نتایج جستجو

22174

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2218

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1613
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

به مدت کوتاهی پس از جنگ خلیج فارس هزاران نفر از سربازان بازگشته از جنگ خلیج فارس علائم بیماری مرموزی را نشان دادند که امروزه آن را بنام بیماری جنگ خلیج (Gulf War Illness) می شناسیم. با وجود مطالعات بسیار زیادی که توسط مراجع مختلفی (رسمی و یا بیطرف) انجام شده است. هنوز این بیماری بر اساس طبق بندی بین المللی بیماریها (ICD) به صورت ناشناخته (طبق بندی نشده) باقیمانده است و علت قطعی برای آن تعیین نشده است و دلیل بروز این عارضه را ناشی از مجموعه ای از عوامل گوناگون (روانی وفیزیکی) می دانند که در میان این ها نقش استفاده از سلاحهای حاوی اورانیوم فقیر شده (Depleted uranium) و عوامل بیولوژیک و شیمیایی از همه جالب تر و مهم تر می نماید. در این مقاله علاوه بر بررسی این بیماری به عوامل مطرح شده به خصوص عوارض ناشی از مصرف سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و انتشار اورانیوم ضعیف شده (DU) در منطقه جنگ خلیج پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1613

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  پیوست شماره 2 (ویژه مقالات دندان پزشکی)
 • صفحات: 

  60-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

تکنیک سفید کردن دندانها در منزل (HOME Bleaching) با استفاده از کارباماید پراکساید امروزه یکی از روشهای رایج در دندانپزشکی زیبایی به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ژل کارباماید پراکساید 10% در تکنیک سفید کردن دندانها در منزل (HOME Bleaching) روی پریودنشیوم بود. در این مطالعه که بصورت کارآزمایی بالینی دوسو کور انجام شد، 30 بیمار کاندید Bleaching انتخاب شدند. آنها هیچ بیماری سیستمیکی که بر ایجاد یا سیر بیماری پریودنتال یا پاسخ به درمان اثر گذارند را نداشته و دخانیان نیز استفاده نمی کردند. دندانهای آنها پوسیدگی یا ترمیم نامناسب نداشتند. شاخصهای پلاک (Plaque Index (PI، لثه ای (Gingival Index (GI، خونریزی( Bleeding Index (BI، عمق پاکت( Probing Depth (PD و سطح چسبندگی( Clinical Attachment Level (CAL قبل از درمان در دندانهای قدامی و مولر اول بالا ثبت گردید. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ژل کارباماید پراکساید 10%) و شاهد (پلاسبو) قرار گرفتند و به هریک، سرنگ کددار حاوی ژل کارباماید پراکساید 10% یا پلاسبو که هر دو ساخت دانشکده داروسازی مشهد بودند به همراه تری مخصوص داده شد. در روز اول و سوم Polshing Rootplaning , Scaling انجام شد و از بیماران خواسته شد ضمن رعایت بهداشت دهان از روز چهارم تا آخر مطالعه هر شب بعد از تمیز کردن دهان ژل را به مقدار مناسب در تری ریخته و تری را تا صبح حداقل به مدت 4 ساعت در دهان بگذارند. بیماران به مدت چهارهفته فراخوانده شده و BI. GI. PI در پایان هر هفته و CAL , PD در ابتدا و انتهای مطالعه ثبت شدند. در هردو گروه نتایج حاصل در مورد PD , CAL در ابتدا و انتهای مطالعه و درمورد BI. GI. PI در مقاطع مختلف تفاوت معنی دار داشتند اما بین دو گروه بجز در مودر GI در هفته چهارم در هیچ مورد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تنها در یک مورد از گروه آزمایش حساسیت دندانی ایجاد گردید که با تجویز خمیردندان ضد حساسیت و قطع استفاده از ژل درمان گردید. ژل کارباماید پراکساید 10% در HOME Bleaching اثر سویی روی پاسخ بافتهای پریودنتال، عمق پاکت و سطح چسبندگی ندارد و تنها Gingivitis را کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (مسلسل 52)
 • صفحات: 

