutants and simultaneous power production from the dairy industry wastewater.

آمار یکساله:  

بازدید 55206

دانلود 40890 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MASOODI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  516-522
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  32108
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32108

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
litScript