نتایج جستجو

36131

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3614

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نصیری محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این بررسی جوانه های انتهایی و جانبی (قطعات گره دارای دو جوانه) از پایه های برتر موجود در رویشگاه طبیعی زیتون از جمله طارم، منجیل، رودبار و گرگان و نیز پایه های موجود در موسسه محل تحقیق در فصول مختلف سال برداشت شد و پساز اعمال تیمارهای ضدعفونی کننده با دو عامل کلرور مرکوریک و هیپوکلریت سدیم و نیز تلفیقی از آنها، روی دو محیط کشت پایه MS و OM استقرار یافتند. نمونه های مستقر شده جهت تحریک شاخه زایی به همان دو محیط پیشین حاوی BAP (1-3 میلی گرم در لیتر) منتقل شدند. پس از تولید تعداد کافی شاخه، شاخساره ها به دنبال یک مرحله زیرکشت در محیط MS فاقد هورمون به محیط ریشه زا که همان محیط MS با کاهش غلظت نیترات و مقادیری از دو اکسین IBA و NAA (0.5-2 میلی گرم در لیتر) است به طور جداگانه منتقل شدند. همزمان با شروع مرحله ریشه زایی و نیز کاربرد اکسین از تیمار تاریکی نیز استفاده شد. نمونه های ریشه دار شده به گلدانهای حاوی پرلیت، ورمیکولیت، شلتوک و ماسه بادی (1:1:1:1 حجمی) منتقل شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که بهترین زمان برای نمونه برداری اواسط پاییز و مناسبترین تیمار ضدعفونی کننده استفاده از کلرور مرکوریک 0.1% به مدت 2 دقیقه پس از دیپ الکلی و مسواک کشی با مایع ظرفشویی و شستشو در جریان مداوم آب به شمار می روند. در بررسی حاضر کاربرد قارچکشها اثری در کاهش آلودگی قارچی نشان ندادند. مناسبترین محیط جهت استقرار نمونه ها OM کامل حاوی 0.5ppm از BAP و محیط مطلوب شاخه زایی MS کامل حاوی 1ppm از BAP بود. مطلوبترین شرایط جهت ریشه زایی شاخساره ها، استفاده از محیط MS N/2 حاوی 1ppm از هورمون IBA و نگهداری آنها به مدت یک هفته در تاریکی مطلق بود. اگرچه کاربرد آنتی بیوتیکها جهت حذف آلودگیهای باکتریایی به حذف موقت آنها منجر شد، ولی رشد نمونه ها تحت تاثیر قرار گرفت (تیمار مناسب کاربرد کربنیسیلی باغلظت 300ppm بود). روش مناسب حذف آلودگی باکتریایی این گیاه، استفاده از جوانه های انتهایی و زیر کشتهای سریع در مراحل نخستین کشت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  467
چکیده: 

تاثیر نوع سیتوکینین و تعداد واکشتها بر سرعت ریزازدیادی زیتون رقم دزفول بررسی شد. جداکشتهای تک گره ای از یک گیاه گلخانه ای 4 ساله در محیط کشت پایه DKW دارای کربوهیدرات مانیتول(gl-130) و هورمونهای 2- ایزوپنتنیل آدنین (2-ip) یا بنزیل آمینو پورین (4mgl-1) (BAP) کشت شدند. سرعت رشد ریز قلمه ها، تعداد گره ها و نوساقه های حاصل از هر جداکشت در محیط کشت دارای هورمون BAP بیش از محیط دارای 2ip بود. به منظور بررسی تاثیر تعداد واکشتها، نوساقه های سترون حاصل (5-4 گره) برای ریز ازدیادی در مراحل بعد استفاده شدند. واکشتها با فواصل 45 روز انجام شد. سرعت رشد در واکشت اول در نمونه هایی که از محیط کشت دارای هورمون 2ip به محیط کشت دارای BAP واکشت شده بودند افزایش معنی داری را نشان داد. در واکشت دوم شاخصهای رشد درنمونه هایی که از ابتدا در محیط کشت دارای هورمون 2ip کشت شده بودند بیش ازنمونه های حاصل از محیط دارای BAP بود. نتایج واکشتهای جوانه های جانبی ساقه ها در شیشه نشان داد که تکرار واکشتها منجر به کاهش سرعت ریز ازدیادی (کاهش تعداد گره ها) می گردد. به طوریکه افزایش تعداد واکشتها در همه تیمارها منجر به کاهش تعداد گره ها و نو ساقه ها در هر جداکشت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 467 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  37-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

