نتایج جستجو

27698

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2770

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CARPENTIER FRANCESCA RENEE DILLMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69705
 • دانلود: 

  38527
چکیده: 

This commentary explores the implications of increased social media marketing by DRUG manufacturers, based on findings in Hyosun Kim’s article of the major themes in recent Food and DRUG Administration (FDA) warning letters and notices of violation regarding ONLINE direct-to-consumer PROMOTIONs of pharmaceuticals. Kim’s rigorous analysis of FDA letters over a 10-year span highlights a relative abundance of regulatory action toward marketer-controlled websites and sponsored advertisements, compared to branded and unbranded social media messaging. However, social media marketing efforts are increasing, as is FDA attention to these efforts. This commentary explores recent developments and continuing challenges in the FDA’s attempts to provide guidance and define pharmaceutical company accountability in marketer-controlled and -uncontrolled claims disseminated through social media.

آمار یکساله:  

بازدید 69705

دانلود 38527 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  95-94 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  27-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45202
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 45202

دانلود 573 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MACKEY TIM K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72943
 • دانلود: 

  47337
چکیده: 

The adoption and use of digital forms of direct-to-consumer advertising (also known as “eDTCA”) is on the rise. At the same time, the universe of eDTCA is expanding, as technology on Internet-based platforms continues to evolve, from static websites, to social media, and nearly ubiquitous use of mobile devices. However, little is known about how this unique form of pharmaceutical marketing impacts consumer behavior, public health, and overall healthcare utilization. The study by Kim analyzing US Food and DRUG Administration (FDA) notices of violations (NOVs) and warning letters regarding ONLINE PROMOTIONal activities takes us in the right direction, but study results raise as many questions as it does answers. Chief among these are unanswered concerns about the unique regulatory challenges posed by the “disruptive” qualities of eDTCA, and whether regulators have sufficient resources and oversight powers to proactively address potential violations. Further, the globalization of eDTCA via borderless Internet-based technologies raises larger concerns about the potential global impact of this form of health marketing unique to only the United States and New Zealand. Collectively, these challenges make it unlikely that regulatory science will be able to keep apace with the continued rapid evolution of eDTCA unless more creative policy solutions are explored.

آمار یکساله:  

بازدید 72943

دانلود 47337 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  83-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1437
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و همچنین میزان استفاده آنها از این پایگاه هاست.روش: روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.از کل جامعه پژوهش، 340 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شد.در نهایت 350 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده از پژوهش با روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آماری کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار Spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان آشنایی آنها با پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و همچنین بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان آشنایی آنها با پایگاه های اطلاعاتی پیوسته رابطه معناداری وجود دارد. (34.8 درصد) دانشجویان اصلا با پایگاه های اطلاعاتی آشنایی نداشته و (42 درصد) از آنها نیز از پایگاه ها استفاده نمی کنند. با توجه به یافته های به دست آمده، بین میزان آشنایی دانشجویان با پایگاه های اطلاعاتی و میزان استفاده آنها از این پایگاه ها رابطه معناداری وجود دارد. از بین پایگاه های اطلاعاتی پیوسته"Science direct" ، با میانگین آشنایی (2.67 درصد) و میانگین استفاده (2.39 درصد) شناخته شده ترین و پر استفاده ترین پایگاه اطلاعاتی در بین دانشجویان است. بین مقطع تحصیلی دانشجویان با میزان دسترسی آنها به پایگاه های اطلاعاتی و بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان دسترسی آنها به پایگاه ها رابطه معناداری مشاهده شد. میزان دسترسی دانشجویان به پایگاه های اطلاعاتی با (50.2 درصد) در حد متوسط است. حدود نیمی از دانشجویان به طور متوسط با اینترنت و ابزارهای جستجوی وب آشنایی دارند. و این بیانگر این است که بین میزان آشنایی دانشجویان با پایگاههای اطلاعاتی و میزان آشنایی آنها با اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین درصد (36.7 درصد) دانشجویان، آشنایی با نحوه جستجو را به عنوان مهمترین عامل در استفاده موثر از پایگاه ها اعلام کردند.نتیجه گیری: اکثر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با پایگاههای اطلاعاتی پیوسته اصلا آشنایی نداشته ویا آشنایی بسیارکمی دارند و همچنین از آنها استفاده نمی کنند. که این امر به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و فقدان آموزش می باشد. لذا این مساله لزوم برنامه ریزی و اهتمام بیشتر مسوولین و دست اندرکاران این دانشگاه را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 1437

