نتایج جستجو

973

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

98

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

ABBASPOOR S. | AGBOLAGHI S. | ABBASI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

DESIGNED SINGLE-CO-CRYSTALS OF POLY (ETHYLENE GLYCOL)-B-POLYSTYRENE (PEG-B-PS), POLY (ETHYLENE GLYCOL)-B-POLY (METHYL METHACRYLATE) (PEG-B-PMMA), AND HOMOPOLYMERS INCLUDING VARIOUS MORPHOLOGIES HAVE BEEN GROWN VIA SELF-SEEDING METHOD FROM DILUTE SOLUTION IN AMYL ACETATE. DUE TO DIFFERENT SETS OF QUALITY OF ADOPTED SOLVENT AND INTERACTIONS OF SUBSTRATE FOR AMORPHOUS BLOCKS, WE WERE CAPABLE TO DEVELOP MATRIX-DISPERSE MORPHOLOGIES WITH DIFFERENT DISPERSE PHASES AND RANDOM SINGLE-CO-CRYSTALS. THE SIZE OF DISPERSED DOMAINS IN PS, PMMA AND BARED-SUBSTRATE MATRIX WERE ON THE SCALE OF 91-147 NM, 169-195 NM AND 104-126 NM RESPECTIVELY. THE DISPERSED DOMAIN SIZES WERE ON THE FALL VIA ENHANCEMENT OF AMORPHOUS BLOCKS MOLECULAR WEIGHT. DESPITE THE SIGNIFICANT HEIGHT VARIANCE BETWEEN MATRIX AND DISPERSE PHASES IN PEG-B-PS/PEG SAMPLES (=3.63-10.30 NM), IN PEG-B-PMMA/PEG MATRIX-DISPERSE COCRYSTALS THE HEIGHT VARIANCE BETWEEN DIFFERENT PHASES RANGED FROM 0.04 NM TO 2.04 NM; NEVERTHELESS, THE DETECTABILITY OF THESE SAMPLES COULD LIE IN VARIOUS DENSITIES AND CRYSTALLINITY OF HOMO-PEG REGIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  157-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  919
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

ساخت آهنرباهای کامپوزیتی پلیمری دائمی با خواص مناسب نظیر مقاومت خوردگی، سهولت شکل پذیری و تولید انبوه با استفاده از پودرهای مغناطیسی نسل جدید از موضوعات جالب پژوهشی روز است. در این پژوهش، آهنرباهای کامپوزیتی پلیمری دائمی با استفاده از پودر همسانگرد NdFeB در ماتریس گرما نرم پلی اتیلن گلیکول ساخته شد. پودر مغناطیسی به روش مکانیکی خرد و در محدوده اندازه های کوچکتر یا مساوی 1، 2 تا 10 و 74 تا mm100 میکرومتر جداسازی گردید. پودر نانومتری پلی اتیلن گلیکول نیز به روش حلال - غیر حلال تهیه شد. اثر اندازه پودر مغناطیسی و مقدار پلیمر PEG بر خواص مغناطیسی آهنرباهای کامپوزیتی پلیمری حاصل، نظیر القای مغناطیسی باقیمانده (Br)، شدت میدان مغناطیسی بازدارنده (Hc)، بیشترین تولید انرژی (BH)max و چگالی نهایی بررسی و مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که در بین نمونه های ساخته شده، آهنربای کامپوزیتی پلیمری NdFeB-PEG  متشکل از ذرات پودر مغناطیسی NdFeB باندازه 74-100 میکرومتر و نسبت پلیمر PEG به پودر برابر 5 php مطلوبترین خواص مغناطیسی را به شرح زیر دارد:چگالی نهایی (BH)max=14.454MGOe, Hc=8.415kOe, Br=3.82kG, 5.444g/cm3

آمار یکساله:  

