نتایج جستجو

221

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KANIA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  325-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74173
 • دانلود: 

  35932
چکیده: 

One of the approaches used to partition inputs consists in modifying and limiting the input set using an external transcoder. This method is strictly related to output coding. This paper presents an optimal output coding in PAL-based programmable transcoders. The algorithm can be used to implement circuits in PAL-based CPLDs.

آمار یکساله:  

بازدید 74173

دانلود 35932 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  67-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1133
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

زمینه و هدف: اکثر تست های موجود برای تشخیص پنومونی لژیونلایی، با مشکلات زیادی از جمله حساسیت و ویژگی پائین و عدم توانایی در فراهم نمودن نتیجه در یک زمان کلینیکی مناسب مواجه هستند. از آنجایی که لیپوپروتئین مرتبط با پپتیدوگلیکان (PAL) لژیونلا پنوموفیلا در درون ادرار ترشح شده و به عنوان یک آنتی ژن در تمام سویه های آن وجود دارد. لذا برای تشخیص بیماری لژیونر از طریق ادرار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب PAL باکتری لژیونلا پنوموفیلا بوده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی بیان پروتئین PAL با تغییر در پارامترهای دانسیته سلولی، مدت زمان القاء، دمای رشد، غلظت ایزوپروپیل بتا دی تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG) و نوع محیط کشت مورد بررسی قرار گرفت. پس از کلونینگ، عصاره پری پلاسمی تهیه و پروتئین نوترکیب PAL با استفاده از ستون رزین نیکل نیتروتری استیک اسید (NTA) تخلیص گردید. در نهایت پروتئین نوترکیب PAL با آزمایش وسترن بلاتینگ بررسی شد.یافته ها: با استفاده از محیط کشت Terrific Broth، شروع القاء در جذب نوری 0.6 (طول موج 600 نانومتر)، غلظت یک میلی مولار ماده القاء کنندهIPTG ، دمای رشد 25 درجه سانتیگراد و مدت زمان 15 ساعت پس از القاء، بهترین بیان پروتئین PAL بدست آمد. پروتئین پری پلاسمی نوترکیب PAL با استفاده از ستون رزین NTA با خلوص بیش از 80% تخلیص گردید. نتایج آزمایش وسترن بلاتینگ نیز نشان داد که پروتئین نوترکیب PAL تخلیص شده به طور اختصاصی با آنتی بادی anti-His6-peroxidase شناسایی گردید.نتیجه گیری: با تخلیص پروتئین PAL به میزان بیش از 80% می توان به منظور بررسی پتانسیل آن در تشخیص بیماری لژیونر و تهیه کیت تشخیصی بر اساس الایزا از آن استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1133

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  259-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2572
 • دانلود: 

  790
چکیده: 

ریحان (Ocimum basilicum)، گیاه دارویی از خانواده نعناعیان (Lamiaceae) است که دارای ترکیبات حلقوی و اسانس بوده و خواص ضدباکتری و آنتی اکسیدانی دارد. کیتوزان از ترکیبات اصلی دیواره سلولی بسیاری از گونه های قارچی است که به عنوان الیسیتور زیستی در بهبود بیوسنتز متابولیت های ثانوی استفاده می شود. در این پژوهش، اثر کیتوزان بر ترکیبات فنیل پروپانوئیدی و بیان ژن و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور گیاه ریحان در مرحله پیش گلدهی با غلظت دو گرم در لیتر کیتوزان تیمار شد و سپس در زمان های یک، 2، 3 و 5 روز بعد از اعمال تیمار کیتوزان برداشت شد. تجزیه اسانس نشان داد که میزان متیل چاویکول و متیل اوژنول تحت تاثیر کیتوزان در مقایسه با شاهد افزایش یافت، به طوری که بیشترین میزان آن ها به ترتیب در زمان های اول و دوم بعد تیمار بود. بیان ژن و فعالیت آنزیم PAL نیز تحت تاثیر کیتوزان نسبت به شاهد نشان داد که بیشترین میزان بیان و فعالیت آنزیم یک روز بعد از اعمال تیمار کیتوزان بوده و در روز پنجم بعد از اعمال تیمار کاهش یافت. تغییرات میزان بیان ژن و فعالیت آنزیم PAL با روند تغییرات ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در زمان های مختلف برداشت مطابقت داشت. بنابراین کیتوزان به عنوان الیسیتور زیستی از طریق افزایش بیان ژن و فعالیت آنزیم PAL سبب افزایش ترکیبات فنیل پروپانوئیدی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2572

