نتایج جستجو

2337

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

234

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (مسلسل 39)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در مطالعه حاضر تاثیر غلظت های مختلف NaCl و KCl و همچنین تاثیر جایگزینی نسبی NaCl با KCl بر خصوصیات رشد لیستریا مونوسیتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق مشخص گردید که لیستریا مونوسیتوژنز توانایی رشد در حضور غلظت های 1 تا 9 درصد NaCl و 1 تا 11 درصد KCl را دارد و با افزایش غلظت نمک در محیط، دوره کمون رشد طولانی تر می گردد. همچنین مشخص گردید که در صورت استفاده از درصدهای یکسان از این دو نمک، لیستریا مونوسیتوژنز KCl را بهتر از NaCl تحمل می کند. در تلاش برای جایگزینی NaCl با KCl مشاهده گردید که امکان جایگزینی تا حد 25 درصد بدون افزایش احتمال رشد این باکتری در محیط وجود دارد، اما این جایگزینی نمی تواند در حد 50 درصد باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  311-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1113
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

در این بررسی یک توصیف نظری از خواص ساختاری استاتیکی، ارتعاشی و گذار فاز ارایه شده است. بسامدهای فونونی بلور NaCl در دمای صفر و در مسیرهای تقارنی 100]، 110 و 111 [ محاسبه شده است. محاسبات ابتدا به ساکن با استفاده از تقریبی که تلفیقی از دو روش ثابتهای نیروی بین اتمی و فونون منجمد است، انجام شده است. هم چنین ثابتهای گرانسن برای همه مدها در نقاط X و L از منطقه اول بریلوئن محاسبه شده اند. محاسبات ابتدا به ساکن براساس نظریه تابعی چگالی و شبه پتانسیل انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1113

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  1564
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

سابقه و هدف: Gag Reflex انعکاسی غیرارادی است که بر اثر ورود جسم خارجی به دهان و تماس با مخاط حلق، کام نرم و زبان ایجاد می گردد. Gag Reflex یکی از مشکلاتی است که همیشه بیمار و دندانپزشک هنگام کارهای دندانپزشکی بخصوص رادیوگرافی و قالب گیری با آن مواجه هستند. در این تحقیق تاثیر نمک طعام (NaCl) بر حذف موقت Gag Reflex مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: در این تحقیق 256 بیمار (128 مرد و 128 زن) که جهت رادیوگرافی داخل دهانی به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی کرمان مراجعه کرده بودند و دارای علائم Gag Reflex بودند به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول با نمک طعام و گروه دوم به وسیله نشاسته (بعنوان پلاسیبو) مورد آزمایش قرار گرفتند. روش کار بدین صورت بود که نمک یا نشاسته روی دو سوم قدامی زبان ریخته شده، پس از 5 ثانیه رادیوگرافی انجام می گرفت. اگر Gag Reflex برطرف می گشت ارزیابی مثبت و در غیر این صورت منفی بود.یافته ها: از مجموع 128 نفر که با نمک طعام مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که در 113 نفر از گروه آزمون (58 مرد و 55 زن) یعنی معادل 3/88% پاسخ Gag Reflex مثبت شد. و از مجموع 128 نفر که با نشاسته مورد آزمایش قرار گرفتند 125 نفر (62 مرد و 63 زن) یعنی معادل7/97% پاسخ Gag Reflex منفی بدست آمد. آزمون مورد استفاده Chi-Square بوده، میزان موفقیت استفاده از نمک یا جنس ارتباطی نداشت.نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه نتیجه گرفته می شود که با تحریک شاخه های کورد ایتمپانی توسط جوانه های چشایی در قدام زبان Gag Reflex مهار می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1564

