نتایج جستجو

69

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AlShaal Shaza | Karabet Francois | Daghestani Manal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56865
 • دانلود: 

  23604
چکیده: 

The phenolics of Syrian olive leaves were determined in alcoholic and aqueous extracts by the ultrasonic bath. The total phenolic and flavonoids contents were compared, and the IC50 values of olive leaves extracts were calculated for the inhibition of the free radical of 2, 2-diphenyl-1 picrylhydrazyl (DPPH. ), and free monocation radical of 2. 2,-azino-bis-[3-ethyl benzothiazoline-6-Sulfonic Acid] (ABTS+. ) and the results were compared with vitamin C and OLEUROPEIN standard values. OLEUROPEIN content was quantified in extracts using highperformance liquid chromatography (HPLC), and isolated by TLC, then it was detected by HPLC-MS. The results showed that the total phenolic content and total flavonoids content for alcoholic extracts were higher than those in aqueous extract contents, with significant differences in the statistical study. There were no significant differences in their ability to inhibit DPPH., opposed to the result of the monocation radical (ABTS+. ), where the inhibition capacity of the ethanolic extract was greater than that in the aqueous medium. The study also showed that the alcoholic extract contains a higher concentration of OLEUROPEIN (88. 50 ± 9. 67 mg g-1) compared to the aqueous extract (37. 60 ± 6. 84 mg g-1), allowing the use of Syrian olive leaves extracts as natural antioxidants. The isolated OLEUROPEIN yield by TLC was 0. 43-0. 1 mg g-1 in ethanolic and aqueous extracts as well.

آمار یکساله:  

بازدید 56865

دانلود 23604 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  136
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  21603
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 21603 استناد 136 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  138
 • بازدید: 

  38417
 • دانلود: 

  28508
چکیده: 

Prolonged epileptic seizures are the cause of neuronal death and brain damage. Lesions in different regions of the brain can lead to memory loss and cognitive disorders. It is therefore essential to seek out new neuroprotective drugs. Our aim was to investigate the therapeutic effects of OLEUROPEIN in improving seizure, oxidative stress, and cognitive disorder in pentylenetetrazole (PTZ) kindling model of epilepsy in mice. Mice were randomized to four groups; negative control group intraperitoneally receiving PTZ for 10 days, OLEUROPEIN group receiving OLEUROPEIN (20 mg/kg) 30 min before PTZ administration, positive control group receiving diazepam 30 min before PTZ administration and flumazenil group receiving flumazenil and then OLEUROPEIN 30 min before PTZ administration. Epilepsy severity was investigated after final administration of PTZ. Then hippocampal tissues were removed and stored at-70 ° C until measurements of the interleukin-1 (IL-1) and glutamate transporter 1 (GLT-1) gene expression were conducted. OLEUROPEIN treatment caused a significant increase in seizure latency and a significant decrease in total frequencies of head ticks, head and upper limbs seizures, the whole body seizures, frequent spinning and jumping and tonic seizures in PTZ receiving mice. IL-1 expression decreased in OLEUROPEIN group and GLT-1 levels did not change significantly in this group. OLEUROPEIN treatment caused significant improvement of passive avoidance memory in PTZ receiving mice in shuttle box. OLEUROPEIN can decrease PTZ-induced seizures and memory disorders due to its antioxidant and anti-inflammatory properties and is thus recommended to be used for production of anti-epileptic drugs.

آمار یکساله:  

بازدید 38417

دانلود 28508 استناد 138 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری پارکینسون، یکی از بیماری های تحلیل برنده عصبی بوده که با اختلال یادگیری و حافظه همراه است. درد یکی از شکایت های بیماری پارکینسون می باشد که مکانیسم آن به طور کامل شناسایی نشده است. با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی اولئوروپین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر این ماده موثره و تمرین شنا بر اختلال حافظه و درد در مدل حیوانی بیماری پارکینسون می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش به پنج گروه کنترل، پارکینسونی(6-هیدروکسی دوپامین به ناحیه جسم مخطط به صورت یک طرفه)، ورزش پنج جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه، دریافت کننده اولئوروپین را به مدت 4 هفته(روزانه 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، توام تمرین شنا و اولئوروپین تقسیم شدند. پس از پایان طول تجویز، آستانه حس درد توسط تست Tail-flick و حافظه اجتنابی غیرفعال از تست شاتل باکس از موش ها به عمل آمد. از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی جهت تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد حافظه اجتنابی در گروه دریافت کننده اولئوروپین، تمرین شنا، تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین به طور معنی داری بالاتر از گروه پارکینسونی بود(001/0p<). آستانه درد در گروه تحت تیمار با اولئوروپین(01/0p<)، تمرین شنا(01/0p<)، تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین (001/0p<) افزایش معنی داری در مقایسه با گروه پارکینسونی داشته است. نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه اولئوروپین و تمرین شنا سبب بهبود درد و اختلالات حافظه ناشی از مدل پارکینسون می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی گلاویژ | مشفق اعظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