دانلود 790 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (S.N. 6)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  618
 • بازدید: 

  152758
 • دانلود: 

  63312
چکیده: 

Introduction and objective: Legionella pneumophila, the etiological agent of Legionnaires’ disease, is an important cause of both community-acquired and nosocomial pneumonia; therefore, rapid diagnosis and early antibiotic treatment of pneumonia are required. Urinary antigen testing to detect Legionella antigen has proven to be the most powerful diagnostic method. Peptidoglycan-associated lipoprotein (PAL) protein of L. pneumophila, as a component of Legionella antigens, will be detected efficiently by the PAL antigen capture assay and is considered as useful diagnostic antigen to diagnose Legionella infection. Because of the transfer of protein to the periplasmic region of Escherichia coli has numerous advantages including separation from cytoplasmic proteins and the concentration of recombinant proteins in periplasm, the aim of this study was to produce periplasmic PAL protein of L. pneumophila in E. coli.Materials and methods: The PAL gene of L. pneumophila serogroup 1 was amplified with specific primers, cloned and expressed under pelB signal sequence and T7 lac promoter in pET26b+ plasmid. Results: The cloning was confirmed with digestion and sequencing of recombinant pET-26b-PAL plasmid. The expression of r-PAL protein in cytoplasm and periplasmic space of E.coli was approved by SDS-PAGE and western blotting.Conclusion: The results of this study demonstrated that the r-PAL protein successfully expressed in E. coli.

آمار یکساله:  

بازدید 152758

دانلود 63312 استناد 618 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1 (پیاپی 69)
 • صفحات: 

  52-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GHIASI NORALI | RAZAVI FARHANG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  865-871
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116046
 • دانلود: 

  52319
چکیده: 

Freshly harvested tomato fruit (Solanum lycopersicum) were pre-treated with 0, 50, and 100 mM prohexadione-calcium (Pro-Ca) and then stored at 1oC for 21 days to investigate the effect of Pro-Ca treatment on electrolyte leakage (EL), malondialdehyde (MDA), proline and total phenols contents, and activity of phenylalanine ammonia-lyase (PAL) in relation to chilling injury (CI). Treatment with Pro-Ca, without significant difference between two applied concentrations, mitigated chilling injury, reduced EL and MDA content and increased proline content. Also, our results indicated that during storage time fruits treated with Pro-Ca exhibited significantly higher PAL activity, but total phenols content was not significantly affected by Pro-Ca treatments. These results suggested that Pro-Ca protects tomato fruit from CI by activation of PAL enzyme, enhancing proline contents and reducing MDA content, and thus maintaining membrane integrity.

آمار یکساله:  

بازدید 116046

دانلود 52319 استناد 0 مرجع 7185
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  769-780
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

