نتایج جستجو

68

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ANDRIKOPOULOS N.K. | ANTONOPOULOU S. | KALIORA A.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  479-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  33350
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33350

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نشریه: 

ARYA ATHEROSCLEROSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127633
 • دانلود: 

  56186
چکیده: 

BACKGROUND: OLEUROPEIN is a natural antioxidant and scavenging free radicals. In the present study, we examined effect of OLEUROPEIN on paraoxonase 1 (PON1) activity, lipid peroxidation, lipid profile, atherogenic indices, and relationship of PON1 activity by high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and atherogenic indices in gentamicin (GM) -induced nephrotoxicity in rats.METHODS: This is a lab trial study in Khorramabad, Lorestan province of Iran (2013). Thirty Sprague-Dawley rats were divided into three groups to receive saline; GM, 100 mg/kg/d; and GM plus OLEUROPEIN by 15 mg/kg i.p daily, respectively. After 12 days, animals were anaesthetized, blood samples were also collected before killing to measure the levels of triglyceride (TG), total cholesterol (TC), low-density lipoprotein (LDL), and very low-density lipoprotein (VLDL), HDL-C, atherogenic index, lipid peroxidation and the activities of PON1 of all groups were analyzed. Data were analyzed, and P<0.050 was considered significant.RESULTS: OLEUROPEIN significantly decreased lipid peroxidation, TG, TC, LDL, VLDL, atherogenic index, atherogenic coefficient (AC), and cardiac risk ratio (CRR). HDL-C level was significantly increased when treated with OLEUROPEIN. The activity of PON1 in treated animals was (62.64±8.68) that it was significantly higher than untreated animals (47.06±4.10) (P=0.047). The activity of PON1 in the untreated nephrotoxic rats was significantly lower than that of control animals (77.84±9.43) (P=0.030). Furthermore, the activity of PON1 correlated positively with HDL-C and negatively with AC, CRR1, and CRR2 in the treated group with OLEUROPEIN.CONCLUSION: This study showed that OLEUROPEIN improves PON1 activity, lipid profile, and atherogenic index and can probably decrease the risk of cardiovascular death in nephrotoxic patients.

آمار یکساله:  

بازدید 127633

دانلود 56186 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHEMI P. | DELFAN B.

نشریه: 

ACTA CHROMATOGRAPHICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  28383
 • دانلود: 

  28591
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28383

دانلود 28591 استناد 458 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: اولئوروپین فراوان ترین نوع از ترکیبات فنولی برگ زیتون است و اثرات درمانی آن به عنوان یک آنتی-اکسیدان قوی به خوبی شناخته شده است. استخراج اولئوروپین از برگ زیتون به عنوان یک منبع غنی از این ترکیب، بسیار ارزشمند است. از طرفی درون پوشانی این ترکیب روشی موثر جهت حفظ ویژگی های آن طی نگهداری است. روش کار: در مطالعه ای عصاره حاوی اولئوروپین، مستخرج از برگ های زیتون، به شکل نانوحامل های لیپیدی تهیه گردید. استخراج عصاره با ترکیب حلال های اتانول: آب (70: 30) در حمام آب گرم (دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه) با استفاده ازدستگاه HPLC انجامشد. با طراحی 15 فرمول برای نانوحامل لیپیدی، اندازه ذرات و کارایی درون پوشانی به ترتیب توسط دستگاه زتاسایزر و اسپکتروفوتومتر تعیین شد. بعد از تشخیص فرمولاسیون بهینه، پتانسیل زتا نیز با استفاده از دستگاه زتاسایزر ارزیابی شد. نتایج: نتایج حاصل نشان داد که روش استخراج اولئوروپین از برگ زیتون با حلال های اتانول و آب (70: 30) حاوی 37/221میلی گرم بر گرم اولئوروپین با درصد خلوص اولئوروپین 137/22 می باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون پراکندگی دینامیکی نور نشان داد که فرمول بهینه دارای میانگین اندازه ذرات 9/121 نانومتر، شاخص پراکندگی 153/0، پتانسیل زتای 3/43-میلی ولت می باشد. همچنین نتایج حاصل از بازدهی درون پوشانی نشان داد نانوحامل دارای دارای 82 درصد اولئوروپین درون پوشانی شده می باشد. در نهایت این که نانوحامل با کم ترین پودر عصاره برگ زیتون، دارای بالاترین کارایی درون پوشانی اولئوروپین، کم ترین شاخص پراکندگی و اندازه ذره ای مناسب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1371-1379
تعامل: 
 • استنادات: 

