نتایج جستجو

15773

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1578

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HALITLIGIL M.B. | AKIN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  369-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  9040
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9040

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  523-540
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

پایداری و توسعه نظام های زراعی به طور مستقیم و غیرمستقیم به حضور نیتروژن وابسته است، از سوی دیگر، نظام های زراعی و باغی از جمله مسیرهای اصلی تلفات نیتروژن به شکل تصعید و شستشو می باشند که پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. این پژوهش با هدف ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام های زراعی گندم (Triticum aestivum L. ) ایران با استفاده از مدل CENTURY اجرا شد. این مدل قادر است با تلفیق اثر متغیرهای اقلیمی، خاک و مدیریت زراعی فرآیندهای چرخه نیتروژن (N) را در سیستم های مختلف از جمله بوم نظام های زراعی شبیه سازی کند. در این ارتباط پس از تهیه بانک اطلاعاتی مورد نیاز مدل شامل داده های جغرافیایی، اقلیمی، مدیریت زراعی و خصوصیات خاک، روند تغییرات بیلان نیتروژن و سهم هر یک از اجزای تشکیل دهنده بیلان با استفاده از مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین نیتروژن ورودی در دامنه (5/9-5/12 گرم در متر مربع) مربوط به بوم نظام های زراعی گندم شمال غرب، غرب و جنوب غرب و کمترین مقدار آن در دامنه (3/7-4/9 گرم در متر مربع) مربوط به نظام های زراعی گندم در شرق و جنوب شرقی کشور بود. همچنین بررسی نتایج به دست آمده در رابطه با سهم نسبی اجزای نیتروژن ورودی و خروجی نشان داد که نیتروژن حاصل از مصرف کود به عنوان اصلی ترین متغیر ورودی و نیتروژن دانه به عنوان موثرترین متغیرخروجی توانستند به ترتیب با ضریب تبیین 973/0 و 928/0 تغییرات کل موجود در نیتروژن ورودی و خروجی را توصیف کنند. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد در رابطه با نیتروژن ورودی نقش مدیریت زراعی مانند تقسیط مصرف کود، هم زمانی زمان مصرف کود با نیاز گیاه و در مجموع، افزایش کارایی مصرف نیتروژن که بیشتر متکی بر مدیریت زراعی هستند، حایز اهمیت می باشد. اما در خصوص خروج نیتروژن از نظام های زراعی گندم علاوه بر مدیریت زراعی بقایا، تناوب و بهره گیری از ارقام اصلاح شده که از کارایی مصرف نیتروژن بالاتری برخوردار باشند، اهمیت بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  218-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

چالش های زیست محیطی و اقتصادی ناشی از مصرف کودهای نیتروژنی در کشاورزی، لزوم توجه به افزایش بهره وری آن راضروری ساخته است. هدف از این آزمایش شبیه سازی بودجه بندی نیتروژن در مزارع گندم منطقه گرگان در شیوه های مختلف مصرف نیتروژن (تولید گندم دیم بدون مصرف نیتروژن، تولید گندم دیم با مصرف نیتروژن کم، تولید گندم آبی بدون مصرف نیتروژن، تولید گندم آبی به شیوه رایج منطقه، تولید گندم آبی با مصرف نیتروژن زیاد، تولید گندم آبی با مصرف نیتروژن خیلی زیاد) با استفاده از مدل SSM-Wheat در یک دوره 21 ساله (1369-13899) بوده است. نتایج نشان داد که میانگین کل تلفات نیتروژن در بین شیوه های مختلف مصرف دارای تفاوت معنی داری بود. در کلیه شیوه ها، سهم تلفات نیتروژن به صورت گاز (81 درصد) بیشتر از آبشویی ((19 درصد) بود. دامنه تلفات نیتروژن بصورت دنیتریفیکاسیون 5.9 تا 59.2 و میانگین آن 23.2 کیلوگرم در هکتار و دامنه نیتروژن تصعید شده صفر تا 14.9 و میانگین آن 5.8 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین نیتروژن آبشویی شده مربوط به شیوه تولید گندم آبی با نیتروژن خیلی زیاد بود که با سایر شیوه ها اختلاف معنی داری داشت و کمترین مقدار آبشویی در شیوه تولید گندم دیم بدون نیتروژن مشاهده شد که اختلاف معنی داری با شیوه تولید گندم آبی بدون نیتروژن نداشت. بالاترین بهره وری به ترتیب مربوط به شیوه های آبی رایج (26 کیلوگرم در کیلوگرم) و آبی با نیتروژن زیاد (25.9 کیلوگرم در کیلوگرم) بود که با سایر شیوه ها اختلاف معنی داری داشتند. بر اساس نتایج آزمایش حاضر، شیوه تولید گندم آبی رایج منطقه بدلیل صرفه جویی در هزینه، کاهش تلفات آبشویی، کاهش آلودگی زیست محیطی و آبیاری کافی و مصرف کود کمتر، مناسب تر از سایر شیوه های تولید گندم در منطقه گرگان شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی آثار همزمان سازی تخمیر شکمبه ای ماده مغذی بر فراسنجه های شکمبه ای، ساخت پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند انجام شد. ترکیبات شیمیایی به همراه فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین خام و کربوهیدرات علوفه یونجه، کاه گندم، دانه جو، دانه ذرت، تفاله چغندرقند، سبوس گندم و کنجاله سویا اندازه گیری شد. سه جیره با انرژی و پروتئین خام یکسان اما با شاخص همزمانی متفاوت شامل 64/0، 78/0 و 92/0 که با استفاده از فراسنجه های تجزیه پذیری مواد خوراکی محاسبه شده بودند، تنظیم شدند. از شش رأس گوسفند 14 ماهه با میانگین وزن 17/1± 17/30 کیلوگرم دارای فیستوله شکمبه ای در قفس های متابولیکی استفاده شد. طرح آزمایشی در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده در سه دوره و اختصاص دو گوسفند به هر جیره آزمایشی در هر دوره انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش شاخص همزمانی غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه به ویژه در 5/1 ساعت بعد از مصرف خوراک کاهش یافت. غلظت کل اسیدهای چرب فرار در 3 ساعت بعد از تغذیه در جیره ای که بیشترین شاخص همزمانی را داشت بیشترین مقدار بود. با افزایش شاخص همزمانی غلظت کل اسیدهای چرب فرار به ویژه غلظت پروپیونات نیز افزایش معنی داری داشت. کل مشتقات پورینی دفع شده یا جذب شده و ساخت پروتئین میکروبی تحت تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. با افزایش شاخص همزمانی کل نیتروژن دفع شده کاهش و بازدهی ابقاء نیتروژن افزایش یافت. هرچند در این پژوهش ساخت پروتئین میکروبی تحت تأثیر قرار نگرفت اما سایر نتایج مثبت از جمله بهبود تخمیر در شکمبه و ابقاء نیتروژن در بدن، استفاده از شاخص همزمانی را در تنظیم جیره های غذایی برای نشخوارکنندگان به ویژه گوسفندان قابل توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BURANOVA S. | CERNY J. | KULHANEK M. | VASAK F. | BALIK J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  257-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62925
 • دانلود: 

