نتایج جستجو

181

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KAFI M. | ZAMANI GH | GHOREYSHI S.GH.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68839
 • دانلود: 

  23675
چکیده: 

MILLETS are important agricultural crops for arid regions due to short life span and their resistance to salinity and drought conditions, In Iran, three main species of MILLETS including proso millet (Panicum miliaceum), foxtail millet (Setaria italica) and PEARL millet (Pennisetum glaucum) are cultivated in Shouthem Khorasan province, eastem Iran, In order to assess inter-specific genetic variation for salt tolerance at vegetative and reproductive stage, an experiment was conducted in split plot based on completely randomized block design. Nine genotypes of these MILLETS collected from four different regions of the Shouthem Khorasan province (Ghaen, Sarayan, Nehbandan, and Birjand) were subjected to three levels of salinity stress (1.5, 5.5, and 9.5 dS/m). Although the yield and other yield related parameters of MILLETS decreased by salinity stress, this reduction was more prominent only at high level of salinity (9.5 dS/m). Remarkable differences among same species from different areas were observed. Growth and yield capacity of three millet species from Birjand were also different. Of three MILLETS, PEARL millet from Bitjand followed by foxtail millet, showed maximum yield potential under both salt stress and normal conditions. Of genotypes of foxtail MILLETS, genotype from Sarayan exhibited maximum growth and yield potential under saline conditions. In contrast in proso-MILLETS, genotype from Ghaen showed higher salt tolerance. Thus, salt tolerance varies in three MILLETS from different regions, which could be further explored in future research.

آمار یکساله:  

بازدید 68839

دانلود 23675 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  196-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

به منظور ارزیابی مقدار جذب و کارایی مصرف نور در سه گونه ارزن Pennisetum glauceum, Panicum miliaceum) و Setaria italica) و رابطه آن با تولید ماده خشک، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل (فاکتورها شامل سه گونه ارزن و دو تاریخ کاشت 11 تیرماه و 25 تیرماه) انجام شد. برای محاسبه کسر جذب نور در هر روز، مقدار شاخص سطح برگ روزانه محاسبه شد. ضریب خاموشی نور از طریق محاسبه شیب خط رگرسیونی بین کسر جذب نور و تغییرات شاخص سطح برگ در طول فصل رشد، و کارایی مصرف نور از طریق محاسبه شیب خط رگرسیونی بین بیوماس تجمعی و مقدار تجمعی تشعشع جذب شده در طول فصل رشد برآورد شدند. ضریب خاموشی نور در ارزن معمولی، ارزن مرواریدی و گاورس زرد به ترتیب برابر 0.75، 0.66 و 0.57 و کارایی مصرف نور به ترتیب برابر 1.43، 1.83 و 1.74 گرم بر مگاژول از کل تشعشع رسید بود. بیوماس تولید شده توسط ارزن معمولی و مرواریدی در آخر فصل رشد یکسان بود. در ارزن معمولی مقدار تشعشع جذب شده بیشتر ولی کارایی مصرف نور پایین تر بود، در حالی که در ارزن مرواریدی مقدار جذب تشعشع کمتر ولی کارایی مصرف نور بیشتر بود. در گاورس زرد مقدار تشعشع جذب شده کمتر از دو گونه دیگر بود به نحوی که علیرغم بالاتر بودن کارایی مصرف نور در مقایسه با ارزن مرواریدی، بیوماس آن در مقایسه با این گونه نیز کمتر بود. نتایج نشان داد که قابلیت تولید بیوماس در ارزن معمولی و مرواریدی در مقایسه با گاورس زرد بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 502 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  541-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 194 استناد 0 مرجع 1815
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHARIFIAN SHAHLA | DELAVAR KOUROSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53788
 • دانلود: 

  22433
چکیده: 

Salt stress is considered as a restricting factor for plant products. Various species have different levels of tolerance to salt stress. In this research seeds of Millet (Panicum miliaceum L.), cultivars (Talkhonche, Shiraz and Isfahan) were put in Petri dishes under 0, 200, 300 and 400 mg/lit concentrations of NaCl in the same light condition for one week. The seeds of Millet after sterilization were treated by different concentrations of NaCl and after germination some physiological traits were determined in treated 1 week old seedlings. Our results showed that salinity increased fresh and dry weight of shoot, fresh weight of root and chlorophyll content in Talkhonche cultivar, and in Isfahan cultivar these parameters and dry weight of root were decreased. In Shiraz cultivar, fresh and dry weight of shoot and fresh weight of root increased by salinity. Results of this study showed that Talkhonche cultivar was salt resistance; Shiraz cultivar semi-resistance and Isfahan cultivar was salt sensitive in seedling stage.

