نتایج جستجو

69

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OMAR S.H.

نشریه: 

SCIENTIA PHARMACEUTICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  26074
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26074

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALATBARY A.R. | ZARRINJOEI G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  229-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  23251
 • دانلود: 

  17742
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23251

دانلود 17742 استناد 537 مرجع 0
نشریه: 

داروهای گیاهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  257-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  899
 • دانلود: 

  380
چکیده: 

مقدمه و هدف: اولئوروپین ماده اصلی برگ زیتون است که اکثر خواص فارموکولوژیک برگ زیتون مربوط به آن می باشد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی امکان به کارگیری برگ زیتون در صنایع غذایی (صنعت کیک) و به دنبال آن استفاده از خواص دارویی آن است.روش تحقیق: در تحقیق حاضر عصاره اتانولی برگ زیتون در سطوح 0، 0.1، 0.2، 0.3، 0.4 گرم (نسبت به 50 گرم آرد) به خمیر کیک اسفنجی افزوده شد و میزان اولئوروپین آن به وسیله دستگاه HPLC اندازه گیری شد، هم چنین آزمون حسی هدونیک پنج نقطه ای با حضور بیست پنلیست انجام گرفت و صفاتی مانند طعم، پس طعم، بافت، رنگ، بو و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج و بحث: طبق آزمون حسی انجام شده، نمونه حاوی 0.1 گرم عصاره، از نظر فاکتورهای طعم و پس طعم تفاوت معنی داری با نمونه شاهد نداشت؛ علاوه بر آن در مورد فاکتور بافت، نمونه های حاوی 0.1 و 0.2 گرم عصاره از نظر مصرف کننده تفاوت معنی داری با نمونه شاهد نداشتند. به طور کلی تنها سطح 0.1 گرم عصاره (به ازای 50 گرم کیک) از نظر مصرف کننده قابل پذیرش بود که در آن 0.003 گرم اولئوروپین موجود بود. هم چنین از نظر میزان چربی، پروتئین و خاکستر اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد.توصیه کاربردی/ صنعتی: برگ زیتون حاوی اولئوروپین به عنوان منبع غنی از مواد فنولیک با خواص دارویی فراوان می تواند در صنایع غذایی به خصوص کیک استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 899

دانلود 380 استناد 0 مرجع 17
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  10-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42598
 • دانلود: 

  12301
چکیده: 

Background: Deltamethrin (DM) is a synthetic pyrethroid insecticide that can elicit neurotoxicity, and lead to apoptosis. There is accumulating evidence that OLEUROPEIN (OE) has anti-apoptotic effect. This study aimed at determining the DM toxicity and anti-apoptotic effect of OE pretreatment in cerebellar Purkinje neurons.Materials and Methods: Rats were randomly divided into four groups as follow: DM treated group (12.5 mg/kg; single dose), OE treated group (20 mg/kg per day), DM plus OE treated group, and vehicle group. Sections of cerebellum were taken 24 hours after deltamethrin injection and studied for histopathological and immunohistochemistry assessments.Results: Further characteristics of degeneration in Purkinje neurons were observed in DM group compared with DM plus OE group. Compared with DM group (9.56±1.69), the positive staining for Bax in Purkinje neurones decreased in DM plus OE group (2.99±0.50) but upper than OE (0.72±0.15) and vehicle (0.57±0.03) groups. Compared with DM group (0.50±0.05), the positive staining for Bcl-2 in Purkinje neurons increased in DM plus OE group (3.29±0.18) but lower than OE (4.38±0.80) and vehicle (5.87±1.93) groups.Conclusions: Our results suggest that DM induces apoptosis in Purkinje cells which is subsided by OLEUROPEIN.

آمار یکساله:  

بازدید 42598

دانلود 12301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  564-573
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

زمینه و هدف افسردگی هنوز هم یکی از اختلالات چالش برانگیز و گسترده با علل پیچیده است. اخیرا نقش رژیم غذایی سالم و روغن زیتون در بهبود افسردگی ادعا شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات حفاظتی اولیوروپین بر افسردگی ناشی از استرس مزمن در موش سوری طراحی شده است. روش بررسی جهت القاء استرس مزمن chronic restraint stress (CRS) موش ها به مدت دو هفته روزانه 2 ساعت در معرض استرس بی حرکتی در دستگاه Restrainer و سپس 2 دقیقه شوک الکتریکی با قدرت نیم میلی آمپر قرار گرفتند. موش های تحت استرس مزمن در 5 گروه شامل کنترل (دریافت کننده حلال دارو)، درمان (اولیوروپین در دوزهای 5/7، 15، 30 میلی گرم بر کیلوگرم) و کنترل مثبت (دیازپام) قرار گرفتند. تست رفتاری شامل تست شنای اجباری و معلق ماندن از دم بود. نتایج در موش های CRS دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم اولیوروپین سبب کاهش معنی دار بی حرکتی در آزمون معلق ماندن از دم و دوزهای 15 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم آن سبب کاهش معنی دار بی حرکتی در آزمون شنای اجباری شد (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAYOUB G. | SULAIMAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  428-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  12069
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12069

