نتایج جستجو

3797

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

380

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PLUMMER L.A. | HAYNIE J.M. | GODESIABOIS J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  275-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  364
 • بازدید: 

  13119
 • دانلود: 

  12934
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13119

دانلود 12934 استناد 364 مرجع 0
نویسندگان: 

AFFENITO G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  107
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  565-569
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  19978
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19978

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

NIKOOYEH B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  60-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  16596
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16596

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KRUEGER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  13616
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13616

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Journal of Fungi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  4880
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4880

دانلود 14482 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

COHEN B. | WINN M.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  384
 • بازدید: 

  16671
 • دانلود: 

  15336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16671

دانلود 15336 استناد 384 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GRINDELAND T.R. | HADLEY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  13458
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13458

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

فرآیند شتاب دهی با ارزیابی و انتخاب از میان کسب وکارهای متقاضی آغاز می شود. شناخت معیارهایی که در فرآیند ارزیابی و انتخاب مورد استفاده قرار می گیرند از یک سو برای شتاب دهنده ها و از سوی دیگر برای متقاضیان پذیرش در دوره های شتاب دهی حائز اهمیت است. این پژوهش با بهره گیری از روش آمیخته کیفی-کمی به شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب دهنده ها می پردازد. ابتدا با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شتاب دهنده ها و همینطور مصاحبه با خبرگان حوزه شتاب دهی، معیارهای ارزیابی در سه بعد مسئله-راه حل، تیم کارآفرین و شتاب دهنده استخراج گردید. سپس با تحلیل پرسشنامه های گردآوری شده از مدیران و مربیان شتاب دهنده های فعال ایرانی با استفاده از نرم افزار SPSS، معیارهای ارزیابی فرصت و دلایل عدم پذیرش فرصت مورد بررسی و تایید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که شتاب دهنده ها با استفاده از 11 معیار در پی ارزیابی ریسک های چهارگانه بازار، فناوری، کارگزاری و سرمایه هستند. خوشه بندی اهمیت معیارهای ارزیابی برای شتاب دهنده ها نشان می دهد که رویکردهای ارزیابی به دو دسته ارزیابی تیم محور و بازار محور قابل تقسیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت اراضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

فرسایش تونلی از جمله فرسایش های آبی و تشدید شونده است که ظهور و گسترش آن موجب تغییرات بارز در منظر زمین، پسرفت اراضی، تخریب محیط زیست و تلفات خاک و آب می شود. این نوع فرسایش باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک سطحی و نابودی زمین های کشاورزی شده و خطراتی را برای مردم، ماشین آلات کشاورزی، دام و راه های ارتباطی به دنبال دارد. از طرفی این نوع فرسایش باعث ایجاد چشم اندازهای طبیعی در منطقه شده و به عنوان پناهگاه برای حیات وحش و رویش گیاهان و درختان وحشی محسوب می شود. هدف از این تحقیق معرفی پتانسیل های مثبت و منفی فرسایش تونلی در بخشی از نهشته های لسی شرق استان گلستان می باشد. در این تحقیق میدانی، مشخصات تمامی فرسایش های تونلی از قبیل: نوع درختچه های موجود، نوع کاربری، شیب، موقعیت و جهت جغرافیایی آن ها، ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین تونل ها در کلاس شیب 45-20 درصدو شیب های مقعر با کاربری مرتعی رخ داده است. از 348 فرسایش تونلی موجود، 133 عدد دارای درخت و درختچه شامل انار، سیاه تلو و انجیر بودند. این نوع فرسایش در نهشته های لسی محل مناسبی برای رشد گیاهان و درختان می باشد و در اقلیم نیمه خشک می تواند فرصت مناسبی را برای رشد گیاهان فراهم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  203-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1069
 • دانلود: 

  479
چکیده: 

کشور ما به عنوان کشوری جوان، با پدیده ای به عنوان سربازی روبه رو است که بسیاری از جوانان و مردم آن را بعنوان مساله پیش رو در نظر می گیرند. از آنجایی که بازه سنی مهمی از زندگی پسران یا مردان، مشمول دوران خدمت سربازی می گردد، بررسی و تحلیل این دوره حائز اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از انجام چنین تحقیقی، بررسی کارکردهای اجتماعی دوره خدمت سربازی برای سربازان می باشد. از منظر کارکردگرایی هر پدیده ای در جامعه دارای کارکرد می باشد. به طور کلی جامعه را نظامی واجد نظم و ترتیب می دانند. در این مطالعه سعی شده است با روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری، به بررسی کارکردهای خدمت دوره سربازی پرداخته شود که اطلاعات از طریق مصاحبه با بیست نفر سرباز از تمامی مقاطع تحصیلی، درجات مختلف و یگان های مختلف گردآوری گردید. مصاحبه ها توسط یکی از نویسندگان در بستر پدیده اجرا شده است. تحلیل مصاحبه شرکت کنندگان به شناسایی 14 زیر مقوله، 2 مقوله اصلی کارکردهای فردی و اجتماعی و مقوله فرصت اجتماعی بعنوان مقوله هسته منجر شد. یافته ها نشان می دهد که دوره سربازی دارای کارکردهای فردی و اجتماعی برای سربازان جوان می باشد. از جمله پیامدهای فردی آن می توان به استقلال جوانان، سلامت جسم و روان، وقت شناسی، عزت نفس، رفع خصوصیات فردی نامناسب و قدر خانواده را دانستن اشاره کرد. همچنین کارکردهای اجتماعی شامل مسئولیت پذیری اجتماعی، همکاری و همیاری، بالا رفتن دینداری سربازان، همبستگی اجتماعی، حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی، هویت اجتماعی و دفاع از وطن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1069

دانلود 479 استناد 0 مرجع 0
litScript