نتایج جستجو

10

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KESHAVARZ HOSSAIN | ESFANDIARI NADIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76944
 • دانلود: 

  21184
چکیده: 

In the process of crude oil desalination, the aim is to separate dispersed phase of brine from oil phase. The project aim is the use of carbon nano-adsorbent for remov-al of salt from crude oil that, unlike other methods of salt separation from crude oil currently used, is a simple, inexpensive method with good ability to remove salt from crude oil. In this study, first, four types of carbon adsorbent were used for removal of salt from crude oil using dispersion in solution method. Then, the adsorbents that had the best absorption were identified. In continuation, two nano-adsorbents were selected from nano-adsorbents and their effect on the absorption of salt from crude oil was investigated using filtration method. Finally, a survey was carried out on regeneration of multi-walled carbon nanotubes that had the ability to absorb more than 50% of salt from crude oil, which were then selected as the best nano-adsorbents.

آمار یکساله:  

بازدید 76944

دانلود 21184 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  35540-35547
تعامل: 
 • استنادات: 

  110
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  18394
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 18394 استناد 110 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  554
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  11544
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11544

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70466
 • دانلود: 

  24065
چکیده: 

Background: Hot mix asphalt (HMA) is one of the most important structures to implement the road and street surfaces, which always exposed to destruction. Provide new solutions to reduce the destructive process of effective factors on asphalt destruction and increasing prolong of its lifetime is important for society of road engineers. Traffic loading and weather conditions are the major factors that have role on different asphalt destruction. Materials and Methods: In this study, three types of HMAs, which contain nanoclay, and carbon nanotubes were produced by Marshall method in Iran University of Science and Technology, and one type of aged HMA were also collected for further investigations. The HMA samples were transferred to microbiology laboratory of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, and then suspensions were prepared from specimens and cultured on nutrient agar medium. After 24 hours’ incubation at 37 ̊ C the bacteria that were grown on the plate were identified. At least the effect of clay and carbon nanoparticles on minimum inhibitory concentration (MIC) of bacteria, were determined by microdilution broth method. Results: A lot of bacterial colonies (Bacillus and Pseudomonas) were collected from the aged specimens. The asphalt, which contain nanoclay had more bacteria than the NANOCARBON asphalt. The carbon and clay nanoparticles in 2% and 4% concentration prevented the growth of bacteria, respectively. Conclusion: The old asphalt had more bacteria than other samples, which shows bacteria are one of the main factors in decomposition of asphalt by applying corrosion to bituminous hydrocarbons. Presence of clay and carbon nanoparticles in asphalt structures could increase the durability of the HMAs and reduce the relevant economics costs.

آمار یکساله:  

بازدید 70466

دانلود 24065 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1057
 • دانلود: 

  372
چکیده: 

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که تولید سیمان پرتلند باعث از بین رفتن منابع طبیعی مانند سنگ آهک و سوخت های فسیلی می شود و با تولید گازهای گلخانه ای، نظیر گاز دی اکسید کربن، بر آلودگی های زیست محیطی می افزاید. از این رو، دوام سازه های بتنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از افزودنی ها و همچنین جایگزین کردن مصالح متداول مورد استفاده در بتن با مصالح جدید، همیشه مورد توجه بوده است. یک سری از مواد جدیدی که توانسته اند خواص مکانیکی و دوام بتن را ارتقا دهند، نانوموادها هستند. در این تحقیق، از درصدهای مختلف نانوساختارهای کربنی سیمانی به منظور بررسی تاثیر دوام بتن بر مقاومت خمشی روسازی بتنی در شرایط چرخه ذوب و یخ، با آزمایش های افت وزنی و مقاومت خمشی سه نقطه ای، استفاده شده است. این نانوساختارها به روش رسوب بخار شیمیایی در فرایند تولید سیمان روی سیمان تیپ 2 رشد داده شده اند. نتایج به دست آمده نشان داده اند که استفاده از 10% نانوساختار کربنی سیمانی بهترین عملکرد روسازی بتنی را در برابر شرایط چرخه ذوب و یخ نشان داده است. استفاده از نانوساختارهای کربنی سیمانی، افت وزنی و افت مقاومت خمشی روسازی را کاهش داده و دوام روسازی بتنی در برابر چرخه ذوب و یخ را بهبود بخشیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1057

