نتایج جستجو

2310

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

231

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84356
 • دانلود: 

  63109
چکیده: 

This paper reports the plasma discharge analysis of a dielectric barrier discharge (DBD) source. Helium is used as a working gas. The analysis is performed at fixed working pressure and operating frequency. The investigations are carried out using sinusoidal supply for the generation of discharges where two current pulses have been observed with different polarities in one period. A homogeneous type of discharge has been observed for different operating conditions in this DBD source. Sincein situ diagnostics are not possible due to the small geometries in the used DBD source, the electrical measurements and spectroscopic analysis of the discharge have been performed to analyse the plasma discharge. The electrical analysis has been carried out using equivalent electrical circuit model.The plasma density and temperature within the discharge have been estimated using line ratio technique of the observed visible neutral helium lines. The estimated electron plasma density is found to be in close PROximity with the plasma simulation code ‘OOPIC PRO’.

آمار یکساله:  

بازدید 84356

دانلود 63109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

ضمیر انتزاعی PRO فاعل بندهای بی زمان است که نمود آوایی ندارد ولی از نظر نحوی فعال است. وجود PRO در فارسی محل تامل است. علت این موضوع احتمالا یافتن بند بی زمان و مهم تر، یافتن جایگاه بدون حاکمیت در فارسی بوده است. به هر حال بند بی زمان در فارسی وجود داشته ولی دستور سنتی و برخی دیدگاههای جدید آن را مقوله ای از جنس اسم محسوب کرده است. رهیافتهای جدید به دستور نیز، قادر به توجیه جایگاه بدون حاکمیت که برای وجود PRO لازم است نیستند. این مقاله به معرفی PRO در فارسی می پردازد و مقولاتی که در دیدگاههای دیگر اسم محسوب شده اند، بند بی زمان معرفی می کند و شواهد زبان شناختی (معنایی، نحوی، ساختواژی) لازم مبنی بربندبی زمان بودن آنها را ارائه می دهد و به تبع آن امکان وجود جایگاه به دور از حاکمیت و PRO در فارسی بررسی می شود. بندهای مصدری فارسی CP هستند نه IP و به تبع این ویژگی، امکان ظهور PRO در جایگاه به دور از حاکمیت، امکان پذیر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 256 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  19-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

گاوارتا برای مطالعه ی سیستم های اتمی که اولین بار توسط فیشتینگر و همکارانش معرفی شده بود، K-قاب ها روی فضاهای هیلبرت را ارائه کرد. K-قاب ها نوعی از قاب ها هستند، که کران پایین آنها فقط برای عناصر برد عملگر خطی کراندار K در فضای هیلبرت برقرار است. C* جبری که توپولوژی آن به جای یک C*-نرم توسط خانواده ای از C*-نیم نرم های پیوسته القا شود-C*-PROجبر می نامند. فضاهای C*-PRO-مدول هیلبرتی تعمیمی از فضاهای هیلبرت است، هرگاه ضرب داخلی مقادیر بیشتری را از اعداد مختلط، یعنی مقادیری از C*-PRO-جبر اختیار کند. در این مقاله دنباله ای که عناصر آن عملگرهای الحاق پذیر از-C*-PROجبر به فضای C*-PRO-مدول هیلبرتی است، را دنباله ضربگرها می نامیم. مفهوم سیستم های اتمی و K-قاب از ضربگرها در فضاهای-C*-PRO مدول هیلبرتی را معرفی می کنیم و برای تفهیم بیشتر مثالی از K-قاب ها را ارائه می دهیم. شرطی که دنباله ای از ضربگرها قاب باشد، را به دست می آوریم و ارتباط سیستم های اتمی و K-قاب ها با یکدیگر و قاب از ضربگرها را بررسی می کنیم. اگر K عملگری کراندار با شرایطی خاص باشد هر K-قاب یک قاب از ضربگرها در فضای C*-PRO-مدول هیلبرتی است. همچنین برخی خواص این مفاهیم مانند ترکیب عملگرها با K-قاب ها در فضای C*-PRO-مدول هیلبرتی را تحقیق می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHALILI SABET M. | YOUHANAEE M.

