نتایج جستجو

836

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

84

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  777-788
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  288-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

زنبورهای گال زای بلوط در میان زنجیره های غذایی در اکوسیستم جنگلی زاگرس وابستگی زیادی به این درختان دارند. زنبورهای گال زای زیر خانواده Cynipinae با دارا بودن 1380 گونه، مسبب ایجاد جذاب ترین گال های گیاهی با ساختاری بسیار پیچیده در دنیا هستند. در این پژوهش به منظور بررسی پراکنش و تنوع گونه ای زنبورهای گال زای بلوط، نمونه برداری از گال ها با توجه به جمع آوری نسل جنسی و غیرجنسی زنبورهای گال زای بلوط به ترتیب در اردیبهشت و مهرماه سال 1398 انجام شد. گال های جمع آوری شده از مناطق قاسم رش، شلماش و کانی رش در داخل پاکت های کاغذی به آزمایشگاه منتقل شدند. از هر نوع گال 50 عدد به-طور مجزا جمع آوری و در ظروف پرورش که با تور بسته و امکان تهویه مناسب هم داشت، قرار داده شد. حشرات خارج شده از گال ها بر اساس خانواده، جنس و گونه شناسایی شدند. شاخص های تنوع و یکنواختی شانن و سیمسون و همچنین غنای گونه-ای نیز محاسبه شدند. در این بررسی تعداد 22گونه زنبور گال زا متعلق به جنس-های Andricus، Chilaspis، Cynips و Neuroterus (5 گونه نسل جنسی در بهار و 17 گونه نسل غیرجنسی در تابستان-پاییز) شناسایی شدند. از مناطق قاسم رش، شلماش و کانی رش به ترتیب 18، 14 و 15 گونه زنبور گال زای بلوط جمع آوری شد. بیشترین فراوانی در تمامی مناطق مربوط به گونه Neuroterus numismalis بود. بیشترین غنای گونه ای زنبورهای گال زای بلوط در منطقه قاسم رش به ثبت رسید. شاخص های تنوع گونه ای و یکنواختی محاسبه شده در تمامی مناطق یکسان و از اختلاف معنی داری برخوردار نبودند.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

بذر بلوط به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، تا حد زیادی پیش و پس از ریزش در معرض حمله ی سخت بالپوشان، بال پولکداران و دیگر حشرات قرار می گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسیتأثیر خسارت حشرات بذرخوار بلوط بر زادآوری بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl. ) در جنگل های بلوط شهرستانایلام (دره ی ارغوان) انجام گرفت. به این منظور در شش نقطه ی مختلف (در جهت جنوبی و طبقات مختلف ارتفاعی)، بذور درختان بلوط جمع آوری شد. بذور جمع آوری شده (در هر طبقه ی ارتفاعی 10 پایه بلوط و از هر پایه 100 بذر) به آزمایشگاه انتقال یافت و پس از توزین با ترازوی دیجیتالی، به منظور زمستان گذرانی آفات بذرخوار در درون ظروف پلاستیکی قرار داده شد. تعداد دیگری از بذور آلوده و سالم جمع آوری شده نیز به منظور بررسی تأثیر آفات بر قدرت جوانه زنی آنها در نهالستان کشت شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در منطقه ی تحت بررسی دو آفت بذرخوار بلوط به نام هایسرخرطومی بذرخوار بلوط (Curculio glandium Marsham) و پروانه ی بذرخوار بلوط (Cydia fagiglandana Zeller) به بذور درختان بلوط خسارت می زنند. خسارت سرخرطومی بذرخوار 9/71 درصد و خسارت پروانه ی بذرخوار 1/28 درصد بود. بیشترین و کمترین آلودگی به آفات بذرخوار به ترتیب در طبقه های ارتفاعی 1900 و 1700 متری از سطح دریا بود. درصد جوانه زنی بذور سالم 8/74 و درصد جوانه زنی بذور آفت زده 2/25 به ثبت رسید. درصد آلودگی بذور ریخته شده در زیر درختان 4/60 و درصد آلودگی بذور آلوده روی تاج درختان 6/39 بود. همچنین بذور سالم میانگین وزنی بیشتری از بذور آلوده در سطح 5 درصد داشتند؛ بنابراین در هنگام کاشت بذر بلوط باید از کاشت بذرهایی که از ارتفاعات بالا جمع آوری می شوند و علائم و نشانه های آفات بذرخوار را دارند اجتناب کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

khabazi Mostafa | khabazi Mostafa

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34181
 • دانلود: 

  10673
چکیده: 

OAK forests of Zagros mountainous ridge, provide important ecosystem services that play a major role in local communities' survival. Nearly all communities in the vicinity of these valuable forested areas are dependent on the ecosystem services from different views like water, fuel, and husbandry. Different factors like human activities, miss management, climate change, OAK roller moth population outbreak threat these valuable ecosystems survival and sustaining. To document the effect of these factors on the canopy covers change during recent years, we used ASTER satellite data and NDVI algorithm to document Kamfirouze OAK forests canopy cover changes. Our analysis indicates that in spite of an increase in planted lands (29. 35%) in recent decades, the total area of these forests decreased by 15. 1 percent and bare lands area has been decreased by up to 7. 5% as well. Decreasing trend of the forest canopy cover can be related to the land-use change as the most important factor as well as other factors like illegal timber consumption in the area. The overall finding of this project confirms a more than 10 percent decrease in recent years.