دما مهمترین عامل محیطی است که گلدهی و میوه دهی زیتون را تحت تاثیر قرار می دهد. دماهایی که باروری را تحریک می کنند، و دماهایی که سبب آسیب به درخت یا محصول آن می شوند، برای تعیین سازگاری مهم هستند و باید مورد بررسی قرار گیرند. این تحقیق حداقل دماهای روزانه 12.5 > و < صفر و حداکثر 21.1 > و < 12.5 درجه سانتیگراد اول اکتبر تا آخر مه را برای 10 ایستگاه نواحی زیتون خیز و در حال کشت کشور و یک ایستگاه کنترل، با استفاده از مدل سازگاری دمایی، بررسی نموده است. همچنین برای تعیین احتمال آسیب دماهای بالا طی دوره گلدهی در هر ناحیه، دماهای برابر و بیشتر از 37.8 درجه تحلیل شده اند. جهت مشخص شدن خسارت ایجاد شده به وسیله آخرین یخبندان بهاری، دماهای مساوی و کمتر از صفر درجه، که طی دوره گلدهی در هر ناحیه رخ داده است، مورد بحث قرار گرفته اند. مدل مذکور شاخص هایی را ارایه کرده است که نشان می دهد ایستگاه های شیراز، منجیل، گرگان، گنبد و سرپل ذهاب الگوی دمایی مشابه نواحی زیتون خیز دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 254 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1451
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

سیستم های کشت بافت گیاهی دارای کارآیی بالایی در مواردی مانند ازدیاد انبوه گیاهان عاری از بیماری و همچنین اصلاح ژنتیکی هستند. با توجه به این موارد و اهمیت محصول زیتون آزمایش هایی جهت بررسی استقرار درون شیشه ای سه رقم زیتون انجام شد. به این منظور، ریزنمونه های تک گره از گیاهان بالغ گلدانی ارقام زرد، دزفول و مانزانیلا گرفته شدند. برای تشخیص بهترین تیمار ضدعفونی غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم و کلریدجیوه مورد آزمون قرار گرفتند. جهت بهینه سازی استقرار شاخساره ها نیز سه زمان نمونه گیری (نیمه ماه های بهمن، اردیبهشت و مرداد) و سـه محـیط کشت OM، MS و MS با نصـف غلـظت عناصر پرمصـرف (1.2MS) مقایسه شدند. عامل عمده آلودگی نمونه ها و اثر کنترل کننده آنتی بیوتیک سفوتاکسیم بررسی شد. همچنین تاثیر دو نوع سایتوکاینین بنزیل آدنین و زآتین در استقرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، مناسب ترین تیمار ضدعفونی عبارت از تیمار ریزنمونه ها با محلول 0.1 درصد کلرید جیوه به مدت 3 دقیقه و 3 مرتبه آبشویی با آب مقطر استریل بود. بهترین نتایج استقرار با استفاده از ریزنمونه های گرفته شده در نیمه مرداد و در محیط 1.2MS به دست آمد. عامل عمده آلودگی، باکتری Pseudomonas تشخیص داده شد و کنترل بهتر آلودگی با استفاده از آنتی بیوتیک سفوتاکسیم به میزان 100 میلی گرم در لیتر میسر گردید. اضافه کردن بنزیل آدنین به میزان 0.5 میلی گرم در لیتر در محیط کشت 1.2MS باعث بهبود استقرار ریزنمونه ها شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1451

