نتایج جستجو

62

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ZASLOFF M.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  415
 • شماره: 

  6870
 • صفحات: 

  389-395
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  18156
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18156

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

Djondine Philippe | Barbot Jean Pierre

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36323
 • دانلود: 

  33391
چکیده: 

In this paper, the dynamics of MULTICELLULAR chopper are considered. The model is described by a continuous time three{dimensional autonomous system. Some basic dynamical properties such as Poincar e mapping, power spectrum and chaotic behaviors are studied. Analysis results show that this system has complex dynamics with some interesting characteristics.

آمار یکساله:  

بازدید 36323

دانلود 33391 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EWALD P.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  370
 • شماره: 

  1673
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  8724
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8724

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KHOUEI S. | GOLIAEI B. | NESHASTEHRIZ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  A1
 • صفحات: 

  107-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87134
 • دانلود: 

  31806
چکیده: 

Many cell lines, when cultured under proper conditions, can form three dimensional structures called MULTICELLULAR spheroids. These spheroids resemble in vivo tumor models in several aspects. Therefore, studying growth characteristics and behavior of spheroids is beneficial in understanding the behavior of tumors under various experimental conditions. In this work, we have studied the growth properties, along with the thermal characteristics of spheroids of DU 145 human prostate carcinoma cell lines and compared the results to monolayer cultures of these cells. For this purpose, the DU 145 cells were cultured either as monolayer or spheroids. At various times after initiation of cultures, the growth properties of spheroids as a function of seeding cell number was determined. To evaluate the thermal characteristics of spheroids, they were heated at various stages of growth at 43 degreesC for various periods. The thermal response was judged by the survival fraction of colony forming cells in spheroids or monolayer culture following heat treatment. The results showed spheroids were more resistant to heat than monolayer cultures at all stages of development. However, the extent of this thermal resistant was dependent on the age, and consequently, the size of the spheroid. The result suggests that the differential thermal resistance of the spheroid cultures develop gradually during the growth of spheroid cultures of DU 145 cell line.

آمار یکساله:  

بازدید 87134

دانلود 31806 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DESOIZE B. | JARDILLIER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  193-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  948
 • بازدید: 

  48017
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48017

دانلود 31795 استناد 948 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  197-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

زمینه و هدف: آزمایشات مختلف in vitro و in vivo نشان داده اند که استفاده از حساس کننده های پرتوی در پرتودرمانی، ابزار مفیدی در درمان سرطان گلیوما است. بسیاری از دودمان های سلولی تحت شرایط خاص تجمع یافته و با رشد، ساختارهای چندسلولی به نام اسفرویید (spheroid) تشکیل می دهند. این اسفروییدها از ابعاد مختلف، شبیه تومورهای in vivo می باشند. بنابراین مطالعه خصوصیات رشد و رفتار اسفروییدها، نقش مهمی در درک رفتار تومورها در شرایط مختلف آزمایشگاهی دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین نقش Iudr (Iododeoxyuridine) در حساس کنندگی پرتوی در اسفروییدهای سلولهای گلیوما می باشد. روش بررسی: این مطالعه پژوهشی از نوع آزمایشگاهی بوده و مقایسه نتایج توسط آزمون آماری T Test انجام شد. در این مطالعه از آزمون comet assay جهت مقایسه آسیب های ایجاد شده در DNA سلولهای U87MG از دودمان سلولی گلیوما استفاده شد. آزمایشات، روی اسفروییدها در دو قطر 100 و 300 میکرومتر انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی اثر تشعشع در اسفروییدها در حضور و عدم حضور Iudr در هر دو قطر اسفرویید نشان می دهد که حضور Iudr به همراه پرتو، باعث افزایش tail moment و در نتیجه افزایش آسیب سلولی می شود، بویژه در اسفروییدهای 300 میکرون در 50% سلولها آسیب بیش تری در حضور Iudr مشاهده شده است. این نشان می دهد که حضور Iudr در غلظت اشباع، باعث افزایش حساس کنندگی پرتوی در اسفروییدها می شود. نتیجه گیری: مقایسه tail momentها در اسفروییدهای 100 و 300 میکرومتر نشان می دهد که در اسفروییدهای 300 میکرومتر، آسیب سلولی کمتر بوده است که می تواند به دلیل وجود سولهای G0 و یا سلولهایی با چرخه طولانی باشد که Iudr کمتری دریافت کرده اند. همچنین براساس نتایج حاضر، برداشت کم Iudr نیز می تواند باعث افزایش حساسیت پرتوی سلول شود. جهت موثرتر واقع شدن این روش درمانی، می توان زمان انکوباسیون با Iudr را افزایش داد تا سلولهای G0 وارد چرخه شده و زمان بیش تری در اختیار سلولهای با چرخه طولانی تر قرار گیرد و یا از موادی که مانع ترمیم آسیب می شوند، استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JILKA R.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  182-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  24411
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24411

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF ANTIBIOTICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  115-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  25240
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25240

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

SANTINI M.T. | RAINALDI G. | INDOVINA P.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  75-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  26184
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26184

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
litScript