نتایج جستجو

69

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  56-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

زمینه: سرطان پروستات شایع ترین سرطان بدخیم در مردان است. شناخت ماهیت و روند سرطان و مکانیزم های مهار آن همواره از موضوعات مهم و مطرح در علم می باشد. هدف از این پژوهش بررسی مکانیزم اثر اولئوروپین موجود در عصاره زیتون بر روی میزان بیان پروتئین های رده سلولی سرطانی پروستات LNcap می باشد. روش کار: آزمون زنده مانی (MTT) در 8 سطح اولئوروپین ppm 2500 و1250، 625، 312، 156، 78، 39 و 19 در رده ی سلولی LNcap، در قالب طرح CRD اعمال و آنالیز پروتئومیکس مقایسه ای افتراقی انجام شد. نتایج الکتروفورز دو بعدی برای پروتئین های افتراقی از طریق MS-MALDI-TOF-TOF و Align آن ها در Database Mascot مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج آزمون زنده مانی نشان می دهد اولئوروپین زیتون می تواند رشد سلول های سرطانی LNCap را کنترل و میزان گردشدگی سلول ها را افزایش دهد. بیشترین میزان این کنترل رشد در غلظت ppm 625 بوده است که در این دز بیشترین القای اپاپتوز اتفاق افتاده بود. پروتئین های GSTP1 و DMNT1 به عنوان پروتئین های افتراقی در اثر تیمار با اولئوروپین نسبت به شاهد شناسایی شدند، به طوری که با اعمال تیمار ppm625 اولئوروپین پروتئین DNMT1 نسبت به نمونه شاهد کاهش بیان (Down Regulate) و GSTP1 افزایش بیان (Up Regulate) داشت. نتیجه گیری: اولئوروپین از طریق اعمال تغییر بر بیان پروتئین ها، افزایش بیان ژن های آنتی اکسیدان، بیان برخی فاکتور های رونویسی، هدایت سلول ها به مسیر اپاپتوز و کاهش فعالیت های متاستازی، در مهار سلول های سرطانی پروستات رده LNcap موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحات: 

  218-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  618
 • بازدید: 

  1660
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

زیتون و روغن زیتون حاوی میزان زیادی اولئوروپئین هستند. این ترکیب فنولیک مسوول مزه تلخ و بوی تند زیتون و روغن زیتون بوده و به عنوان یک ماده کاهنده فشار خون، قند خون و آنتی اکسیدان معرفی شده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی اولئوروپئین در آسیب اکسیداتیو ناشی از اتانول و آزمایش اثرات مفید آن بر کارکرد کبد بود. 32 عدد موش صحرایی بالغ نر از نژاد اسپراگ-داولی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند: گروه اول به عنوان کنترل بدون درمان، گروه دوم دریافت خوراکی اتانول با دوز 4 گرم بر کیلوگرم، گروه سوم تجویز خوراکی اولئوروپئین با دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم، گروه آخر 120 دقیقه پس از خوراندن اولئوروپئین با دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم، اتانول با دوز 4 گرم بر کیلوگرم دریافت کردند. همه درمان ها به مدت 4 هفته به وسیله گاواژ انجام گرفت. تجویز اتانول در موش ها، موجب سمیت کبدی گردید که به وسیله افزایش معنی دار سطح آنزیم های ترانس آمیناز، کلسترول تام، و همچنین یافته های پاتولوژیک کبد مشخص شد. افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، مهمترین آنزیم آنتی اکسیدان کبد، و محتوی گلوتاتیون در گروه اتانول مشاهده شد تا استرس اکسیداتیو را متوقف کند. همچنین غلظت TBARS (شاخصی از پراکسیداسیون لیپید) در موش های درمان شده با اتانول افزایش یافت. در مقابل، اولئوروپئین در طول مدت مصرف اتانول باعث افزایش فعالیت آنزیم آنتی پراکسیداتیو، کاتالاز، و مهار توکسیسیتی در کبد گردید که به وسیله کاهش سطح ALT و AST و غلظت TBARS در کبد مشخص گردید. یافته ها دلالت بر اثرات مفید اولئوروپئین بر روی توکسیسیتی کبد ناشی از اتانول دارند. بنابراین، استفاده از عصاره برگ زیتون در کاهش پیچیدگی هایی که معمولا ناشی از استرس اکسیداتیو در الکلیسم به وجود می آید، ممکن است ارزش پیشگیری کننده داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1660

دانلود 353 استناد 618 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1 (پیاپی 111)
 • صفحات: 

