نتایج جستجو

1

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (پیاپی 78)
 • صفحات: 

  451-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

برآورد مشخصه های کمی جنگل اهمیت زیادی برای آگاهی از وضعیت و نحوه عملکرد آن در برنامه ریزی و مدیریت جنگل دارد. هدف از پژوهش پیش رو، برآورد مشخصه های ساختاری توده های جنگلی دست کاشت به طور عمده سوزنی برگ با استفاده از داده های با قطبش چهارگانه راداری به روش قطبش سنجی و الگوریتم های ناپارامتریک در منطقه عرب داغ استان گلستان بود. ابتدا 319 قطعه نمونه دایره ای شکل به مساحت 400 متر مربع به روش خوشه ای منظم تصادفی پیاده شد و قطر برابر سینه تمام درختان، ارتفاع برخی از آن ها در هر قطعه نمونه به همراه موقعیت دقیق قطعه نمونه برداشت شد. سپس، حجم سرپا، رویه زمینی و تعداد پایه در هکتار محاسبه شد. پیش پردازش ها و پردازش های مورد نیاز روی داده های خام رادار انجام شد و مقادیر متناظر با قطعه نمونه های زمینی از شاخص های به دست آمده از داده های رادار استخراج شد. مدل سازی با الگوریتم های جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان و k نزدیک ترین همسایه با 75 درصد از قطعات نمونه انجام شد و نتایج با 25 درصد باقیمانده قطعه نمونه ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که کمترین جذر میانگین مربعات خطا و اریبی مدل سازی ها با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی برای مشخصه رویه زمینی 50/6 و 1/7-درصد و با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای مشخصه های حجم سرپا و تعداد در هکتار به ترتیب 58/8، 7/9-و 52/07، 5/1-بود. درمجموع، این پژوهش نشان داد که داده های قطبش چهارگانه سنجنده ALOS-2 با توجه به زیاد بودن دامنه تغییرات مشخصه های کمی ساختار جنگل های دست کاشت منطقه مورد مطالعه، قابلیت متوسطی در برآورد مشخصه های مذکور دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
litScript