زمینه و هدف: اولیوروپین یک ترکیب مهم فنلی موجود در برگهای زیتون است. اولیوروپین عملکردهای فارماکولوژیکی مهمی در دستگاه عصبی مرکزی ایفا میکند و دارای اثرات نوروپروتکتیو در محیط in vitro و in vivo هست. هدف این مطالعه بررسی اثرات بهبود دهندگی اولیوروپین در شکل گیری حافظه فضایی در مدل ناشی از اسکوپولامین است. روش بررسی: سی و پنج موش سوری نر به طور تصادفی به پنج گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال سالین دریافت کرد. گروه Sco به مدت سه هفته اسکوپولامین با دوز 1 mg/kg به صورت داخل صفاقی دریافت کرد. گروه های درمانی اولیوروپین را با سه دوز 5، 10 و 20 mg/kg دریافت کردند. در پایان تست های رفتاری، نمونه خون و بافت مغز حیوانات برای تست های بیوشیمیایی و مولکولی برداشته شد یافته ها: نتایج نشان دادند که اسکوپولامین به طور معناداری باعث کاهش حافظه فضایی شده و در مقابل تزریق دوزهای مختلف اولیوروپین موجب بهبود حافظه و یادگیری فضایی می گردد. از سوی دیگر، اسکوپولامین ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و هیپوکامپ مغز را کاهش داد؛ اما اولیوروپین به طور معناداری باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم و هیپوکامپ گردید. نتایج نشان دادند که تیمار موش های سوری توسط اولیوروپین باعث افزایش معنادار بیان ژن BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) در هیپوکامپ می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، اولیوروپین می تواند به عنوان یک عامل نوروفارماکولوژیک در برابر فراموشی ناشی از اسکوپولامین موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 151 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

محمودی گلاویز | مشفق اعظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  92-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

مقدمه: اولیوروپیین مهم ترین ترکیب فنلی برگ زیتون است که خواص فارماکولوژیک متعددی دارد. تاکنون دیده شده است که این ترکیب خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، آنتی آتروژنیک، ضدمیکروبی و ضدویروسی دارد. اسکوپولامین یک آنتاگونیست موسکارینی است که به عنوان داروی استاندارد برای ایجاد نقایص شناختی در انسان و حیوان استفاده می شود. این مطالعه، به منظور بررسی اثر اولیوروپیین بر عملکرد حافظه احترازی غیرفعال، میزان مالون دی آلدهید و بیان ژن GluN2B در الگوی اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین انجام شد. مواد و روش ها: سی وپنج موش سوری نر به طور تصادفی به پنج گروه 7 تایی تقسیم گردیدند. گروه کنترل نرمال سالین دریافت کرد. گروه (scopolamine) Sco به مدت سه هفته، اسکوپولامین با دوز 1 mg/kg به صورت داخل صفاقی دریافت کرد. گروه های درمانی اولیوروپیین را با سه دوز 5، 10 و 20 mg/kg دریافت کردند. در پایان تست شاتل باکس، مغز حیوانات برای تعیین معیارهای استرس اکسیداتیو و تست های مولکولی برداشته شد. یافته های پژوهش: نتایج مطالعه نشان داد، اسکوپولامین به طور معنا داری باعث کاهش حافظه و القای استرس اکسیداتیو می شود (P˂ 0. 05) و در مقابل، اولیوروپیین سبب بهبود حافظه و یادگیری و کاهش آسیب اکسیداتیو می گردد (P˂ 0. 05). تیمار توسط اولیوروپیین، مقادیر افزایش یافته مالون دی آلدهید(MDA) مغز را در موش های دریافت کننده اسکوپولامین کاهش داد (P˂ 0. 05). اولیوروپیین با سه دوز به کاررفته در این مطالعه، تغییر فراوانی در بیان ژن GluN2B در هیپوکامپ ایجاد نکرده است (P˂ 0. 05). بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، تیمار موش های سوری با اولیوروپیین، نقص حافظه ناشی از اختلال عملکرد سیستم کولینرژیک در مغز را بهبود بخشید که ممکن است به علت کاهش استرس اکسیداتیو باشد و شاید روشی برای مدیریت ناهنجاری های عصبی در شرایط زوال عقل را فراهم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 135 استناد 0 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  370-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  613-621
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