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ESMAILIDEHAJ MANSOUR | MIRHOSSEINI SEYED JALIL | REZVANI MOHAMMAD EBRAHIM | RASULIAN BAHRAM | MOSADDEGHMEHRJARDI MOHAMMAD HOSSEIN | HAGHSHENAS DAMOON

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1255-1263
تعامل: 
 • استنادات: 

  1078
 • بازدید: 

  53559
 • دانلود: 

  21910
چکیده: 

In this study, it was surveyed to know whether an oral single dose of OLEUROPEIN could mimic the cardiac preconditioning in rats’ hearts or whether its prolonged oral administration could protect the heart against the aconitine-induced arrhythmia in rats.Eighty male Wistar rats were divided into two series (n=8 in each group). In the first series, all groups (except the control (Con) group) were given a single oral dose of OLEUROPEIN (20 mg/Kg) 1, 3, 24 and 48 h before the infusion of aconitine. In the second series, except the Con group, the other four groups were given oral OLEUROPEIN (20 mg/Kg/day) for 3, 7, 14 and 28 days, before the infusion of aconitine. Electrocardiogram was recorded to monitor arrhythmia.Data of the first series showed that the initiation time of arrhythmia, the initiation of ventricular tachycardia (VT), the numbers of reversible ventricular fibrillation (VF) and the death time had no significant difference compared with Con group. In the second series, a significant protection was occurred only in the 28 days group that was evident with increased initiation time of arrhythmia, increased initiation time of VT, and increased the number of reversible VF and death time in compared to the Con group.The findings of this study show that the oral administration of a single dose of OLEUROPEIN could not mimic the preconditioning effects in rat hearts, but the prolonged administration of OLEUROPEIN for about four weeks could protect the heart against aconitine-induced arrhythmia.

آمار یکساله:  

بازدید 53559

دانلود 21910 استناد 1078 مرجع 0
نویسندگان: 

HALOUI E. | MARZOUK B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  128-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  8655
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8655

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

OZKAYA F.D. | OZKAYA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  12291
 • دانلود: 

  19499
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12291

دانلود 19499 استناد 409 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1372-1380
تعامل: 
 • استنادات: 

  216
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

مقدمه: دیابت شایع ترین اختلال اندوکرینی است که مشخصه آن هیپرگلیسمی است. افزایش استرس اکسیداتیو و تغییر میزان آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در پاتوژنز دیابت ایفا می کند. بیشتر داروهای پائین آورنده قند خون که برای درمان دیابت، مورد استفاده قرار می گیرند در دراز مدت عوارض جانبی دارند. بنابراین، امروزه برای کنترل دیابت و عوارض آن، استفاده از داروهای گیاهی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر اوائوروپین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بافت قلب وفاکتورهای التهابی سرم را در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی کردیم. روش بررسی: در این مطالعه تعداد 30 سر رت نر نژاد ویستار با وزن30 ± 190 گرم به صورت تصادفی انتخاب و به 3 گروه (10= n) تقسیم شدند. گروه کنترل: رت های سالم دست نخورده، گروه دیابتی: رت های دیابتی شده با استرپتوروتوسین وگروه تیمار: رت های دیابتی شده که عصاره اولئوروپین با دوز60 میلی گرم به ازاءکیلوگرم وزن در هر روز بدن از طریق گاواژ به مدت 30 روز دریافت کردند. در پایان دوره مطالعه، غلظت سرمی گلوکز و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بافت قلب اندازه گیری شد. داده های به دست آمده با استفاده ازنرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون های تعقیبی Duncan-post hoc مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج: نشان داد که غلظت سرمی گلوکز در گروه تیمار نسبت به گروه دیابتی به طور معنی داری کاهش یافته است (0001/0 >p). هم چنین، فعالیت آنزیم های TAC, SOD و GPX در گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتی به طور معنی داری افزایش یافت (0001/0> p). نتیجه گیری: نتایج: مطالعه حاضر نشان داد که اولئوروپین قادر است از افزایش قند خون در موش های صحرایی دیابتی شده جلوگیری نماید و سیستم آنتی اکسیدانی بافت قلب را تقویت کند.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 167 استناد 216 مرجع 1
litScript