آمار یکساله:  

بازدید 53788

دانلود 22433 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1899
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

زیاد بودن میزان تبخیر و تعرق و محدود یت منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک توجه بیشتر به مطالعه در مورد اثرات تنش خشکی را بر رفتار گیاهان زراعی ایجاب می کند. هدف عمده در برنامه های اصلاحی انتخاب ژنوتیپ های دارای عملکرد مطلوب است. اما از آنجایی که تفاوت های عملکرد در شرایط تنش به مقدار زیادی تحت تاثیر تفاوت در فرار از خشکی و پتانسیل ذاتی عملکرد قرار می گیرد، عملکرد در شرایط تنش اغلب معیاری برای تحمل نیست. لذا به نژاد گران تلاش کرده اند از برخی معیارها مثل معیارهای فنولوژیکی و مورفولوژیکی جهت انتخاب ارقام مناسب استفاده کنند. با توجه به اینکه ارزن یکی از گیاهان سازگار به خشکی است آزمایشی بر روی سه گونه مهم ارزن یعنی ارزن دم روباهی (Setaria italica)، ارزن پروسو یا معمولی (Panicum miliaceum) و ارزن مرواریدی (Pennisetum americanum) در سال 1382 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند انجام گرفت. در این آزمایش سه ژنوتیپ مذ کور به عنوان کرت های فرعی در داخل کرت های اصلی که شامل تیمار آبیاری کامل و 50 درصد آبیاری بود، در قالب طرح کرت های خرد شده در چهار تکرار تصادفی شد. زمان سبز شدن سه ژنوتیپ تفاوتی نداشت. شروع پنجه زنی در ارزن معمولی دو هفته زود تر از دو ارزن دیگر بود. با وجود این که ساقه رفتن ارزن دم روباهی زودتر شروع شد اما ظهور خوشه در این نوع ارزن دیرتر صورت گرفت. کم آبیاری حدود 5 روز سبب به تاخیر انداختن زمان ساقه رفتن در هر سه ژنوتیپ شد، اما زمان رسیدگی ارزن دم روباهی و ارزن مرواریدی را تقریبا به همین میزان تسریع کرد. تعداد پنجه و خوشه و طول خوشه و دمگل آذین و همچنین ارتفاع بوته بر اثر کم آبیاری کاهش یافت. در بین سه ژنوتیپ، ارزن معمولی تعداد پنجه و خوشه بیشتر و ارتفاع کمتری داشت. کاهش ارتفاع هر سه ژنوتیپ بر اثر تنش آب تقریبا یکسان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1899

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات دو رژیم آبیاری (دور آبیاری) بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل فواصل آبیاری (7 روز و 14 روز) در کرت های اصلی و سه گونه ارزن شامل ارزن معمولی یا ارزن پروسو (Panicum miliaceum)، ارزن مرواریدی یا ارزن چماقی (Pennisetum glaucum) و ارزن دم روباهی یا گاورس (Setaria italica) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تنش رطوبتی بر عملکرد دانه، وزن خوشه، وزن دانه، تعداد پنجه بارور، شاخص برداشت خوشه، سطح برگ و درصد نیتروژن برگ معنی دار نبود، اما نوع ارزن به طور معنی داری بر روی این صفات تاثیر گذاشت. اعمال تنش رطوبتی موجب کاهش ارتفاع بوته در بین هر سه نوع ارزن مورد مطالعه شد. در این آزمایش، ارزن پروسو از کمترین عملکرد دانه، ارتفاع، وزن خوشه، وزن دانه، شاخص برداشت پانیکول و درصد نیتروژن برگ برخوردار بود و در مقابل ارزن مرواریدی بیشترین عملکرد دانه، وزن خوشه، سطح برگ و درصد نیتروژن برگ را به خود اختصاص داد که نوید دهنده پتانسیل تولید مطلوب این نوع ارزن در شرایط خشک و نیمه خشک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 382 استناد 2 مرجع 9
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60748
 • دانلود: 

  24351
چکیده: 

PEARL millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) and napier grass (Pennisetum purpureum Schumach) are the most economically important species in the genus Pennisetum. Knowledge of genetic diversity of these two species would enhance their potentials for utilization. The present work assessed the genetic diversity and phylogenetic relationship among Nigerian and Indian accessions of PEARL millet and napier grass using microsatellite markers. We extracted genomic DNA from each accession and carried out Polymerase Chain Reaction using Inter-Simple Sequence Repeat markers. Data obtained were analyzed for genetic diversity using MEGA 4.0 software. A total of 48 loci consisting of 410 bands were generated with 56.25% polymorphism. Principal Coordinates analysis revealed three principal axis contributed significantly (70.20%) to the observed variations. Accessions of napier grass from Nigeria and India were plotted on a coordinate plane while PEARL MILLETS from both countries co-existed on different quadrants. Cluster analysis, showed that Nigeria and India accessions of napier grass were similar. Consistent link of COM-CO-3 with Nigeria napier grass and millet accessions suggested a common progenitor. The polymorphism obtained in this study showed that ISSR is an effective marker for assessment of genetic diversity and the connection between most accessions indicated that they have common progenitor.

