نتایج جستجو

709

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

71

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HESABI S. | MAHDAVI AMIRI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  E2
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25869
 • دانلود: 

  17831
چکیده: 

We present a modified examplar-based inpainting method in the framework of PATCH sparsity. In the examplar-based algorithms, the unknown blocks of target region are inpainted by the most similar blocks extracted from the source region, using the available information. Defining a priority term to decide the filling order of missing pixels ensures the connectivity of the object boundaries. In the exemplar-based PATCH sparsity approach, a sparse representation of missing pixels is considered to define a new priority term and the unknown pixels of the fill-front PATCH is inpainted by a sparse combination of the most similar PATCHes. Here, we modify this representation of the priority term and take a measure to compute the similarities between fill-front and candidate PATCHes. Also, a new definition is proposed for updating the confidence term to illustrate the amount of the reliable information surrounding pixels. Comparative reconstructed test images show the effectiveness of our proposed approach in providing high quality inpainted images.

آمار یکساله:  

بازدید 25869

دانلود 17831 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مقدمه: عوامل محیطی متعدد می توانند سبب ایجاد یا بدترشدن اکزمای دست شوند.روش اجرا: دراین مطالعه توصیفی 100 بیمار مبتلا به اکزمای دست که به بیمارستان های لقمان و بوعلی تهران ارجاع داده شده بودند، با استفاده از PATCH test حاوی 23 آلرژن (شرکت Hermal) مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: 240 واکنش مثبت در 86 بیمار مشاهد شد. بیشترین واکنش ها مربوط به نیکل سولفات(30 مورد، 13.5%) و پتاسیم دی کرومات (28 مورد، 11.7%) بود. در گروه دارای واکنش مثبت 28 نفر مرد و 58 نفر زن و در گروه فاقد واکنش 3 مرد و 11 زن وجود داشتند(p>0.05).میانگین سن گروه دارای واکنش مثبت11.9 ± 31.7 سال و میانگین سن گروه فاقد واکنش 9.2 ± 24.8 سال بود (0.05>p). چهل و نه نفر از واکنش دهندگان اکزمای تحت حاد و37 نفر اکزمای مزمن داشتند. در گروه فاقد واکنش 11نفر مبتلا به بیماری تحت حاد و3 نفر مبتلا به بیماری مزمن بودند (P>0.05) نتیجه گیری: با انجام PATCH test آلرژن های دخیل در اکزمای دست شناسایی می شود. بعد از معلوم شدن نوع آلرژن، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که موجب بهبود درماتیت در فرد مزبور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 181 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه ارتقای سلامت دهان و دندان)
 • صفحات: 

  846-852
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  960
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

مقدمه: کاهش درد تزریق در کودک باعث راحتی بیشتر بیمار به هنگام درمان و تجربه ی مثبت نسبت به دندان پزشکی می شود. هدف این مطالعه مقایسه اثر دنتی پچ و ژل بنزوکائین 20 درصد در کاهش درد ناشی از تزریق در کودکان مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی با روش نمونه گیری آسان روی 54 کودک 12-9 ساله (24 پسر و 30 دختر) انجام شد. ناحیه مورد نظر با پوآر هوا به مدت 5 ثانیه خشک شده، دنتی پچ توسط یک دندانپزشک در 10-5 میلی متری لبه ی آزاد لثه در ناحیه کام به مدت 12 دقیقه قرار گرفت. در ادامه 1.9 کارپول از لیدوکائین 2 درصد تزریق گردید، 10 دقیقه پس از تزریق تمام مراحل با ژل بنزوکائین در سمت قرینه انجام شد. داده ها با استفاده از مقیاس های CPS و VAS جمع آوری و با آزمون های آماری t زوج و Wilcoxon تجزیه و تحلیل شد (a=0.05).یافته ها: میانگین CPS در کودکان فاقد اضطراب در گروه مربوط به ژل بنزوکائین 6.4 و در گروه دنتی پچ 5.8 به دست آمد و بین دو گروه تفاوت آماری معنی دار دیده نشد (Pvalue=0.081) میانگین آزمون VAS در کودکان فاقد اضطراب مربوط به ژل بنزوکائین 39.2 و مربوط به دنتی پچ 32.5 به دست آمد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (Pvalue=0.068).نتیجه گیری: با توجه به محدودیتهای این مطالعه، بین کاربرد دو روش مورد بررسی از نظر واکنش کودکان تفاوتی وجود نداشت. بررسی های بیشتر با کاربردهای زمانی متفاوت بویژه با روش جدید دنتی پچ توصیه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 960

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  22-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  919
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