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  295-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر میانگین گیری متحرک، از عملکرد زیتون، حذف اثر سال آوری و خالص سازی داده ها جهت مطالعه ی سازگاری برخی ژنوتیپ های زیتون انجام شده است. مواد و روش ها: جهت دستیابی به اهداف، از 100 ژنوتیپ و رقم طی 6 سال باغی، از سال1391تا 1396، کاشته شده در ایستگاه تحقیقاتی طارم استان زنجان استفاده شده است. این آزمایش بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. پس از جمع آوری داده های عملکرد بر اساس کیلوگرم/درخت، به منظور تصحیح داده ها به وسیله روش میانگین گیری متحرک و حذف اختلال ناشی از اثر ژنوتیپی سال آوری، به ترتیب تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده های اصلی و تصحیح شده، انجام شد. یافته ها: نتایج نشان دادند، که سهم جزء محیطی واریانس کل برای داده های تصحیح شده از74/35 درصد به 61/19 درصد کاهش یافته است. همچنین مقدار جزء وراثت پذیر از 02/15 به 51/38 درصد افزایش یافته است. آزمون-t استیودنت جفت شده روی جفت سال های متناظر وجود اختلاف قابل ملاحظه ی بین میانگین داده های اصلی و تصحیح شده را تایید نمود. با استفاده از ضریب تغییرات ژنوتیپی و میانگین عملکرد مشخص گردید که حداقل دو ژنوتیپ ‘ KHBA’ و ‘ NO7’ و رقم مانزانیا مشمول تغییر وضعیت سازگاری برای دو نوع داده می باشند. همچنین با توجه به هشت پارامتر سازگاری محاسبه شده ی دیگر، در غالب حالات جایگاه ژنوتیپ ها با تغییر رتبه همراه بوده است. نتیجه گیری: در نهایت مشخص شد، دخالت دادن یا حذف اثر درونی سال آوری می تواند به طرز چشمگیری در انتخاب ژنوتیپ سازگار موثر باشد. با توجه به اهمیت حذف اثرات سال آوری در دوره مطالعه، نیاز است تا محاسبات سازگاری برای مواد ژنتیکی آزمایشی، برروی داده های تصحیح شده اعمال گردد تا حقیقت پتانسیل ژنتیکی ژنوتیپ ها برای نمود سازگاری واقعی و وراثت پذیر مشخص گردد

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

با استفاده از محیط کشت (Olive medium initial) اثر غلظت های 0.5، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر زآتین در القای شاخساره در قلمه های تک گروهی زیتون رقم دزفولی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در غلظت 2 میلی گرم در لیتر این سیتوکینین بیشترین تعداد برگ و جوانه در این رقم می تواند القا شود. در این محیط کشت در اکثر غلظت های یاد شده یک پینه فشرده در انتهای قلمه در مجاروت محیط کشت تشکیل می گردید که با انتقال این پینه به محیط کشت با 2 میلی گرم در لیتر زآتین امکان القای جوانه شاخه میسر می شد. البته استفاده از غلظت های 5، 1، 2 میلی گرم در لیتر بنزین آمینوپورتن در همان محیط کشت القا شاخساره در این رقم را در پی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 116 استناد 1 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

به منظور ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ارقام زیتون، آزمایشی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار تنش خشکی در سه سطح شاهد، تنش ملایم و تنش شدید (به ترتیب 90، 55 و 35 درصد رطوبت ظرفیت زراعی) روی نهال های یک ساله دوازده رقم زیتون اعمال شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش محتوای نسبی آب برگ و هدایت روزنه ای در همه ارقام شد. نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی در همه ارقام در شرایط تنش نسبت به شاهد افزایش یافت. با توجه به این که شاخص های تحمل به تنش (STI)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و میانگین هارمونیک (HARM) بیشترین همبستگی را با درصد رشد نسبی در شرایط شاهد و تنش شدید داشتند، به عنوان شاخص هایی مناسب جهت گزینش ارقام متحمل به خشکی نهال زیتون شناخته شدند. بر اساس این شاخص ها و تجزیه به مولفه های اصلی، ارقام میشن، کنسروالیا و سویلانا دارای پایداری رشد در شرایط تنش و متحمل به خشکی بودند. مطابقت نسبتا زیادی بین ارزیابی ارقام بر اساس شاخص های محاسبه شده و سایر صفات مورد مطالعه وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 334 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  52-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  917
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