Introduction: Unilateral ureteral obstruction (UUO) is one of the causes of kidney injury. OLEUROPEIN is known as one of the strongest natural antioxidants. The aim of this study was to determine the effect of complete left unilateral ureteral obstruction on the antioxidant system changes in the contralateral kidney in male rats with an emphasis on the protective role of OLEUROPEIN Materials and Methods: In this experimental study, 18 male Wistar rats weighing 200 to 250 g were used. The animals were divided into 3 groups of 6 which included control, UUO, and UUO + OLEUROPEIN. The left ureter was ligated for 3 days. In the treatment group, the animals received OLEUROPEIN (200 mg/kg) daily for 3-days from one hour after ureteral obstruction. At the end of the experiment, the right kidney was removed and weighed. Then, the malondialdehyde (MDA) concentration, glutathione peroxidase (GPx), and superoxide dismutase (SOD) enzymes activity levels were measured in the right kidney. Results: UUO significantly increased right kidney weight and MDA concentration, and decreased the SOD and GPx enzymes activity level in the right kidney of UUO animals compared to the control (p<0. 05). OLEUROPEIN was able to reduce right kidney weight and MDA concentration in the UUO+OLEUROPEIN group compared to the UUO group (p<0. 05), and significantly increased the SOD and GPx enzymes activity level (p<0. 05). Conclusion: UUO induces oxidative stress in the contralateral kidney, and OLEUROPEIN administration can have a protective effect on the contralateral kidney by restoring the antioxidant system.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 141 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

ANSARI M. | KAZEMIPOUR M. | FATHI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  616
 • بازدید: 

  153081
 • دانلود: 

  196675
چکیده: 

A simple, green and inexpensive water-based procedure was developed to extract OLEUROPEIN from olive leaf samples.Extraction was optimized in terms of the solvent, pH of the solvent, temperature and time of extraction. The experimental results revealed that deionised water adjusted to pH 3, at 60oC for 4 h had the highest extraction efficiency. Samples were lyophilized and stored in tight containers at -18oC until the analysis. OLEUROPEIN was identified by comparing the retention time of the extracts with standard compound using UV detector at 280 nm. The method of analysis was based on RP-HPLC, with a mobile phase of water (adjusted to pH 3): acetonitrile (80: 20 v/v) with a flow rate of 1 ml min-1. Linear dynamic range and limit of detection were found to be 50-900 mg ml-1 and 9.5 mg ml-1, respectively. Intra- and inter-day precision of the method were calculated as RSD% of 1.2 and 5.7, respectively. Olive leaves gathered from various cultivars of Iran were analyzed by the method and results showed that olive leaves from Shiraz had the highest OLEUROPEIN content (about 13 mg g-1). The developed method can be used in industry for proper mass production of this compound that is of great significance in medicine as well as food and cosmetics industry.

آمار یکساله:  

بازدید 153081

دانلود 196675 استناد 616 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1239
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

ترکیب های فنلی در میوه زیتون از عوامل مهم ارزیابی کیفیت روغن زیتون تصفیه نشده است. اولئوروپین به عنوان یک ترکیب مهم دارویی گیاه زیتون دارای اثر آنتی اکسیدانی و ضد ویروسی است. در این تحقیق به منظور بررسی میزان ترکیب اولئوروپین، برگ و میوه گیاه زیتون گونه (Olea europaea L.) از سه استان گیلان، تهران و فارس جمع آوری، نسبت به استخراج اولئوروپین با متانول و تعیین میزان آن توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اقدام گردید. میزان ترکیب اولئوروپین در نمونه برگ سه استان گیلان، تهران و فارس به ترتیب با 39217، 33665 و ppm 31311 در برگ زیتون (بهمن ماه) و در نمونه های میوه به ترتیب 35328، 29740 و 21563  ppm(تیرماه) محاسبه گردید. این مقادیر نشان دهنده تغییر در میزان این ترکیب در نمونه ها می باشد که به ترتیب، نمونه گیلان از بیشترین میزان اولئوروپین سپس تهران و در نهایت فارس از کمترین میزان برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1239

دانلود 320 استناد 1 مرجع 0
litScript