نشریه: 

PEYKE NOOR JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (LANGUAGE AND LITURATURE 3)
 • صفحات: 

  133-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56417
 • دانلود: 

  13809
کلیدواژه: 
چکیده: 

This experimental study investigates Persian learners’ clustering acquisition of overt obligatory subjects (PRO) and PRO in infinitival clauses in English as L2. Research has indicated that there are certain correlations between superficially unrelated linguistic phenomena in L1 acquisition that are interpreted as the clustering effects of one on the other. For instance, in German L1 acquisition, there is evidence for a clustering acquisition of subject-verb agreement and the decrease of (incorrect) null subjects (Clahsen and Hong, 1995). So, it might be argued that the same correlations happen in L2 acquisition. As a result, the present research will report on a grammaticality judgment test (GJT) investigating the clustering appearance of obligatory overt subjects and infinitival clauses in 60 Persian learners of English divided in three PROficiency levels, each level consisting of ten early starters and ten late starters. Our findings show that the two phenomena accompany each other in the Persian learners indicating that overt obligatory subjects and infinitival clauses in L2 are acquired through the PROcess of clustering effects, rather than separately. Moreover, we observed no difference between the performance of early and late starters with respect to clustering acquisition of the above linguistic variables.

آمار یکساله:  

بازدید 56417

دانلود 13809 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (مسلسل 44)
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمینه و هدف: تاکنون مواد زیادی جهت پر کردن انتهای ریشه در حین جراحی اندودنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. خواص مطلوب PRO Root MTA در مطالعات مختلف in-vitro و in-vivo ثابت شده است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات انجام شده Root MTA (MTA ساخت ایران) و سیمان پرتلند از نظر خواص فیزیکی و بیولوژیک، مشابه PRO Root MTA می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین نشت باکتریال (درصد و متوسط زمان نشت) چهار ماده پر کننده انتهای ریشه انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 76 دندان تک ریشه ای مستقیم کشیده شده انسان انتخاب شدند. آماده سازی کانال ها به روش step- back انجام شد؛ سپس 3 میلیمتر انتهای ریشه ها با زاویه 90 درجه، قطع و با استفاده از دستگاه اولتراسونیک حفره ای به عمق 3 میلیمتر در انتهای ریشه تهیه شد. دندانها به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند. در چهار گروه حفره ها با Gray PRO Root MTA، White PRO Root MTA، Root MTA و Portland Cement (I) پر شدند. دو گروه نیز به عنوان شاهد مثبت و شاهد منفی در نظر گرفته شدند. سطوح جانبی ریشه ها به جز سطح قطع شده، به منظور جلوگیری از نشت باکتری از طریق توبول های عاجی و کانال های جانبی با دولایه لاک ناخن پوشانده شدند. نمونه ها از درپوش لاستیکی ویال های شیشه ای رد شدند؛ سپس کل سیستم با اتوکلاو استریل گردید. 3-4 میلیمتر اپیکال ریشه ها در محیط کشت phenol red with 3% lactose broth غوطه ور شد. سوسپانسیون Streptococcus sanguis (ATCC 10556) از قسمت کرونال به داخل کانال ها تلقیح شد. نمونه ها هر 24 ساعت جهت بررسی تغییر رنگ محیط کشت مشاهده می شدند. این بررسی به مدت 60 روز به طول انجامید. داده های این مطالعه با استفاده از آزمون آماری Log- Rank مورد بررسی قرار گرفتند و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: در پایان دوره آزمایش در 50% از نمونه های Gray PRO Root MTA, 56.25% از نمونه های White PRO Root MTA, 56.25% از نمونه های Root MTA و 50% از نمونه های سیمان پرتلند نشت باکتری مشاهده شد. متوسط زمان نشت به ترتیب 6.29 ± 37.19، 5.81±36.44، 5.97±37.69 و 6.67±34.81 روز بود. بین میزان نشت (درصد و متوسط زمان نشت) در چهار گروه مورد مطالعه، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (0.9958=(P نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، از نظر میزان نشت (درصد و متوسط زمان نشت) اختلاف آماری معنی داری بین چهار گروه مورد بررسی وجود نداشت و می توان استفاده از Root MTA و سیمان پرتلند را به دلیل مقرون به صرفه بودن پیشنهاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 204 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CELL DEATH DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  8269
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8269

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پی در پی 63)
 • صفحات: 

  239-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5472
 • دانلود: 

