نتایج جستجو

114928

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11493

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4711
 • دانلود: 

  8127
چکیده: 

In order to evaluate soil WATER content and WATER uptake by corn plant roots (Single cross 260) under different soil moisture and WATER salinity stresses using the agro-hydrological Soil– WATER– Atmosphere– Plant (SWAP) model, an experiment was conducted in 2015 at the green hoUSE of the Agriculture Research Center of Shahrood, Iran. The statistical model employed was a split plot based on a randomized complete block design with three replications. The main plots consisted of three levels of irrigation; 50 (I1) (full irrigation as the control), 75 (I2) and 100% (I3) of Total Available WATER (TAW) depletion while the sub-plots consisted of three levels of salinity of irrigation WATER; 2 (S1), 4 (S2) and 6 (S3) ds. m-1. The results showed a good correspondence between the simulated soil moisture, WATER uptake and measured values. The normalized root mean square error (nRMSE) and the root mean square error (RMSE) values of the predicted soil moisture were 4. 58 and 24. 96 and for the WATER uptake by the roots were 23. 37 and 35. 48, respectively. The R2 of coefficient of simulation for WATER uptake by roots in different treatments were 0. 38 to 0. 8. The dataset of the predicted and measured values were close to the 1: 1 scale line for both soil moisture and WATER uptake. This study indicated that the SWAP model can be USEd as a powerful tool to simulate field WATER cycle and evaluate irrigation practices. Accordingly, taking into account the existing conditions of the region such as weather and soil type and preparing scenarios based on possible management options, management strategies can be optimized according to the results achieved for the SWAP model simulation.

آمار یکساله:  

بازدید 4711

دانلود 8127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

در این مطالعه، روشی توسعه داده شده است که با استفاده از برداشت انتخابی و رهاسازی آب از زیرلایه مخزن، به بهبود شرایط کیفی مخزن و کیفیت آب پایین دست کمک می نماید. در تحقیق حاضر، شبیه سازی فرآیندهای کیفی در مخزن، با استفاده از مدل شبیه سازی دو بعدی CE-QUAL-W2 انجام می گیرد. سپس این مدل با یک الگوریتم بهینه سازی ترکیب شده است. این رویکرد متداول شبیه سازی-بهینه سازی قادر به تحقق سیاست های بهره برداری بهینه، برای کنترل کیفیت آب در مخزن و پایین دست آن است. الگوریتم دسته ذرات به عنوان الگوریتم بهینه سازی بکار برده می شود. جهت کاهش زمان محاسبات، از یک مدل داده مبنا شبکه عصبی مصنوعی به عنوان جایگزین مدل شبیه سازی استفاده می شود. عملکرد روش توسعه یافته برای یک مورد واقعی برای یک دوره شبیه سازی 2 ساله ارزیابی شده است. سناریوهای مختلف قابل قبول برای بهره برداری از مخزن در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل شبیه سازی (مدل جایگزین) غلظت آلاینده شاخص محاسبه می شود و درنهایت سیاست بهره برداری بهینه از مخزن تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد بطور میانگین مقدار اکسیژن محلول خروجی از مخزن به ازای سیاست بهره برداری بهینه نسبت به وضعیت موجود بهره برداری، حدود 25 درصد بهبود یافته است. وضعیت تغذیه گرایی مخزن نیز نسبت به وضع فعلی که در بعضی از ماه ها مانند تیرماه در وضعیت تغذیه گرایی شدید قرار دارد، بهبود یافته و در بیشتر ماه های سال در وضعیت تغذیه گرایی متوسط و کم قرار می گیرد. مقایسه غلظت اکسیژن محلول خروجی از مخزن در سیاست بهینه بهره برداری با وضعیت بهره برداری موجود، کارایی بالای روش در بهبود کیفیت آب خروجی از مخزن را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