  38-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

زیتون (Olea europaea L. ) علاوه بر مصرف به عنوان یک ماده غذایی، یک درخت دارویی با ارزش نیز به حساب می آید. برگ زیتون، به عنوان یک اندام حاوی ماده موثره، در صنایع مختلف دارای ارزش فراوان می باشد. استفاده از عصاره برگ زیتون به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی، از رایج ترین کاربردهای این گیاه می باشد. اولیوروپین مهم ترین ترکیب فنلی در گونه های زیتون است که نقش مهمی در سلامت دارد. اولیوروپین و کویرستین به عنوان ترکیب های موثر در داروهای ضدسرطان، ضدویروس و ضدالتهاب بکار می روند. این تحقیق به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی کمپوست (0، 1، 2، 3 و 4 تن در هکتار) بر صفات مورفولوژیک، عملکرد برگ و اولیوروپین، کویرستین و عناصر ماکرو و میکرو عصاره برگ زیتون در شرایط مزرعه، در ایستگاه تحقیقات البرز، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، در دو سال و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار (9 درختچه در هر تکرار) انجام گرفت. درختچه ها (سه ساله) با فاصله 5 متر روی ردیف و 5 متر بین ردیف ها با عمق 50 سانتی مترکشت شدند. اثر ورمی کمپوست بر عملکرد برگ تر و خشک در هکتار ومیزان کویرستین و الیوروپین برگ در هر دو سال معنی دار (در سطح احتمال 1%) بود. بالاترین عملکرد برگ خشک در هکتار در تیمار 4 تن ورمی کمپوست (سال اول 55. 573 کیلوگرم و سال دوم 63. 047 کیلوگرم) بدست آمد. میزان کویرستین از 18. 48 و 18. 7 میکروگرم بر میلی گرم ماده خشک در تیمار شاهد (به ترتیب در سال های اول و دوم) به 34. 67 و 37. 7 میکروگرم بر میلی گرم ماده خشک در تیمار 4 تن ورمی کمپوست در هکتار (به ترتیب در سال های اول و دوم) رسید. همچنین استفاده از مقدار 2 تن ورمی کمپوست در هکتار منجر به افزایش الیوروپین برگ در هر دو سال شد. تیمارهای مختلف کود ورمی کمپوست موجب افزایش جذب اکثر عناصر ماکرو و میکرو ازجمله فسفر، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی و مس در هر دو سال گردید. نتایج نشان داد که با استفاده از مقادیر مناسب ورمی کمپوست می توان نسبت به تولید گیاه با کویرستین و الیوروپین بالا اقدام کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  217-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

بررسی ترکیبهای فنلی از عوامل مهم در تحقیقات میوه زیتون می باشد، زیرا این ترکیبها دارای پایداری خود اکسایش و خصوصیات اثر گذاری بر اندامهای گیاهی هستند. علاوه بر این، آنها دارای خصوصیات داروشناختی، ضد اکسید کننده های طبیعی و مانع رشد در تخمیر میوه زیتون هستند. اولئوروپئین، ترکیب اصلی که باعث تلخی مزه در زیتون است، یک استر هتروسیدیک از اسید النولیک و 4-dihydroxyphenylethanol 3, می باشد.در این تحقیق پسآمد حاصل از شستشوی میوه زیتون، که در مهر 1383 از منطقه گیلوان طارم سفلی (از توابع زنجان) جمع آوری شده بود، جهت استخراج ترکیب اولئوروپئین از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و با استفاده از استاندارد اقدامات لازم انجام شد. در این بررسی میزان ترکیب اولئوروپئین در دو نمونه پسآب (آب نمک) 0.0010 mg/ml درصد و در پسآب (سود) 0.0016 mg/ml درصد حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  188-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60417
 • دانلود: 

  28939
چکیده: 

OLEUROPEIN is the active and main compound in the olive leaf and oil. OLEUROPEIN scavenges superoxide anions and free radicals and saves the cell from oxidative stress. The interaction between oleuropin and Bovine serum albumin (BSA) has been investigated by several kinds of spectral methods. With the addition of OLEUROPEIN’s concentration to albumin solution, the absorption is increased while there were no changes in peak location. Fluorimetry was applied to study the mechanism of OLEUROPEIN attachment with serum albumin. Our results showed that Oleuropin and BSA can form a 1:1 complex. The Ksv values increased with increasing temperature, this shows dynamic quenching mechanism. The fluorescence emission and the synchronous fluorescence spectra primarily indicated oleuropin binding results in an increased hydrophobicity around tryptophan residues.

