نتایج جستجو

41

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  41-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

بیماری های تنفسی به صورت مداوم زیان های اقتصادی سنگینی را در صنعت طیور در سراسر جهان ایجاد می کنند. ORNITHOBACTERIUM rhinotracheale به عنوان یک عامل موثر احتمالی در ایجاد کمپلکس های بیماری های تنفسی قلمداد شده است. اگرچه تایید شده است که O. rhinotracheale به ضدعفونی کننده های شیمیایی مختلف بسیار حساس است، با این حال اخیرا عفونت با O. rhinotracheale اندمیک شده است و به همان میزانی که مزارع پرورش دهنده طیور با سنین مختلف را می تواند آلوده کند هر مکان جداسازی و فروش دام جدید حتی در جایگاه های تمیز و ضدعفونی شده خصوصا در مناطق با تولید متراکم طیور را می تواند آلوده نماید. با توجه به اهمیت آنچه ذکر گردید، مطالعه حاضر جهت ردیابی O. rhinotracheale در جوجه های گوشتی مبتلا به عفونت تنفسی در شهرکرد انجام شد. مجموعا 93 نمونه سوآب نای از موارد عفونت تنفسی از 31 گله جوجه گوشتی اخذ گردید. نمونه ها روی محیط کشت آگار خوندار حاوی جنتامایسین و 5 درصد خون دفیبرینه گوسفند کشت داده و در انکوباتور با 7.5-5 درصد CO2 در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت نگه داری شدند. کلنی های مشکوک جهت جستجوی O. rhinotracheale با استفاده از آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان آلودگی گله های گوشتی مبتلا به عفونت های تنفسی به 19.35 O. rhinotracheale درصد (18 تا از 93 نمونه) بود. مطالعه حاضر نشان می دهد که O. rhinotracheale می تواند نقش قابل توجهی در زیان های اقتصادی ناشی از بیماری های تنفسی در صنعت طیور این منطقه ایفا کند.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پی آیند 46)
 • صفحات: 

  106-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی حاضر اولین گزارش از جداسازی باکتری ORNITHOBACTERIUM rhinotracheale از طیور صنعتی ایران می باشد. این باکتری از ریه و نای جوجه های گوشتی مبتلا به پنوموئی یکطرفه و از سینوس زیرچشمی بولتهای مبتلا به سینوزیت جدا شد. در این مطالعه با انجام آزمایشهای متعدد مانند کاتالاز، اکسیداز، احیای نیترات، اندول، اوره و کشت در محیط  های قندی و آنزیمی مختلف، خواص بیوشیمیایی باکتری مشخص گردید. تشخیص تفریقی از سایر باکتریها نظیر انواع پاستورلاهای بیماریزا و غیربیماریزا، عامل کوریزای عفونی و سایر باکتریهای مشابه آن صورت گرفت. حساسیت باکتری جدا شده نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف در آزمایش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیکها بررسی گردید و نشان داده شد که این باکتری نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیکهای رایج در صنعت طیور مقاوم می  باشد. نتایج به دست آمده در این بررسی موید حضور باکتری ORNITHOBACTERIUM rhinotracheale در مرغداریها و مقاومت اکتسابی و ذاتی آن نسبت به خیلی از آنتی بیوتیکهاست. این باکتری می تواند یکی از علل بروز برخی مشکلات تنفسی در طیور صنعتی کشور باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 33 استناد 7 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVAKKOLI HAMAN | MOHAMMAD PANAHI REZVAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127539
 • دانلود: 

  46054
چکیده: 

ORNITHOBACTERIUM rhinotracheale (ORT) is a relatively recently discovered bacterium, which it is associated with respiratory diseases. Tracheal samples from carcasses of 100 poultry flocks submitted to Razi Institute were examined for ORT isolation. All these flocks were affected with respiratory disorders. Colonies of ORT were detected after 24h of incubation and identification of ORT isolates were carried out based on the biochemical and serological characteristics. Fifty-nine isolates from broilers, broiler breeders, and layer flocks were identified as ORT and analyzed for serotyping. The isolates were identified as serotype A, using standard antisera against ORT antigens in rapid slide agglutination, agar gel precipitation and immunodot tests. The identification of the species was confirmed by sodium dodecyl sulfate- polyacrylamide gel electrophoresis of whole cell proteins. High similarity of protein profiles of the isolates was observed. These preliminary results establish that ORT serotype A is associated with outbreaks of respiratory diseases in commercial poultry.

