نتایج جستجو

21503

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2151

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

در این مقاله رفتار دینامیکی زنجیره اسپینی با برهمکنش خوشه ای، که تحت تأثیر میدان مغناطیسی عرضی است، را در اثر تغییر ناگهانی میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار می دهیم. این سیستم با استفاده از تبدیلات جردن-ویگنر دارای حل دقیق است. در این مقاله نشان می دهیم که اگر تفییرات میدان مغناطیسی به گونه ای باشد که مقدار اولیه و نهایی آن در دو فاز تعادلی مختلف باشند، تابع نرخ حتمال بازگشت در دوره های زمانی متناوب واگرا می شود که این واگرایی در زمان، گذار فاز دینامیکی نامیده می شود. در صورتی که تغییر میدان در فاز یکسان انجام شود، گذار فاز دینامیکی رخ نمی دهد. همچنین بررسی خطوط صفرهای فیشر نشان می دهد که در صورت بروز گذار فاز دینامیکی خطوط صفرهای فیشر محور موهومی را قطع خواهند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رییس دانا سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

خواب یک فرآیند ضروری برای حفظ و بهبود فعالیتهای انسان است در حالی که هنوز بسیاری از جزئیات آن به درستی شناخته نشده است. خواب کاهش یافته یا بریده شده یک ریسک سلامتی محسوب می شود که متعاقب آن بیماری های قلبی، دیابت و همچنین انحطاط هوشیاری و شناخت پدید خواهد آمد. چند پارگی خواب به پدیده ای گفته می شود که در آن محرومیت از خواب به طور کامل اتفاق نمی افتد اما خواب فرد به طور متناوب با انگیختگیهایی که منشا آنها عوامل خارجی (نویز) و یا عوامل داخلی (آپنه) است آشفته می شود. مدلسازی ریاضی یک ابزار مناسب برای شناخت مکانیسمهای پیچیده بیولوژیکی است. در این مقاله مدلی از پدیده های اساسین تنظیم چرخه خواب – بیداری پیاده سازی شده، دینامیک آن بررسی و سپس عواملی که سبب بروز آپنه انسدادی خواب می شود ارزیابی می شود. این مدل شامل دو جمعیت نورونی اصلی است: سیستم تحریک صعودی مغز در ساقه مغزی که مسئول ایجاد بیداری است و همچنین جمعیت نورونی VLPO از هیپوتالاموس که خواب را شکل می دهد. این دو منطقه در مهار متقابل قرار داده شده و به صورت سوئیچی انتقال بین دو حالت رفتاری خواب و بیداری را پدید می آورند. نتایج مدلسازی نشان می دهد که هیسترزیس موجود در انتقال بین خواب و بیداری تحت تاثیر عواملی که باعث انگیختگی می شوند، کوچک و ناپایدار شده و متعاقبا انتقالهای سریع و اینترمیتنت پدید می آید. مدل ارائه شده توانسته است برخی نتایج آزمایشگاهی در خصوص خواب آپنه انسدادی را بازتولید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  533
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

در این کار با بررسی چگالی ترازهای هسته ای و ظرفیت گرمایی هسته های89Y و 208Pb به مطالعة گذار فاز سیستم نوکلئونی این هسته ها از حالت زوج شده به حالت گاز فرمی پرداخته ایم. به این منظور پارامترهای چگالی ترازهای هسته ای89Y و 208Pb در مدل دمای ثابت، با استفاده از داده های تجربی گروه اسلو محاسبه شده و مقدارهای به دست آمده در محاسبة سطح مقطع واکنش های هسته ای 208Pb(n, el)، 208Pb(p, el)، 89Y(n, el) و 89Y(p, el) به کار رفته اند. با توجه به سازگاری خوب نتایج به دست آمده برای سطح مقطع واکنش های هسته ای با داده های تجربی مربوط به آن ها، رفتار دمای ثابت، که می تواند گواهی بر وجود گذار فاز زوج شدگی در سیستم نوکلئون های هسته باشد، تأیید می شود. همچنین ظرفیت گرمایی این هسته ها از چگالی ترازهای تجربی آن ها استخراج شده و اثر گذار فاز زوج شدگی نوکلئون ها در این کمیت ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 533

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  129-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  958
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

از بین رفتن نظم پادفرومغناطیسی به صورت تابعی از بعضی پارامترهای کوانتمی مانند چگالی حاملها یا فشار هیدروستاتیکی اغلب با ورود به یک ناحیه ابررسانایی همراه است. گرچه پدیده مربوطه در مورد اصولا ساده تر فرومغناطیس الکترون غیر جایگزیده محسوستر است. در این مقاله ما دلایل اینکه این پدیده چگونه امکانپذیر می باشد را مد نظر قرار داده و شواهدی را که موانع مشاهده این پدیده در چند فرومغناطیس فلزی از سر راه برداشته شده است را جمع بندی می نماییم. یک معمای جدید که طی کشفیات اخیر در سیستمهای متقارن فروالکتریک و ابررساناهای بین لایه ای گرافیتی جدید ارایه شده است نیز بررسی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 958

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27739
 • دانلود: 

  15664
چکیده: 

In this letter, we consider static black hole in f(R) gravity. We take advan-tage from corrected entropy and temperature and investigate such black hole. Finally, we study the P 􀀀 V critically and PHASE TRANSITION of corrected black hole with respect to entropy and temperature. Here also, we obtain the heat capacity for the static black hole in f(R) gravity. This calculation helps us to investigate some singularity. We have shown that the corrections exist for any black hole, but they are important for a small black holes and negligible for the large black holes. The advantage of a static black hole in f(R) gravity is its holographic picture, which is a van der Waals uid. Then, We have shown that in the presence of corrections there is still a van der Waals uid as a dual picture. The critical values of event horizon radius for PHASE TRANSITIONs are shown due to the corrections of entropy and temperature. We have some gures which show the PHASE TRANSITION and P 􀀀 V critically.

