نتایج جستجو

291

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

30

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اصغریان جدی احمد

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  125-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2336
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی هشت سال دفاع مقدس ایران در برابر عراق (1359-1367)، با آنکه صدمات انسانی و مادی جبران ناپذیری به کشور وارد شد، تجربیات ارزنده ای در زمینه های گوناگون علمی، از جمله معماری و شهرسازی، به دست آمد. در این خصوص، رشته های مختلفی در طراحی معماری دفاعی موثر با یکدیگر در تعامل بودند، از جمله رابطه «ترس» در حوزه علم روان شناسی و «معماری» در حوزه علوم فنی مهندسی. تجربیات رزمندگان، که به طور مستقیم و پیمایشی در جبهه ها بررسی شد، می تواند در قالب خاطرات، مجددا به روش «تحقیق کیفی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از آن قواعد و دستورالعمل هایی از جمله در طراحی معماری دفاعی به دست آید. در این مقاله نویسنده سعی دارد خاطرات خود را از جبهه، به صورت تحقیق کیفی تجزیه و تحلیل کند. این مقاله شامل دو بخش است که قسمتی از بخش نخست آن در این شماره مجله ارایه شده است. مسلما بهره گرفتن از خاطرات رزمندگان در مباحث علمی و دانشگاهی نو پاست و نیازمند پردازش و توجه بیشتر و پژوهش های گسترده تری است، تا با کشف قواعد علمی از تجارب هشت سال دفاع مقدس و به کار بستن این تجربه ها در طراحی معماری و شهرسازی بتوان صدمات انسانی و مادی بحران های گوناگون، از جمله جنگ، را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 2336

دانلود 133 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1856
 • دانلود: 

  592
چکیده: 

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان رفتاری - فراشناختی برمیزان باورهای هراس بیماران زن مبتلا به هراس (پانیک) طراحی گردیده است.مواد و روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. نمونه شامل 24 بیمار زن با تشخیص اختلال هراس بودکه از میان 76 بیمار مبتلا به هراس مراجعه کننده به مراکز روان پزشکی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه باورهای هراس گرینبرگ استفاده شد که در پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری توسط افراد تکمیل گردید. درمان رفتاری - فراشناختی طی هشت جلسه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و گروه شاهد ضمن دریافت درمان های متداول پزشکی جهت درمان  روان شناختی در لیست انتظار قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل کواریانس، میانگین نمرات باورهای هراس درگروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش پیداکرده است (P<0.05).نتیجه گیری: بیماران زنی که تحت درمان رفتاری- فراشناختی قرار گرفتند نمره باورهای هراس پایین تری نسبت به گروه شاهد داشتند. بنابراین، نتایج حاکی از این است که این درمان باعث کاهش باورهای هراس بیماران زن مبتلا می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1856

دانلود 592 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DEVIANT BEHAVIOR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  5516
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5516

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HAYWARD C. | KILLEN J.D. | KRAEMER H.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  207-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  435
 • بازدید: 

  21567
 • دانلود: 

  24259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21567

دانلود 24259 استناد 435 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  452
 • صفحات: 

  1483-1489
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  79-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر پردازش هیجان و علایم پانیک زنان مبتلا به اختلال پانیک بود. روش: این مطالعه نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس-آزمون با گروه گواه انجام شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال پانیک بود که به مراکز بهداشتی و روانشناسی شهر اردبیل در پاییز و زمستان سال 1397 مراجعه کرده بودند، 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی طی 8 هفته تحت آموش تنظیم هیجان قرار گرفت، و در این مدت بر گروه گواه مداخله ی انجام نگرفت. پرسشنامه پردازش هیجان و علایم پانیک به عنوان ابزار ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج: نتایج به دست آمده از مقایسه پس آزمون دو گروه، حاکی از این است که نمرات پس آزمون پردازش هیجان و علایم پانیک گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری دارد (01/0=P). نتیجه گیری: بدین ترتیب می توان گفت که آموش تنظیم هیجان موجب کاهش نمرات پردازش هیجان و علایم پانیک زنان مبتلا به اختلال پانیک خواهد شد. بنابراین مطابق با یافته های پژوهش حاضر می توان آموزش تنظیم هیجان را به عنوان یک روش موثر در جهت بهبود پردازش هیجانی و علایم پانیک زنان مبتلا به اختلال پانیک پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 452 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25092
 • دانلود: 

  23146
کلیدواژه: 
چکیده: 

The world seems to be embroiled in a full-fledged media war in which “ fear” is highlighted rather than discussions about the coronavirus disease 2019 (COVID-19). Despite all the current data, little is known about the real figures of COVID-19, and ignorance breeds fear all over the world, particularly in Iran. While media images are rapidly circulating and COVID-19 has become propaganda in many regions due to coronavirus rumors, one fear is in the public mind about mortality rates reported elsewhere...