دانلود 234 استناد 550 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4705
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum L. از جمله سبزیجات پرمصرف است که بعد از سیب زمینی از نظر سطح زیر کشت در ایران دارای جایگاه ویژه ای است. گوجه فرنگی گیاهی نسبتا مقاوم به شوری است و تحقیقات وسیعی بر روی ارقام مختلف آن انجام گرفته است. در این پژوهش برای ارزیابی تحمل به شوری (NaCl) 5 رقم گوجه فرنگی Peto Early، Red Cloud، Early Orbana، Sun Cloud و یک رقم محلی اصفهان در مرحله گیاهچه ای با 4 سطح شوری 0، 50 و 100 و 150 میلی مولار نمک کلرید سدیم در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. صفات درصد جوانه زنی، متوسط طول دوره جوانه زنی، طول ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر شوری بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. همچنین تفاوت بین ارقام برای کلیه صفات معنی دار گردید. اثر متقابل شوری×  رقم بر درصد جوانه زنی، متوسط طول دوره جوانه زنی و طول ریشه معنی دار بود. رقم Peto Early با داشتن بیشترین درصد جوانه زنی، کوتاهترین متوسط دوره جوانه زنی و سایر صفات به عنوان رقمی متحمل شناخته شد. در صورتی که رقم گوجه فرنگی محلی حساس ترین رقم بود. به طوری که با افزایش سطوح شوری، متوسط طول دوره جوانه زنی افزایش معنی داری داشت و سایر صفات نیز به طور معنی داری کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 4705

دانلود 332 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

MINERVA CARDIOANGIOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  563-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  3615
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3615

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
نویسندگان: 

رجبی رحمان | پوستینی کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1589
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

مرحله جوانه زنی بذر در گندم  های ایرانی از نظر واکنش به شوری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. طی یک مطالعه ازمایشگاهی که بصورت یک ازمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد، واکنش 29 رقم گندم ایرانی که 8 رقم ان متحمل به شوری شناخته می شود همراه با رقم بین المللی متحمل به شوری بنام کارچیا ـ 66 نسبت به 6 سطح شوری حاصل از NaCl شامل صفر،15،12،9،6،3 دسی زیمنس بر متر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری در محیط کاشت، شاخص های مختلف جوانه زنی با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار گرفت. مقایسه میانگین صفات نشان داد که ارقام مختلف گندم واکنش های متفاوتی داشتند. پانزده رقم گندم از نظر شاخص استرس جوانه زدنی (GSI) بالاترین مقدار را نشان داده و رقم کارچیا از این نظر بیشترین مقدار را داشت. سایر ارقام به ترتیب عبارت بودند از: بیستون، چمران، الموت، داراب 2، بزوستایا، پی تیک، اینیا ـ 66، ازادی، بولانی، تجن، اترک، نیک نژاد مکزیپاک و اروند. با در نظر گرفتن این شاخص و شاخص درصد نهایی جوانه زدن 9 رقم شامل کارچیا ـ 66، چمران، بیستون، الموت، بزوستایا، ازادی، اترک، نیک نژاد و مکزیپاک، از نظر اماری میزان تحمل به شوری بالاتری را نشان دادند. با اضافه کردن سرعت جوانه زدن به این شاخص ها دو رقم کارچیا ـ 66 و چمران در گروه ارقام با بهترین ویژگی تحمل به شوری قرار می گیرند. بیشتر ارقامی که در مراحل بعدی رشد، متحمل به شوری شناخته می شوند با توجه به نتایج این ازمایش در مرحله جوانه زدن به شوری تحمل نشان ندادند. بنابراین بنظر می رسد ارزیابی ارقام بر پایه تحمل در مرحله جوانه زدن ممکن است بیانگر واکنش انها در برابر تنش شوری در سایر مراحل رشد نباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1589

دانلود 283 استناد 2 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  157-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1813
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

برای بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع و دستیابی رابطه میان غلظت نمک و زمان پایداری از روش بایکرمن استفاده شده است. معیار پایداری کف مدت زمانی است که ستون کف  از بین می رود. در این پژوهش از پنج نوع ماده شیمیایی: سدیم دودسیل سولفات، اتانول، پروپانول، بوتانل و آنیلین به عنوان ماده فعال سطحی، آب مقطر و سدیم کلراید خالص استفاده شد.نتایج آزمایش بیانگر آن است که اولا در صورتیکه از یک نوع ماده فعال سطحی و یا ترکیب دوتایی آن استفاده شود، که در غلظتی ثابت تهیه شده اند با افزایش غلظت سدیم کلراید، زمان پایداری افزایش خواهد یافت. ثانیا در غلظت ثابت نمک، زمان پایداری با غلظت و نوع سورفکتنت تغییر می یابد. بطور کلی درمورد مواد فعال سطحی، زمان پایداری افزایش بیشتری را نسبت به زمانیکه این مواد بصورت مجزا آزمایش می شوند، نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1813