آمار یکساله:  

بازدید 127539

دانلود 46054 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3 (پیاپی 124)
 • صفحات: 

  30-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

مطالعه حاضر برای بررسی تنوع آنتی ژنیک پنج جدایه ی 7، 32، 71، 63، 65 اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORNITHOBACTERIUM rhinotracheale, ORT) از برخی استان های کشور انجام گرفت. تعداد 48 پرنده از جوجه های SPF 14 روزه به طور تصادفی به 6 گروه جداگانه تقسیم شده و با دسترسی آزاد به غذا و آب در قفس های جداگانه نگهداری شدند. جداگانه به هر گروه، از هریک از آنتی ژن های غیرفعال شده با فرمالین حاوی تعداد (CFU 8 10 ×1) باکتری به همراه یاور ناقص فروند، دو مرتبه بافاصله سه هفته تزریق گردیدند. گروه ششم تنها بافر سالین فسفات در هر مرحله دریافت نمودند. دو هفته بعد، خون گیری از تمام پرنده ها جهت تهیه نمونه های سرمی صورت گرفت. ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال و تشخیص تفاوت های آنتی ژن در بین جدایه ها با استفاده از آزمایش الیزا تجاری و آزمون (AGP, Agar gel precipitation)، انجام شد. نتایج الیزا تفاوت در تولید آنتی بادی با بالاترین سطح سرمی برای جدایه های 7 و 32 (05/0>p) و کمترین تیتر برای جدایه 63 را نشان داد. آزمون AGP نشان داد حداقل یک آنتی ژن مشترک بین بیشتر جدایه ها (به جز جدایه 71) وجود دارد. بعلاوه در AGP واکنشی مشابه بین این آنتی ژن ها با سرم حاصل از پرنده SPF ایمن شده با واکسن (ORT, serotype A) مشاهده شد. این تحقیق نشان داد که جدایه های مزبور ازلحاظ سرولوژیکی دارای هویت یکسان (به جز 71) و وابسته به سروتیپ A اورنیتوباکتریوم رینوتراکئاله بوده و بین جدایه ها ممکن است اختلافی در القای پاسخ ایمنی دیده شود. نتایج این مطالعه می تواند در انتخاب بهتر سوش کاندیدای واکسن ORT بومی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  825-832
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

(ORT) ORNITHOBACTERIUM rhiotracheale یک باکتری گرم منفی، فوق العاده پلی مورف، میله ای شکل بوده که در پیچیده گیهای تنفسی طیور سبب ایجاد خسارت اقتصادی به این صنعت می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها در مرغان مادر استان گیلان برای معرفی بهترین آنتی بیوتیک برای درمان بوده است. در این بررسی از سوآب نای 22 گله مرغ مادر نمونه برداری شد که در 5 گله (22.73 درصد) باکتری جدا شد. حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها با استفاده از روش استاندارد انتشار از دیسک با 27 آنتی بیوتیک انجام شد که تمام جدایه ها (100 درصد) به آنتی بیوتیکهای سفتریاکسون، سفتیزوکسیم، سفتیوفور، سیپروفلوکسازین، دایفلوکسازین، انروفلوکسازین، فلومکوئین، تایلوزین، تیامولین، تتراسیکلین، کلرآمفنیکل، نیتروفورانتوئین و فورالتادون حساس، و 100 درصد جدایه ها نیز نسبت به آنتی بیوتیکهای سفالکسین، اریترومایسین، جنتامایسین، نئومایسین، پنی سیلین، آمپی سیلین، کلیستین و سولفامتوکسازول- تری متوپریم مقاوم بودند. 80 درصد از جدایه ها به آنتی بیوتیک داکسی سیکلین، 40 درصد به فورازولیدون حساس، 80 درصد از جدایه ها به لینکومایسین مقاوم و 60 درصد جدایه ها به لینکواسپکتین حساس متوسط بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  55-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

باکتری اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال با بیماری تنفسی، کاهش رشد، تلفات و کاهش تولید تخم مرغ مرتبط است. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین میزان شیوع، جداسازی و تشخیص مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال به روش واکنش زنجیره پلی مراز بود. در این مطالعه تعداد 355 نمونه سرم و 200 سوآب نایی از 20 گله ی گوشتی جمع آوری شد. نتایج جستجوی پادتن اختصاصی به روش الایزا نشان داد که تعداد 15 گله (75 درصد) نسبت به اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال مثبت می باشند. اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال از سوآب نای 5 گله (25 درصد) به وسیله ی کشت جدا شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در واکنش زنجیره ی پلی مراز از 8 گله (40 درصد)، قطعه 784 جفت باز که بر روی ژن srRNA16 قرار داشت، تکثیر یافت. اختلاف معنی دار آماری بین میزان عیار گله و جداسازی باکتری وجود نداشت (p>0.05) نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های گوشتی شهرستان ارومیه بالا بوده و واکنش زنجیره ی پلی مراز روش مناسبی برای تشخیص اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BANANI M. | POURBAKHSH S.A. | DEIHIM A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113461
 • دانلود: 