آمار یکساله:  

بازدید 34181

دانلود 10673 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  415-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

جنگل های زاگرس با وسعتی بالغ بر شش میلیون هکتار از جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حائز اهمیت هستند که از این مقدار بیش از یک میلیون هکتار دچار خشکیدگی شده است. این تحقیق با انتخاب شش رویشگاه در ارتفاع و جهت شیب متفاوت و بررسی 30 درخت در هر سایت انجام گرفت. نمونه برداری در هر نقطه از یک سطح مشخص با وسعت تقریبی 20 هکتار در ماه های خرداد و مهر انجام گرفت و 20 پارامتر عنصری اندازه گیری شد. به منظور بررسی ارتباط یونومیک و زوال بلوط، پایه های بلوط بر اساس ظاهر شادابی به سه گروه پایه های سالم، در معرض خطر و آسیب دیده دسته بندی شدند. نتایج آنالیز واریانس ویژگی های یونومیک براساس سه عامل فصل، منطقه و شاخص سلامت تاج بیانگر تفاوت معنی دار تعدادی از عناصر از جمله N، P، C، K، C/P، C/K، Fe، Ca، Mg، Na، Cu، Mn، Zn، Si برگ در دو فصل بهار و پاییز بود (05/0P<). همچنین تفاوت معنی داری در میان شش رویشگاه بررسی شده از نظر مقدار C، C/P، Ca، Mg، Cu، Mn، Ni مشاهده شد. از نظر شاخص سلامت نیز در مقدار N، P، C/P، K/P، N/K، C/N تفاوت معنی دار مشاهده شد. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه های اصلی کلیه ی صفات مورد بررسی نیز حاکی از آن بود که می توان از صفاتی که بیشترین تأثیر را در تبیین مؤلفه ی اول دارند، به عنوان عوامل تشخیص زوال استفاده کرد. تحقیق حاضر برآورد دقیقی از ویژگی های یونومیک در بلوط ایرانی را ارائه داده است تا بتوان در قدم بعد راهکارهای مناسب برای افزایش توان مقابله ی گونه های بلوط در برابر ناملایمات محیطی را ارائه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  193-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3206
 • دانلود: 

  383
چکیده: 

درختان جنگلی در نتیجه عوامل مختلفی بر خاک زیر سایه انداز خود تاثیرگذار هستند. مطالعه ارتباط میان درختان و خاک یکی از عوامل اساسی در مدیریت و آمایش جنگل هاست. اکوسیستم جنگلی زاگرس یکی از مهم ترین اکوسیستم های جنگلی در حال تخریب در ایران است. بلوط ایرانی (Quercus brantii) مهم ترین گونه درختی این جنگل هاست. این مطالعه به منظور بررسی اثر درخت بلوط بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سایه انداز در سه منطقه جنگلی اطراف یاسوج صورت گرفت. این تحقیق با استفاده از یک طرح فاکتوریل 2×3×3 (3 عمق، 3 منطقه و 2 فاصله) و در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. نمونه های خاک از 3 عمق 20-0، 40-20 و 60-40 سانتی متری در زیر و خارج سایه انداز برداشته شد. بر اساس نتایج به دست آمده درخت بلوط در اکثر موارد موجب افزایش معنی دار کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم تبادلی، هدایت الکتریکی، آهن، منگنز و روی گردیده و بر میزان pH، کربنات کلسیم معادل و مس کاهش معنی داری داشته است. بر اساس این نتایج تاج پوشش این درخت بر بافت خاک اثر معنی داری نداشته است. با توجه به آثار ذکر شده مشخص می شود که حضور این درختان عامل مهمی در تغییر خصوصیات خاک این جنگل ها بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3206

دانلود 383 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAZDIAN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135941
 • دانلود: 

  39045
چکیده: 

