نتایج جستجو

1876

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

188

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

BARRETT J. | JEFFERIES J.R. | BROPHY P.M.

نشریه: 

PARASITOLOGY TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  400-403
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  27115
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27115

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

BADPARVA EBRAHIM | KHEIRANDISH FARNAZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27281
 • دانلود: 

  55274
چکیده: 

Background: Blastocystis hominis is recognized as a common intestinal PARASITE. Some studies have reported the effect of phenotypic, serologic, and biochemical indices on the PARASITEs’ pathogenic characteristics. Objectives: This study aimed to introduce B. hominis as a pathogen, trying to change views about this PARASITE and introduce it as a PARASITE important in medical sciences. Methods: An open-ended, language-restricted (English) search was conducted in MEDLINE (PubMed), CINAHL, Scopus, and the Cochrane Library databases (from 1990 to 2018) using specific search criteria to identify Blastocystis spp. Results: The search of the literature retrieved 158 published articles on Blastocystis spp. Among these articles, the ones related to the pathogenicity of B. hominis were selected for further investigations. Results obtained in this study showed that the number of articles within five-year periods had an increasing trend. Also, studies of B. hominis have mainly investigated its pathogenic characteristics, accounting for 37. 34% of the studies. Conclusions: This study showed comprehensive reasons for proving the pathogenesis of the PARASITE. It is hoped that further studies would fill the existing gaps regarding this PARASITE and identify its true identity as a medically important PARASITE.

آمار یکساله:  

بازدید 27281

دانلود 55274 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

به منظور جمع آوری و شناسایی کنه های پارازیتنگونای خاکزی از ملخ های شاخک کوتاه خانواده Acrididae که به ترتیب با همدیگر رابطه اکتوپارازیتی و میزبانی دارند با نمونه برداری به فواصل هر دو هفته یک بار از مزارع کشاورزی منطقه ورامین و کرج در سال 1377 انجام گرفت. سه گونه مربوط به زیر خانواده Callidosomatinae از جنس Charletonia Oudemans, 1910 شامل: گونه C. damavandica sp. Nov. از روی ملخ های Acrotylus insubricus Scop. و Mioscirtus wagneri Kitt. از منطقه ورامین؛ گونه C. nazeleae sp. Nov. از وی ملخ های Heliopteryx humeralis Kuthy و Palasi turcomana F-W. از منطقه کرج و گونه C. saboorii sp. Nov. از روی ملخ Heteracris littoralis similis (Br.W.) از منطقه ورامین توصیف و نام گذاری شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TCHABANA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  22903
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22903

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

یکی از مشکلات رایج در آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی، افتراق انگل ها از سایر عناصر موجود در مدفوع و مایعات بدن است که اصطلاحا «آرتیفکت» نامگذاری شدهاند. درحالت کلی به عوامل زنده و غیر زندهای که به هر طریقی درون نمونه بالینی قرار گرفته و به علت شباهت احتمالی با ارگانیسم های انگلی، آزمایشگاه را دچار اشتباه در تشخیص کند، آرتیفکت گفته می شود. آرتیفکت ها جزء جدایی ناپذیر فرایند تشخیص هستند و از عوامل خطای رایج در آزمایشگاه هستند. افتراق آنها از عوامل انگلی پاتوژن با تشخیص درست انجام می شود که منجر به درمان مناسب عفونت های انگلی می شود. همان طور که معمولا هر تکنسین بی تجربه، اغلب یک مخمر یا سایر سلول های گیاهی را به اشتباه به عنوان آمیب شناسائی نموده یا پلاکتی را به عنوان انگل مالاریا می پندارد، احتمالا در شناسائی ارگانیسم های انگلی که واقعا در نمونه مدفوع وجود دارد، ناموفق باشد. عمدهترین شکل هایی که موجب سردرگمی و تشخیص غلط در آزمایشگاه انگل شناسی می شوند، اسپورها، قطرات چربی، مخمرها، گلبول قرمز و ماکروفاژها هستند. در مقایسه با سایر بخش های آزمایشگاه تشخیص طبی توجه به این اشکال در بخش انگل شناسی کمتر است که پیامد آن، گزارش نتایج مثبت کاذب، درمان اشتباه و آسیب بیماراست. شناسایی، معرفی و افتراق آرتیفکتها برای پرسنل آزمایشگاه ها، به ویژه افراد بی تجربه، عامل مهمی در تشخیص درست است. درمطالعه ی حاضر، نکات تشخیصی کلیدی ارگانیسم های انگلی وافتراق آرتیفکت ها از آن ها و همچنین دسته بندی آرتیفکتها انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  30-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  8933
 • دانلود: 

