نتایج جستجو

516

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

52

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  54-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103420
 • دانلود: 

  42161
چکیده: 

Nanofluid is a new class of heat transfer fluids engineered by dispersing metallic or non-metallic nanoparticles with a typical size of less than 100 nm in the conventional heat transfer fluids. This article aims to investigate the overall and convection heat transfer coefficient and Nusselt number of Al2o3-water Nanofluid flowing in a horizontal double pipe heat exchanger under turbulent flow (14000 £Re£ 26500) conditions. Al2o3 nanoparticles with diameter of 20 nm dispersed in Deionized water with volume concentrations of 0.1% £ j £ 0.3% vol. are used as the test fluid. The results show that the overall and convection heat transfer coefficient and Nusselt number of Nanofluid were approximately 15% -21% greater than that of pure fluid. Additionally, the heat transfer coefficient and Nusselt number increase with an increase in flow rate, Reynolds number, nanoparticle concentration and Nanofluid temperature. Finally, the new correlations were proposed for predicting the Nusselt number of the Nanofluids, especially. Employing particles of nanometer dimension suspended in solution as Nanofluid shows considerable increase in the Nanofluid thermal conductivity and heat transfer coefficient which result in increasing heat transfer and decreasing operational cost.

آمار یکساله:  

بازدید 103420

دانلود 42161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TODD P.O. | PATRICK E.PH. | RAVI S.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  33102-33102
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  19900
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19900

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

انتقال حرارت جابجایی ترکیبی یک نانو سیال، شامل آب و ذرات اکسید آلومینیوم، درون یک لوله افقی، برای جریان آرام به صورت عددی شبیه سازی شده است. معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی با رویکرد حجم کنترل با دقت مرتبه دوم گسسته شده و کوپلینگ سرعت و فشار با استفاده از الگوریتم سیمپل انجام شده است. برای لحاظ کردن جابجایی آزاد، تغییرات چگالی سیال با رابطه بوسینسک برحسب دما تغییر می کند. از مدل دوفازی مخلوط همگن با به کارگیری خواص موثر برای مدل سازی جریان دوفاز نانوسیال استفاده شده است. شبکه بندی به صورت باسازمان انجام شده و کنار دیواره ها شبکه لایه-مرزی ایجاد شده است. مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تجربی بیانگر دقت قابل قبول شبیه سازی عددی بوده است. شبیه سازی در دو حالت عدد ریچاردسون و شارحرارتی ثابت به صورت پایا انجام شده و تغییرات ضریب جابجایی و عدد ناسلت در شرایط مختلف به صورت نمودار ارایه شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که در حالت شار حرارتی ثابت انتخاب رابطه مناسب برای ضریب هدایت حرارتی موثر تاثیر قابل ملاحظه ای بر دقت نتایج بدست آمده خواهد داشت. بررسی نتایج نشان داد که در حالت عدد ریچارسون ثابت هر دو رابطه نتایج مشابه ای برای مقدار ضریب جابجایی می دهند به طوری که با افزایش درصد کسر حجمی نانوذره مقدار ضریب جابجایی افزایش می دهد. این در حالی است که در حالت شارحرارتی ثابت نتایج بدست آمده عکس یکدیگر است. به صورتی که با افزایش غلظت نانوذرات، در یک رابطه افزایش ضریب انتقال حرارت و در دیگری کاهش ضریب انتقال حرارت مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  900-909
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  29769
 • دانلود: 

  26557
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29769

دانلود 26557 استناد 448 مرجع 0
نویسندگان: 

AMR ELAHI A. | HAMIDI ALI ASGHAR | RASHIDI A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105684
 • دانلود: 

  46662
چکیده: 

In this investigation the silicate nano structure of MCM-41 has been used for the production of Nanofluid. The particles have negligible heat conductivity and therefore by their dispersion in a base fluid like water, it is possible to study the increase of heat conductivity due to the Brownian motion effects. In this work a suitable apparatus for the measurement of heat conductivity has been built and calibrated and then using the apparatus and preparing suitable Nanofluids, the conductivity and the volumetric heat capacities have been measured. Experimental results show that the preparation time of the Nanofluid using the ultrasonic method has pronounced effect on the increase of the conductivity. A twenty four hours preparation time for the Nanofluid containing 2.5% (vol) of the particles results in a 7% increase in the conductivity of the base fluid while showing no significant increase in the volumetric heat capacity. Investigating the effect of increasing the temperature and volumetric percentage of the particles it can be deduced that Brownian nano particles movement is one of the main factors in increasing the thermal Nanofluids conductivity.

آمار یکساله:  

بازدید 105684

دانلود 46662 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHARMA V. | Chowdhary a. | GUPTA U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  765-777
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49023
 • دانلود: 

  33903
چکیده: 

The influence of rheological behavior on the natural convection in a dielectric Nanofluid with vertical AC electric field is investigated. The rheology of the Nanofluid is described by Maxwell model for calculating the shear stresses from the velocity gradients. The employed model introduces the combined effects of movement of the molecules of the fluid striking the nanoparticles, thermophoresis and electrophoresis due to embedded nanoparticles. The exact solutions of the eigen model value problem for stress-free bounding surfaces are obtained analytically using one term Galerkin method to find the thermal Rayleigh number for onset of both non-oscillatory (stationary) and oscillatory motions. It is found that the oscillatory modes are possible for both bottom and top-heavy distributions of nanoparticles. It is observed that the value of critical Rayleigh number is decreased by a substantial amount with the increase in electric field intensity, whereas role of viscoelasticity (time relaxation parameter) is to hasten the occurence of oscillatory modes appreciably. The thermal Prandtl number is found to delay the occurence of oscillatory modes. These results are also shown graphically.

آمار یکساله:  

بازدید 49023

دانلود 33903 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZHOU L.P. | WANG B.X. | PENG X.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  172085-172085
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  27421
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27421

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  135
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  331-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  204
 • بازدید: 

  2732
 • دانلود: 

  23586
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2732

دانلود 23586 استناد 204 مرجع 0
نویسندگان: 

HERIS S. ZEINALI | TALAII E. | NOIE S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97351
 • دانلود: 

  27472
چکیده: 

In the present paper laminar flow forced convective heat transfer of CuO/water Nanofluid in a triangular duct under constant wall temperature condition is investigated numerically. Sometimes, because of pressure drop limitations the need for noncircular ducts arises in many heat transfer applications. We used Nanofluid instead of pure fluid because of its potential to increase heat transfer of system. In this paper, the effect of parameters such as nanoparticles diameter, nanoparticles concentration, type of nanoparticles and heat transfer comparison between Nanofluid and pure fluid is studied. Comparison of convective heat transfer of Nanofluid in isosceles triangular ducts with various apex angles is also presented. In this study, for the presence of nanoparticles, the dispersion model and for solving differential equations, the finite difference method is used. Numerical results indicate an enhancement of heat transfer of fluid with changing to the suspension of nanometer-sized particles in the triangular duct. Results also defined that equilateral triangular duct has a maximum heat transfer in comparison with other types of isosceles triangular duct.

آمار یکساله:  

بازدید 97351

دانلود 27472 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WEI W.C. | TSAI S.H. | YANG S.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  115-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  11946
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11946

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
litScript