نتایج جستجو

18036

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1804

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1751
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

در این مقاله برخی اصلاحات روش کلاسیک نیوتن با همگرایی مکعبی را به همراه روش هالی در نظر گرفته و به کمک قاعده مشتق گیری عددی گاوس و قواعد انتگرال گیری عددی روش هایی ترکیبی به دست می آوریم. تحلیل همگرایی نشان می دهد که روش های ارایه شده دارای مراتب همگرایی پنج یا شش می باشند و آزمون های عددی موید کارایی بیشتر و بهتر این روش ها نسبت به سایر روش های موجود هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1751

دانلود 413 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Jafari R. | EZZATI R. | MALEKNEJAD K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73403
 • دانلود: 

  64554
چکیده: 

In this paper, first, a NUMERICAL method is presented for solving generalized linear and nonlinear Lane-Emden type equations. The operational matrix of derivative is obtained by introducing hybrid third kind Chebyshev polynomials and Block-pulse functions. This matrix with the tau method is then utilized to transform the differential equation into a system of algebraic equations. Finally, the convergence analysis is investigated and the efficiency of the proposed method is indicated by some NUMERICAL examples.

آمار یکساله:  

بازدید 73403

دانلود 64554 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  364
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

با پیشرفت صنایع فضایی، توسعه علوم ماهواره ای، بررسی ارتباط متقابل مدار ماهواره ها و طراحی مأموریت های زمین-پژوهشی فضایی، تعیین میدان گرانش و مدل سازی تغییرات آن همواره مورد توجه قرار گرفته است. امروزه گیرنده های سامانه موقعیت یابی جهانی امکان تعیین موقعیت ماهواره های گرانی سنجی همچون GRACE را تا حد زیادی تسهیل کرده است. با دراختیار داشتن اطلاعات سینماتیکی و دینامیکی ماهواره همچون موقعیت و سرعت می توان به تقریب قابل قبولی از میدان گرانش زمین رسید و تغییرات آن را در طول زمان ردیابی و بررسی کرد. لزوم برآورد و تخمین دقیق تر مدار ماهواره های گرانی سنجی در تعیین میدان گرانشی دقیق تر و صحیح تر، پژوهشگران را به سمت توسعه و بهبود ابزار اندازه گیری و روش های برآورد مدار ماهواره ها سوق داده است. در این پژوهش در مرحله نخست با دو روش مشتق گیری عددی و فیلترکالمن گسترش یافته، توانایی مشاهدات GPS در بازسازی مشاهدات فاصله یاب رادیویی (KBR) بررسی و در ادامه توانایی این فیلتر در تلفیق مشاهدات GPS و KBR با نتایج فیلتر کالمن بی اثر مقایسه می شود؛ نتیجه این مقایسه، بهبود حدود ده برابری را نشان می دهد. پس از آن به منظور بررسی دقت روش پیشنهادی از منظر عملی، با استفاده از روش شتاب و مدارهای برآورد شده در مرحله پیشین، میدان گرانش EGM96 تا درجه و مرتبه 70 بازیابی و خروجی روش ها در ابتدا با واریانسِ درجه و سپس از منظر اختلاف ارتفاع ژئوئیدی با میدان مرجع بررسی می شود. نتایج این مرحله نیز بهبود تقریباً ده برابری اختلاف های واریانسِ درجه و کمتر از ده برابر برای ارتفاع های ژئوئیدی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 364

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

SPIRA A.I. | CARDUCCI M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  338-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  440
 • بازدید: 

  10178
 • دانلود: 

  25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10178

دانلود 25177 استناد 440 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1104
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

هدف این پژوهش پیش بینی میزان تمایزیافتگی دختران از روی تمایزیافتگی مادران بود. به همین منظور، تعداد 157 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شدند و به پرسش نامه تمایزخود پاسخ دادند. برای تحلیل داده های بدست آمده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد میان تمایزیافتگی و خرده مقیاس های واکنش عاطفی، جدایی عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من در دختران و مادران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هم چنین، تمایزیافتگی و خرده مقیاس های واکنش عاطفی، جدایی عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من در مادران قادر به پیش بینی این متغیرها در دختران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1104

دانلود 472 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BROOJERDIAN N. | PEYGHAN E. | HEYDARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  585
 • بازدید: 

  103881
 • دانلود: 

  40988
چکیده: 

The Lie derivation of multivector fields along multivector fields has been introduced by Schouten (see [10, 11]), and studdied for example in [5] and [12]. In the present paper we define the Lie derivation of differential forms along multivector fields, and we extend this concept to covariant derivation on tangent bundles and vector bundles, and find natural relations between them and other familiar concepts. Also in spinor bundles, we introduce a covariant derivation along multivector fields and call it the Clifford covariant derivation of that spinor bundle, which is related to its structure and has a natural relation to its Dirac operator.

آمار یکساله:  

بازدید 103881

دانلود 40988 استناد 585 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ARNEY K.L. | FISHER A.G.

نشریه: 

JOURNAL OF CELL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  117
 • شماره: 

  PT 20
 • صفحات: 

  4355-4363
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  21157
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21157

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1061
 • دانلود: 

  663
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش مولفه های تمایزیافتگی والدین در پیش بینی تمایزیافتگی دانش آموزان دختر و پسر انجام گرفت. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بود که از میان آنها 283 دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای- تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به همراه هر دو والد خود، پرسشنامه فرم کوتاه تمایزیافتگی (دریک، 2011) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار SPSS22 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از میان مولفه های تمایزیافتگی والدین، واکنش هیجانی پدران (15 درصد) و موضع من مادران (7 درصد) تمایزیافتگی پسران را تبیین می کنند. بر اساس دیگر نتایج، مولفه های همجوشی پدران (7 درصد) و واکنش هیجانی مادران (5 درصد) تمایزیافتگی دختران را پیش می کنند (P<0.01). مولفه های دیگر تمایزیافتگی والدین در این پیش بینی نقشی نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1061

دانلود 663 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ADA I. | CASTELLUCCIA C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  209-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  15878
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15878

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

DAWSON E. | MAPILI G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  15091
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15091

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
litScript