در این تحقیق بهینه سازی فرمولاسیون شفاف پوشه پایه آبی جهت اعمال بر روی زیرآیند چاپ شده (فلکسوگرافی)، با استفاده از نرم افزارDesign Expert 7  مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که نانو سیلیکا، جاذب آلی (tinuvin 400) UV و آب از عوامل موثر بر خواص شفاف پوشه هستند به عنوان فاکتور در طراحی آزمایش به روش مخلوط منظور شده و تاثیر آنها بر خواص شفاف پوشه مطالعه شده است. از جمله آزمون هایی که بر روی نمونه های مرکب انجام شده شامل ثبات نوری، براقیت، مقاومت سایشی و چسبندگی می باشند که با بررسی پاسخ ها، نقش فاکتورها و برهم کنش آنها مطالعه و سپس نواحی بهینه در فرمولاسیون تعیین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1066
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سابفه و هدف: شاخساره های گیاه چای قسمت قابل برداشت (محصول) بوته های چای بوده و به عنوان عوامل کلیدی تعیین کننده ی کیفیت چای در نظر گرفته می شوند که حداقل به میزان 70 درصد در ساختار کیفیت نوشابه ی چای، موثر هستند. آب و کود نیتروژنی مهم ترین نهاده های کشاورزی در تولید برگ ها و شاخساره های چای هستند و در تعیین میزان کیفیت و بازارپسندی آن نقش مهمی بر عهده دارند. کیفیت چای نیز به سطوح نیتروژن، پلی فنل ها و کافیین اجزای تشکیل دهنده ی شاخساره های چای به شدت وابسته است. در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنی و آب آبیاری بر عملکرد و برخی از شاخص های کیفی شاخساره های چای برای اولین مرتبه در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن در استان گیلان بررسی شد.مواد و روش ها: به منظور بررسی و بهینه سازی کاربرد کود نیتروژنی و آب آبیاری بر عملکرد و برخی از شاخص های کیفی برگ سبز چای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی (با استفاده از روش آبیاری بارانی تک شاخه ای) به مدت سه سال (1387 تا 1389) در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن در استان گیلان انجام شد. تیمارها شامل شش سطح کود نیتروژنی صفر، 100، 200، 300 ، 400 و 500 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و پنج سطح آب آبیاری بودند. برنامه ریزی آبیاری با استفاده از پایش رطوبت در عمق توسعه ی ریشه به صورت هفته ای دو بار و با استفاده از روش انعکاس سنجی زمانی و معادله بیلان رطوبتی انجام شد. در این آزمایش، وزن برگ سبز برداشت شده در هر کرت اندازه گیری و با استفاده از ضریب 22.5 درصد به عملکرد چای فرآوری شده تبدیل گردید. هم چنین عوامل موثر بر کیفیت چای نظیر مقدار کل نیتروژن موجود در برگ سوم شاخساره ی فعال و برخی از خصوصیات کیفی نظیر درصد کافیین، درصد مواد جامد محلول در آب (عصاره آبی) و درصد پلی فنل های موجود در شاخساره های برداشت شده در شاخص سه چین برداشت (فصول بهار، تابستان و پاییز) اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش کاربرد کود نیتروژنی در دو تقسیط (اواخر اردیبهشت و اواسط تیر) باعث کاهش سطح کیفی چای و انجام آبیاری کامل طی ماه های خشک (تیر و مرداد) موجب افزایش عملکرد چای می شود. مصرف کود نیتروژنی به میزان 300 تا 350 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری کامل (3424 مترمکعب آب آبیاری) منجر به افزایش دو برابری عملکرد نسبت به شرایط بدون آبیاری گردید. در عوض، افزایش مقدار کود نیتروژنی باعث کاهش میزان پلی فنل ها و مواد جامد محلول در آب و افزایش میزان کافیین و نیتروژن موجود در شاخساره های چای گردید. تاثیر آبیاری بر بهبود وضعیت کیفی شاخساره های چای فقط در فصل تابستان مشاهده شد.نتیجه گیری: به منظور حفظ تعادل بین عملکرد و کیفیت چای تولیدی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، برای شرایط آبیاری کامل، کاربرد 200 تا 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در شرایط دیم کاربرد 100 تا 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1066

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

WORLD JOURNAL OF UROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  205-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1070
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