  233-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه و هدف: محصولات بلیچینگ با مکانیسم اسید کنندگی به عنوان یک ماده شیمیایی می توانند اثرات جانبی بر روی بافت های نرم و سخت و مواد ترمیمی موجود در حفره دهان داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر دو نوع ژل بلیچینگ با غلظت های 15% و 35% به ترتیب به عنوان HOME و in office bleaching بر روی ریز سختی و توپوگرافی سطح کامپوزیت رزین می باشد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، 75 نمونه از کامپوزیت Z100 (3M) به شکل دیسک به ضخامت 2 میلی متر و قطر 5 میلی متر تهیه شد. نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه باروش های آماده سازی به شرح زیر قرار گرفتند: گروه 1 آب مقطر، گروه 2 کارباماید پراکساید 15% به مدت 6 ساعت در روز طی سه هفته و گروه 3 کارباماید پراکساید 35% به مدت 30 دقیقه در هفته طی سه هفته. پس از آن ریزسختی نمونه ها در مقیاس Vickers در سه نقطه از هر نمونه اندازه گیری و ثبت گردید. از هر گروه 8 نمونه نیز به طور تصادفی، جهت ارزیابی تغییرات مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی انتخاب شد. پس از جمع آوری داده ها، جهت آنالیز آماری از آزمون های One Way ANOVA و Duncan با P<0.05 به عنوان سطح معنی داری استفاده شد.یافته ها: بیشترین میزان ریزسختی در گروه کارباماید پراکساید 15% (84.43±1.87) و کمترین میزان در گروه کارباماید پراکساید 35% (76.12±1.77) حاصل شد. تفاوت بین میانگین ریزسختی گروه های HOME bleaching و کنترل (1 و 2) معنی دار نبود (P=0.24). ولی بین سایر گروه ها (1 و 3) و (2 و 3) تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.002). در بررسی میکروسکوپ الکترونی تغییری در توپوگرافی سطح از نظر وجود ترک و شکاف پس از درمان بلیچینگ مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر in-office bleaching باعث کاهش ریزسختی سطح کامپوزیت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  540
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مشکلات شایع در افراد سالمند افتادن می باشد. برنامه های پیشگیری از افتادن بر اصلاحات محیطی تاکید دارد که در آن ابزاری روا و پایا استفاده می شود که با فرهنگ های مختلف سازگار باشد. HOME FAST یکی از این ابزارهای روا و پایای در دسترس می باشد که جهت شناسایی افراد سالمند که در معرض خطر افتادن در خانه هستند استفاده می شود.روش بررسی: در این مطالعه از روش ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی (International Quality of life Assessment: IQOLA) جهت روایی تست HOME FAST استفاده شده است. بعد از انجام ترجمه های پیشرو و برگردان، تست به 5 کارشناس کاردرمانی جهت بررسی روایی محتوا داده شد.60منزل از افراد سالمند 65 سال به بالا در 5 منطقه جغرافیایی شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. دو کارشناس کاردرمانی منازل را جهت بررسی پایایی بین آزمونگر و آزمون باز آزمون با فاصله یک هفته ای مورد بازدید قرار دادند.یافته ها: توافق میان نظر کارشناسان در خصوص روایی ابزار غربالگریHOME FAST ، با اطمینان بیش از 96% وجود داشت. همچنین همبستگی آزمون- باز آزمون ابزار غربالگری HOME FAST با ضرایب مطلق و نسبیICC=0.72  و SEM=0.84 و همبستگی بین آزمونگران با ضرایب مطلق و نسبیICC=0.88  و SEM=0.54 معنی دار بوده که نشان دهنده پایایی بالای این آزمون است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که این ابزار از پایایی و روایی بالایی برخوردار می باشد. این یافته ها از این نظر قابل انتظار بوده اند که ماده های آزمون متناسب با اهداف پیشگیری از افتادن بودند.این ابزار می تواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار متخصصان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 540

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1368
 • دانلود: 

  407
چکیده: 

همواره، حفظ استقلال و توجه به نیازهای جسمی، روانی و عاطفی در حیطه مراقبت از سالمندان مورد توجه مراقبان و سیاست گذاران بهداشت و درمان بوده است. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس وابستگی مراقبتی (Care Dependency Scale-CDS) در سالمندان مقیم خانه های سالمندان انجام شد. این پژوهش یک مطالعه از نوع همبستگی است. این مطالعه بین سال های 1390 تا 1391 و بر روی 100 سالمند فارسی زبان 65 سال و بالاتر ساکن در مراکز شبانه روزی شهر اهواز انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده (در دسترس) انتخاب شدند. در ابتدا نسخه انگلیسی مقیاس به زبان فارسی ترجمه شد. جهت تعیین پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی آزمون - بازآزمون استفاده شد. روایی سازه با تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی و روایی همزمان با استفاده از نسخه شاه مقیاس بارتل تجدید نظر شده بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و AMOS16 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی نشان داد که مقیاس دارای 13 ماده و دو عامل روانی - اجتماعی (65.73 درصد از واریانس) و جسمانی (8.71 درصد از واریانس) است که 74.45 درصد از واریانس کل را شامل می شد. همسانی درونی (آلفای کرونباخ) کل مقیاس 0.95، پایایی آزمون - بازآزمون 0.99 و روایی همزمان مقیاس 0.90 به دست آمدند. نتایج این مطالعه نشان می داد که نسخه فارسی مقیاس وابستگی مراقبتی از روایی و پایایی مناسبی برای ارزیابی وابستگی مراقبتی و تعیین نیازهای مراقبتی در بین سالمندان برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1368