  59679
چکیده: 

The aim of this study was to evaluate the long-term (16-years) NITROGEN efficiency after the application of organic and mineral fertilizers at two sites Lukavec (S1) and Suchdol (S2) with different soil and climatic conditions in the Czech Republic (Central Europe) and to determine grain yield and NITROGEN content with regard to the requirements of protein content for baking quality of wheat. After the application of NPK treatment the highest average values from both sites of grain yield (6.22 t ha-1), NITROGEN content (2.01%) and NITROGEN uptake (123.6 kg ha-1) were determined, which means 78%, 26% and 121% increases compared to the unfertilized treatment. At the less fertile S1, located on Cambisol, the significant effect of NITROGEN fertilization on yield was observed. The yield of the NPK treatment was by 144% higher compared to the unfertilized Control treatment. The limit of 11.5% of protein content for bakery wheat was not achieved for any of treatments at S1, at S2 for unfertilized treatment and treatments with organic fertilizers. Lower values of recovery efficiency of NITROGEN and N inputoutput BALANCE were found at S2 situated on Chernozem.

آمار یکساله:  

بازدید 62925

دانلود 59679 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PHILLIPS W.A. | RAO S.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5320
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5320

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  306-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  841
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 841

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  118
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

این آزمایش به منظور بررسی اثرات شکل فیزیکی جیره کاملا مخلوط (به صورت بلوک و مش)، در قالب طرح چرخشی (2×2) با دو تیمار بر روی 10 رأس بره ی نر شال با میانگین وزن اولیه 31 کیلوگرم انجام شد. جیره ی غذایی بر اساس نیازهای بره ی پرواری به صورت کاملاً مخلوط تهیه شد و نیمی از آن به صورت بلوک فشرده و نیمی دیگر بدون تغییر در تغذیه بره ها مصرف شد. استفاده از خوراک بلوک شده سبب افزایش مصرف خوراک و دریافت مواد مغذی در بره ها شد (05/0>P). قابلیت هضم ماده ی خشک، ماده ی آلی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، چربی خام و انرژی تحت تأثیر شکل فیزیکی خوراک قرار نگرفت در حالی که درصد ابقای نیتروژن درگوسفندان تغذیه شده با بلوک بیش تر بود (05/0>P). مدت زمان مصرف خوراک، مدت نشخوار، زمان استراحت و کل فعالیت جویدن دام ها، طی 24 ساعت، تحت تاثیر شکل فیزیکی خوراک قرار نگرفت اما میزان مصرف ماده خشک و ماده آلی و دریافت مواد مغذی در واحد زمان با مصرف جیره بلوک شده نسبت به جیره مخلوط مش افزایش نشان داد (05/0>P). همچنین مصرف خوراک به صورت بلوک سبب بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در بره ها شد (05/>P). به طور کلی، بلوک کردن مواد خوراکی سبب بهبود عملکرد تغذیه ای، به ویژه ابقای نیتروژن، در بره ها شد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  315-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
litScript