آمار یکساله:  

بازدید 60417

دانلود 28939 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55127
 • دانلود: 

  20269
چکیده: 

Background: There is accumulating evidence that a polyphenol present in olive oil, OLEUROPEIN, has antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic effects. This study aimed at determining the anti-apoptotic effect of OLEUROPEIN (Ole) on dexamethasone-induced apoptosis of mouse thymocytes. Method: Mice were randomly divided to four groups as follow: Dexamethasone (Dex)-treated group (20 mg/kg; single dose), Ole-treated group (20 mg/kg per day), Dex plus Ole-treated group, and vehicle group. Sections of thymus were taken 16 hours after dexamethasone injection and studied for histopathological and immunohistochemistry assessment. Result: Further characteristics of degeneration in thymocytes were observed in the Dex group compared with the Dex plus Ole group. Compared with the Dex group (10. 94± 3. 35), positive staining for Bax in thymocytes decreased in Dex plus Ole group (2. 64± 1. 26), but remained higher than the Ole (0. 65± 0. 30) and vehicle (0. 67± 0. 29) groups. Compared with the Dex group (2. 94± 0. 42), positive staining for Bcl-2 in thymocytes increased in Dex plus Ole group (12. 24± 1. 84) yet was lower than the Ole (14. 94± 1. 54) and vehicle (18. 93± 3. 54) groups. Conclusion: Our results suggest that dexamethasone-induced apoptosis is subsided by OLEUROPEIN.

آمار یکساله:  

بازدید 55127

دانلود 20269 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  67-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  720
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مقدمه: زیتون دارای اثر محافظتی اثبات شده در برابر بیماری های التهابی مزمن است، اما هنوز مشخص نیست که این خصوصیت زیتون ناشی از اثر آنتی اکسیدانی یا توانایی آن در تعدیل سیستم ایمنی است. هدف از این مطالعه، بررسی توانایی عصاره برگ زیتون بر سطح سرمی تعدادی از سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17 (به عنوان میانجی های مهم التهابی) و نیز اثر آنتی اکسیدانی آن بر برخی از متغیرهای مربوطه در مغز موش صحرایی بود. مواد و روش ها: تعداد 40 راس موش صحرایی نر به پنج گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول شبه دارو، به گروه دوم ویتامین C با دوز 10 mg/kg و به سایر گروه ها عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین با دوزهای 5، 10 و 15 (mg/kg) به مدت ده روز به صورت دهانی به وسیله گاواژ تجویز شد. در پایان دوره، خونگیری از قلب حیوانات انجام شد و میزان اینترلوکین های 17، 23 و TGFb در سرم آن ها به روش الایزا اندازه گیری شد. فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و غلظت مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک (به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید یا TBARS) در نیم کره راست مغز ارزیابی شد.یافته ها: میزان TBARS در گروه کنترل نسبت به گروه های دیگر افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). فعالیت آنزیم های GPX و SOD در گروهی که اولئوروپئین با دوز 15 mg/kg به آن ها تجویز شده بود نسبت به گروه کنترل و آن هایی که اولئوروپئین را با دوز کمتر دریافت کرده بودند افزایش آماری معنی داری را نشان داد (P<0.05). اگرچه در میزان IL-17 و IL-23 تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها وجود نداشت، ولی TGFb در گروه هایی که دوزهای مختلف اولئوروپئین را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.0.05). بحث و نتیجه گیری: عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین، دارای اثرات آنتی اکسیدانی معنی داری بر شاخص های اکسیداتیو در مغز موش صحرایی بود، ولی اثر قابل توجهی بر میزان سایتوکاین های مرتبط با سلول های IL17 (بجز TGFb) نداشت، بنابراین اثر محافظتی آن در برابر بیماری های التهابی احتمالا ناشی از خواص آنتی اکسیدانی آن است نه تعدیل سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17.

آمار یکساله:  

بازدید 720

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  74-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  890
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

در این تحقیق، نسبت به بررسی میزان ترکیب اولئوروپین، که از ترکیبهای مهم دارویی گیاه زیتون محسوب می شود، در برگ 9 رقم زیتون Olea europa L. با نامهای زیتون بگنیا، زیتون محلی گرگان، زیتون دزفولی، زیتون خشاوی، زیتون خرم آبادی، زیتون دگل، زیتون بربر، زیتون زاهدی و زیتون قرمز کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک در دزفول اقدام گردید. پس از جمع آوری نمونه ها در اواسط شهریور 1383، استخراج ترکیب با متانول صورت گرفت. سپس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) میزان ترکیب اولئوروپین مورد اندازه گیری قرار گرفت. در این بررسی میزان ترکیب اولئوروپین در نمونه برگ رقم زیتون خرم آبادی، با 0.08mg/ml بیشترین و در نمونه برگ رقم زیتون دگل با 0.04mg/ml، کمترین مقدار را نشان داد که این مقادیر نشان دهنده اهمیت انتخاب رقم این گونه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 890

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1011-1021
تعامل: 
 • استنادات: 

  926
 • بازدید: 

  6237
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6237

دانلود 29629 استناد 926 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  317-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  11331
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11331

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
litScript