آمار یکساله:  

بازدید 27739

دانلود 15664 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرهمندجو مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 (بخش شیمی)
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

در این مطالعه سنتز هیدروترمال آنالسیم از کانی زئولیتی کلینوپتیلولیت و بدون انجام هیچ گونه خالص سازی، در حضور محلول قلیایی حاوی یون های Na+ و K+، مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت یون های محلول و دمای و زمان واکنش متغیرهایی هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از محلول قلیایی پتاس و محلول نمک طعام در غلظت های 1.25 تا 7.5 مول بر لیتر تهیه و در انجام آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت. واکنش های هیدروترمال در دمای 100 و 150 درجه سانتی گراد انجام پذیرفت. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که فاز آنالسیم در دمای 150 درجه سانتی گراد و در حضور غلظت های بالای Na+ حاصل می گردد. با افزایش زمان واکنش و همچنین افزایش غلظت Na+ مقدار آنالسیم سنتز شده افزایش می یابد. مطالعات XRD تقارن اورترومبیک با ابعاد سلول واحد a:13.731Å, b: 13.726 Å, c:13.769 Å را برای آنها پیشنهاد می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 250 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1162
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

در این مقاله گذار فاز مغناطیسی و ناهمسانگردی مغناطوالاستیکی یک نمونه بس بلور Nd14Dy2Fe78B6 به کمک اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب و مغناطوتنگش گزارش شده است. این ترکیب به روش ریخته گری از مذاب تهیه شد. تصاویر SEM و طیف XRD آن نشان داد که نمونه بس بلور و غیر تک فاز بوده و عمده ترین ترکیب موجود در ان فاز 1- 14- 2 است. اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نشان داد که نمونه در دمایی در حدود 130 K تغییر فاز مغناطیسی می دهد، که ناشی از بازجهتگیری تدریجی اسپینها همراه با واپیچش ساختار بلوری است. مغناطوتنگش نیز درسه امتداد عمود بر هم از بدنه نمونه، در بازه دمایی 77 K الی 300 K و تا میدانهای 1.5 T اندازه گیری شد، که در دماهای کمتر از 125 K مقدار آن با ضریب دو تا سه برابر متفاوت به دست آمد. این ناهمسانگردی در مغناطوتنگش حاکی از سمتگیری ترجیحی بلورکها در حجم نمونه است. علاوه بر این، مغناطوتنگش در ناحیه گذار فاز دارای کمیته است که مقدار آن در سه امتداد مختلف نیز متفاوت است. کمیته مغناطوتنگش بر اساس رفتار بحرانی گشتاور مغناطیسی مداری اتمهای Fe در ناحیه گذار قابل تفسیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1162

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

داوودی جمال | یوسفی رقیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  491-497
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  448
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

هدف از این کار پژوهشی مطالعه فرآیند ذوب نانولوله های بورنیترید با سه نوع ساختار زیگزاگ، دسته صندلی و پیچشی و بررسی تأثیر شعاع این سه نوع نانولوله بر نقطه ذوب آنها می باشد. برای انجام این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی بر اساس پتانسیل شبه ترسف در هنگرد هم دما-هم فشار (NPT) استفاده شده است. دما و فشار دستگاه به ترتیب با استفاده از ترموستات نوز-هوفر و باروستات برنسن کنترل شده و شرایط مرزی دوره ای نیز در امتداد محور نانولوله اعمال شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دمای ذوب نانولوله بورنیترید به شعاع نانولوله ها وابستگی غیرخطی داشته و با افزایش شعاع، افزایش می یابد البته این وابستگی دمای ذوب به شعاع برای سه نوع نانولوله زیگزاگ، دسته صندلی و پیچشی متفاوت بوده و برای هر نوع ساختار نانولوله یک تابع برای بیان وابستگی دمای ذوب به شعاع ارائه شده است. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد دمای ذوب نانولوله ها در شعاع های بزرگ به یک مقدار ثابت میل می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 448

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DADRAS S. | HEKMAT M. | SAFARI M.R. | DAD MEHR V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23247
 • دانلود: 

  14119
چکیده: 

Obtaining the superconductor samples or mainly, structural PHASE controlling in 123 systems is a matter of special importance. As decreasing of oxygen in this structure has special effects, and mainly causing structural PHASE TRANSITION, by investigating the structure and thermal analysis of the system, tetragonal-orthorhombic structural PHASE TRANSITION was observed and optimum contents of structural PHASE TRANSITION temperature and oxygen were gained (tC630±5oC) and (7-dC @ 6.6), respectively, that are in good agreement with others’ work. In addition by band structure and density of states calculations of YBa2Cu3O7 we gained the equilibrium position, the role and contribution of ions, especially oxygen, in total system’s density of state. It shows that the conductivity of orthorhombic PHASE is more in compare with tetragonal PHASE in normal states of 123 systems.

آمار یکساله:  

بازدید 23247

دانلود 14119 استناد 0 مرجع 0
litScript