  28591
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8933

دانلود 28591 استناد 458 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  20753
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20753

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  491-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  791
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

در طی یک تحقیق انجام شده در سال های 1388 تا 1389 آلودگی به انگل آرگولوس فولیاسه اوس (Argulus foliaceus) در چند گونه از ماهیان دریاچه طبیعی مارمیشو شهرستان ارومیه بررسی گردید. مجموعا 63 عدد ماهی از آب های جاری منتهی الیه به دریاچه و خود دریاچه در زمستان سال 1388 و بهار و تابستان 1389 توسط تور ماهی گیری و قلاب صید شدند که ماهیان شامل کپور معمولی 33 (cyprinus carpio) عدد و سیم 14 (abramis brama) عدد و سیاه ماهی  (capoeta capoeta) 25عدد و کلمه 9 (rutilus rutilus caspicus) عدد و کپور نقره ای 9 (silver carp) عدد و کپور علفخوار 3 (Grass carp) عدد بودند که 11.11 درصد از کل ماهیان آلوده به انگل آرگولوس فولیاسه اوس بودند و برای اولین بار از ماهیان دریاچه مارمیشو شهرستان ارومیه گزارش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 791

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASSANI H. | DAHAGHIN M.SH. | BAYATI ESHKAFTAKI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  Supplementary Issue
 • صفحات: 

  50-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75780
 • دانلود: 

  31450
کلیدواژه: 
چکیده: 

In the last few decades, parasitic infections have created a major human health problem across the world. In developing countries the problem is beyond control and the number of new cases is on a continuous rise. Leishmaniasis is a tropical disease affecting large number of population. Development of an effective and inexpensive vaccine represents a practical way to control this disease, as available chemotherapy is always accompanied by sever side effects. The major surface glycoproteins of the Leishmania PARASITEs, gp63 and HASP-B1 have been postulated to be good candidates for vaccine development. In this study Leishmania PARASITE gp63 and HASP-B1 antigens were screened for potential immunogenic CTL epitopes (peptides) in HLA-A2 (HHD) transgenic mice. Three peptides given the code names of C1, C2 and B8 derived from gp63 were tested in HHDII mice for their immunogenicity. Two peptides (C2 and B8) were shown to be highly immunogenic following one in vivo immunization however, 2 immunizations were needed to improve the immunogenicity of the C1 peptide. These results were also confirmed by INF-γ and IL-4 profiles in cultured spenocytes. In contrast to IL-4, the amount of INF-γ in splenocytes cultured with relevant immunogenic peptides was significantly higher than those in controls.  

آمار یکساله:  

بازدید 75780

دانلود 31450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  411-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  997
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

کریپتوسپوریدیوم یک تک یاخته انگلی از شاخه اپی کمپلکسا است که منجر به اختلال در دستگاه گوارش و بروز اسهال و یا درگیری دستگاه تنفس و بورس فابریسیوس می گردد. در صورت بروز عفونت های هم زمان به خصوص ابتلا به بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی مانند گامبورو، کریپتوسپوریدیوم بیماری زایی بیشتری داشته و به صورت گوارشی عوارض زیادی ایجاد می کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداری های اطراف شهرستان تبریز انجام گرفته است. در این بررسی تعداد 400 نمونه مدفوعی از بیست مرغداری گوشتی جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از 400 نمونه مورد بررسی، در 5.25 درصد نمونه ها آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم مشاهده شد. نتایج حاصله در این بررسی نشان داد که آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در مرغداری های صنعتی وجود دارد و از آن جا که در مواقع استرس و وجود سایر بیماری ها در گله شدت علائم و عوارض این تک یاخته نیز بیشتر می گردد، لذا لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و راهکارهای مناسبی در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری ارائه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 997

دانلود 278 استناد 0 مرجع 2
litScript