نتایج جستجو

3568

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

357

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BLACK D.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  291-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  39710
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39710

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

DREYFUSS G. | KIM V.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  195-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  52473
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52473

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC GENOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  1755
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1755

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YU D. | TAN A.H. | HU X.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  450
 • شماره: 

  7167
 • صفحات: 

  299-303
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  11214
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11214

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  427
 • صفحات: 

  453-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

مقدمه: گیرنده پولیوویروس (Cluster of differentiation155/Poliovirus receptor یا CD155/PVR) بر روی سطح بسیاری از انواع سلول ها بیان می شود و فعالیت های متنوعی را نشان می دهد. مطالعات متعددی نشان داده اند که تغییرات در بیان CD155 در رده های سلولی سرطانی، باعث تحت تاثیر قرار دادن متاستاز، پرولیفراسیون و مهاجرت سلولی می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بیان ژن و پروتئین CD155 در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینوما کولون در مقایسه با رده سلولی طبیعی کولون (Fetal human colon یا FHC) می باشد.روش ها: میزان بیان CD155 در سطح رونویسی و پروتئین، در رده سلولی سرطانی آدنوکارسینومای کولون و رده سلولی طبیعی کولون به عنوان شاهد با استفاده از روش های سایبرگرین (Real-Time polymerase chain reaction (Real-Time PCR و فلوسایتومتری بررسی گردید. آنالیز آماری یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید و P<0.050 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج سایبرگرین Real-Time PCR نشان داد که بیان CD155 در سطح رونویسی به طور معنی داری در رده سلولی سرطان کولون نسبت به سلول طبیعی کولون بیشتر می باشد (P<0.001). نتایج آنالیز فلوسایتومتری نشان داد که بیان پروتئین CD155 بر روی سطح سلول سرطانی کولون SW480 به میزان 98.0 درصد و در رده سلولی طبیعی کولون 1.3 درصد بود (P<0.001).نتیجه گیری: بیان CD155 در رده سلولی سرطانی کولون، نسبت به سلول طبیعی کولون افزایش یافت. بر اساس این یافته ها، می توان پیشنهاد کرد که CD155، می تواند به عنوان هدفی موثر برای ویروس درمانی با به کارگیری پولیوویروس مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 385 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

WRENZYCKI C. | WELLS D. | HERRMANN D.

نشریه: 

BIOLOGY OF REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  309-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  432
 • بازدید: 

  12876
 • دانلود: 

  23719
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12876

دانلود 23719 استناد 432 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOHAN M. | MALAYER J.R. | GEISERT R.D. | MORGAN G.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  289-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  31384
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31384

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

WEDEKIND J.E. | DANCE G.S. | SOWDEN M.P.

نشریه: 

TRENDS IN GENETICS (TIG)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  207-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  14476
 • دانلود: 

  20569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14476

دانلود 20569 استناد 415 مرجع 0
نویسندگان: 

LU X.Y.

نشریه: 

HORMONES AND BEHAVIOR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  335-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  32027
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32027

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28411
 • دانلود: 

  27046
چکیده: 

Introduction: Hepatitis C virus (HCV) is a blood-borne pathogen, resulting in liver cirrhosis and liver cancer. Despite of many efforts in development of treatments for HCV, no vaccine has been licensed yet. The purpose of this study was to design and prepare a specific mRNA, without 5' cap and poly (A) tail transcribed in vitro capable of coding core protein and also to determine its functionality. Methods: Candidate mRNA was prepared by in vitro transcription of the designed construct consisting of 5ʹ and 3ʹ untranslated regions of heat shock proteins 70 (hsp70) mRNA, T7 promoter, inteRNAl ribosome entry site (IRES) sequences of eIF4G related to human dendritic cells (DCs), and the Core gene of HCV. To design the modified mRNA, the 5' cap and poly (A) tail structures were not considered. DCs were transfected by in vitro-transcribed Messenger RNA (IVT-mRNA) and the expressions of green fluorescent protein (GFP), and Core genes were determined by microscopic examination and Western blotting assay. Results: Cell transfection results showed that despite the absence of 5' cap and poly (A) tail, the structure of the mRNA was stable. Moreover, the successful expressions of GFP and Core genes were achieved. Conclusion: Our findings indicated the effectiveness of a designed IVT-mRNA harboring the Core gene of HCV in transfecting and expressing the antigens in DCs. Considering the simple and efficient protocol for the preparation of this IVT-mRNA and its effectiveness in expressing the gene that it carries, this IVT-mRNA could be suitable for development of an RNA vaccine against HCV.

آمار یکساله:  

بازدید 28411

دانلود 27046 استناد 0 مرجع 0
litScript