دانلود 407 استناد 0 مرجع 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59853
 • دانلود: 

  15398
چکیده: 

Introduction: Falling is a common problem among the elderly. Falling indoors and outdoors is highly prevalent among the Iranian elderly. Therefore, identification of the contributing factors at HOME and their modification can reduce falls and subsequent injuries in the elderly. The goal of this study was to identify the elderly at risk of fall, using the ‘HOME Falls and Accident Screening Tool’ (HOME FAST), and to determine the reliability of this tool.Method: Sixty old people were selected from five geographical regions of Tehran through the Local Town Councils. Participants were aged 60 to 65 years, and HOME FAST was used to assess inter rater and test- retest reliability.Results: Test-retest reliability in the study showed that agreement between the items of the PERSIAN version of HOME FAST was over 0.8, which is a very good reliability. The agreement between the domains was 0.65-1.00, indicative of moderate to high reliability. Moreover, the Inter rater reliability of the items was over 0.8, which is also very good. The correlation of each item between the domains was 0.01-1.00, which shows poor to high reliability.Discussion: This study showed that the reliability of the PERSIAN version of HOME FAST is high. This tool can therefore be used as an appropriate screening tool by professionals to take necessary preventive measures for the Iranian elderly population.

آمار یکساله:  

بازدید 59853

دانلود 15398 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  440
 • بازدید: 

  44330
 • دانلود: 

  14280
چکیده: 

Background: The Nutritional Form for the Elderly (NUFFE) is a newly developed tool. This study aimed to carry out a psycHOMEtric evaluation of the PERSIAN version of NUFFE (NUFFE-P) among nursing HOME residents. Methods: Nursing HOME participant’ s aged ≥ 60 years (n=97) were enrolled. The inclusion criteria were residency for at least 6 months in the nursing HOME, and ability to communicate. Exclusion criteria included cognitive impairment, having depressed mood, severe hearing loss, problems in upper and lower extremities also, history of hospital admission during 6 months before enrollment. Anthropometric measures, laboratory tests, three-day food intake, NUFFE-P version, Mini Nutritional Assessment (MNA), Barthel Index (BI) and Geriatric Depression Scale (GDS-15) were assessed. The relationship between the NUFFE-P and MNA scores was considered as concurrent validity. Results: The Cronbach’ s alpha coefficient of NUFFE-P tool was 0. 76. The intraclass correlation coefficient for the total score between two raters obtained 0. 98 (CI 0. 97-0. 99). The correlation coefficient between the NUFFE-P and the MNA scores was-0. 75 (p<0. 01). Four factors were extracted for the NUFFE-P in an exploratory factor analyses. Sensitivity 69. 8% and 100% and specificity 75. 7% and 85. 6% were achieved to detect elderly at medium risk (cutoff=6), and at high risk of under-nutrition (cutoff=11) respectively. Conclusion: The NUFFE-P has sufficient psycHOMEtric properties in nutritional status screening among the Iranian elderly nursing HOMEs residents.

آمار یکساله:  

بازدید 44330

دانلود 14280 استناد 440 مرجع 2104
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5615
 • دانلود: 

  1929
چکیده: 

استفاده از فن آوری در بخش بهداشت و درمان با وجود اینکه بر سیر بهبود و درمان بیماران موثر است، موجب افزایش هزینه ها خصوصا در بیمارستان ها می گردد. این حقایق توجه محققان و صاحبنطران را به روشهای دیگر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی معطوف داشت که از آن جمله می توان به مراقبت در منزل ( HOME care) اشاره کرد. این مقاله نظری ابتدا به تعریف مراقبت در منزل و دامنه کاربرد آن می پردازد و سپس نقاط قوت و ضعف این استراتژی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .