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مقدمه: پیل سوختی میکروبی دستگاهی الکتروشیمیایی است که با استفاده از میکروارگانیسم ها، انرژی شیمیایی موجود در سوخت های زیستی را به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید. یکی از موارد بسیار مهم در عملکرد پیل های سوختی میکروبی، غلبه بر مقاومت های داخلی پیل است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر دبی ورودی و غلظت های مختلف NaCl بر عملکرد پیل سوختی میکروبی می باشد. روش ها: در این تحقیق آزمایشگاهی، دبی 1 و 2 میلی لیتر بر دقیقه و همچنین غلظت های 1/0، 5/0 و 1 مولار از NaCl انتخاب شدند. همچنین در این مطالعه از سه راکتور پیوسته، که هر کدام دارای سه قسمت اصلی آند، کاتد و غشا پلیمری است، جهت بررسی اثر عوامل بالا استفاده شد. جنس آند و کاتد، میله کربنی و جنس غشای پلیمری، نافیون 117 بود. نتایج: در دبی mL/min 1 و غلظت 5/0 مولار NaCl نسبت به دیگر غلظت ها، میکروپیل بهترین عملکرد را نشان داد. در صورتی که در دبی mL/min 2، بهترین عملکرد پیل مربوط به غلظت 1 مولار NaCl بود. با تغییر دبی، زمان ماند و با تغییر غلظت به دلیل تغییر هدایت الکترولیت، مقاومت داخلی پیل و همچنین راندمان فرآیند تغییر کرد. تغییر هدایت الکترولیت به تنهایی باعث کاهش مقاومت درونی پیل نشد. تغییرات دبی نیز نشان داد که صرف افزایش زمان ماند، راندمان را بالاتر نمی برد. بحث و نتیجه گیری: برای عملکرد پیل در حالت بهینه، هم تغییر الکترولیت و هم تغییر زمان ماند باید در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAREI M. | POURMEHDI BORUJENI M. | KHEZRZADEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (39)
 • صفحات: 

  147-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47873
 • دانلود: 

  24130
چکیده: 

In this study, the effects of various concentrations of NaCl and KCl and partial replacement of NaCl with KCl on the growth characteristics of L. monocytogenes were evaluated. It was found that L. monocytogenes can grow in the presence of 1-9% NaCl and 1-11% KCl. The higher the concentration of salt used, the longer the lag phase induced. In addition, it was observed that L. monocytogenes tolerate KCl better than NaCl when using the same percents in broth. In an attempt to partially replace NaCl with KCl, it was found that the level of substitution of NaCl with KCl can be at least 25% without risking the microbiological safety, with respect to L. monocytogenes of the product, but not as high as 50%.

آمار یکساله:  

بازدید 47873

دانلود 24130 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

امروزه با توجه به تداوم افزایش شوری در نواحی خشک و نیمه خشک، تحمل به تنش شوری محصولات زراعی از اهمیت بشتری برخوردار می گردد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان عملکرد ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgar L. ) بصورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. عامل شوری در 5 سطح شاملECهای 4/5 (شاهد)، 7/5، 10/5، 13/5 و 16/5 دسی زیمنس بر متر به عنوان فاکتور اصلی و عامل ژنوتیپ، متشکل از 9 رقم و لاین امید بخش به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. تاثیر شوری بوسیله تغییرات عملکرد و شاخص های تحمل شامل شاخص تحمل به تنش (STI)، شاخص تحمل (TOL)، میانگین تولید (MP)، شاخص حساسیت به تنش (SSI)، نسبت کاهش عملکرد (Yr) و شاخص میانگین هندسی محصول دهی (GMP) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار عملکرد با افزایش سطوح شوری در آزمایش بود. در میان ژنوتیپ های مورد بررسی، بهترین عملکرد در تمامی سطوح شوری به ژنوتیپ های MBS8715 و والفجر تعلق داشت و شاخص های تحمل تنش، میانگین تولید و میانگین هندسی محصول دهی به عنوان معیار های گزینش ژنوتیپ های دارای عملکرد مناسب در سطوح مختلف شوری و نرمال مشخص گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
litScript