مقدمه: اگزمای تماسی بیماری شایع التهابی پوست است که از تماس پوست با مواد مختلف با دو مکانیسم تحریکی و آلرژیک ایجاد می شود. هر چند شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص عامل ایجاد بیماری کمک کننده است ولی به علت گستردگی عوامل، مواد حساسیت زای موجود در محیط به آسانی شناسایی نمی شود. PATCH tesx مناسب ترین روش تشخیصی اگــزمای تماسی آلرژیک است و استفـــاده مناسب از آن می تواند اشتبــاهات تشخیصی را در این بیماران کاهش دهد.هدف: تعیین فراوانی مواد حساسیت زای پوستی در مبتلایان به درماتیت تماسی و آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت.مواد و روش ها: طی یک بررسی توصیفی – مقطعی تعداد 100 بیمار مبتلا به درماتیت تماسی و آتوپیک که مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت طی 22 ماه توسط 24 ماده حساسیت زا سری استاندارد اروپایی PATCH test شدند و بعد از 24، 48، 72 ساعت واکنش ها ارزیابی شد. سپس داده ها جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.نتایج: در 100 بیمار مورد ارزیابی، 36 مورد واکنش مثبت PATCH test مشاهده شد که میانگین سنی آنها 30.67 سال با انحراف معیار 10.85 سال بود. شایع ترین محل، دست (%86) و شایع ترین مواد حساسیت زا، نیکل سولفات (%20) و پتاسیم دی کرومات  بود، در این بررسی تنها 6 ماده حساسیت زا (%25) از مجموع 24 ماده حساسیت زا در جمعیت مورد مطالعه مثبت شد.نتیجه گیری: نیکل سولفات و پتاسیم دی کرومات شایع ترین مواد حساسیت زای تماسی در بیماران مورد مطالعه بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 919

دانلود 221 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  321-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1719
 • دانلود: 

  1056
چکیده: 

بسیاری از جاده ها در مناطق جنگلی در امتداد شیب تپه ها واقع شده اند. برای ساخت این جاده ها معمولا از روش خاکبرداری و خاکریزی استفاده می کنند. نشست یا تحکیم در خاکریزی که به اندازه کافی متراکم نشده است یا خزش خاکریز پایین شیب باعث ایجاد نشست و ترک در جاده می گردد. روش های رایج برای رفع مشکلات نشست خاکریز شیب مانند ساخت دوباره، ساخت سازه های نگهبان و … بسیار پرهزینه می باشد. روش Deep PATCH روشی کم هزینه است که برای افزایش پایداری این گونه شیب ها به کار می رود. در این روش قسمت بالایی از ناحیه ای که در آن نشست رخ داده است را بر می دارند و با مواد مسلح کننده که معمولا ژئوگرید است به همراه خاکریز متراکم پر می کنند. در این مطالعه از روش تعادل حدی جهت تعیین ضریب اطمینان یک سطح لغزش مسطح فرض شده در این شیب استفاده می گردد. در پایان نمودارهایی جهت تعیین ضریب اطمینان شیب های خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1719

دانلود 1056 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAMSHIDIFAR M. | NOURINIA J. | GHOBADI CH. | ARAZM F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  134-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85736
 • دانلود: 

  28526
چکیده: 

In recent few years fractals have been employed in conjunction with antennas to develop new applications. In this work, novel fractal geometry is introduced as a miniaturized microstrip PATCH antenna. Compared to a square PATCH antenna, the antenna shows an improvement of 68% size reduction. Furthermore, by applying of a new feeding method, refereed to here as the sleeve feeding, up to 27% impedance bandwidth is achieved as shown in the experiments.

آمار یکساله:  

بازدید 85736

دانلود 28526 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHATTERJEE P. | MILANFAR P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1635-1649
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  15776
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15776

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

پناهی بزاز محمودرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 40
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  791
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

بروز نقض اپی تلیوم قرنیه دهنده پس از پیوند قرنیه یکی از زودرس ترین عوارض بعد از پیوند می باشد که اقدام درمانی برای تسریع ترمیم آن برای حفظ سلامت پیوند و شفاف ماندن آن اهمیت اساسی دارد. به منظور مقایسه تاثیر سه روش درمان نقص اپی تلییالی قرنیه دهنده بعد از پیوند قرنیه، مطالعه به صورت آینده نگر در 69 چشم از 69 بیمار (42 مرد و 27 زن) با متوسط سنی56.6 سال انجام گردید بیماران صرف نظر از علت پیوند و به طور تصادفی در سه گروه پچ فشاری، تار سورافی و بازگذاشتن چشم قرار گرفته واز نظر سرعت ترمیم نقص اپی تلیالی معاینه روزانه شده اند نقص اپی تلیالی با فلئورسین رنگ آمیزی شده و اندازه گیری بزرگترین وکوچکترین قطرهای آن براساس میلی متر در روز مشخص و در پرونده بیماران ثبت گردیده است. میزان کاهش قطر نقص اپی تلیالی قرنیه در گروه پچ فشاری چشم به اندازه 3.292±0.82 میلی متر در روز و در گروه تار سورافی 2.221±1.129 میلی متر در روز و در روز و در گروه بار گذاشتن چشم به اندازه 2.370±1.105 میلی متر در روز بوده است.مقایسه بین گروه پچ فشاری چشم با هر دو گروه تار سورافی و باز گذاشتن چشم، نشاندهنده سرعت بیشتر ترمیم نقص اپی تلیالی قرنیه درگروه پچ فشاری چشم می باشد (p<0.01). ولی در مقایسه بین دو گروه تار سورافی و باز گذاشتن چشم تفاوت معنی داری نیست (p>0.1).

آمار یکساله:  

بازدید 791

دانلود 192 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

LUND J.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  246-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  5540
 • دانلود: 

  13999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5540

دانلود 13999 استناد 373 مرجع 0
نویسندگان: 

LIANG L. | LIU C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  127-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  15330
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15330

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
litScript