بازدید 919

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

زمینه و هدف: سیستم های انتقال دارو با خاصیت کنترل رهایش DNA، امکان غلبه بر موانع خارج سلولی که سبب محدود شدن ژن درمانی می شود را فراهم آورده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر درصدهای متفاوت PLA: PEG در کوپلیمر PLA-PEG-PLA بر خصوصیات نانو ذرات حاصل بود. روش کار: در این تحقیق با تغییر نسبت های PLA: PEG در کوپلیمر PLA-PEG-PLA نانو ذراتی با خاصیت کنترل اندازه، سرعت رهایش DNA و بازده انتقال siRNA-FAM با موفقیت سنتز شد. بدین منظور کوپلیمرهای مختلفی از PLA-PEG-PLA در حضور لاکتیک اسید، پلی اتیلن گلیکول به عنوان ماده اولیه و همچنین stannous octoate به عنوان کاتالیز سنتز شد. سپس DNA یا siRNA-FAM با استفاده از تکنیک double emulsion solvent evaporation technique توسط کوپلیمر PLA-PEG-PLA انکپسوله شد. خصوصیات نانو ذرات حاصل از قبیل اندازه، مرفولوژی، الگوی رهایش، سمیت و بازده انتقال siRNA-FAM موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد نانو ذرات حاصل دارای ساختار کروی و سطح صاف هستند. همچنین نتایج حاصل از DLS نشان داد با افزایش نسبت PLA در کوپلیمر PLA-PEG-PLAاندازه ذرات افزایش می یابد علاوه براین نتایج ما نشان داد افزایش نسبت PLA در کوپلیمر PLA-PEG-PLA سبب کاهش سرعت رهایش DNA از نانو ذرات PLA-PEG-PLA/DNA می گردد. همچنین در این تحقیق تأثیر تغییر نسبت PLA: PEG بر بازده انتقال siRNA-FAM توسط میکروسکوپ فلورسانس و دستگاه فلوسایتومتری موردبررسی قرار گرفت نتیجه گیری: بین افزایش نسبت PLA در کوپلیمر PLA-PEG-PLA و افزایش بازده انتقال siRNA-FAM رابطه مستقیم وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  400-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

خشکی از تنشهای بسیار مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان می باشد. در این راستا بمنظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی بذر ارقام گلرنگ پاییزه آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار رقم گلرنگ پاییزه (LRV-5161, Hatman, CW-74, Yenice) با پتانسیل های اسمزی (صفر، -2، -4، -6 و -8 بار) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف تنش خشکی اثرات قابل توجهی بر درصد جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، وزن ریشه چه و ساقه چه، نسبت ریشه چه به ساقه چه و وزن کل گیاهچه دارد. با افزایش میزان خشکی، درصد جوانه زنی بطور معنی داری کاهش یافت بطوریکه از 81.02 درصد در شاهد به 6.03 درصد در تنش خشکی -8 بار رسید. رقم CW-74 با 62.9 درصد بیشترین درصد جوانه زنی و رقمYenice  با 42.66 درصد دارای کمترین درصد جوانه زنی را داشت. در تیمار شاهد بیشترین یکنواختی جوانه زنی و در تیمارهای -6 و -8 بار کمترین یکنواختی جوانه زنی وجود داشت. در میان ارقام مورد بررسی کمترین یکنواختی جوانه زنی به رقمLRV-5161  ( (53.47 ساعت) و بالاترین یکنواختی به رقم CW-74 با (42.71 ساعت) تعلق داشت. تحت شرایط تنش، رقمCW-74  دارای طول ریشه چه بلندتری بوده و نسبت به سایر ارقام دارای نسبت ریشه چه به ساقه چه بالاتری بود. بررسی دیگر پارامترها مثل وزن ریشه چه و ساقه چه و وزن کل گیاهچه نیز، حاکی از مقاومت بالای رقمCW-74  در مقایسه با دیگر ارقام مورد بررسی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  12-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