آمار یکساله:  

بازدید 5615

دانلود 1929 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  141
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  7173
 • دانلود: 

  2255
چکیده: 

انقلاب کشاورزی و صنعتی با تغییر نیازها و شیوه زندگی انسان، خانه و محل زندگی او را تغییر داده و انتظارات جدید و متفاوتی از آن را به وجود آوردند. امروز با شروع انقلاب دیجیتالی موج عظیمی از تحول جریان یافته است که در مسیر خود خانه و مسکن انسان ها را نیز دچار تغییر و دگرگونی می کند. آنچه که در این سرآغاز تحول مهم است سعی بر شناخت نوع و حوزه تغییرات الگوی مسکن کشورمان و ارائه رهنمودها و الگوهای مناسب برای مواجهه با این دگرگونی است تا پیش از رویارویی با این تحول عظیم آمادگی لازم برای تغییر به وجود آید.گذشته و به عبارتی تاریخ گذشته مسکن، عامل اشتراک و همبستگی مسکن ایرانی در دوران های مختلف این سرزمین بوده و بهتر می تواند زمینه ساز مسکن آینده باشد. بنابراین باید آنچه که تاکنون بر تحول مسکن تاثیرگذار بوده را در جهان و به خصوص در کشورمان بررسی کرده و با نگرش به آینده این عوامل و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر حوزه مسکن، قدمی به سوی آینده بهتر و زندگی در خانه هایی درخور برداریم.آنچه که در پیمودن هر راه و رسیدن به مقصد نهایی بسیار حیاتی و مهم است، نقطه آغاز راه و نحوه قدم گذاشتن در آن است، به همین دلیل در این مقاله تلاش شده است پیشنهادهایی برای مراحل اولیه دست یابی به الگوی مسکن آینده، حفظ هویت و ارزش های مسکن ایرانی در گذار از انقلاب دیجیتالی ارائه گردد. بدین منظور عوامل موثر بر تحول مسکن و حوزه تاثیر آن ها، از بدو اسکان بشر تاکنون (مسکن دیروز) شناسایی شده و با مطالعه روند تحول این عوامل در آینده، عوامل موثر بر شکل گیری مسکن فردا معرفی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 7173

دانلود 2255 استناد 2 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  109
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویروس کرونا این روزها در سراسرجهان به سرعت در حال شیوع است و کشورهای زیادی در دنیا گرفتار این ویروس شدهاند. کرونا در حقیقت یک خانواده گسترده از ویروس هایی است که منجر به عفونت های تنفسی از یک سرماخوردگی ساده تا اپیدمی CoV2-SARS میشوند که در سال 2019 شیوع پیدا کرد. و حاال کووید-19 جدیدترین عضو این خانواده که اصطلاحاً با نام کرونا در ایران شهرت یافته است با سرعت در حال گسترش است. گسترش این بیماری نظام مراقبت های بهداشتی و پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است و ارایه خدمات مراقبت های بهداشتی را سرعتی سریع به سوی روشهای جدید سوق میدهد. تردیدی نیست که بحران جهانی فعلی کووید-19 با توجه به شیوع بالای بیماری کرونا و محدودیت های مراجعه حضوری یا رو در رو، اکنون بیش از هر زمان دیگری بر اعمال روشهای دیجیتالی )کامپیوتر، شبکهها کامپیوتری چندرسانهای، اینترنت، تلفن. . . ( برای بهینه سازی مراقبتهای بهداشتی تأکید میکند. در حال حاضر مراقبت از راه دور به یک روش مؤثر برای ارایه مراقبت های پزشکی و همچنین آموزش از راه دور تبدیل شده و در قالب روش های گوناگونی مانند مراقبت خانگی از راه دور )HOMEcare Tele )بکار گرفته میشود . مراقبتهای خانگی از راه دور (THC (زیرمجموعهای از پزشکی از راه دور است. این امر شامل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران در خانه از طریق استفاده از فن آوری های ارتباطی از راه دور، که امکان تعامل صدا، فیلم و داده های مرتبط با سلامت را فراهم میکند، است. THC شامل طیف وسیعی از مراقبت های بهداشتی از طریق آموزش، پشتیبانی عاطفی و اجتماعی، انتشار اطلاعات و کمک و پیشنهادات خود مراقبتی است .اجرای THC به مدیریت بهتر بیماران دارای بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی ، COPD، دیابت و غیره کمک میکند و سبب مراجعه کمتر فرد به خدمات مراقبتهای بهداشتی اولیه میشود. THC دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش میدهد، به ویژه با توجه به اینکه نیاز به مراقبت در منزل با بالارفتن سن، افزایش مییابد .علاوه بر این، THC میتواند به ایجاد شبکه های خدمات بین بیمارستان ها و ارایه دهندگان مراقبت های اولیه کمک کند، از این طریق به بیماران امکان دسترسی بهتر به خدمات را میدهد. عالوه بر بهبود مدیریت شرایط مزمن و افزایش دسترسی به مراقبت های بهداشتی، THC معتقد بر این است که هزینه های مراقبت های بهداشتی را کاهش میدهد...

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 109 استناد 0 مرجع 5
litScript