نتایج جستجو

97274

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9728

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.   لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  95
 • صفحات: 

  134-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  569
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

ناپایداری دیواره چاه به عوان یکی از اصلی ترین مشکلات در ضمن حفاری، مطرح است. این پدیده سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر کارفرما می گردد. بر این اساس تلاش فراوانی برای رفع این مشکل صورت گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا با ساخت مدل مکانیکی زمین برای ناحیه مخزنی و استفاده از معیار شکست های متفاوت، ناپایداری دیواره بررسی گردیده و مسیری پایدار برای جلوگیری از مشکلات مربوط به آن، معرفی شود. بدین منظور نخست خواص مکانیکی سنگ به کمک داده های لاگ و مغزه برای ناحیه مخزنی محاسبه شد. در ادامه اندازه و جهت تنش های برجا در منطقه و در این سازند به کمک لاگ چگالی، چند ضلعی تنش، اطلاعات شکست دیواره و گزارشات حفاری به دست آمد. سپس سه معیار شکست به کار بسته شد و پنجره گل برای تمامی مسیرهای ممکن محاسبه گردید تا مسیر بهینه برای ورود به لایه مخزنی، معین و اثر انتخاب معیار بر تعیین آن روشن گردد. معیارهای شکست مورد استفاده شامل مور – کولمب، به عوان رایج ترین معیار و موگی– کولمب و لید تصحیح شده، با قابلیت استفاده از تنش میانی می باشند. بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد، بهینه ترین مسیر برای حفاری در این لایه، مسیری با شیب 60o وآزیموت 70 تا 80o است. همچنین مشخص شد که انتخاب معیار شکست، تاثیری بر تعیین مسیر بهینه ندارد هرچند معیارهای مختلف مقادیر متفاوتی را برای پنجره گل پیش بینی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 569

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  99-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  396
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

مطالعات ژئومکانیکی در بحث های تحلیل پایداری چاه، تکمیل چاه، تعیین جهت یابی حفاری چاه، طراحی و اجرای شکاف هیدرولیکی، تولید شن و نشست در میدان های هیدروکربوری کاربرد اساسی دارد. پارامترهای مکانیک سنگی با تغییرات سنگ-شناسی دچار تغییر می شوند. در این مطالعه با به دست آوردن پارامترهای مکانیک سنگی به صورت پیوسته، برای سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان در یکی از میادین خلیج فارس، به خوشه بندی این پارامترها پرداخته شده است. نتایج خوشه بندی منجر به استخراج 6 خوشه با ویژگی های مکانیک سنگی متفاوت گردید. از طرفی با مطالعات سنگ شناسی (رخساره ها، سیمان شدگی و دیاژنز) 5 رخساره با مشخصات سنگ شناسی و سیمان شدگی متفاوت تعیین شده که شامل رخساره های ماسه سنگی کواتز آرنایتی و آرکوزی، شیلی، گلسنگ قرمز و کربناته می باشد. انطباق بین رخساره های رسوبی و ژئومکانیکی برقرار گردید. با توجه به مطالعات سنگ شناسی و ژئومکانیکی، بازه عمقی مورد مطالعه به 7 بخش تقسیم شده و چگونگی تغییرات پارامترهای مکانیک سنگی با تغییرات لیتولوژی مورد بررسی قرار گرفته، و تأثیر تغییر در جنس سنگ، سیمان شدگی و فشردگی بر پارامترهای مکانیک سنگی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 396

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Pourbahari Bita | Mirzadeh Hamed | Emamy Massoud

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  132-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20791
 • دانلود: 

  12871
چکیده: 

The effects of rare Earth addition and hot extrusion process on the grain refinement of magnesium alloy were studied. The as-cast Mg-6Al-1Zn (AZ61) alloy had the average grain size of ~ 64 μ m and its microstructure consisted of α-Mg and Mg17Al12 phase. By partial substitution of Al with Gd to reach Mg-4. 8Gd-1. 2Al-1Zn alloy, it was observed that the Mg17Al12 phase disappeared and two new intermetallic phases, i. e. (Mg, Al)3Gd and Al2Gd, were identified. The extrusion process showed significant effects on the shape and size of intermetallics and grain size of the matrix. The grain size of the extruded Mg-6Al-1Zn alloy was refined from 64 μ m to 13. 4 μ m as a result of recrystallization. Regarding the Mg-4. 8Gd-1. 2Al-1Zn alloy, the grain refinement was much more pronounced, where the extruded grain size has been refined from 698 μ m to 2. 4 μ m (extruded at 385 ° C) and 1. 3 μ m (extruded at 320 ° C). This was related to the presence of fine and widely dispersed intermetallic phases. Tensile strength and total elongation of extruded alloys were much higher than their as-cast counterparts and the extruded Mg-6Zn-1Al alloy showed magnificent Mechanical properties. The latter was related to the absence of intermetallic particles, which act as stress risers.

آمار یکساله:  

بازدید 20791

دانلود 12871 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KORD S. | SIADATI M.H. | ALIPOUR M. | AMIRI H. | Koppad p.g. | Gowda a.c.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  62-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34807
 • دانلود: 

  29589
چکیده: 

The effects of rare Earth element, erbium (Er) additions on the microstructure and Mechanical properties of Al-15Zn-2. 5Mg-2. 5Cu alloy have been investigated. This new high strength alloy with erbium additions (0. 5, 1. 0, 1. 5 and 2. 0 wt%) was synthesized by liquid metallurgy route followed by hot extrusion. Microstructural characterization was performed using scanning electron microscope and electron probe microanalysis. Significant amount of grain refinement was observed with erbium addition in the hot extruded and heat treated alloy. Tensile test was performed to investigate the effect rare Earth on Mechanical behavior of alloy in as cast and hot extruded condition before and after T6 heat treatment. The combined effect of erbium addition, hot extrusion and heat treatment significantly enhanced the tensile strength of alloy (602 MPa) when compared to the as cast alloy without erbium addition (225 MPa). The strengthening of the alloy was attributed to grain refinement caused by erbium along with hot extrusion and formation of precipitates after T6 heat treatment. Fractograhic investigations revealed that the hot extruded alloy with erbium addition after heat treatment showed uniformly distributed deep dimples exhibiting ductile behavior.

آمار یکساله:  

بازدید 34807

دانلود 29589 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  373-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پی در پی 76)
 • صفحات: 

  234-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1061
 • دانلود: 

  295
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1061

دانلود 295 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

Ahmadi A. | Ehyaei M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

Entropy generation can be caused by the energy transfer from a high-temperature recourse to a low-temperature resource; this is defined by the second law of thermodynamics. This phenomenon can occur for the Earth by transferring the solar energy from the sun to the Earth. The process of entropy generation of the Earth is an important concept for the life of the Earth. This process also has significant effects on the global hydrological cycle, carbon cycle of the Earth’ s atmosphere, and global warming. This paper presents an approximate method to estimate the entropy generation of the Earth caused by the sun. Application of the heat engine to calculate the entropy generation of the planets has been carried out so far. In this research work, the concept of heat engine is applied to calculate the entropy generation of the Earth and the atmosphere surrounding it in a relatively simple Model. Based upon this calculation, the rate of entropy generation of the Earth and its surrounding atmosphere is 6. 5149 × 10 14 𝑊 𝐾 ⁄ . Moreover, by considering this imaginative heat engine, the first and second law efficiencies are equal to 0. 11036 % and 0. 11546 %, respectively. The results of this research work have also been justified by similar works on this topic.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
litScript