میزان گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در اتمسفر زمین رو به افزایش می باشد. جداسازی این گاز از منابع اصلی تولید کننده آن نظیر نیروگاه ها، صنایع فولاد و سایر صنایع شیمیایی به دلیل افزایش اثرات مخرب گازهای گلخانه ای مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در این راستا، با توجه به مزایای غشاهای پلیمری برای جداسازی گازها به روش آلیاژسازی، غشاهای آلیاژی از اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن (ABS) و پلی اتیلن گلایکول (PEG) تهیه شده است. سپس اثر افزودن ترکیب درصدهای مختلف پلی اتیلن گلایکول افزوده شده به ABS بر تراوایی و گزینش پذیری گازهای دی اکسیدکربن و نیتروژن، بررسی گردید. همچنین، اثر فشار بر تراوایی دی اکسیدکربن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که تراوایی دی اکسیدکربن در غشای آلیاژی ساخته شده از ABS و 10 درصد وزنی 20000PEG، دارای مطلوب ترین خواص جداسازی بوده و میزان تراوایی دی اکسیدکرین و گزینش پذیری دی اکسیدکربن/نیتروژن آن در مقایسه با غشای ABS افزایش مطلوبی یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  129-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  985
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

قیمت گذاری دارایی های مالی و شناسایی عوامل ریسک مهم، از موضوعات بنیادی تئوری مالی است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از بینش های مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، مدل ترکیبی PEG و مدل چهار عاملی توسعه داده شد. با بهره گیری از اطلاعات مالی 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ابتدای 1385 تا پایان 1393، از روش شناسی سه مرحله ای و روش شناسی پرتفوی پژوهی برای محاسبه عوامل ریسک استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد اولا اثر اندازه معکوس، اثر ارزش معکوس و اثر PEG وجود دارد، ثانیا مدل ترکیبی PEG نمی تواند صرف ریسک سهام را توضیح دهد، اما مدل چهار عاملی در مقایسه با سایر مدل ها، توانایی بالاتری در توضیح صرف ریسک دارد. فعالان بازار می توانند از نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد سرمایه گذاری استفاده نمایند و به فعالان دانشگاهی پیشنهاد می گردد مدل های توسعه داده شده در این تحقیق را مورد آزمون قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 985

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  377-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

سابقه و اهداف: باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری مهلک سیاه زخم است. استفاده از واکسن یکی از راه-های موثر مقابله با سیاه زخم می باشد. واکسن های ساخته شده مورد پذیرش باید زیست سازگار و بدون سمیت باشند. هدف این پژوهش بررسی اثر سمیت سلولی پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی اپی تلیال کلیه میمون سبز آفریقایی (Vero) به منظور به دست آوردن میزان تاثیر مخرب این کاندید واکسن می باشد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس (PA63) در باکتری اکولای بیان و توسط کروماتوگرافی تمایلی ستون نیکل تخلیص شد. در ادامه PA63 توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG با استفاده از روش تبخیر حلال کپسوله شد. در نهایت آزمون سمیت سلولی PA63 و نانوذرات به دست آمده با استفاده از آزمون استاندارد MTT بر روی رده سلولی Vero انجام گردید. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون MTT عدم سمیت کاندید واکسن مورد نظر را نشان داد. همچنین میزان مرگ و میر سلول های مورد آزمون در مقابل آنتی ژن کپسوله شده در نانوذرات کمتر از آنتی ژن آزاد بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان از فرمولاسیون نانو واکسن تهیه شده برای کاهش اثر سمیت سلولی آنتی ژن تهیه شده در محیط زنده استفاده کرد و در نهایت به واکسن اثرگذار و زیست سازگار مهندسی شده نوترکیب دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51327
 • دانلود: 

  60711
چکیده: 