اسید سالیسیلیک و جاسمونات ها به عنوان ترکیبات پیام رسان کلیدی در فرآیند القا که منجر به تجمع متابولیت های ثانویه می شود بسیار مورد توجه می باشند. محلول پاشی با این ترکیبات باعث القا تنش کاذب و برانگیخته شدن پاسخ های دفاعی در گیاه شده و بدنبال آن تولید متابولیت ثانویه افزایش می یابد. این آزمایش به منظور بررسی اثر محلول پاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک بر پراکسید هیدروژن، هدایت الکتریکی، فعالیت آنزیم های GPX، GST، فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، غلظت فنل کل، فلاونویید و آنتوسیانین در استویا در شرایط مزرعه ای انجام شد. آزمایش حاضر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل محلول پاشی با اسید جاسمونیک، اسید سالیسیلیک و ترکیب تیماری از هر دوی آنها بود. محلول پاشی با اسید سالیسیلیک و جاسمونیک غلظت پراکسید هیدروژن را در بیشتر تیمارها نسبت به شاهد افزایش داد؛ بیشترین غلظت پراکسید هیدروژن در تیمار 20 میکرومولار اسید جاسمونیک-1 میلی مولار اسید سالیسیلیک با غلظت 46/5 میکرومول در بافت تر مشاهده شد؛ گیاه در پاسخ به محلول پاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی GPX و GST را در اغلب تیمارها افزایش داد؛ بیشترین میزان فعالیت آنزیم GPX در تیمار های 5 میکرومولار اسید جاسمونیک و تیمار ترکیبی 20 میکرومولار اسید جاسمونیک-1 میلی مولار اسید سالیسیلیک با میانگین144/0 و بیشترین میزان فعالیت آنزیمGST در تیمارهای 5 میکرومولار اسید جاسمونیک-5 /0 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک با میانگین 35/0 میکرومول بر دقیقه بر گرم بافت تر مشاهده شد؛ به دنبال افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی میزان هدایت الکتریکی در بیشتر تیمارها (10 تیمار) کمتر از شاهد بود؛ کمترین میزان هدایت الکتریکی در تیمار 20 میکرومولار اسید جاسمونیک-1 میلی مولار اسید سالیسیلیک با میانگین 40 درصد مشاهده شد. محلول پاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک فعالیت آنزیم PAL را در تیمارهای ترکیبی بیشتر افزایش داد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم PAL در تیمار 50 میکرومولار اسید جاسمونیک-1 میلی-مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. بیشترین میزان غلظت فنل کل و فلاونویید در تیمار 20 میکرومولار اسید جاسمونیک-1 میلی مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. محلول پاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک غلظت آنتوسیانین را در تمام تیمارهای ترکیبی افزایش داد. محلول-پاشی با اسید جاسمونیک و سالیسیلیک توانست غلظت ترکیبات فلاونوییدی را به عنوان یکی از ترکیبات مهم استویا افزایش دهد. نکته قابل توجه آن است که در بیشتر صفات، تیمارهای ترکیبی اسید جاسمونیک و سالیسیلیک تأثیر بیشتری در افزایش فعالیت آنزیم PAL، غلظت فنل کل، فلاونویید و آنتوسیانین داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 279 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  48-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  620
 • بازدید: 

  1027
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

سابقه و اهداف: امروزه تغییر توجه از آموزش یکطرفه به دانشجویان، به سوی یادگیری از طریق تدریس توسط آنان صورت گرفته است. یکی از ابتکارات اثرگذار در این زمینه سیستم یادگیری به کمک همتایان (Peer Assisted Learning) است که در آن دانشجویان در نقش استاد و یا کمک کننده به اساتید ظاهر می شوند. مطالعه حاضر درصدد بررسی دیدگاه های اساتید و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص مزایای بالقوه سیستم یادگیری به کمک همتایان بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در خرداد ماه سال 1390 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مشارکت 291 نفر از اساتید و دانشجویان با انتخاب تصادفی به انجام رسید. پژوهشگران ابتدا اقدام به طراحی و استانداردسازی پرسشنامه ای در خصوص مزایای سیستم آموزشی یادگیری به کمک همتایان نمودند و داده های بدست آمده با استفاده از برنامه SPSS مورد تحلیل قرار دادند.یافته ها: نتایج مطالعه گویای این است که اجرای سیستم یاد شده بیشترین تاثیر را بر تقویت مهارت های تدریس، گسترش دانش و اطلاعات دانشجویان و افزایش اعتماد به نفس آن ها خواهد داشت. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شد که دانشجویان به طرز معنی داری بیشتر از اساتید، موافق اجرای این سیستم آموزشی می باشند.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که طرح پیشنهادی مذکور مورد توافق اساتید و دانشجویان قرار گرفته است و می تواند کمک شایانی به تقویت سیستم آموزشی نماید. یقینا اجرای این سیستم و سیستم های یادگیری فعال مشابه می تواند منجر به تربیت نیروی انسانی توانمند و کارا گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1027

دانلود 286 استناد 620 مرجع 0
litScript