زمینه و هدف: زیتون (OLEA EUROPAEA L.) از خانواده OLEAceae است و در طب سنتی روغن زیتون به عنوان یک ماده تسکین دهنده درد معرفی شده است، در این تحقیق اثر ضد دردی روغن زیتون در موش کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، اثر ضد دردی روغن زیتون توسط آزمون فرمالین و آزمون اسید استیک مورد بررسی قرار گرفت. روغن زیتون در مقادیر حجمی 1، 5 و 10 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن، مرفین در دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن و ایندومتاسین در دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به عنوان داروهای ضد درد استاندارد به صورت درون صفاقی تزریق گردیدند. حیوانات گروه کنترل هیچ گونه تیماری دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: روغن زیتون تنها موجب کاهش معنی داری در درد القا شده در فاز ثانویه آزمون فرمالین شد (p<0.001). روغن زیتون در آزمون اسید استیک نیز، تعداد انقباضات شکمی را به صورت معنی داری کاهش داد (P<0.001).نتیجه گیری: روغن زیتون موجب کاهش درد التهابی (فاز ثانویه آزمون فرمالین و آزمون اسید استیک) می شود، اما تاثیری بر کاهش درد نوروژنیک (فاز اولیه آزمون فرمالین) ندارد، هر چند مطالعات بیشتری برای تعیین اثرات درمانی آن مورد نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 917

دانلود 338 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

JAVADI T. | ARZANI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69624
 • دانلود: 

  32635
چکیده: 

Pollen grains of five olive cultivars (OLEA EUROPAEA L .) were examined, using Scanning Electron Microscopy (SEM) for identification purposes. Four measurements, polar axis (P), equatorial diameter (E), P/E ratio and exine patterns were made. Forty pollen grains of each cultivar were viewed before finally selecting a representative pollen grain. Polar diameter ranged between 22.76 μm for the ‘Mary’ and 28.58 μm for the ‘Shengeh’ ‘Zard’ and ‘Roghani’ cultivars exhibited incomplete closure of the meshes. ‘Zard’ and ‘Shengeh’ cultivars had thick muri but ‘Roghani’, ‘Mary’ and ‘Fishomi’ possessed thinner muri. Scanning electron analysis of pollen grain revealed that specific differences including variation in size and form of the meshes are exist among cultivars. The differences in the exine pattern may help for the identification of some cultivars.  

آمار یکساله:  

بازدید 69624

دانلود 32635 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  184-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

یکی از اثرات اسید جیبرلیک تسریع در رشد رویشی گیاهان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اسید جیبرلیک روی میزان رشد رویشی نهال های جوان زیتون می باشد. در این پژوهش اثرات اسید جیبرلیک (0، 250، 500 و 750 میلی گرم در لیتر) بر رشد رویشی نهال های جوان (حاصل از قلمه) زیتون در دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا در آمد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی شامل: ارتفاع ساقه، طول میانگره، سطح برگ و ریشه، وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظت 750 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک به طور معنی داری موجب افزایش طول ریشه (157 سانتی متر)، وزن تر و خشک برگ (به ترتیب 15.30 و 6.61 گرم)، وزن تر و خشک ساقه (به ترتیب 31.62 و 17.85 گرم) و وزن تر و خشک ریشه (به ترتیب 15.04 و 6.34 گرم) نسبت به شاهد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 177 استناد 0 مرجع 18
litScript