دانلود 372 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

استفاده از نانو مواد امکان اجرای برخی فرایندها با آلودگی کمتر نسبت به روش های معمول را فراهم آورده است. از جمله این نانو مواد می توان نانوکربن لوله ای (CNT) را نام برد که دارای خواص ضد باکتریایی هستند. از طرفی، دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا یکی از عوامل ایجاد کننده سپتی سمی هموراژیک و یرسینیا روکری عامل بیماری دهان قرمز آنتروباکتریایی از عوامل مهم بیماری زا در صنعت پرورش آبزیان هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نانوکربن های لوله ای مغناطیس شده (CNT@Fe3O4) بر دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری انجام گردید. برای انجام تحقیق، نانو ماده به روش هیدروترمال تهیه گردید و اثر ضدباکتریایی آنها در شرایط in vitro بر باکتری های مورد مطالعه تعیین گردید. نانو کربن لوله ای مغناطیسی سنتز شده به وسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی شامل طیف بینی پراش اشعه ایکس، مغناطیس سنج نمونه لرزان و میکروسکوپ الکترونی رویشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی (MBC) نشان داد که OD کدورت ایجاد شده برای باکتری آئروموناس هیدروفیلا در گروه شاهد برابر 42/1 می باشد. اما در تیمارهای نانولوله های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 17/0، 14/0، 08/0 و 0 می باشد. همچین OD کدورت ایجاد شده برای باکتری یرسینا روکری در گروه شاهد برابر 94/0 می باشد. اما در تیمارهای نانولوله های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 245/0، 194/0، 11/0 و 09/0 می باشد. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی برای هر دو باکتری نتایج یکسانی نشان داد. در نهایت پس از جمع بندی و مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش ها می توان نتیجه گرفت استفاده از نانوکربن های لوله-ای مغناطیسی شده در سیستم فیلتراسیون مخازن نگهداری آبزیان می تواند تاثیر بالقوه ای در کاهش بارباکتریایی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17 (دوره چهارم)
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  82-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  585
 • دانلود: 

  1190
چکیده: 

مقدمه: محرک های زیستی و غیرزیستی از طریق تاثیر بر برخی مکانیسم های درون گیاه باعث تولید متابولیت های ثانویه و تغییر در صفات فیزیولوژیکی گیاه می شوند.هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر غلظت های مختلف نانو کربن کروی و اسید سالیسلیک بر تغییرات فیزیولوژیکی و محتوای پارتنولید دو رقم بابونه کبیر انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه ای انجام شد. فاکتور اول دو رقم بابونه کبیر (T. parthenium Linn. cv. Jelitto و T. parthenium Linn. cv. Pharmasaat)، فاکتور دوم محلول پاشی با نانو کربن کروی در 5 سطح (0، 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر) و فاکتور سوم محلول پاشی با اسید سالیسلیک در دو سطح (0 و 0.2 میلی مولار) بود.نتایج: نتایج نشان داد که رقم، غلظت های مختلف نانو کربن کروی، غلظت های اسید سالیسلیک و اثر متقابل آنها تاث ر معنی داری بر برخی صفات مورد مطالعه داشتند. به طوری که دو رقم در میزان کلروفیل a و b و میزان پارتنولید، از نظر آماری در سطح 1% اختلاف معنی داری داشتند. همچنین، اثر غلظت های نانو کربن کروی و اسید سالیسلیک در میزان پارتنولید عصاره معنی دار شد (p<0.01). لیکن، بیشترین میزان پارتنولید مربوط به رقم فارماست (Pharmasaat) و غلظت 500 میلی گرم بر لیتر بدون اسید سالیسلیک به میزان 290.32 میکروگرم بر 0.1 گرم ماده خشک بود.نتیجه گیری: محلول پاشی غلظت 500 میلی گرم بر لیتر نانو کربن کروی و 0.2 میلی مولار اسید سالیسلیک سبب بهبود صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمایی هر دو رقم بابونه کبیر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 585

