نتایج جستجو

27698

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2770

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  923-929
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  12581
 • دانلود: 

  31495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12581

دانلود 31495 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  439-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

رشد و توسعه اقتصادی به میزان زیادی با رشد فناورانه بنگاه ها و صنایع هر کشور گره خورده به گونه ای که این دو مقوله در تعاملی دوسویه، ارتقاء جایگاه اقتصادی یک کشور را رقم می زنند. برای کشورها و بنگاه های دیرآمده، دستیابی به توسعه فناورانه، در بیشتر موارد از گذرگاه اولیه یادگیری فناورانه ممکن می شود و آنها از این طریق تلاش می کنند شکاف فناورانه و اقتصادی خود با مرزهای فناوری و پیشروان را کاهش دهند. این امر البته در سایه حمایت دولت و تدوین و اعمال سیاست های مناسب امکان پذیر می شود و از این رو، سیاست های دولتی نقش مهمی در چگونگی پیشروی یادگیری فناورانه ایفاء می کنند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم یادگیری فناورانه و اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه و همچنین مفاهیم شکاف فناورانه و دیرآمدگان، تلاش شده سازوکار وقوع یادگیری فناورانه در بنگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن سبک ها، منابع، فرآیندها و مدل های یادگیری فناورانه ارائه و در ادامه اهمیت نقش مداخلات دولت در ارتقاء یادگیری فناورانه و همچنین مهم ترین سیاست های دولتی در این زمینه، مورد اشاره قرار می گیرد. مروری بر تجربه موفقیت آمیز یادگیری فناورانه در یکی از شرکت های ایرانی (گروه مپنا) و نقش سیاست های دولتی در حصول این موفقیت، خاتمه دهنده این مقاله خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHIDAMBARAM MOORTHI | KRISHNASAMY KATHIRESAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  309-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77616
 • دانلود: 

  41654
چکیده: 

Purpose: Curcumin is a hydrophobic polyphenol isolated from dried rhizome of turmeric. Clinical usefulness of curcumin in the treatment of cancer is limited due to poor aqueous solubility, hydrolytic degradation, metabolism, and poor oral bioavailability. To overcome these limitations, we proposed to fabricate curcumin-piperine, curcumin-quercetin and curcumin-silibinin loaded polymeric nanoformulation. However, unfavourable combinations of DRUG-DRUG and DRUG-excipient may result in interaction and rises the safety concern. Hence, the present study was aimed to assess the interaction of curcumin with excipients used in nanoformulations.Methods: Isothermal stress testing method was used to assess the compatibility of DRUG-DRUG/DRUG-excipient.Results: The combination of curcumin-piperine, curcumin-quercetin, curcumin-silibinin and the combination of other excipients with curcumin, piperine, quercetin and silibinin have not shown any significant physical and chemical instability.Conclusion: The study concludes that the curcumin, piperine, quercetin and silibinin is compatible with each other and with other excipients.

آمار یکساله:  

بازدید 77616

دانلود 41654 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

مقدمه: سلامت الکترونیک، استفاده مقرون به صرفه و امن از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای پشتیبانی از سلامت و زمینه های مرتبط است. این مطالعه با هدف تبیین تجربه خرید آنلاین مشتریان از خدمات سلامت در کووید-19 انجام گردید. روش پژوهش: این مطالعه یک پژوهش کیفی بود که با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام گرفت. مشارکت کنندگان افرادی بودند که تجربه خرید آنلاین خدمات سلامت را داشتند. انتخاب نمونه بصورت هدفمند و به روش نمونه گیری در درسترس انجام گرفت. روش گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته بود. تحلیل مصاحبه های بر اساس روش پدیدارشناسی تفسیری اسمیت با نرم افزار Max. QDA انجام گردید. برای افزایش قابلیت اعتماد و اطمینان، مقایسه مداوم بین مقولات و زیر مقولات، کدگذاری همتایان و تایید مشارکت کنندگان و توافق کدگذاری داخلی انجام گرفت. یافته ها: تحلیل تجارب زیسته مشارکت کنندگان در ده تم کلی و 37 زیر مقوله طبقه بندی شد که عبارت بودند از آموزش آنلاین و ارتقای سلامت، توسعه مراقبت های تسکینی، بهبود خدمات مراقبت درمنزل، سواد الکترونیک سلامت، رضایت نسبی گیرنده خدمت، ساماندهی تیم های درمانی، نگرش و پذیرش مثبت خدمات آنلاین سلامت، اقتصاد خدمات آنلاین سلامت، اضطراب سلامتی، تبلیغات آنلاین و ترویج سلامت. نتیجه گیری: خدمات آنلاین سلامت در مراقبت های تسکینی، مراقبت های در منزل، مراقبت های سالمندی با محدودیت های کمتری مواجه است. پیشنهاد می گردد تا با فرهنگ سازی و توسعه سواد الکترونیکی سلامت، استفاده از تکنیک های بازاریابی آنلاین در حوزه سلامت و عقد قرارداد مشاوره با بازاریابی آنلاین اثربخشی این خدمات افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 125 استناد 0 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

پژوهش حاضر عملکرد پلیس دراجرای ارتقای امنیت اجتماعی درحوزه مبارزه با مواد مخدر را از دیدگاه مردم یزد در سال 1385 موردبررسی قرار داده است. هدف این تحقیق بررسی نقاط ضعف و قوت طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده است. روش تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 114 نفر از مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان یزد در سال 1385 به صورت تمام شمار می باشند. ابزار جمع آموری پرسشنامه شامل 15 سوال با پاسخ های پنج گزینه ای لیکرت پس از تایید روایی و پایایی (a=0/87) تهیه و تنظیم شده است. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عملکرد پلیس دراجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه مردم مثبت ارزیابی شده است، مردم از عملکرد پلیس در رابطه با برخورد با معتادان به مواد مخدر و قرص های روانگردان رضایت بخش نبوره است. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان دهنده آن است که عملکرد پلیس دراجرای طرح مذکور مثبت ارزیابی شده است. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد جهت بهبود طرح ارتقای امنیت اجتماعی اجرای این طرح تداوم داشته و امکانات بیشتری در اختیار یگان های عمل کننده طرح قرار گیرد؛ همچنین برخورد پلیس با معتادان به مواد مخدر و قرص های روانگردان با هماهنگی مقامات قضایی شدیدتر و قاطع تر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 210 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Nature Electronics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  5-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  1527
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1527

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

EVANS D.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  439
 • بازدید: 

  15574
 • دانلود: 

  24993
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15574

دانلود 24993 استناد 439 مرجع 0
نویسندگان: 

BRETTEL M. | SPIKER ATTIG A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  176-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  440
 • بازدید: 

  15551
 • دانلود: 

  25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15551

دانلود 25177 استناد 440 مرجع 0
نویسندگان: 

REID D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1049-1050
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  23164
 • دانلود: 

  26005
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23164

دانلود 26005 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Yojana

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  5432
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5432

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
litScript