  259
 • بازدید: 

  2804
 • دانلود: 

  27059
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2804

دانلود 27059 استناد 259 مرجع 0
نویسندگان: 

Pasandideh Nazanin | ANVARI MASOUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1039-1047
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51531
 • دانلود: 

  31663
چکیده: 

Antibacterial activity has recently been demonstrated in Olea europaea products. This was correlated with the presence of different substances such as OLEUROPEIN. In this study antibacterial activity of different olive products was examined and their OLEUROPEIN content were determined. Also, the effect of different factors on antimicrobial activity was assayed by Taguchi methodology. Three varieties of fruit, leaves, and unrefined olive oil were purchased from Roodbar in Guilan province and ethanolic extract was examined. Antimicrobial activity of olive leaf extracts was performed by disk and well diffusion methods, and pour plate method. Also, effect of different factors such as incubation time, bacterial suspension concentration, type of bacteria, and type of extracts on antibacterial activity was evaluated using Taguchi methodology. HPLC was also performed to measure the OLEUROPEIN content. Data analysis was done by using Minitab software. Leaves, fruits, and oil olive extract had significant impact on Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginoa. The results showed that exposure time and type of extracts had a significant antimicrobial effect on pathogenic bacteria. Also, fruit extract had greater antimicrobial activity than olive oil and S. aureus was more (susceptible) than E. coli and P. aeruginosa to olive extracts. In current study, HPLC confirmed OLEUROPEIN as main antimicrobial ingredient of mari leaf extracts at 2. 63ppm. Different examined extracts of olive have potential for preparation herbal medicines.

آمار یکساله:  

بازدید 51531

دانلود 31663 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NEUROPHARMACOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  113
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  556-566
تعامل: 
 • استنادات: 

  420
 • بازدید: 

  5636
 • دانلود: 

  21559
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5636

دانلود 21559 استناد 420 مرجع 0
نویسندگان: 

RASHIDIPOUR MARZIEH | HEYDARI ROUHOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  307-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45560
 • دانلود: 

  19334
چکیده: 

In this study, ultrasonic-assisted matrix solid-phase dispersion (UA-MSPD) as a new sample preparation method for natural product analysis was developed. Influential parameters of the UA-MSPD method were optimized using OLEUROPEIN content of olive leaves as a model analyte. Main parameters of the proposed technique such as ultrasonic time, ultrasonic amplitude and pulse, sorbent material, the ratio of sample to sorbent material, elution solvent and its volume have been fully evaluated and optimized. In the proposed method several steps in classical MSPD including transfer of sample and sorbent mixture to cartridge, packing and elution under vacuum conditions were removed. Also, ultrasound waves were applied to the sample and sorbent mixture in elution step for effective analyte desorption. OLEUROPEIN was successfully extracted by silica gel and acetone as the sorbent and elution solvent, respectively. The calibration curve shows good linearity (R2 = 0. 9979) and precision (RSD < 6. 8) in the concentration range of 0. 1-200 μ g ml-1 for OLEUROPEIN. The limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) were 0. 03 and 0. 1 μ g ml-1, respectively. The recovery values were in the range of 90. 2-96. 7% with RSD values ranging from 5. 5-7. 2%.