آمار یکساله:  

بازدید 60748

دانلود 24351 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  250-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1231
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

در راستای برقراری کشاورزی پایدار، آزمایشی در بهار سال 1378 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، اجرا گردید. در این آزمایش ارزن نوتریفید (Pennisetum glaucum (L.) R.Br) و ماشک زراعی (Vicia sativa .L.) به صورت مخلوط ردیفی کاشته شدند. بررسی در قالب طرح با هم کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت.تیمارها یک تراکم ثابت ارزن نوتریفید با میزان 15 کیلوگرم در هکتار و سه تراکم با 50، 70 و90 کیلوگرم در هکتار بذر ماشک و کلیه ترکیب های حاصل از دو گیاه را شامل گردید. سیستم کشت مخلوط ارزن نوتریفید با سطح سوم ماشک زراعی بهتر از بقیه تیمارها شد و LER آن 56/1 بدست آمد. در برخی از تیمارهای کشت مخلوط عملکرد ارزن نوتریفید در چین دوم (در این چین ماشک وجود نداشت) بیشتر از چین های خالص شد. این امر را می توان به بهره گیری ارزن از بقایای نیتروژن ماشک و به کاهش رقابت درون گونه ای آن نسبت داد. کشت خالص ماشک زراعی نیز به دلیل کوتاه تر بودن دوره رشد و برخورداری از عملکرد مناسب، کیفیت مطلوب علوفه ای و نقش آن در حاصلخیزی خاک قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1231

دانلود 388 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور یافتن بهترین مرحله برداشت و تیمار شیمیایی جهت افزایش عمر گلجایی گل های بریدنی مریم رقم «PEARL» اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دو مرحله برداشت یک گلچه باز و سه گلچه باز بود. گل های بریدنی مریم پس از برداشت با ترکیبات مختلف شیمیایی بصورت پالس تیمار شدند، این ترکیبات شامل: نیتریک اکساید (NO)، تیدیازورون (TDZ) و ترکیب نیتریک اکساید و تیدیازورون که هر کدام در سه سطح بودند و آب مقطر که به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. سپس گل های بریدنی به ظروفی شامل 500 میلی لیتر از محلول نگهدارنده حاوی ساکارز دو درصد + 8– هیدروکسی کینولین سولفات 200 ppm منتقل شدند. تاثیر تیمارهای اعمال شده بر روی عمر گلجایی و تعدادی از صفات کمی و کیفی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بررسی مراحل برداشت سه گلچه باز نسبت به یک گلچه باز بیشترین تاثیر را در افزایش عمر گلجایی و حفظ صفات کمی و کیفی گل بریدنی مریم داشت. در بین تیمارهای شیمیایی نیز TDZ نسبت به NO تاثیر بیشتری در افزایش عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریدنی داشت. کاربرد NO به تنهایی مفید نبود اما ترکیب همزمان آن با TDZ از اثرات زیان بخش آن در محلول مقابله کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

مقدمه: هیپرلیپیدمی یکی از عوامل خطر اصلی شناخته شده بیماری عروق کرونر است. با توجه به اهمیت هیپرلیپیدمی و لزوم درمان طولانی مدت آن، استفاده از دارویی که بتواند ضمن استفاده طولانی مدت عوارض کمتری داشته باشد، اهمیت پیدا می کند. این مطالعه به منظور مقایسه اثر پرل شوید با پلاسبو در درمان هیپرلیپیدمی صورت گرفته است.روش کار: این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بود که بر روی 65 بیمار مبتلا به هیپرلیپیدمی صورت گرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد به مدت یک ماه رژیم غذایی توأم با پرل شوید و گروه شاهد یک ماه رژیم غذایی توام با پلاسبو دریافت کردند. سطح چربی های سرم قبل و بعد از مطالعه اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تی تجزیه و تحلیل گردید. P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: در این مطالعه اختلاف میانگین کلسترول، تری گلیسرید، HDL و LDL قبل و بعد از مداخله در گروه مورد از نظر آماری معنادار بود. اما در گروه شاهد فقط سطح HDL قبل و بعد از درمان تفاوت آماری معناداری داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که شوید می تواند به عنوان یکی از داروهای مفید و مؤثر در درمان هیپرلیپیدمی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 339 استناد 0 مرجع 3
litScript