نتایج جستجو

146

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

SOLTANPOUR MOHAMMAD JAVAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE SUBJECT OF EXPERIMENTAL INTERVENTIONS IN THE PRENATAL DIAGNOSIS WAS KNOWN AS A GREAT DEVELOPMENT IN HUMANKNOWLEDGE’S AT THE FIRST TIME, BUT NOWADAYS, IT GETS INVOLVED IN POTENTIAL CHALLENGES ALONG WITH ACTUAL SCORES. IN CONTRAST TO DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT IN MEDICAL KNOWLEDGE, THIS FIELD IS FACED WITH NEW AND UNKNOWN ISSUES. VERIFICATION OR REJECTIONOF PREGNANCY CONTINUITY IS A PART OF CONVENTIONAL LABORATORY DIAGNOSIS IN RECENT YEARS THAT WAS N’T EVIDENT ANY SECTIONS EXCEPTSURFACE AREAS LIKE AN ICEBERG. ...

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 30
نویسندگان: 

RAHIM F. | KEYKHAEI B. | ABERUMAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  454-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  30588
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30588

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (مسلسل 17)
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1189
 • دانلود: 

  178
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر (IBS) شایعترین بیماری دستگاه گوارش می باشد که در حدود 22-14 در صد افراد جامعـه را مبتــلا می نمایـد. ایـن مطالعـه با هـدف تعیین ارتبـا ط بین PND(Post nasal discharge) و IBS انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه به صورت Case -Control انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیمارانی است که در سال 1379 به درمانگاه تخصصی داخلی بیمارستان توحید سنندج مراجعه نموده اند. حجم نمونه شامل 67 بیمار مبتلا به IBS بود که سابقه اختلالات روانپزشکی و بیماریهای مزمن را نداشتند. گروه کنترل از میان بیماران غیر مبتلا به IBS و با روش Paired Matching انتخاب شدند.نتایج: براساس نتایج این مطالعه 59.7 در صـد مبتلایان به IBS,( چهل نفر) را زنان و 40.3 در صد (27 نفر) را مردان تشکیل مـی دادند. میانگیـن سنـی ایـن بیـماران 27.9 سال با انحراف معیـار 8.73 سال بود. همچنین 41.8 درصـد 28) مورد) آنها در رادیـوگرافی از سینوسهای پارانازال شواهـدی دال بـر سینـوزیت داشتـند. بین سابقه سینـوزیـت و IBS رابـطه معنـی داری وجـود دارد P=0.01) و OR=4.27 و CI=1.19-16.74 و X2=5.37 و df=1) . همچنین رابطه بین PND و IBS معنی دار می باشد P=0.001) و CI=2.29-13.99 و OR=5.6 و (X2=18.69.نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی بویژه سینوزیت با IBS همراهی دارد و مطرح کننده این موضوع است که شاید IBS یک اختلال منتشر است که در آن سیستمهای مختلف بدن درگیر می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1189

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DELAVARI A.R. | GHAZIZADEH A. | RAHIMI E.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (SERIAL NUMBER 17)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39767
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: Irritable bowel syndrome (IBS) is the most common disorder of gasterointestinal tract. The prevalence of IBS is between 14% to 22%. This study was aimed to demonstrate the relationship between post nasal discharge (PND) and IBS. MATERIALS & METHODS: This was a case- control study. The case group including 67 patients with IBS and no history of psychologic or chronic disorders, refered to a clinic of internal diseases, were compared with 75 patients without IBS selected by paired matching method. RESULTS: Of patients with IBS, 59.7% (40 cases) were male and 40.3% (27 cases) were female. Mean age of the patients was 27.9 years (SD= 8.73). In 41.8% of the patients (28 cases) evidences of sinusitis were found in radiography of paranasal sinuses. Sinusitis had a signtificant association with IBS (P=0.01, OR= 4.27, CI= 1.19- 16.74, x2= 5.37). PND was also significantly associate with IBS (P= 0.001, CI= 2.99- 13.99, x2=18.69). CONCLUSIONS: Our Study confirmed the realationship between upper respiratory tract infections, particulaly sinusitis, and IBS. This may suggest that IBS is a systemic disorder involving multiple organ systems.