دانلود 1190 استناد 0 مرجع 7
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

سلول های خورشیدی حساس به رنگ جایگزین های بسیار مناسبی برای سلول های گرانقیمت بر پایه سیلیکون می باشند. به صورت کلی، الکترود مخالف در این سلول های خورشیدی، پلاتین نشانده شده بر روی شیشه FTO می باشد. به دلیل گرانی و عدم دسترس پذیری پلاتین از نانوساختارهای کربنی به عنوان الکترود مخالف استفاده می شود. نانولوله های کربنی به دلیل دسترس پذیری، دوستدار محیط زیست بودن، مقاومت در برابر خوردگی و فعالیت کاتالیستی مناسب، گزینه بسیار مناسبی برای جایگزینی پلاتین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Rezazadeh Nader | KIANVASH ABBAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60043
 • دانلود: 

  20160
چکیده: 

In this research work, cobalt-ferrite (CoFe2O4) nanoparticles were synthesized by a simple, general sol-gel auto-combustion method. For this study, electromagnetic (EM) wave absorbing coatings with different weight fractions of nano-carbon and CoFe2O4 (which, arises from both dielectric and magnetic contributions) and polymeric epoxy resin were prepared and their characteristics were fully investigated. In this research, the physical properties of current products have been improved drastically. Values of reflection loss (RL) below-5dB can be obtained at the frequency range of 8-12 GHz for the composite with 1%wt NANOCARBON and 59%wt CoFe2O4. As the weight fraction of nano-carbon in the composites is increased, the minimum reflection loss is reduced with a matching thickness of 1mm. This investigation concludes that hybrid EM absorbents in the form of paints, consisting of nano-sized CoFe2O4 and nano-carbon show excellent broad bandwidths of absorption. The structure, morphology and absorption properties are studied by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and vector network analyzer (VNA).

آمار یکساله:  

بازدید 60043

دانلود 20160 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  172-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه استفاده از سلول های بنیادی و نانو داربست ها در تمایز سلول های بنیادی، به عنوان یک راه کار درمانی مطرح می باشد. هدف از این پژوهش، ساخت و مشخصه یابی نانوداربست کامپوزیتی پلی ال لاکتیک اسید حاوی نانوذرات شیشه زیست فعال 5S45 آسیاب شده و سپس بررسی دقیق تر تاثیر این کامپوزیت در تکثیر و رشد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در محیط برون تنی بود. مواد و روش ها در یک مطالعه تجربی، نانو ذرات شیشه زیست فعال به روش ذوبی و آسیاب سیاره ای ساخته و سپس بر روی نانوالیاف پلی ال لاکتیک اسید الکتروریسی شده پوشش داده شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی نانوداربست کامپوزیتی توسط آزمون های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی رویشی، MTT، آکریدین اورنج و آلکالین فسفاتاز ارزیابی گردید. یافته ها: بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نشان داد، ساختار شیشه زیست فعال ساخته شده و الیاف پلی ال لاکتیک اسید کاملاً در مقیاس نانو بوده و نانو ذرات به صورت یکنواخت بر روی بستر فیبری توزیع شده است. آزمایش های سلولی افزایش چشمگیر رشد، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوانی بر روی نانو داربست کامپوزیتی را تایید کرد. در آزمایش سنجش MTT، میزان حیات سلول بر حسب جذب نوری (OD) نمونه نانوداربست کامپوزیتی پس از 7 روز کشت، 2/0 ± 96/1 بیان شد، در حالی که نمونه کنترل، 08/0 ± 76/0 بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نانوداربست کامپوزیتی فوق، سمیتی نداشته و از خواص زیست سازگاری مناسبی برخوردار است. علاوه بر آن، قابلیت استخوان سازی عالی دارد و در طب ترمیمی، جهت بازسازی بافت استخوان مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 137 استناد 0 مرجع 5
litScript