This study is based on extensive field operations in the Zagros-Arasbaran and Hyrcanian habitats been the aim of determining the types and range physiographic of forest OAK trees and their diversity has been identified.Accordingly, a total of 8 species of OAK forest types have been identified as the main species. Quercus Persica Zohary,, Q. infectoria Oliv, Q.libani Oliv Q.magnosquamata Djavanchire in the Zagros habitat.Q.castaneifolia CAM, Q.macrantera Fisch, Q.iberica Krassi in the Hyrcanin habitat and Q.macrantera Fisch Q.komarovii Camus Arasbaran in the Arasbaran habitat. The results also showed that the total area of OAK forest is 5785760 hectares in Iran that about 98 percent of its habitat is located in the Zagros. Iran OAK forests are in Kerishan Mountain in Arasbaran habitat for highest latitude (fig: 1) and eastern longitude of OAK forest growth in Ashkhane Mountain (Khorasan province) and the lowet alititud of OAK forest growth in Parishan mountain (Fars province). About 88 OAK forest type identified that there are about 30 type for Zagros habitate and 35 type for Hyrcanian habitate and 23 type for arasbaran habitate. The forests are growing in the range 350 to 2000 mm of rainfall in the hyrcanian region and about 300 to 500 mm in Arsbarn and 300 to 900 mm in the Zagros region. At least the habitat maps for OAK forests in Iran prepared and published they are with 1: 250000 scales for zagrous and 1: 50000 scale for Hyrcany and Arasbaran habitat.

آمار یکساله:  

بازدید 135941

دانلود 39045 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  107-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

پوشش جنگلی زاگرس یکی از مهمترین اجزای اکوسیستم زاگرس بوده که نقش مهمی در حفاظت آب و خاک این منطقه ایفا می کند. خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات اقلیم شناختی، می تواند تأثیرات چشم گیری روی پوشش جنگلی داشته باشد. ازاین رو آشکارسازی پویایی مکانی جنگل در پاسخ به خشکسالی بسیار مهم است. هدف اساسی این تحقیق آشکارسازی پویایی مکانی پوشش جنگلی لرستان در پاسخ به تغییرات سالانه خشکسالی است. در این راستا مقادیر شاخص بارزشده پوشش گیاهی (EVI) از تصاویر لندست 5 و 8 برای دوره آماری 2000-2017 استخراج گردید. شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، برای دوره آماری مذکور با استفاده از آمار بارش ماهانه 9 ایستگاه سینوپتیک منطقه محاسبه شد. با استفاده از تحلیل همبستگی مکانی ارتباط بین مساحت سالانه پوشش جنگلی و شاحص خشکسالی بررسی شد و در نهایت تابع حساسیت تغییرات مکانی پوشش جنگلی با برازش یک مدل خطی به دست آمد. نتایج حاصل از نمونه برداری های میدانی نشان داد که آستانه EVI > 0. 4 را می توان به عنوان آستانه پوشش جنگلی استان در نظر گرفت. تحلیل همبستگی بیانگر آن بود که سری زمانی 18 ساله پوشش جنگلی، 68/0 با شاخص SPI همبستگی داشته است که این میزان همبستگی در سطح اطمینان 95/0 معنی دار بوده است. نتایج حاصل از توسعه تابع حساسیت به تغییرات شاخص SPI بیانگر آن بود که پهنه پوشش جنگلی دارای آستانه سبزینگی تعیین شده، حساسیت قابل توجهی به خشکسالی دارد، به نحوی که به ازای هر 1/0 واحد تغییر در شاخص SPI میزان مساحت پهنه پوشش جنگلی 14880 هکتار در همان جهت تغییر خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  606-616
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

به منظور بررسی کاربرد روش های عددی ریرفکشن و جک نایف درارزیابی غنای گونه ای جنگل های بلوط بانه استان کردستان، سه منطقه کمتردست خورده، تخریب متوسط و تخریب شدید انتخاب شدند. 3 قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی مشابه از هر منطقه انتخاب و در هر قطعه، 3 پلات 400 مترمربعی (برروی ترانسکت و در فاصله 100 متری) جهت برداشت اطلاعات فلورستیک پیاده شدند. در هر قطعه نمونه نوع و فراوانی گونه های علفی در 5 میکروپلات به ابعاد 5/1×5/1 متر مورد بررسی قرار گرفت. از روش های ریرفکشن و جک نایف در کنار شاخص های تعداد گونه؛ مارگالف و منهنیک استفاده شده و با آزمون توکی مورد مقایسه قرار گرفت. مقادیر میانگین شاخص مارگالف برای جنگل کمتر دست خورده، جنگل با تخریب متوسط و جنگل با تخریب شدید به ترتیب 254/6، 803/4، و 759/2 برآوردشد و میانگین شاخص منهینیک به ترتیب 628/1، 263/1 و794/0 بدست آمد و میانگین شاخص تعداد گونه به ترتیب 56/41، 11/32، 33/18 محاسبه شد. همچنین تفاوت معنی دار شاخص های فوق در بین سه تیمار مشاهده شد. همچنین مقدار غنای گونه ای برآوردشده به روش ریرفکشن برای جنگل کمتر دست-خورده، جنگل با تخریب متوسط و جنگل با تخریب شدید به ترتیب 56/40، 99/30، و 96/17 بود و مقدار غنای گونه ای به روش جک نایف برای تیمارها با استفاده از 9 پلات به ترتیب 149، 7/143، و 11/98 برآورد شد. به طورکلی با توجه به متفاوت بودن حجم نمونه ها روش های ریرفکشن و جک نایف می تواند برآورد دقیق تری از غنای گونه ای ارائه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
litScript