آمار یکساله:  

بازدید 39767

دانلود 18529 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  277-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

بتا تالاسمی یک گروه از اختلال های خونی ارثی با وراثت اتوزومی مغلوب است. موثرترین روش برای کاهش این بیماری ارثی، تشخیص پیش از تولد است. نمونه برداری تهاجمی جهت بررسی جنین با خطر سقط تقریبی یک درصد برای جنین همراه است. DNA ی آزاد جنینی در پلاسما مادر، منبع بسیار خوبی از مواد ژنتیکی برای تشخیص های مولکولی پیش از تولد جنین است. (RHDO) Relative Haplotype Dosage Analysis که بر اساس هاپلوتیپ است، به عنوان یک کاربرد در تشخیص پیش از تولد امیدبخش است. هدف از این مطالعه، بررسی بیماری بتا تالاسمی از طریق تکنیکNext-Generation Sequencing (NGS) با آنالیز (RHDO) است. در این مطالعه 5 زوج ناقل بتا تالاسمی (مینور) با روش Amplification Refractory Mutation System-Polymerase chain reaction (ARMS-PCR) نسبت به موتاسیونG>A IVSII-I تعیین ژنوتیپ شدند. طی حاملگی 10 سی سی خون از هر خانم باردار و همچنین نمونه ی بزاق از همسرانشان گرفته شد. نمونه ها به مرکز Genoma ایتالیا جهت بررسی با تکنیک NGS ارسال شد. در نهایت نتایج بدست آمده با روش تهاجمی مقایسه شد. نتایج بدست آمده از تکنیک NGS با آنالیز RHDO بدون نیاز به آنالیز فرد مبتلا با بررسی بلوک های هاپلوتیپی دارای دقت و صحت 100 درصد است. نتایج حاصل از Cell-free fetal DNA (cffDNA) طبق پروتکل کشوری برای بیماری بتا تالاسمی تایید شدند. از 5 نمونه ی جنینی بدست آمده از زوج های بالا که نسبت به موتاسیون IVSII-1 G>A بررسی شدند، ا جنین مبتلا، 2 جنین نرمال و 2 جنین مینور بودند. حساسیت و ویژگی تست NGS 100 درصد بود و همچنین ارزش پیش بینی کننده مثبت و منفی 100 درصد بود. تعیین توالی هدفمند پلاسمای مادری برای NIPD در بتا تالاسمی با استفاده از نرم افزار SHAPEIT برای آنالیز RHDO میسر است. بنابراین می توان با استفاده از نرم افزارهای جدید در این زمینه بدون نیاز به اطلاعات سایر اعضای خانواده هاپلوتیپ والدین را تهیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

Introduction: Alpha-dystroglycan O-glycosylation pathway is controlled by the POMT1 gene as the main cause and its biallelic pathogenic mutations in the recessive form are responsible for approximately one-fifth of the Walker-Warburg syndrome (WWS). The essential role of the Alpha-dystroglycan O-glycosylation pathway is in the development of muscle, brain, and eye. Congenital muscular dystrophy with severe brain and eye abnormalities constitute the most common symptoms of WWS. Case Presentation: A non-consanguineous couple from a population of 6000 was referred to Sadra genetics lab in Shahre Kord, due to a history of two pregnancies ending in abortion therapy based on abnormal sonography. In the first pregnancy, Meningocele was observed and in the second one, meningocele and cerebral hydrocephalus, multiple small cysts in the kidney, severe ventriculomegaly, dilated ventricle, and empty urinary bladder were seen. Whole Exome Sequencing (WES) test was requested by perinatologist for the second fetus. Afterwards, bioinformatics analysis was performed on the WES result based on the clinical data from ultrasound findings. Conclusion: A novel likely pathogenic homozygote variant in the POMT1 gene was established, confirmed, and cosegregated in the family. The correlation of sonographic findings with WWS syndrome was evaluated by both perinatologist and pediatric neurologist. Therefore, these findings could be used for the evaluation of the prenatal diagnosis in the family.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32277
 • دانلود: 

  20085
چکیده: 

Background: Rhinoplasty is one of the most common aesthetic procedures. It has several potential complications. There is no systematic study with direct focus on these complications.Purpose: To evaluate the likelihood for occurrence of different complications following septorhinoplasty.Methods: One hundred and fifteen patients who underwent rhinoplasty were observed for post-operative occurrence of nasal obstruction, hyponasal speech, post nasal discharge (PND), rhinorrhea, facial congestion and headache. They were also examined for aesthetic results of the surgery and asked about their satisfaction about the external shape of the nose as well as overall satisfaction of surgery.Results: Twenty-one patients developed sinonasal symptoms after surgery. The most annoying symptom was permanent unilateral nasal obstruction, which was observed in 38% of patients followed by long lasting PND (19%), anosmia (14%) and altered voice resonance (9%). Five patients eventually underwent surgery due to their functional problems.Conclusion: Rhinoplasty and septorhinoplasty have numerous complications. Nasal obstruction, PND andanosmia are the most common. A careful follow-up is required for diagnosis and appropriate treatment of these complications.