محدودیت منابع، استفاده بهینه آب در کشاورزی را الزامی کرده است. برای بهینه سازی مصرف آب گیاه پنبه، آزمایشی به صورت کرت های خردشده، در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در حاجی آباد (استان هرمزگان) اجرا شد. تیمارها سه سطح آبیاری (100، 80 و 60 درصد نیاز آبی) و دو سیستم آبیاری (قطره ای سطحی و زیرسطحی) بود. نتایج نشان داد در هر دو سیستم، گیاهان تحت تیمارهای 60 و 80 درصد، به ترتیب 3200 و 1500 مترمکعب آب در هکتار نسبت به آبیاری کامل، صرفه جویی داشت. نسبت به تیمار شاهد (آبیاری کامل) بهره وری آب در گیاهان تحت تیمار 80 درصد، 0.7 درصد افزایش و در تیمار 60 درصد 3.8 درصد کاهش داشت. در عملکرد گیاهان تحت تیمارهای 60 و 80 درصد نیاز آبی نسبت به آبیاری کامل، به ترتیب 37.2 و 15.6 درصد، تعداد غوزه 37 و 9.5 درصد و وزن غوزه 24.5 و 3 درصد کاهش داشت. عملکرد محصول، بهره وری آب، تعداد غوزه در بوته و وزن غوزه در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی نسبت به قطره ای سطحی 12.1، 12.7، 27.2 و 17.5 درصد بیشتر بود. بنابراین، آبیاری قطره ای زیرسطحی با 80 درصد نیاز آبی در کشت پنبه راهکار مناسبی برای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری در دوره های خشک سالی منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1070

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اکبری نودهی داوود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (11)
 • صفحات: 

  223-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  392
چکیده: 

این تحقیق در شرق استان مازندران و روی محصول پنبه صورت پذیرفت. مقادیر بهینه آب مصرفی در شرایط محدودیت زمین و محدودیت آب برای منطقه مورد نظر، ارزیابی شد. با تاثیر دادن مقدار بارندگی بر تابع تولید، روابط بهینه آب مصرفی در شرایط محدودیت زمین و محدودیت آب تعدیل گردیدند. نتایج نشان داد روابط تعدیل شده به میزان بارندگی وابستگی دارند. نتایج حاصل از محاسبات انجام شده نشان داد با افزودن مقدار بارندگی فصل رشد در تابع تولید، تابع تولیدی با ضرایب متفاوت با تابع تولید اولیه که بدون تاثیر بارندگی در فصل رشد محاسبه می شد بدست می آید. رابطه حاصله از مقادیر Ww و R نشان داد با افزایش مقدار بارندگی در فصل رشد مقدار Ww به صورت غیر خطی کاهش یافت. بدین ترتیب که با اعمال ضریب بارندگی در فصل رشد در روابط مربوط به مقادیر بهینه مصرف آب آبیاری و تاثیر آن محاسبات می توان در استفاده از منابع آب موجود صرفه جویی بیشتری نمود. این گونه صرفه جویی ها در ابعاد کلان خود می تواند موجب افزایش سطح زیر کشت در هر منطقه  شود. با تحلیل فراوانی برای دوره های برگشت مختلف مقادیر بهینه آب مورد نیاز نیز بدست آمد. بنابراین با استفاده از تحلیل فراوانی می توان نتیجه گرفت مثلا، اگر احتمال وقوع باران در فصل رشد با احتمال %80 موردنظر باشد پس بایستی مقدار Ww برای پنبه در منطقه 180 میلی متر باشد. لذا با این احتمال وقوع و مقدار منابع آب موجود می توان تخمین مناسبی از سطح زیر کشت محصول مورد نظر را تعیین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 392 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  849-859
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1011
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

در قرن حاضر تولید پایدار محصولات زراعی از اصلی ترین چالش های فرا روی بشر است. مقدار مصرف آب، انرژی و درآمد خالص به عنوان اجزا مهم پایداری نظام های کشاورزی از الویت ویژه و اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و چند هدفه با هدف حداکثرسازی سه شاخص سود ناخالص، بهره وری آب و کارایی انرژی به تعیین الگوی کشت مزارع کوچک مقیاس در محدوده مشهد- چناران پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 79 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در قطعات زراعی کمتر از 5 هکتار در سال زراعی 93-92 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی خطی با هدف بهره وری آب باعث کاهش 27 درصدی تقاضای آب کشاورزی در محدوده مطالعاتی شد. در الگوی کشت حاصله درآمد خالص کشاورزان 2.88 برابر خواهد شد و بهره وری انرژی نیز 28 درصد بهبود یافت. الگوی کشت مبتنی بر همزمانی سه هدف مذکور به روش های مقید و وزنی نسبت به نتایج مدل های برنامه ریزی خطی تنوع محصول بیش تری ولی موجب تشدید بحران کسری مخزن آبخوان محدوده طرح گردید. با توجه به شرایط محدودیت منابع آبی در منطقه و سیاست گذاری های کشور در بخش کشاورزی به ترتیب الگوهای کشت با اهداف بهره وری حداکثری آب و روش وزنی اهداف سه گانه پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1011

دانلود 496 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2460
 • دانلود: 

  689
چکیده: 