Background: Nearly 0.5% of Iranians are infected with HCV. PEGinterferon-alpha-2a and PEGinterferon-alpha-2b are the two available types of interferon for the treatment of hepatitis C. Comparing the results of these two treatments is still a challenge.Objectives: The aim of this study was to compare the results of PEGinterferon-alpha-2a and PEGinterferon-alpha-2b in Iranian patients with chronic hepatitis C.Patients and Methods: 289 patients with chronic hepatitis C attending Tehran Hepatitis Center (THC) and Hepatitis Clinic of Tehran Blood Transfusion Organization (TBTO) from January 2008 to April 2013 and treated with combination of PEGinterferon-alpha-2a or PEGinterferon-alpha-2b plus Ribavirin were enrolled in this retrospective cross-sectional study. Treatment response and side effects were compared.Results: Among all naive patients, 82.0% achieved SVR, 5.4% were resistant to therapy and 11.0% withdrew the treatment. Relapse was seen in 12.2% of naive patients who finished the course of treatment. RVR and EVR were seen in 67.7% and 90.6% of naive patients, respectively. Patients divided into two groups. Group A consists of 247 patients treated with PEGinterferon-alpha-2a and group B 42 patients treated with PEGinterferon-alpha-2b. No significant difference in treatment response was observed between naive patients of the two groups. The rates of arthralgia/myalgia, alopecia, pruritus, insomnia, dyspnea and anorexia were higher in group A and the rates of dermal problems, coryza and bleeding were higher in group B. In a subgroup analysis, the two kinds of PEGinterferon-alpha-2a available in Iran were compared. Rapid and early viral responses and relapse rates were lower in the one made in Iran and the long-term responses were not different. The rates of arthralgia/myalgia, fever, alopecia, pruritus, insomnia, dyspnea, anorexia, cough, headache and abdominal pain were higher and the rates of irritability and coryza were lower in the one made in Iran.Conclusions: There was no significant difference in the efficacy of PEGinterferon-alpha-2a and PEGinterferon-alpha-2b in Iranian patients. Physicians might choose the treatment regimen for every individual concerning the differences in side effects of PEG interferons.

آمار یکساله:  

بازدید 51327

دانلود 60711 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1058
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

اهداف: در میان نانوسیستم های مختلف، نانوذرات پلیمری به دلیل پتانسیل کاربرد به عنوان ناقل دارو بسیار مورد توجه هستند. پلی اتیلن گلیکول-پلی لاکتیک-گلیکولیک اسید (PEG-PLGA) یک کوپلیمر آمفی فیلیک است که می تواند برای انتقال داروهای محلول در آب، داروها و مولکول های نامحلول در آب استفاده شود. نانوذرات پلیمری PEG-PLGA می توانند فیلتراسیون کلیوی و سمیت دارو را کاهش دهند، آنها زیست سازگار و زیست تخریب پذیر هستند. هدف مطالعه حاضر بهینه سازی تهیه نانوذرات PEG-PLGA با استفاده از روش تبخیر حلال برای دستیابی به سیستم انتقال دارو با اندازه و بار سطحی مناسب بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر نانوذرات PEG-PLGA با اندازه 150نانومتر و پتانسیل زتای 10-با روش تبخیر حلال تهیه شدند. سپس ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوذرات مورد بررسی دقیق قرار گرفت. یافته ها: با افزایش غلظت پلیمر و درصد پلی وینیل الکل، اندازه ذرات بزرگ تر شد. تولید نانوذرات با غلظت 5میلی گرم بر میلی لیتر کوپلیمر، غلظت 2% وزنی-حجمی پلی وینیل الکل و در نسبت حجمی 12: 1 بهترین اندازه و بار سطحی را نشان داد. از نظر مورفولوژی، نانوذرات ساختاری کاملاً مشابه و به شکل کروی داشتند. طبق طیف FTIR پیک در ناحیه cm-13000-2900 مطابق با پیوند کششی C-H در CH3 بود. پیک قوی در cm− 11760 مربوط به – CO کششی بود که تشکیل کوپلیمر را نشان داد. نتیجه گیری: تولید نانوذرات PEG-PLGA در شرایطی با غلظت 5میلی گرم بر میلی لیتر کوپلیمر، غلظت 2% وزنی-حجمی پلی وینیل الکل و در نسبت حجمی 12: 1 بهترین اندازه و بار سطحی را نشان می دهد؛ همچنین نانوذرات ساختاری کاملاً مشابه و به شکل کروی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1058

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BHATTARAI N. | MATSEN F.A. | ZHANG M.

نشریه: 

MACROMOLECULAR BIOSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  384
 • بازدید: 

  14870
 • دانلود: 

  15336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14870

دانلود 15336 استناد 384 مرجع 0
litScript