  631
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به فراوانی مبتلا به نارسایی قلبی با روند روبه افزایش و عوارض و پیامدهای شناخته شده این بیماری و اهمیت شاخص های نشان دهنده تشخیص و درمان و پیش آگهی بیماران و وجود گزارش های مبنی بر تغییرات میزان پلاسمایی NT- PRO BNP در این گروه از بیماران و نیز عدم گزارشی از تجربه آن در کشور این تحقیق بر روی بیماران نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق با طراحی مقعطی روی کلیه بیماران واجد شرایط انجام گردید. تشخیص نارسایی قلبی به روش استاندارد آن بوده و بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری، کاندیدهای پیوند قلبی، هیپرتیروئیدی، بیماری حاد و مزمن کلیوی (GFR<60)، بیماران با تنگی شدید دریچه قلب، بیماری ریوی شدید (FEV1<1 Litr)، سیروز کبدی و بیماری هیپرآلدسترونیسم اولیه از مطالعه حذف شدند. با استفاده از الایزا (ELISA, Biomedia- Crop, Bratislava- Slovakia) غلظت پلاسمایی NT- PRO BNP اندازه گیری شد. نقش سن، جنس، فشارخون بالا، دیابت قندی، بیماری ایسکمیک قلبی، مرحله بالینی، NYHA Class و درصد LVEF با آماره من ویتنی و یا کراس کال والیس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: تحقیق بر روی 79 بیمار واجد شرایط انجام گرفت، حدود 70 درصد مذکر و سن بیماران 63±14 سال بود. سطح پلاسمایی NT- PRO BNP برابر 421±387 بود. در سنین زیر 60 سال میزان آن 309±300 و در سنین بالای 60 سال 486±419 بود (P<0.05). با افزایش مرحله بالینی سطح پلاسمایی آن تا 6 برابر افزایش نشان داد (P<0.01) و نیز با افزایش NYHA Class سطح پلاسمایی آن بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرد (P<0.01).نتیجه گیری: به نظر می رسد این یافته آزمایشگاهی می تواند یک راهنمای تشخیصی، درمانی و پیش آگهی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 5472

دانلود 631 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیروز محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  29-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

بررسی حالت نحوی ضمیر مستتر همواره یکی از چالش های نظریة زبان از آغاز کار دستور زایشی تاکنون بوده است. دستوریان حاکمیت و مرجع گزینی، این مقولة تهی را بر اساس قضیة ضمیر مستتر، بدون حالت نحوی انگاشتند. اما فقدان حالت، و نیز اتکا به مفهوم حاکمیت، ضمیر مستتر را متفاوت از هر عنصر اسمی دیگر می کرد. به منظور پرهیز از این وضع، فرضیة حالت تهی در آغاز کار برنامة کمینه گرا این عنصر را دارای حالت نحوی تهی دانست که آن را با هستة زمان واقع در بندمتمم در ساخت-های کنترلی ناخودایستا بازبینی می کند. فقدان محتوای این نوع نگرش به حالت، هم از نگاه نظری و هم از دید تجربی مورد نقد قرار گرفت. سرانجام استدلال شد که چنانچه ضمیر مستتر بتواند حالتی را از خود بروز دهد، آن گاه همچون دیگر عناصر اسمیآشکار، داراییک حالتنحوی متعارف خواهد بود. بر این پایه، کاوش کنونی تلاش می کند به نقد و بررسی دیدگاه های پیشین دستوریان دربارة حالت ضمیر مستتر پرداخته و نشان دهد این عنصر پنهان دارای یک حالت متعارف ساختاری است که آن را با هستة زمان بند متمم در ساخت های کنترل خودایستای التزامی بازبینی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیروز محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  57-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

با ارائه نظریه مهار ضمیر پنهان در زبان شناسی و معرفی ضمیرمستتر به عنوان یکی از مقوله های تهی در نظریه حاکمیت و مرجع گزینی، بررسی ویژگی های این مقوله تهی در دستور کار زایشیان قرار گرفت. درخلال این بررسی ها، بخصوص در برنامه کمینگی پاره ای از ویژگی های تعبیری جدید برای ضمیر مستتر برشمرده شد و از طرفی تعدادی از ویژگی های سابق ارزش خود را از دست دادند. بدین گونه، در متون متاخر تصویر متفاوتی از این مقوله تهی ارائه شده است. این کاوش به بازبینی و نقد این ویژگی ها بر اساس داده های زبان فارسی می پردازد تا فهرست بازبینی شده ای را از این ویژگی ها ارائه نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 210 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

KAKWANI N. | PRRNIA E.M.

نشریه: 

ASIAN DEVELOPMENT REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  29205
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29205

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
litScript