نتایج جستجو

19535

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1954

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49774
 • دانلود: 

  23568
چکیده: 

Background: Developmental Sentence Scoring (DSS) was developed as a numerical measurement and a clinical method based on the morphosyntactic acquisition in the English language. The aim of this study was to develop a new numerical tool similar to DSS to assess the morphosyntactic abilities in Persian-speaking children. Methods: In this cross-sectional and comparative study, the language samples of 115 typically developing Persian-speaking children aged 30-65 months were audio recorded during the free play and picture description sessions. The Persian Developmental Sentence Score (PDSS) and the Mean Length of Utterance (MLU) were calculated. Pearson correlation and one – way Analysis of variance (ANOVA) were used for data analysis. Results: The correlation between PDSS and MLU in morphemes (convergent validity) was significant with a correlation coefficient of 0. 97 (p< 0. 001). The value Cronbach's Alpha ( = 0. 79) in the grammatical categories and the split-half coefficient (0. 86) indicated acceptable internal consistency reliability. Conclusion: The PDSS could be used as a reliable numerical measurement to estimate the syntactic development in Persian-speaking children.

آمار یکساله:  

بازدید 49774

دانلود 23568 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Faraji Marzie | Ebrahimipour Mona | Jalilevand Nahid

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23415
 • دانلود: 

  10668
چکیده: 

Background: Preterm children are at risk of deficits in language, including grammatical skills. The main purpose of this survey was to investigate whether Persian-speaking children born preterm differ in their Morphosyntax ability compared to full-term children. Methods: Morphosyntactic performance was assessed in 86 Persian-speaking children (43 healthy preterm and 43 full-term children) aged 4 and 5 years using the Persian Developing Sentence Scoring (PDSS). Participants were matched for age, gender, and gestational age. Results: The healthy preterm children who participated in this study were significantly outperformed by the full-term children in the morphosyntactic evaluation (p<0. 05). Furthermore, their grammatical skills, based on PDSS, were not as developed as 4 to 5-year-old full-term children. Gender, in general, and gestational age had no effect on the PDSS scores of preterm children (p>0. 05). Conclusion: Preterm children, regardless of gestational age, are at risk of Morphosyntax impairments, which may not be recovered during the normal development. Therefore, grammatical evaluation and treatment seem to be necessary for these children.

آمار یکساله:  

بازدید 23415

دانلود 10668 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2313-2324
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  1782
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1782

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

در سال 1377، شش لاین نر عقیم سیتوپلاسمی با چهار لاین نر بارور (تستر) به روش طرح آزمایشی فاکتوریل (4×6) تلاقی داده شدند. در سال بعد، 24 هیبرید حاصل همراه با 10 لاین والدی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کرج مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. چهار صفت ارتفاع بوته، تعداد پنجه، عملکرد علوفه تر و خشک در دو چین کامل کلیه تیمارها مورد قرار گرفت. بین تمارها، چین ها و اثر متقابل تیمار×چین برای کلیه صفات اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% وجود داشت. تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ژنوتیپ ها، والدین در مقابل هیبرید ( به جز برای تعداد پنجه در متوسط دو چین)، لاین ها(فقط برای ارتقاع در چین دوم و متوسط دو چین)، تسترها و اثر متقابل لاین × تستر معنی دار هستند. ترکیب پذیری عمومی(GCA) لاین ها و تسترهای مورد آزمایش معنی دار بودند که بیانگر اهمیت اثرات افزایشی ژن برای این صفات بوده و روش های گزینشی برای اصلاح آن ها مناسب است، توارث پذیری تعدادی از صفات در چین اول، دوم و متوسط دو چین متفاوت بود لذا در حالت علوفه ای چند چینه بایستی حتما توارث پذیری در هر چین(مورد نظر به نژادگر) بررسی گردد. بین ترکیب پذیری خصوصی(SCA) تعدای از والدین برای همه صفات اختلاف معنی دار وجود داشت که نشان دهنده اهمیت اثرات غیر افزایشی ژن ها برای این صفات است و روش هیبریداسیون برای دستیابی به آن ها مناسب ترین است. بیشترین SCA مثبت برای عملکرد علوفه تر از تلاقی های A__1__C__S__84xR__2, A__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1و A__1xR__1__1__2 و علوفه خشک ازA__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1xR__s__8, A__1__c__s__8__4xR__1__1__2 و A__c__s__3__1xR__2 در مجموع دو چین حاصل گردید. بیشترین عملکرد علوفه تر در مجموع دو چین از تلاقی A__I__c__s__8__4 x R__2 و علوفه خشک از A__I__c__s__3__1 x R__2 به ترتیب با 8/144 و 5/34 تن در هکتار به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 213 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Beytollahi Saeide | SOLEYMANI ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27859
 • دانلود: 

  19311
چکیده: 