آمار یکساله:  

بازدید 32277

دانلود 20085 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  290-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39409
 • دانلود: 

  22598
چکیده: 

Norrie disease (ND) is a rare X-linked recessive disorder, which is characterized by congenital blindness and, in several cases, accompanied with mental retardation and deafness. ND is caused by mutations in NDP, located on the proximal short arm of the X chromosome (Xp11.3). The disease has been observed in many ethnic groups worldwide, however, no such case has been reported from Iran. In this study, we present the molecular analysis of two patients with ND and the subsequent prenatal diagnosis (PND). Screening of NDP identified a hemizygous missense mutation (p.Ser133Cys) in the affected male siblings of the family. The mother was the carrier for the mutation (p.Ser133Cys). In a subsequent chorionic amniotic pregnancy, we carried out PND by sequencing NDP in the chorionic villi sample at 11 weeks of gestation. The fetus was carrying the mutation and thus unaffected. This is the first mutation report and PND of an Iranian family with ND, and highlights the importance of prenatal diagnostic screening of this congenital disorder and relevant genetic counseling.

آمار یکساله:  

بازدید 39409

دانلود 22598 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ابن سینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (مسلسل 67)
 • صفحات: 

  51-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

مقدمه: اضطراب جدایی شایع ترین اختلال اضطرابی در کودکان است. عدم توجه به درمان این اختلال در سنین پایین، می تواند یک عامل خطر برای سایر اختلالات روانی دوران کودکی و بزرگسالی باشد. سال های اولیه زندگی، یکی از بحرانی ترین مراحل رشد و تحول انسان به شمار می رود و هرگونه آسیب جسمی یا روانی وارده، تأثیرات پایداری را بر سایر مراحل رشد انسان بر جای می گذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش فعالیت داوطلبانه بر افسردگی ناشی از استرس جدایی از مادر در موش های صحرایی انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش استرس جدایی از مادر به عنوان یک مدل حیوانی معتبر از سختی های اولیه زندگی بر روی رت های نر نژاد آلبینو ویستار از روز 2 تا 14 پس از تولد به مدت 180 دقیقه در روز اعمال شد. در روز 21 رت ها به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، استرس جدایی از مادر، چرخ دوران تقسیم شدند. در روز 60 رفتارهای شبه افسردگی با استفاده از آزمون شنای اجباری اندازه گیری شد. یافته ها: رفتارهای شبه افسردگی متعاقب استرس جدایی از مادر در آزمون های شنای اجباری دیده شد. در گروه چرخ دوران رفتارهای بهبود افسردگی دیده شد. بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه دریافتیم که ورزش چرخ دوران به عنوان یک تمرین داوطلبانه بر خلاف تمرینات اجباری در دوران نوجوانی قادر به تغییر رفتارهای شبه افسردگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

زمینه و هدف: دوره بلوغ یکی از مراحل مهم زندگی بوده که فرد با تغییرهای مختلف جسمانی و روانی روبه رو می شود و نیازمند دریافت آموزش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی کیت ریپلی بر افزایش مهارت های اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان پسر دارای اختلال اوتیسم با عملکرد بالا صورت گرفت. روش بررسی: این پژوهش طرح موردمنفرد A-B-A بود. جامعه آماری را تمام نوجوانان پسر مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا در شهر یزد تشکیل دادند. آزمودنی ها شامل سه پسر دارای اختلال اوتیسم با عملکرد بالا بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه های SSIS جهت بررسی مهارت های اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی دانش جنسی به کار رفت. داده های پژوهش طی تحلیل دیداری نمودار داده ها در نرم افزار SPSS براساس شاخص های تحلیل دیداری و آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد برنامه کیت ریپلی بر بهبود مهارت های اجتماعی با PND 83٫ 34درصد برای آزمودنی های اول و سوم و 66٫ 66درصد در آزمودنی دوم و افزایش دانش جنسی با PND 100٫ 0درصد برای آزمودنی اول و 83٫ 34درصد در آزمودنی های دوم و سوم مؤثر بوده است. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش، برنامه کیت ریپلی با ارائه محتوی ساختاریافته، می تواند نقش مؤثری در افزایش مهارت های اجتماعی و آگاهی نوجوانان دارای اختلال اوتیسم با عملکرد بالا داشته باشد. انجام تحقیقات بیشتر در ارتباط با مسائل نوجوانان با اختلال اوتیسم ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
litScript