  45527
چکیده: 

187 commercial chicken flocks affected with respiratory diseases were examined for ORNITHOBACTERIUM rhinotracheale isolation. The bacterium was isolated from 105 (56.2%) poultry flocks. Drug sensitivity test using standard disk diffusion technique was performed with 19 antibiotics. All the isolates were susceptible to tiamulin and most of them were susceptible to chloramphenicol and linco-spectin. All the isolates were resistant to sulfamethoxazole-trimethoprim, colistin and neomycin and most of them were resistant to gentamicin, lincomycin, erythromycin, tetracycline, and enrofloxacin. One isolate from a native turkey was also tested. This isolate was resistant to sulfamethoxazole-trimethoprim, colistin, neomycin and gentamicin, but was sensitive to other tested antimicrobials. Because of acquired antibiotic resistance, and various result of antibiotic therapy, it must be stressed to prevent the infection.

آمار یکساله:  

بازدید 113461

دانلود 45527 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  619
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

آلودگی با اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) یکی از عفونت های شایع تنفسی در مرغان پرورشی است که به طور عمده در پیچیده سازی سایر عفونت های تنفسی نقش دارد. به منظور ردیابی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در بلدرچین های استان اصفهان، 60 نمونه نای از 20 مزرعه پرورشی بلدرچین واجد علایم تنفسی و 60 نمونه نای از 20 مزرعه پرورشی به ظاهر سالم از نقاط مختلف استان اصفهان با ثبت تاریخچه جمع آوری شد. پس از استخراج DNA از نمونه های نای، ژن 16srRNA باکتری ORT با پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. الکتروفورز محصول PCR نشان داد در 18 نمونه جمع آوری شده از بلدرچین های واجد علایم تنفسی (30 درصد) و 4 نمونه نای از بلدرچین های به ظاهر سالم (66/6 درصد) قطعه 784 جفت بازی ژن 16srRNAهمانند کنترل مثبت تکثیر شده است. همچنین، 7 مزرعه از مجموع 20 مزرعه واجد علایم تنفسی (35 درصد) و 3 مزرعه از 20 مزرعه نمونه گیری شده به ظاهر سالم (15 درصد) آلوده به ORT بودند. با توجه به نتایج به دست آمده، در حال حاضر آلودگی با ORT در گله های بلدرچین به ظاهر سالم و واجد علایم تنفسی در استان اصفهان شایع است و لازم است با اثبات بیماری زایی ORT، واکسیناسیون مناسب در مزارع مولد بلدرچین جهت القای ایمنی در مزارع پرورشی گوشتی انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 176 استناد 619 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2 (پیاپی 115)
 • صفحات: 

  18-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

اورنیتوباکتریوم راینوترکئال (ORT) به عنوان یکی از ارگانیسم های دخیل در بیماری های تنفسی گونه های مختلف پرندگان شناخته شده است. تاکنون گزارش های متعددی مبنی بر جداسازی این باکتری از گله های صنعتی پرورش طیور در ایران ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولکولی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ORT در پرندگان حیات وحش استان خوزستان طراحی گردید. بدین منظور بعد از جمع آوری تعداد 23 نمونه سواب نایی، با استفاده از روش های مبتنی بر کشت، چهار (17.3 درصد) جدایه مظنون به باکتری ORT از این نمونه ها جداسازی گردید که با به کارگیری پرایمرهای اختصاصی، سه (13 درصد) جدایه تایید مولکولی شدند. تمام سویه های جداشده در این مطالعه از راسته شاهین سانان (21.4 درصد) بودند که نشان دهنده میزان بالای آلودگی این پرندگان نسبت به دیگر طیور تحت بررسی می باشد (p<0.05). بر اساس نتایج آزمایش تعیین الگوی مقاومت دارویی جدایه ها به روش انتشار دیسک، همه جدایه ها (100 درصد) نسبت به انروفلوکساسین، پنی سیلین، استرپتومایسین، سفالکسین، لینکواسپکتین، تایلوزین، فلورفنیکل، فلومیکوئین و تتراسایکلین حساس بوده و بیشترین مقاومت دارویی (66.6 درصد) نیز مقابل فسفومایسین، سولتریم، نالیدیکسیک اسید و جنتامایسین مشاهده گردید. در مقایسه با مطالعات انجام یافته بر روی سویه های جداشده از طیور صنعتی به خصوص ماکیان، سویه های شناسایی شده در پرندگان حیات وحش نسبت به اغلب عوامل ضدمیکروبی حساسیت نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
litScript