Introduction: One of the prevalent developmental disorders is Autism Spectrum Disorder (ASD). Some children with ASD have language impairments besides communication disorders. Although the main linguistic impairment in this group has been reported in their pragmatic ability, some other linguistic elements such as grammar might be impaired, too. The primary purpose of this narrative review was to study the grammatical characteristics of children with ASD. Materials and Methods: To find the related documents with this narrative review, we adopted 114 papers from the databases of Google Scholar, Web of Knowledge, Scopus, and PubMed. Out of these, 48 papers were selected to be studied. Results: The studies grouped into four: group of comparing grammatical characteristics of children with ASD and typically-developing children, group of comparing grammatical characteristics of children with ASD and individuals with specific language impairments, group of investigating the relationship between grammar and the theory of mind in children with ASD, and group of processing basis of grammar in ASD children that is named developmental language disorder recently after specific language disorder. Conclusion: The studies reported conflicting results because of two main factors: differences in the types of studies and heterogeneity of the ASD group. Thus, some children with ASD show grammar impairments and need precise assessment for proper intervention and treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 27859

دانلود 19311 استناد 0 مرجع 1780
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  35-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  776
چکیده: 

با توجه به نقش مهم مدیران در موفقیت شرکت ها، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیران بر خطر ورشکستگی شرکت های ایرانی و نقش میانجی گر عملکرد مالی در این رابطه است. در این راستا، اطلاعات 103 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1394-1383 بررسی شده است. توانایی مدیران با استفاده از الگوی دمرجیان و همکاران (2012) اندازه گیری شده است. همچنین، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد مالی به کار رفته است و الگوی امتیازدهی بازار نوظهور (امتیاز Z آلتمن) به منظور سنجش خطر ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی شرکت ها رابطه ای منفی وجود دارد و عملکرد مالی نقش متغیر میانجی کامل در رابطه بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی بازی می کند. به بیان دیگر، توانایی مدیران از طریق بهبود عملکرد مالی شرکت ها، خطر ورشکستگی آنها را کاهش می دهد. از این رو چنین نتیجه گیری شد که توانایی مدیران عامل مهمی در موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 776 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

مشهدی حبیب اله

نشریه: 

مطالعات ترجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  57-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

توانایی ترجمه به منزله توانایی ارتباطی و زبانی رابطه ای تنگاتنگ با توانایی نگارش در زبان دوم دارد. این ارتباط سبب شده است که توانایی ترجمه ابزاری کارآمد برای یادگیری، آموزش و ارزیابی زبان دوم قلمداد شود. مقاله حاضر بر آن است تا رابطه میان توانایی ترجمه، مهارت در زبان خارجی و توانایی نگارش در زبان دوم را آشکار سازد. بدین منظور، عملکرد 114 زبان آموز دختر و پسر ایرانی در آزمون تافل، آزمون انشا مستقیم، و آزمون انشا ترجمه بررسی شد. نتایج نشان داد که مهارت زبانی و توانایی نگارش با توانایی ترجمه همبستگی بالایی دارد و میان توانایی ترجمه و توانایی نگارش رابطه نزدیک و قابل ملاحظه ای وجود دارد. این پژوهش همچنین حاکی از این است که ترجمه روشی پایا و روا برای ارزیابی توانایی نگارش دانشجویانی است که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1542
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

سلیکا وانادیک اسید (اکسو وانادیم تثبیت شده بر روی سلیکاژل) با سایت های برونشتد و لوییس اسیدی به عنوان یک کاتالیزور کارامد قابل بازیافت و هتروژن در واکنش پی در پی ناوناگل-مایکل دو اکی والان از 5-متیل-2-فنیل-2 و 4-دی هیدرو-3H—پیرازول-3-ااون با آلدهیدهای آروماتیک مختلف برای سنتز 4 و ‘4-(آریل متیلن) بیس (3-متیل-1-فنیل-1-H-پیرازول-5-اول) معرفی شد. روش حاضر نسبت به روش های موجود دارای مزایای متعددی مانند: عملکرد عالی، زمان واکنش کوتاه، روش ساده، شرایط ملایم واکنش و سنتز طیف گسترده ای از محصولات می باشد. این روش محصولات با راندمان بالاتر و زمان واکنش کوتاهتر را نسبت به ترکیبات دیگر وانادیم (V) به ما میدهد. همچنین این کاتالیزور می تواند شش بار بدون از دست دادن فعالیت قابل ملاحظه ی کاتالیزوری مورد استفاده مجدد قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1542

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CARUSO D.R.

نشریه: 

JOURNAL OF PERSONALITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  25-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  22301
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22301

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

NOTENBOOM A. | RISTMA P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1039-1059
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  19620
 • دانلود: 

  28219
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19620

دانلود 28219 استناد 456 مرجع 0
litScript