نتایج جستجو

14494

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1450

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  395-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  495
چکیده: 

کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، نقش مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی که مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداری، اعضای هیات علمی و استادان حق التدریس با سابقه کار بیش از سه سال در دانشگاه آزاد فسا بودند، که همه آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد جو سازمانی هالپین وکرافت، کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران، پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی آمیکس و همکاران می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss24 و ضریب همبستگی و نرم افزار Amos24 و در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هوش هیجانی به عنوان متغیر فردی هیچگونه اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر کارآفرینی سازمانی نداشت. ارزشهای اخلاقی سازمانی اثر مستقیم نداشت، اما اثر غیر مستقیم با نقش میانجی عدالت سازمانی (60/0β =) معنادار بود. ارزشهای اخلاقی و جو سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی موثر است؛ به نحوی که با ایجاد جو مناسب و ایجاد روابط حسنه و دوستانه و تاکید بر دستیابی به اهداف سازمان، شرایط بروز کارآفرینی را مهیا نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 495 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3227
 • دانلود: 

  1337
چکیده: 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان غیر هیات علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت گرفته است. هدف کلی این پژوهش بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 239 نفر از کارمندانی است که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی سال تحصیلی 87-86 هستند و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 148 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار استنباطی استفاده شد. مهمترین نتایج به دست آمده به شرح زیر است. بین "فرهنگ سازمانی" و "کارآفرینی سازمانی" در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3227

دانلود 1337 استناد 5 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1619
 • دانلود: 

  1067
چکیده: 

زمینه: معنویت در محیط کار می تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد، زیرا افراد با تلفیق و یکپارچه ساختن کار و زندگی معنوی شان، کاری لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتر ایجاد می کنند و روح و روان خود را پرورش می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه تهران بود.روش: تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی و با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 1840 نفر از کارکنان دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 230 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه الکترونیکی بود که برای ارزیابی روایی آن از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی (تحلیل همبستگی جزیی و رگرسیون) استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که 0.74 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب توسط معنویت در کار، توسعه و کارآیی، مشارکت در تصمیم گیری و نوآوری تبیین می شود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد این سه زمینه دارای رابطه متقابل هستند، بنابراین توجه به این زمینه ها می تواند در بهبود کارآفرینی سازمانی موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1619

دانلود 1067 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

ENTREPRENEURSHIP Agric

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  4441
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4441

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  103-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

زمینه و هدف شناسایی و بهره برداری از فرصت های موجود زمینه ساز ارتقای مستمر عملکرد سازمانی به شمار می رود و به پیش نیازهای مناسبی هم نیاز دارد. این پژوهش به مطالعه نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی می پردازد. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی استان تهران است که از میان آنها 292 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کلوموگروف اسمینروف، همبستگی و برای بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود از تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها: میان نوآوری سازمانی، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین نوآوری سازمانی از طریق تسهیل و تسریع کارآفرینی سازمانی موجب ارتقای عملکرد سازمان می شود. نتیجه گیری: با ترویج نوآوری در محصول، فرایند و فناورانه امکان پیشگامی، ریسک پذیری و رقابت پذیری سازمان بهبود خواهد یافت و بدین ترتیب شاخص های عملکرد سازمانی ارتقا خواهند یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 323 استناد 13 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (31پیاپی)
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی کارکنان دانشگاه اصفهان تشکیل دادند که 292 نفر از آن ها به عنوان نمونه برگزیده شدند. به منظور گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه ی محقق ساخته ی کارآفرینی سازمانی و پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی بهره برده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران تأیید و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید؛ مقدار آن برای فرهنگ سازمانی 95/0 و برای کارآفرینی سازمانی 85/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد که بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی با مؤلفه های کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ANTONCIC B. | HISRICH R.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  518-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  28010
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28010

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  97-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1585
 • دانلود: 

  1300
چکیده: 

مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده به عنوان یک استراتژی موثر در بهبود عملکرد و توسعه کسب و کار به نظر می رسد که با نوآورپذیری و نوآوربودن تعامل ارتباط تنگاتنگ دارد. در این مقاله ما مفهوم جدیدی به نام کارآفرینی دانش (شامل ابعاد: آگاهی محیطی، تلاش تحلیلی، تعهد به پروژه های جدید و دامنه ریسک پذیری و ارتباطات) را به عنوان یک توانمندی سازمانی در شناسایی ارزش دانش حاصل از یادگیری سازمانی و تطبیق رفتار نوآور با این ارزش، مد نظر قرار داده ایم. بدلیل اینکه ارتقای سطح کارآفرینی دانش، به افزایش سطح نوآورپذیری منجر می شود که بالطبع نوآوری را در پی خواهد داشت، لذا در این پژوهش کارآفرینی دانش به مثابه متغیر میانجی در نظر گرفته شد. جامعه تحقیق مجموعه شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس است. در مرحله اول، با 22 نفر از مدیران و خبرگان حوزه صنعت برای تدوین یک ابزار مناسب، مدل اولیه کارآفرینی دانش و فرضیات تحقیق مصاحبه حضوری صورت گرفت. مرحله دوم، ابزار تدوین شده تحت نظر 47 پاسخگو به تایید نهایی رسید. نهایتا، 78 شرکت برای بررسی مدل پیشنهادی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز اخذ گردید. نتایج تجزیه و تحلیل از کارآفرینی دانش به عنوان یک قابلیت سازمانی در ارتباط با یادگیری سازمانی و نوآوری، حکایت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1585

دانلود 1300 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  116-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  637
چکیده: 

مقدمه کارآفرینی سازمانی به عنوان کلید رشد و توسعه هر سازمانی در پرتو اخلاق کاری می تواند مسیر درستی را طی نماید با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق کاری و کارآفرینی سازمانی انجام شده است. روش روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 219 نفر می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 196 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد اخلاق کاری و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند. یافته ها نتایج نشان داد که رابطه دلبستگی و علاقه به کار، روابط انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار با کارآفرینی سازمانی در سطح معنی داری 05/0 مثبت و معنادار است. اثر پشتکار و جدیت در کار بر کارآفرینی سازمانی معنی دار نبود. نتیجه گیری در نتیجه مدیران برای توسعه کارآفرینی سازمانی می بایست به اخلاق کاری توجه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 637 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  113-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2229
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

به زعم بسیاری از محققین و نظریه پردازان سازمانی، نقشی که ویژگی های سازمانی در ایجاد کارآفرینی سازمان ایفا می کنند قابل توجه است و چنانچه رابطه بین این مولفه ها در فرایند کارآفرینی به طور صحیح تبیین شود، می تواند نویدبخش دست یابی به کارآفرینی سازمانی باشد. بنابراین، بررسی رابطه بین ویژگی های سازمانی (5 ویژگی: حمایت مدیریت، تشویق و پاداش، تفویض اختیار، فرصت زمانی، و ساختار سازمانی) و کارآفرینی سازمانی در شرکت نفت و گاز پارس، که یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت است، رسالت این تحقیق می باشد، تا بدین وسیله سازمان مذکور با استقرار عوامل فوق، مزیت رقابتی خویش را ارتقا بخشد. روش این تحقیق، از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان شرکت نفت و گاز پارس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که آلفای کرونباخ آن 0.95 به دست آمده است. بر اساس تحلیل استباطی داده ها، یافته های پژوهش موید رابطه مثبت و معنادار دو متغیر عوامل ویژگی های سازمانی (به استثنای متغیر حمایت مدیریت) و کارآفرینی سازمانی در شرکت نفت و گاز پارس است. به عبارت دیگر، با افزایش یا کاهش میزان استقرار عوامل سازمانی، میزان کارآفرینی سازمانی نیز افزایش با کاهش می یابد. در پایان، با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاداتی برای استقرار و تقویت سامانه کارآفرینی سازمانی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2229

دانلود 530 استناد 1 مرجع 0
litScript