بیشترین مقدار آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. بنابراین استفاده بهینه از آب در این بخش، به میزان قابل توجهی در حفاظت منابع آب و استفاده حداکثری از آب موجود موثر است. در بسیاری از مناطق، سدهای ذخیره ای وظیفه تامین آب کشاورزی پایین دست خود را بر عهده دارند. بهره برداری بهینه از مخازن یکی از مهم ترین بخش های مدیریت منابع آب سطحی بوده و روش های بهینه سازی گوناگونی در این زمینه استفاده شده اند، که پرکاربردترین آنها روش های فراکاوشی می باشند. در این پژوهش الگوریتم کرم شب تاب (FA) به عنوان روشی نوین برای تعیین سیاست های بهینه بهره برداری از مخزن بازفت، به کار گرفته شده است. مدل سازی بهره برداری از مخزن سد بازفت برای یک بازه 120 ماهه مربوط به سال های آبی 66-65 تا 75-74 صورت گرفت. تابع هدف در نظر گرفته شده به صورت کمینه کردن مجموع مجذور نسبت تفاضل مقدار نیاز و مقدار رهاسازی شده از مخزن، به بیشینه نیاز طی دوره بهره برداری تعریف گردید. عملکرد الگوریتم FA با الگوریتم ژنتیک (GA) و بهینه سازی مجموعه ذرات (PSO) که روش های بهینه سازی متداول و شاخصی می باشند، مقایسه و ارزیابی شد. نتایج حاکی از عملکرد بهتر FA نسبت به دو روش دیگر بود، به گونه ای که مقدار متوسط تابع هدف حاصل از FA برابر 0.408 متوسط تابع هدف برای GA و PSO به ترتیب برابر 0.618 و 0.913 به دست آمد. افزون بر مقدار مناسب تابع هدف، FA مقدار کمبودهای کمتر و خفیف تری نسبت به GA و PSO ایجاده کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2460

دانلود 689 استناد 2 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

خطرات ناشی فرسایش خاک در حوزه های آبخیز از عمده ترین مشکلاتی است که به طور همه جانبه تعادل اکولوژیک آبخیزها را تحت تاثیر قرار داده است. این تحقیق با هدف تعیین سطح بهینه کاربری اراضی به منظور کاهش میزان فرسایش و افزایش درآمد ساکنان حوزه آبخیز قوشچی واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد. ابتدا میزان درآمد ها و هزینه های کاربری های موجود با مطالعات میدانی محاسبه گردید. سپس خسارات ناشی از فرسایش با تبدیل میزان فرسایش خاک به سطح اراضی با کاربری مشخص و با عمق خاک معادل برآورد شد. برای سه گزینه مختلف شامل وضعیت فعلی کاربری ها بدون اعمال مدیریت اراضی، وضعیت فعلی کاربری ها با اعمال مدیریت اراضی و وضعیت استاندارد کاربری ها، مدل برنامه ریزی خطی چند هدفی به وسیله نرم افزار LINGO برقرار و بهینه سازی به روش سیمپلکس حل گردید. در نهایت مناسب ترین گزینه کاربری و مدیریت اراضی با مقایسه میزان فرسایش و سود در هر یک از گزینه ها تعیین و شرایط موجود و شرایط توصیه شده مقایسه گردید. نتایج نشان داد سطح کاربری های فعلی جهت کاهش میزان فرسایش و افزایش درآمد ساکنین حوزه مناسب نبوده و در شرایط بهینه باید تغییر کند. در شرایط بهینه سطح اراضی باغی از 408 هکتار به 507 هکتار، سطح اراضی مرتعی بدون تغییر، سطح اراضی کشت آبی از 169 هکتار به 136 هکتار و سطح اراضی دیم نیز از 636 هکتار به 570 هکتار تغییر می یابد. علاوه بر این نتایج نشان داد که در صورت بهینه سازی کاربری اراضی، میزان فرسایش خاک و سوددهی کل حوزه به ترتیب 0.75 درصد کاهش و 3.68 درصد افزایش، در صورت اعمال مدیریت اراضی 42.27 درصد کاهش و 21.39 درصد افزایش، و در شرایط استاندارد 60.95 درصد کاهش و 24.20 درصد افزایش می یابد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان داد که تغییر در سطح اراضی باغی و مرتعی، بیشترین تاثیر را در افزایش میزان سوددهی و کاهش فرسایش خاک حوزه آبخیز قوشچی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
litScript