آمار یکساله:  

بازدید 25092

دانلود 23146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1962
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

زمینه و اهداف: دگرسان بینی خود نشانه ای رایج در بسیاری از بیماریهای روانی، بیماریهای عضوی -مغزی، مصرف مواد و داروهای خاص می باشد که بصورت یک تغییر مکرر در ادراک خود که در آن احساس شخص از واقعیت خودش به طور موقتی و گذرا تغییر کرده است، تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه حالت دگرسان بینی در بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی، اختلال پانیک و جمعیت غیر بیمار می باشد. روش بررسی: به این منظور دو گروه از بیماران دارای تشخیص صرع قطعه گیجگاهی و اختلال پانیک با گروه کنترل غیر بیمار به صورت مقطعی و به وسیله مقیاس کمبریج برای دگرسان بینی خود مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. یافته ها: بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی نسبت به دو گروه دیگر، نمرات بالاتری را در پرسشنامه دگرسان بینی مبنی بر تجربه بالای این حالات کسب کردند. همچنین افراد دارای تشخیص اختلال پانیک از لحاظ تجربه حالات دگرسان بینی در رتبه دوم قرار گرفتند. جمعیت غیر بیمار در مقایسه با گروه بیماران میزان تجارب دگرسان بینی کمی را گزارش کردند. نتیجه گیری: پدیده دگرسان بینی خود نشانه ای رایج در بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی و اختلال پانیک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1962

دانلود 537 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3260
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی روش «درمان کنترل هراس» در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی انجام شده است. بدین منظور چهار بیمار مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی که بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، در یک طرح شبه تجربی تک موردی از نوع حالت اولیه چند گانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. افراد مبتلا به اختلال هراس در سه مرحله خط پایه، جلسه چهارم و جلسه آخر درمان و آزمودنی مبتلا به اختلال هراس همراه با گذر هراسی در چهار مرحله خط پایه، جلسه چهارم، جلسه هشتم و جلسه آخر درمان با پرسشنامه احساسات بدنی (BSQ)، شناخت های گذر هراسی (ACQ) و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) و با ثبت تعداد و شدت حملات هراس مورد ارزشیابی قرار گرفتند. نتایج کلی بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد، روش «درمان کنترل هراس» در کاهش علایم چهار بیمار شرکت کننده در پژوهش حاضر شامل ترس از احساسات بدنی، شناختهای گذر هراسی، اضطراب، تعداد و شدت حملات هراس، اثر بخش بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3260

دانلود 133 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

سعدی پور اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

هدف از مطالعة حاضر شناخت تاریخی و تجربی هراس اخلاقی و نسبت آن با بروز برخی پدیده های مدرن در جامعة ایران است. روش این پژوهش همبستگی و نمونة آن شامل 185 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها با کمک سیاهة تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)، پرسشنامة پایگاه اجتماعی-اقتصادی نبوی و همکاران (1387) و فرم هراس اخلاقی شهابی (2008) گردآوری، و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد متغیرهای سن و دین داری رابطة مثبت و معناداری دارند و پیش بینی کننده های مستقیم و طبقة اجتماعی-اقتصادی پیش بینی کنندة معکوس هراس های اخلاقی هستند. در پژوهش حاضر می بینیم که هراس های اخلاقی، همواره یکی از تاکتیک های عمدة برخورد با جریانات رقیب در ایران بوده است، همچنین با توجه به نقش سن و افزایش تمایل نسل جدید به پدیده های نوین و مدرن، به ویژه در حوزة رسانه ای، متصدیان مسائل تربیتی بر ضرورت شناخت تمایزات بین نسلی، شناخت جایگاه رسانه ها در رشد اخلاقیات جامعه و عرضة محتواهای فرهنگی مناسب برای جوانان توصیه می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 345 استناد 0 مرجع 0
litScript