دانلود 249 استناد 3 مرجع 4
نویسندگان: 

نشریه: 

ACS Sensors

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  521-527
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  3794
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3794

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  20-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش شناسایی پیشران ها و پسران های توسعه تعامل در محیط سلامت بر خط است؛ روش: از این رو جامعه مورد بررسی جوامع اینترنتی و گروه های اینترنتی است. برای این مهم در این پژوهش ابتدا 4 گروه تلگرامی بزرگ در زمینه سلامت که در آن کاربران و متخصصان با هم درزمینه های مختلف در تعامل هستند انتخاب شد و نظریات هر گروه بررسی شد. یافته ها: نتایج حاکی از ان است که تمامی شاخصه های به دست امده دارای پایایی و روایی لازم بودند و تمامی انها مورد تایید قرار گرفتند؛ نتیجه گیری: از نتایج یافته شده میتوان به این موارد اشاره گرد: پیشران ها از دیدگاه کاربران:-دریافت اطلاعات قابل اعتماد-زمان برای فکر کردن درباره سوالات مربوطه-دریافت پاسخ فوری-تخصص بیمار-دریافت تسلیحات-احساس تنهایی کمتر-کمک متقابل-دسترسی به متخصصین بهداشتی-حس جامعه؛ پسران ها از دیگاه کاربران:-اطلاعات بیش از حد-دریافت اطلاعات متناقض-تاخیر در پاسخ-مقابله با نابودی بیماری-عقاید تجاری؛ پیشران ها از دیگاه متخصصان:-تخصص سلامت و بهداشت-اعطای مبادله تخصص بیمار-بالا بردن آگاهی-امکان تسلای خاطر و تشویق-حس جامعه؛ پسران ها از دیدگاه متخصصان:-فقدان اطلاعات کلیدی در مورد کاربران-اجتناب از پاسخ های ارجاع به پزشکان-اخلاق و حفاظت از داده ها-تطبیق اصطلاحات پزشکی-انتظارات غیرواقعی-درگیری ها و تعارض.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2032
 • دانلود: 

  645
چکیده: 

مرور مطالعات و مقالات اخیر بیانگر آن است که بخش عمده ای از این پژوهش ها به آزمون ماهیت و درمان اختلالات مختلف پرداخته اند. جنبش پست مدرن رویکردهای جایگزینی را در حوزه درمان و آموزش برای کمک رسانی موجب شده و پارادایم از کاهش گرایی و رویکرد مشکل محور، به طرف پرورش توانمندی ها تغییر یافته است. تاب آوری و تاب آور بودن با هدف تبیین توانمندی های فردی و بین فردی که قادر به کمک به افراد جهت انسجام مجدد پس از از هم گسیختگی هستند، یکی از این رویکردها است. جمعیت هدف عبارت از تمامی معتادان داوطلب درمان در مراکز تهران که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای، گروه های مورد نظر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (درمان آدلری و روان درمانی مثبت) و یک گروه کنترل جای داده شدند. هر یک از گروه ها 15 نفر بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که روان درمانی آدلری و روان درمانی مثبت در ارتقای تاب آوری افراد وابسته به مواد موثر بوده است. به عبارت دیگر، مطابق فرضیه ها، مداخلات آدلری و مثبت در ارتقای تاب آوری اثربخش عمل نموده ولی گروه کنترل تغییر مثبتی را نشان نداده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2032

دانلود 645 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

FRIEDMAN B. | KAHN P.H. | HOWE D.C.

نشریه: 

COMMUNICATIONS OF THE ACM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  34-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  17201
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17201

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
نویسندگان: 

KWON WI SUK | SHARRON J. LENNON

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  557-564
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  26824
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26824

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  882
 • بازدید: 

  7387
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7387

دانلود 25361 استناد 882 مرجع 0
litScript