آمار یکساله:  

بازدید 45560

دانلود 19334 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  93
 • صفحات: 

  85-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

استفاده از حامل ها روش مناسبی برای بهبود انتقال و افزایش زیست دسترس پذیری ترکیبات زیست فعال می باشد. آلفا-لاکتالبومین دومین پروتئین فراوان در آب پنیر است که به لحاظ تغذیه ای غنی از اسیدهای آمینه ضروری تریپتوفان، لیزین و سیستئین بوده و می تواند به عنوان حامل مولکول های غذا و دارو مورد استفاده قرار گیرد. اولئوروپئین ترکیبی زیست فعال با خواص دارویی و ضد اکسایشی می باشد که به میزان قابل توجهی در برگ زیتون و به مقدار کمتر در روغن زیتون وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی برهم کنش هم زمان ترکیب اولئوروپئین با پروتئین آلفا-لاکتالبومین در دماهای مختلف (25، 50 و 72 درجه سانتی گراد) و pH 7 با استفاده از روش های طیف سنجی فلوئورسانس، فرابنفش و دورنگ نمایی دورانی به همراه شبیه سازی داکینگ مولکولی بود. مطالعات ناشی از طیف سنجی فرابنفش و فلوئورسنت افزایش جایگاه و ثابت اتصال را در اثر افزایش دما به سبب تغییر کنفورماسیون و بازآرایی ساختار پروتئین نشان داد. به علاوه، طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی افزایش در ساختار صفحه ای بتا و کاهش در ساختار مارپیچ آلفا را در اثر افزایش دما تا 72 درجه سانتی گراد نشان داد. در نهایت، شبیه سازی داکینگ مولکولی نشان داد که بهترین انرژی پیوندی پیش بینی شده جهت تشکیل کمپلکس kcal/mol 3/6-بود و ناحیه اتصال نیز بین شیار مارپیچ آلفا و صفحه بتا قرار داشت. نتایج حاصل سبب درک بهتر و عمیق برهمکنش و اتصال پروتئین آلفا-لاکتالبومین و مولکول اولئوروپئین می شود که در نهایت در تولید محصولات غذایی فراسودمند مورد استفاده قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اپی ژنتیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

سرطان معده چهارمین سرطان رایج جهان و دومین عامل مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد. در دهه گذشته نانو ذرات عامل دار شده را برای کاهش عوارض جانبی و همچنین درمان سرطان استفاده نموده اند. با توجه به امکان انتقال هدفمند اولئوروپین به شکل نانوذرات مغناطیسی به سلولهای سرطانی بود هدف از مطالعه حاضر بررسی مکانیسم تاثیر آن در مهار رده سلولی سرطان معدهAGS انجام شد. این پژوهش با 9 غلظت نانواولئوروپین مغناطیسی (0، 15/0، 45/0، . . . 33/333 و 1000) میکروگرم در میلی لیتر) با سه تکرار در قالب طرح آماری کاملا تصادفی (CRD) در شرایط invitro بر روی رده سلولی سرطان AGS اعمال و میزان زنده مانی به روش MTT و فلوسایتومتری ارزیابی گردید. به منظور بررسی مکانیسم مولکولی این تاثیر، میزان بیان نسبی ژنهای K-ras و cd82 با استفاده از روش Real-time PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری برای مهار سلولهای سرطانی در غلظت های نانو اولوروپین مغناطیسی نشان داد میزان مهار سلولهای سرطانی AGS وابسته به غلظت و زمان اعمال تیمار بود. بیان نسبی انکوژن K-ras در غلظت بالاتر از 12/4 میکروگرم بر میلی لیتر کاهش بیان و در غلظتهای پایین تر از آن افزایش بیان نشان داشت (Pvalue<0. 01)، ژن cd82 در غلظت پایین تر ازLC50=23/6 μ g/ml افزایش بیان و در غلظت بالاتر از آن بطور معنی دارکاهش بیان دارد. نتایج حاصل نشان داد که یکی از دلایل مولکولی مهار سلولهای AGS بوسیله نانواولئوروپین مغناطیسی، توازن ایجاد شده در بیان انکوژن K-ras و cd82 از طریق یک پروتئینی بنام TP53 است. بنابراین نانواولئوروپین مغناطیسی در غلظت LC50 با ایجاد توازن بین ژنهای K-ras و cd82 از طریق P53 در مهار سلولهای سرطانی معده نقش اصلی بازی می کند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
litScript