نتایج جستجو

116862

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11687

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

تعدیل آرام مزدها و قیمت های اسمی مرکز ثقل الگوهای کینزی جدید می باشد. بررسی پایه های اقتصاد خردی این تعدیل آرام برای ساخت الگوهای کاملا مشخص جهت تحلیل رفاه و در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی ضروری می باشد. دلایلی که برای تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی می توان به عدم اطمینان، هزینه های اطلاعات و مذاکرات مجدد اشاره کرد با توجه به اینکه تورم و بیکاری و ارتباط صحیح بین این دو در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به استخراج منحنی فیلیپس با در نظر گرفتن تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپسی که با در نظر گرفتن این شرایط استخراج می شود همان منحنی فیلیپس کینزین های جدید می باشد که بر پایه های اقتصاد خردی تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی استوار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 320 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

FANELLI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  53-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  8366
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8366

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

افشاری زهرا | بیات مرضیه

نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  863
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 863

دانلود 299 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RUDD J.B. | WHELAN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1167-1181
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  7098
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7098

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
نویسندگان: 

RUDDA J. | WHELANB K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1167-1181
تعامل: 
 • استنادات: 

  800
 • بازدید: 

  20658
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20658

دانلود 18003 استناد 800 مرجع 0
نویسندگان: 

توکلیان حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1487
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

با توجه به فروضی که در چارچوب مدل کینزی جدید انجام می گیرد، منحنی های فیلیپس کینزی جدید متفاوتی به دست می آید. در این مطالعه سه نوع منحنی فیلیپس کینزی جدید ارائه شده است و همراه با دو نوع رفتار سیاستی برای بانک مرکزی شش مدل مختلف کینزی جدید به صورت مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به دست می آید. هدف این مطالعه مقایسه تطبیقی این شش مدل و انتخاب یک مدل از بین این مدل هاست که به اقتصاد ایران نزدیک تر باشد. نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزی جدیدی که در آن تورم انتظاری و هم چنین تورم دوره قبل وارد می شود بهتر می تواند اقتصاد ایران را توضیح دهد. هم چنین در تشکیل تورم هر دوره به نظر می رسد که وزن بیش تر به تورم دوره گذشته داده می شود تا تورم انتظاری دوره آتی. بر اساس مدل DSGE منتخب، پیش بینی می شد که در سال 88 اقتصاد از رکود خارج شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1487

دانلود 335 استناد 4 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

CHADHA JAGJIIT S. | NOLAN CHARLES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  271-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  13845
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13845

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
نویسندگان: 

CHADHA JAGJIT S. | NOLAN CHARLES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  271-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  10783
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10783

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نویسندگان: 

GUAY ALAIN | LUGER RICHARD | PELGRIN FLORIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  418
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  794
 • بازدید: 

  16393
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16393

دانلود 17487 استناد 794 مرجع 0
نویسندگان: 

رحمانی تیمور | امیری حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  91-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید می باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت گذاری کالوو می باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که بنگاه ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت ها تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 359 استناد 1 مرجع 10
litScript